Skip to content

Skip to table of contents

Travay Ansam Avek Bondie Fer Nou Gagn Lazwa

Travay Ansam Avek Bondie Fer Nou Gagn Lazwa

“Nou ki travay ansam avek Li, nou osi sipliy zot pou pa aksepte faver ki Bondie done ek ki personn pa merite, pou apre mank so lobzektif.”2 KORINTIEN 6:1NW.

KANTIK: 75, 74

1. Mem si Zeova Limem Personaz pli inportan ki existe, ki Li finn invit lezot pou fer?

ZEOVA Limem Personaz pli inportan dan liniver. Li finn kree tou kitsoz, so sazes ek so pwisans pena okenn limit. Apre ki Zeova ti fer Zob konpran sa, Zob ti dir Li: “Mo finn kone ki to kapav fer tou kitsoz, ek pena okenn lide ki to pa kapav realize.” (Zob 42:2) Zeova kapav fer ninport ki kitsoz ki Li deside san led personn. Me Li montre so lamour kan Li invit lezot pou travay avek Li pou realiz so proze.

2. Ki travay inportan Zeova finn invit Zezi pou fer?

2 Bondie finn kree so Garson, Zezi, avan tou lezot kreasion. Apre sa, Zeova finn permet so Garson ed Li pou kree tou lezot kitsoz. (Zan 1:1-3, 18) Lapot Pol ti ekrir konsernan Zezi: “Par so mwayin tou bann lezot kitsoz dan lesiel  ek lor later inn kree, bann kitsoz ki vizib ek ki invizib, ki zot bann tronn, ouswa pouvwar, ouswa bann segner, ouswa bann gouvernman, ouswa bann lotorite. Tou bann lezot kitsoz inn kree par so mwayin ek pou li.” (Kolosien 1:15-17, NW.) Alor, Zeova pa finn zis donn so Garson enn travay inportan, me Li finn fer lezot kone seki so Garson finn fer. Se vremem enn gran loner pou Zezi!

3. Ki Zeova ti invit Adan pou fer, ek kifer?

3 Zeova finn invit bann dimounn osi pou travay ansam avek Li. Par exanp, Li finn permet Adan donn bann zanimo enn nom. (Zenez 2:19, 20) Mazinn lazwa ki Adan finn bizin resanti pou fer enn travay koumsa! Li finn etidie bien sa bann zanimo-la, par exanp, kouma zot ete ek ki zot fer. Apre li finn swazir enn nom pou sak zanimo. Nou kone ki Zeova finn kree bann zanimo, alor, Li ti kapav donn zot enn nom Limem. Selman, Li ti montre ki kantite Li kontan Adan kan Li finn donn li sa travay-la. Li ti osi donn Adan enn lot travay: fer later antie vinn enn paradi. (Zenez 1:27, 28) Me plitar, Adan finn deside pou aret travay avek Bondie. Rezilta: Adan ek tou so bann desandan finn konn boukou soufrans.Zenez 3:17-19, 23.

4. Kouma lezot dimounn finn travay avek Bondie pou akonpli so volonte?

4 Plitar, Bondie finn invit lezot dimounn pou travay avek Li. Noe finn ranz enn lars ek sa finn prezerv so lavi ek lavi so fami pandan Deliz. Moiz finn liber nasion Izrael depi Lezip. Zozie finn diriz bann Izraelit pou al dan Later Promiz. Salomon finn konstrir tanp dan Zerizalem. Mari finn vinn mama Zezi. Tou sa bann serviter fidel Zeova la ek boukou lezot ankor finn travay avek Zeova pou akonpli so volonte.

5. Dan ki travay nou kapav partisipe? Eski Zeova ti bizin nou pou fer sa travay-la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

5 Zordi, Zeova invit nou pou fer tou seki nou kapav pou soutenir so Rwayom. Ena boukou fason nou kapav servi Bondie. Mem si nou tou nou pa servi Li dan mem fason, nou tou nou kapav pres bon nouvel lor so Rwayom. Zeova ti kapav fer sa travay-la Limem. Depi lesiel, Li ti kapav koz direk-direk avek bann dimounn lor later. Zezi ti dir ki Zeova ti kapav mem fer bann ros koz lor Lerwa ki pou dirize dan Rwayom Bondie. (Lik 19:37-40) Me Zeova permet nou “travay ansam avek [Li].” (1 Korintien 3:9) Lapot Pol ti ekrir: “Travay ansam avek Li, nou osi sipliy zot pou pa aksepte faver ki Bondie done ek ki personn pa merite, pou apre mank so lobzektif.” (2 Korintien 6:1, NW.) Se enn gran loner ki Bondie finn invit nou pou travay avek Li. Anou gete kifer sa fer nou gagn enn gran lazwa.

