Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Zanvie 2016

“Nou Anvi Al Avek Zot”

“Nou Anvi Al Avek Zot”

“Nou anvi al avek zot, parski nou finn tann dir ki Bondie avek zot.”ZEKARIA 8:23.

KANTIK: 65, 122

1, 2. (a) Ki Zeova ti dir pou arive dan nou lepok? (b) Ki bann kestion nou pou reponn dan sa lartik-la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

ZEOVA ti dir ki dan nou lepok, “dis zom dan tou lang bann nasion pou trap, wi, zot pou trap linz enn Zwif bien for, ek zot pou dir: ‘Nou anvi al avek zot, parski nou finn tann dir ki Bondie avek zot.’” (Zekaria 8:23) Sa ‘Zwif-la’ reprezant bann ki Bondie finn swazire par so lespri sin. Zot apel osi ‘Izrael Bondie.’ (Galat 6:16) Sa ‘dis zom-la’ reprezant bann ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later. Zot kone ki Zeova finn beni sa group kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel la, ek se enn loner pou zot pou ador Zeova avek sa group-la.

2 Parey kouma profet Zekaria, Zezi ti dir ki ti pou ena linite parmi pep Bondie. Li ti apel “ti troupo” bann ki ena lesperans pou al viv dan lesiel ek “lezot brebi” bann ki ena lesperans pou viv lor later. Me Zezi ti dir ki zot tou pou “enn sel troupo” ek zot pou swiv li, zot “sel berze.” (Lik 12:32; Zan 10:16) Nou trouve ki ena de group, alor sertin kapav poz zot sa bann kestion-la: (1) Eski bann lezot brebi bizin konn nom tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel  ek ki ankor lor later? (2) Ki bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel bizin panse lor zotmem? (3) Si enn kikenn dan mo kongregasion koumans manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal, kouma mo bizin tret li? (4) Eski mo bizin trakase si kantite Kretien ki manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal pe ogmante? Sa lartik-la pou reponn sa bann kestion-la.

ESKI NOU BIZIN KONN NOM TOU BANN KRETIEN KI ENA LESPERANS POU AL DAN LESIEL?

3. Kifer personn pa kapav kone kisannla ki pou form parti bann 144,000?

3 Eski bann lezot brebi bizin konn nom tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki ankor lor later? Non. Kifer? Parski personn pa kapav vremem sir si sa bann Kretien-la pou gagn zot rekonpans. [1] (Get not alafin lartik.) Mem si Bondie finn invit zot pou al dan lesiel, zot pou gagn zot rekonpans zis si zot res fidel. Satan konn sa, ek li servi bann “fos profet” pou esey met sa bann Kretien-la “dan lerer.” (Matie 24:24, NW.) Bann Kretien ki ena sa lesperans-la pa kapav sir ki zot pou gagn zot rekonpans. Zot pou konn sa kan Zeova pou fer zot bien konpran ki Li’nn fini ziz zot kouma bann ki’nn res fidel. Zeova donn zot sa lasirans final la, ouswa enn stanp final, swa avan zot lamor swa zis avan ki “gran detres” koumanse.Revelasion 2:10; 7:3, 14.

Se Zezi ki nou Sef, ek nou bizin swiv zis li tousel

4. Si li inposib pou konn nom tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, kouma nou kapav “al avek zot”?

4 Li inposib pou konn nom tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki ankor lor later. Alor, kouma bann lezot brebi kapav “al avek zot”? Labib dir ki sa dis zom-la ti pou “trap linz enn Zwif bien for, ek zot pou dir: ‘Nou anvi al avek zot, parski nou finn tann dir ki Bondie avek zot.’” Sa verse-la mansionn enn sel Zwif. Me kan li dir “zot,” sa reprezant plis ki enn sel dimounn. Savedir ki sa Zwif ki mansione la pa reprezant zis enn sel dimounn, me tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Bann lezot brebi konn sa, ek zot servi Zeova ansam avek sa bann Kretien-la. Bann lezot brebi pa bizin konn nom sak Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek swiv sakenn parmi sa bann Kretien-la. Se Zezi ki nou Sef, ek Labib dir nou ki nou bizin swiv zis li tousel.Matie 23:10.

