Kouma bann dimounn dan lepase ti alim dife kan zot ti vwayaze?

DAN Zenez sapit 22, Labib dir ki Zeova ti demann Abraam pou al dan enn landrwa bien lwin pou fer enn sakrifis. Labib dir: “Abraam ti pran dibwa pou fer sakrifis ek ti met sa lor so garson Izaak. Apre sa, li ti pran dife ek enn kouto dan so lame, ek zot toulede ti kontign zot lamars.”Zenez 22:6.

Labib pa explike kouma bann dimounn dan lepase ti alim dife. Alor, eski Abraam ek Izaak ti alim enn dife ek ti sarye sa laflam-la ar zot? Enn spesialis Labib dir ki enn laflam pa ti pou kapav res alime pandan enn long traze koumsa. Alor, kitfwa Abraam ek so garson ti pran avek zot tou seki zot ti bizin pou alim enn dife.

Me lezot spesialis dir ki li ti bien difisil pou alim enn dife dan sa lepok-la. Alor, kan sa ti posib, bann dimounn ti alim dife gras-a enn sarbon ki ti ankor pe brile. Kitfwa zot ti pran sa kot enn vwazin ki ti alim enn dife. Boukou spesialis panse ki, avan ki li ti koumans so traze, Abraam ti pran bann sarbon ki ti ankor pe brile ek li ti amenn sa ar li. Li posib ki Abraam ti met zot dan enn resipian, kitfwa enn resipian ki li ti sarye gras-a enn lasenn. (Izai 30:14) Lerla, li ti kapav servi sa bann sarbon-la avek bann bout dibwa pou alim enn dife ninport kan li ti bizin.