TRAVAY AVEK BONDIE FER NOU GAGN LAZWA

6. Kouma Garson premie-ne Bondie finn explik seki li ti resanti pou travay akote so Papa?

6 Bann serviter Zeova touletan finn gagn lazwa pou travay avek Bondie. Avan ki li vinn lor later, Zezi, Garson premie-ne Bondie, ti dir: “Zeova Limem finn kree mwa kouma koumansman  tou seki Li ti fer . . . mo ti vinn kouma enn zouvriye kalifie akote Li. Ek mo ti vinn sa kikenn ki Li ti bien kontan la, zour apre zour; mo ti touletan dan lazwa devan Li.” (Proverb 8:22, 30) Kan Zezi ti travay avek so Papa, li ti dan lazwa parski li ti fer boukou kitsoz ek li ti kone ki Zeova ti kontan li. Ki nou kapav dir lor nou?

Ki kitsoz kapav donn nou plis satisfaksion ki ansegn enn dimounn laverite? (Get paragraf 7)

7. Kifer predikasion fer nou gagn lazwa?

7 Zezi ti dir ki nou gagn lazwa kan nou done ek kan nou gagne osi. (Zistwar bann Apot 20:35) Sa ti fer nou gagn lazwa kan nou finn gagn laverite. Me kifer nou gagn lazwa osi kan nou partaz laverite avek lezot? Parski nou trouve ki kantite zot kontan kan zot konpran seki Labib ansegne ek kan zot koumans ena enn bon relasion avek Bondie. Nou extra kontan kan nou trouv zot sanz zot manier panse ek zot fason viv. Nou travay predikasion samem travay pli inportan ek ki donn nou plis satisfaksion. Li ed bann dimounn ki vinn kamarad Bondie pou gagn lavi pou touletan.2 Korintien 5:20.

8. Ki sertin finn dir konsernan lazwa ki zot gagne kan zot travay avek Zeova?

8 Kan nou ed lezot pou konn Bondie, nou kone ki nou pe fer Zeova plezir ek ki nou bann zefor pou servi Li ena boukou valer pou Li. Sa osi donn nou lazwa. (Lir 1 Korintien 15:58, NW.) Marco, ki res l’Italie, dir: “Mo ena enn gran lazwa pou kone ki mo pe fer tou seki mo kapav pou Zeova ek pa pou enn dimounn ki pou bliye bien vit seki mo finn fer.” Franco, ki li osi res l’Italie, dir: “Par so Parol ek par bann dispozision spiritiel ki Zeova pran, Li rapel nou toulezour ki li kontan nou. Tou seki nou fer pou li inportan, mem si nou bann zefor paret bien tigit devan nou lizie. Akoz sa, travay ansam avek Bondie rann mwa zwaye ek donn mo lavi enn sans.”

 TRAVAY AVEK BONDIE FER NOU VINN PLI PROS AR LI EK AR LEZOT

9. Ki kalite relasion ti ena ant Zeova ek Zezi, ek kifer?

9 Kan nou travay ansam avek bann ki nou kontan, nou vinn pli pros ar zot. Nou pli konn zot personalite ek zot bann kalite. Nou aprann konn zot bann lobzektif ek kouma zot pe eseye realiz sa bann lobzektif-la. Zezi ti travay avek Zeova kitfwa pandan plizir milyar lane. Lamour ek lafeksion ki sakenn ena pou so kamarad inn vinn telman for ki nanye pa kapav detrir zot relasion. Zezi ti explike ki kantite zot ti pros kan li finn dir: “Mo Papa ek mwa nou enn sel.” (Zan 10:30) Vremem zot ti ini, ek zot finn travay ansam dan enn gran lakorite.