KI BANN KRETIEN KI ENA LESPERANS POU AL VIV DAN LESIEL BIZIN PANSE LOR ZOTMEM?

5. Lor ki lavertisman bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel bizin reflesi, ek kifer?

5 Bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel bizin reflesi bien lor lavertisman ki ena dan 1 Korintien 11: 27-29. (Lir.) Kouma enn Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel kapav manz dipin ek bwar divin “dan enn manier ki pa dign” pandan Memoryal? Si li pa gard enn bon relasion avek Zeova ek si li pa  res fidel, alor sa Kretien-la pa pe montre respe pou Zeova. (Ebre 6:4-6; 10:26-29) Sa lavertisman-la rapel bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel ki zot bizin res fidel si zot anvi gagn “pri-la, setadir lapel Bondie pou al lao, par mwayin Kris Zezi.”Filipien 3:13-16NW.

6. Ki bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel bizin panse lor zotmem?

6 Pol ti dir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel: “Mwa ki prizonie parski mo servi Lesegner, mo sipliy zot viv enn lavi ki dign sa lapel ki zot finn gagne la.” Kouma zot ti pou bizin fer sa? Pol ti explike: “Ar limilite, douser ek pasians . . . soutenir zot kamarad avek amour. Fer zefor pou gard linite lespri par lape ki tini zot ansam.” (Efezien 4:1-3) Lespri sin Zeova ed so bann serviter pou ena limilite ek pou pa fer gran-nwar. (Kolosien 3:12) Alor, bann Kretien ki ena lesperans pou al viv dan lesiel zot pa panse ki zot pli meyer ki lezot. Zot kone ki Zeova finn donn zot lesperans pou al dan lesiel. Me, sa pa vedir ki zot gagn pli boukou lespri sin ki bann lezot serviter Zeova. Zot pa panse ki zot konpran bann verite Biblik pli bien ki lezot. Zame zot pa pou dir enn lot Kretien: “Mo krwar twa osi to ena lesperans pou al dan lesiel twa! To kapav koumans manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal.” Okontrer, zot ena limilite ek zot kone ki se zis Zeova ki kapav invit enn kikenn pou al dan lesiel.

7, 8. Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, ki zot pa atann, ek kifer?

7 Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel konsider sa kouma enn gran loner ki zot finn gagn sa linvitasion-la. Me selman, zot pa atann ki lezot tret zot dan enn fason spesial. (Efezien 1:18, 19; lir Filipien 2:2, 3.) Zot kone osi ki, kan Zeova finn swazir zot, Li pa ti dir tou dimounn. Alor, enn Kretien ki ena sa lesperans-la pa pou etone si lezot pa krwar deswit ki Bondie finn swazir li. Li kone ki dapre Labib, fode pa ki nou krwar tro vit enn dimounn ki dir ki Zeova finn donn li enn responsabilite spesial. (Revelasion 2:2) Enn Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel pa atann ki lezot donn li tou zot latansion. Akoz sa, li pa pou koz lor so lesperans avek bann dimounn ki li’nn zwenn pou premie fwa. Kitfwa mem li pa pou dir sa personn. Li pa pou fer vantar pou tou bann kitsoz extraordiner ki li pou al fer dan lesiel.1 Korintien 1:28, 29; lir 1 Korintien 4:6-8.

8 Bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel pa panse ki zot bizin pas letan zis avek bann Kretien ki ena mem lesperans ki zot, koumadir zot bann manb enn klib. Zot pa pou rod zwenn ansam pou diskit lor zot lesperans, pou konn zot santiman lor la, ouswa pou zwenn an group pou etidie Labib. (Galat 1:15-17) Pa pou ena linite dan kongregasion si zot fer sa. Zot pou azir kont lespri sin, parski sa lespri-la pe ed bann serviter Zeova pou prezerv lape ek linite.—Lir Romin 16:17, 18.

KOUMA TO BIZIN TRET ZOT?

9. Kifer to bizin fer atansion ar fason ki to tret bann ki manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal? (Get lankadre “ Lamour ‘Pena enn Kondwit Indesan.’”)