Predikasion fortifie nou lafwa parski li rapel nou bann promes Bondie ek so bann prinsip ki ranpli ar lamour

10. Kifer predikasion fer nou vinn pli pros ar Bondie ek ar lezot?

10 Zezi ti demann Zeova pou protez so bann disip. Kifer? Li ti fer sa lapriyer-la: “Pou ki zot kapav vinn enn sel parey kouma nou, nou enn sel.” (Zan 17:11, NW.) Kan nou viv dapre bann prinsip Bondie ek kan nou prese, nou konpran pli bien so bann kalite extraordiner. Nou aprann kifer li bon nou fer Li konfians ek nou swiv so bann konsey. Ek kan nou vinn pros ar Bondie, Li vinn pros ar nou. (Lir Zak 4:8, NW.) Nou vinn pros ar nou bann frer ek ser osi parski nou konn mem problem, mem lazwa ek nou ena mem lobzektif ki zot. Nou travay ansam, nou dan lazwa ansam, ek nou andire ansam. Octavia, ki res l’Angleterre, dir: “Kan mo travay avek Zeova, mo vinn pli pros avek lezot.” Li explike ki asterla, so lamitie avek lezot baze lor “mem lobzektif ek mem prinsip.” Pena dout ki nou ena mem santiman. Kan nou trouve kouma nou bann frer ek ser pe fer zefor pou fer Zeova plezir, sa fer nou vinn pli pros ar zot.

11. Kifer nou pou vinn pli pros ar Zeova ek ar nou bann frer dan lemond nouvo?

11 Lamour ki nou ena pou Bondie ek pou nou bann frer li bien for, me li pou vinn pli for ankor dan lemond nouvo. Mazinn travay extraordiner ki nou pou fer dan lavenir! Nou pou akeyir bann ki pou resisite ek nou pou ansegn zot lor Zeova. Nou pou osi travay pou fer later vinn enn paradi. Li pou enn gran lazwa pou travay ansam ek tigit-tigit pou vinn parfe kan Zezi Kris pou regne. Tou bann dimounn pou vinn pli pros sakenn ar zot kamarad ek ar Zeova, parski Zeova pou “satisfer dezir tou seki vivan.”Psom 145:16NW.

TRAVAY AVEK BONDIE PROTEZ NOU

12. Kouma predikasion protez nou?

12 Nou bizin protez nou relasion avek Zeova. Nou pe viv dan lemond Satan, ek nou inparfe. Akoz sa, li fasil pou koumans pans ek azir kouma bann dimounn dan sa lemond-la. Li parey koumadir  nou pe naz kont-kouran dan enn larivier, ek kouran-la pe ris nou dan enn direksion kot nou pa anvi ale. Alor, nou bizin servi tou nou lafors pou naz dan direksion kontrer. Li mem zafer dan sa lemond ki nou pe viv la. Nou bizin travay dir pou pa les nou inflianse par lemond Satan. Me kouma predikasion protez nou? Kan nou koz lor Zeova ek lor Labib, nou konsantre nou lor bann kitsoz ki inportan ek ki bon, pa lor bann kitsoz ki pou afebli nou lafwa. (Filipien 4:8) Predikasion fer nou lafwa vinn pli for parski sa fer nou rapel bann promes Bondie ek so bann prinsip ki ranpli ar lamour. Sa ed nou osi pou kontign manifeste bann bon kalite ki pou protez nou kont Satan ek so lemond.Lir Efezien 6:14-17NW.

Kan nou res okipe dan travay ki Zeova inn donn nou, nou pa pou ena letan pou tro trakas nou ar nou bann problem

13. Ki enn Temwin dan l’Australie resanti konsernan predikasion, ek ki santiman twa, to ena?

13 Kan nou bien okipe pou prese, etidie, ek fer bann kitsoz pou lezot dan kongregasion, sa protez nou parski nou pa pou ena letan pou tro trakas nou ar nou bann problem. Joel, ki res l’Australie, dir: “Travay predikasion ed mwa pou pa bliye larealite. Li rapel mwa ki bann difikilte bann dimounn pe bizin fer fas, ek bann bienfe ki mo finn gagne kan mo finn aplik bann prinsip Labib dan mo lavi. Predikasion ed mwa pou esey gard limilite; sa donn mwa lokazion pou kont lor Zeova ek lor mo bann frer ek ser.”

14. Kifer nou perseverans dan predikasion li enn prev ki nou ena lespri sin Bondie?

14 Predikasion fer nou ena plis konfians ki lespri sin Bondie vremem avek nou. Anou pran enn lexanp: Fer koumadir to travay se pou al livre dipin kot bann dimounn dan to landrwa. Personn pa pey twa pou fer sa travay-la, ek to bizin pey bann depans ar to prop larzan. Anplis, laplipar dimounn pa’le to dipin, sertin deteste twa akoz to amenn sa dipin-la pou zot. Komie tan eski to pou kontign fer sa travay-la? Bien vit to ti pou dekouraze, ek sirman to ti pou kit sa travay-la. Selman, boukou parmi nou pe kontigne prese lane apre lane, mem si sa kout nou, nou letan ek nou larzan. Nou kontign fer li mem si bann dimounn sikann nou ouswa ankoler ar nou. Sa se enn prev ki lespri sin Bondie pe ed nou.

KAN NOU TRAVAY AVEK BONDIE, NOU MONTRE NOU LAMOUR POU LI EK POU LEZOT

15. Ki rapor ena ant predikasion ek proze ki Bondie ena pou bann dimounn?

15 Ki rapor ena ant nou predikasion ek proze ki Zeova ena pou limanite? Proze ki Bondie ti ena pou bann dimounn, se ki zot viv pou touletan. Mem si Adan inn fer pese, sa proze-la pa finn sanze. (Izai 55:11) Bondie inn pran bann dispozision pou ki nou libere ar pese ek lamor. Kouma? Zezi inn vinn lor later ek inn donn so lavi an sakrifis. Me pou ki zot tir profi  ar sa sakrifis-la, bann dimounn bizin obeir Bondie. Alor, Zezi ti ansegn bann dimounn seki Bondie anvi zot fer, ek li finn donn so bann disip lord pou fer parey kouma li. Kan nou prese ek kan nou ed lezot pou vinn bann kamarad Bondie azordi, nou pe travay direkteman ar Zeova. Koumsa, nou fer zot konn so bann dispozision ki ranpli ar lamour ki Li finn pran pou sap bann dimounn dan pese ek lamor.

16. Ki rapor ena ant nou predikasion ek bann pli gran komannman ki Bondie finn done?

16 Kan nou ed lezot pou kone kouma pou gagn lavi pou touletan, nou pe montre ki nou kontan zot ek ki nou kontan Zeova. Li “anvi ki tou sort kalite dimounn gagn lavi sov ek gagn enn konesans exakt lor laverite.” (1 Timote 2:4, NW.) Kan enn Farizien ti demann Zezi ki pli gran komannman ki Bondie finn done, Zezi ti dir: “‘To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker ek avek tou to nam ek avek tou to lespri.’ Samem pli gran ek premie komannman. Deziem komannman ki parey, se: ‘To bizin kontan to prosin kouma tomem.’” (Matie 22:37-39, NW.) Kan nou pres bonn nouvel, nou pe obeir sa bann komannman-la.Lir Zistwar Bann Apot 10:42.

17. Ki to panse lor loner ki Zeova donn nou pou pres bonn nouvel?

17 Nou vremem bien beni! Zeova finn donn nou enn travay ki fer nou gagn lazwa, ki fer nou vinn pli pros ar Li ek ar nou bann frer, ek ki protez nou relasion avek Li. Sa donn nou lokazion osi pou montre nou lamour pou Bondie ek pou lezot. Zeova ena plizir milyon serviter lor later, ek zot tou pe viv dan bann sitiasion bien diferan. Me, ki nou zenn ouswa vie, ki nou ris ouswa pov, ki nou for ouswa feb, nou fer tou seki nou kapav pou partaz nou lafwa avek lezot. Nou ena mem santiman ki Chantel, ki res la France, ki dir: “Personaz ki pli pwisan dan liniver, Kreater tou kitsoz, nou Bondie ki ere dir mwa: ‘Ale! Koze! Koz pou mwa, koz avek to leker. Mo donn twa mo lafors, mo Parol Labib, led bann anz, bann frer ek ser lor later, enn formasion ki pe kontigne, ek bann instriksion presi dan ler ki bizin.’ Se vremem enn extra gran privilez pou fer seki Zeova demann nou ek pou travay ansam avek nou Bondie!”