9 Kouma to bizin tret bann frer ek ser ki ena lesperans pou al dan lesiel? Zezi ti  dir so bann disip: “Zot tou frer.” Apre li’nn dir: “Enn kikenn ki rod grander, li pou abese, ek enn kikenn ki abes li, pou donn li grander.” (Matie 23:8-12, NW.) Alor, li pa bon ki nou tro admir enn Kretien, mem si li pou al regn avek Zezi Kris. Kan Labib koz lor bann ansien, li ankouraz nou pou imit zot lafwa, me li pa dir nou ki nou bizin swiv enn dimounn ek fer li vinn nou sef. (Ebre 13:7) Li vre ki Labib dir ki sertin merit enn “doub loner.” Me se parski zot “diriz dan enn bon fason” ek “zot travay dir dan parol ek dan lansegnman,” pa parski zot ena lesperans pou al dan lesiel. (1 Timote 5:17, NW.) Si nou tro felisit bann Kretien ki ena sa lesperans-la ek si nou donn zot tro boukou latansion, sa kapav met zot malalez. Pli pir ankor, kitfwa akoz nou zot riske vinn vantar. (Romin 12:3) Personn parmi nou pa pou anvi pous enn Kretien ki ena lesperans pou al regn avek Zezi pou komet enn fot grav koumsa!Lik 17:2.

Kouma to bizin tret enn kikenn ki manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal? (Get paragraf 9-11)

10. Kouma to kapav montre ki to respekte bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel?

10 Kouma nou kapav montre ki nou respekte bann ki Zeova finn swazire? Nou pa pou demann zot kouma zot finn gagn sa lesperans-la. Nou pena drwa pou konn sa parski se enn kitsoz personel. (1 Tesalonisien 4:11; 2 Tesalonisien 3:11) Fode pa nou krwar ki zot misie ouswa zot madam, zot bann paran, ouswa bann lezot manb zot fami osi ena mem lesperans. Sa lesperans-la pa enn leritaz familial. (1 Tesalonisien 2:12) Nou bizin osi evit poz bann kestion ki kapav bles lezot. Par exanp, nou pa pou demann madam enn frer ki ena lesperans pou al dan lesiel seki li resanti pou viv lor later pou touletan san so misie. Apre tou, seki nou kapav sir, se ki dan lemond nouvo, Zeova pou “satisfer dezir tou seki vivan.”Psom 145:16.

11. Kouma nou pou protez noumem si nou evit “admir bann gran-gran dimounn”?

11 Konsernan bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, si nou tret zot parey kouma tou lezot Kretien, sa pou protez nou osi. Kouma? Labib dir nou ki kitfwa pou ena “bann fos frer” dan kongregasion, ek zot kapav mem dir ki zot form parti dan 144,000. (Galat 2:4, 5; 1 Zan 2:19) Li kapav arive ki sertin Kretien ki vremem ena sa lesperans-la pa res fidel. (Matie 25:10-12; 2 Pier 2:20, 21) Me si nou pa “admir bann gran-gran dimounn,” zame nou pa pou swiv personn, ki zot bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, bann Kretien ki boukou dimounn kone, ouswa ki finn servi Zeova depi bien lontan. Koumsa, si zot pa res fidel ouswa zot kit kongregasion, nou pa pou perdi nou lafwa an Zeova ek aret servi Li.Zid 16, NW, not.

ESKI NOU BIZIN TRAKASE AKOZ KANTITE KI RESTE?

12, 13. Kifer fode pa nou trakase ar kantite Kretien ki manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal?

12 Pandan plizir lane, kantite Kretien ki finn manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal ti pe diminie. Me sa bann dernie lane la, sa sif-la pe kontign ogmante. Eski nou bizin trakase akoz sa? Non. Anou gete kifer.

13 “Zeova konn bann dimounn ki  pou Li.” (2 Timote 2:19, NW.) Bann frer ki konte komie dimounn manz dipin ek bwar divin pandan Memoryal, zot pa kouma Zeova. Zot pa kone kisannla ki vremem ena sa lesperans-la. Alor, dan sa sif-la ena osi bann ki panse zot ena lesperans pou al dan lesiel, me ki an realite pena sa lesperans-la. Par exanp, sertin parmi bann ki ti pe manz dipin ek bwar divin finn arete plitar. Lezot kitfwa ena enn problem mantal ouswa emosionel ek zot krwar ki zot pou regn avek Zezi dan lesiel. Li kler ki nou pa kone exakteman ki kantite Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki ankor lor later.

14. Ki Labib dir lor kantite bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki pou ankor lor later kan gran detres pou koumanse?

14 Pou ena bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel dan diferan parti later kan Zezi pou vinn pran zot. Labib dir ki Zezi “pou avoy so bann anz avek enn gran son tronpet, ek li pou rasanble bann ki li finn swazir depi kat divan (kat kwin later), depi enn bout lesiel ziska lot bout lesiel.” (Matie 24:31, NW.) Labib montre osi ki pandan bann dernie zour, pa pou ena boukou Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki pou ankor lor later. (Revelasion 12:17) Me li pa dir komie pou ankor la kan gran detres pou koumanse.

15, 16. Ki nou bizin konpran lor bann 144,000 ki Zeova finn swazire?

15 Zeova deside kan Li pou swazir bann Kretien ki pou al regn avek Zezi dan lesiel. (Romin 8:28-30) Se apre rezireksion Zezi ki Zeova finn koumans  swazir bann Kretien ki pou al regn avek Zezi dan lesiel. Aparaman, dan premie siek, tou bann vre Kretien ti ena sa lesperans-la. Pandan bann santenn lane ki’nn vini apre, mazorite bann ki ti dir ki zot Kretien pa ti vremem swiv Zezi Kris. Kanmem sa, pandan sa bann lane-la, Zeova ti swazir sa tigit vre Kretien ki ti ena la, pou al viv dan lesiel. Zot ti kouma sa dible ki Zezi ti dir pou pous ansam avek bann move lerb la. (Matie 13:24-30) Pandan dernie zour, Zeova finn kontign swazir bann dimounn ki pou form parti bann 144,000. [2] (Get not alafin lartik.) Alor, si Zeova desid pou swazir zot zis avan lafin, nou bizin pena dout ki Li kone seki Li pe fer.(Izai 45:9; Daniel 4:35; lir Romin 9:11, 16, NW.) [3] (Get not alafin lartik.) Nou bizin fer bien atansion ki nou pa resanble bann travayer ki ti plengn fason ki zot met ti tret bann lezot travayer ki ti koumans travay dernie ler.Lir Matie 20:8-15.

16 Pa tou bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki form parti “lesklav fidel ek saz.” (Matie 24:45-47, NW.) Parey kouma dan premie siek, Zeova ek Zezi pe servi enn ti group Kretien zordi pou nouri, ouswa ansegn boukou lezot Kretien. Dan premie siek, se zis enn tigit Kretien ki ti ena lesperans pou al dan lesiel ki finn ekrir bann Lekritir Grek Kretien. Zordi osi, zis enn ti group sa bann Kretien-la ki ena responsabilite pou donn pep Bondie “manze . . . dan ler ki bizin.”

17. Ki nou finn aprann dan sa lartik-la?

17 Ki nou finn aprann dan sa lartik-la? Zeova finn desid pou donn laplipar so bann serviter lavi eternel lor later. Bann ki pou regn avek Zezi, Zeova pou donn zot lavi dan lesiel. Zeova rekonpans tou so bann serviter, ki li ‘sa Zwif-la’ ouswa ‘sa dis zom-la.’ Li atann ki toule-de group obeir bann mem lalwa ek res fidel. Zot tou bizin gard zot limilite. Zot tou bizin servi Li ansam ek dan linite. Ek zot tou bizin travay pou gard lape dan kongregasion. Amezir ki lafin pe koste, anou kontign servi Zeova ek swiv Zezi kouma enn sel troupo.

^ [1] (paragraf 3) Dapre Psom 87:5, 6, dan lavenir, Bondie kitfwa pou fer konn nom tou bann ki pou al regn avek Zezi dan lesiel.Romin 8:19.

^ [2] (paragraf 15) Mem si Zistwar Bann Apot 2:33 fer konpran ki Zezi inplike kan enn kikenn gagn lesperans pou al dan lesiel, se zis Zeova ki donn sa dimounn-la so linvitasion.

^ [3] (paragraf 15) Pou plis linformasion, get « Question des lecteurs » dan Latour Degard 1Me 2007, paz 30-31, an Franse.