“Ki zot kontign ena lamour fraternel.”EBRE 13:1NW.

KANTIK: 72, 119

1, 2. Kifer Pol ti ekrir enn let bann Kretien Ebre?

BANN kongregasion atraver Izrael ti konn enn sertin lape an lan 61. Mem si lapot Pol ti dan prizon dan Rom, li ti pe atann ki biento li pou libere. Timote, ki ti vwayaz avek li, ti fek sorti dan prizon, ek ansam zot ti prevwar pou al vizit bann frer dan Zide. (Ebre 13:23) Selman, sink an plitar, bann Kretien dan Zide, sirtou bann ki ti res Zerizalem, ti pou bizin sove. Kifer? Enn tipe avan, Zezi ti dir so bann disip ki, kouma zot trouv Zerizalem antoure avek bann solda, zot ti pou bizin sove.Lik 21:20-24.

2 Sa ti fer 28 an depi ki Zezi ti donn so bann disip sa lavertisman-la. Pandan sa letan-la, bann Kretien dan Izrael ti res fidel mem si zot ti gagn boukou persekision ek difikilte. (Ebre 10:32-34) Me Pol ti anvi prepar zot pou seki ti pou arive dan lavenir. Zot ti pou konn enn parmi bann pli gran leprev ki ti pou teste zot lafwa. (Matie 24:20, 21; Ebre 12:4) Zot ti pou bizin ena plis landirans ek lafwa pou ki zot kapav obeir bann parol Zezi, setadir pou sove. Sa ti pou sap zot lavi. (Lir Ebre 10:36-39.) Alor Zeova ti gid lapot Pol  atraver lespri sin pou ekrir sa bann frer ek ser la. Li ti ekrir sa let-la, ki azordi nou apel liv Ebre, pou fortifie zot pou seki ti pou arive.

3. Kifer nou bizin interese ar liv Ebre?

3 Antan ki bann serviter Bondie zordi, nou bizin interese ar liv Ebre. Kifer? Parski nou sitiasion resanble sitiasion bann Kretien dan Zide. Nou pe viv dan “bann lepok kritik, difisil pou siporte.” Boukou parmi nou finn siport bann gran leprev ouswa bann persekision avek fidelite. (2 Timote 3:1, 12, NW.) Me laplipar parmi nou pe viv dan bann kondision ase trankil ek nou pa gagn bann persekision direk. Alor, parey kouma bann Kretien dan lepok lapot Pol, nou bizin res lor nou gard. Kifer? Biento, nou lafwa pou pas par pli gran leprev ki kapav ena!—Lir Lik 21:34-36NW.

4. Ki text pou lane 2016, ek kifer li apropriye?

4 Ki kitsoz kapav ed nou pou prepar nou pou sa levennman-la? Dan liv Ebre, Pol ti mansionn boukou kitsoz ki pou ed nou pou fer nou lafwa vinn pli for. Ena enn rapel bien inportan ki trouv dan Ebre 13:1. (NW) Li dir: “Ki zot kontign ena lamour fraternel.” Se sa verse-la ki text pou lane 2016.

Nou text pou lane 2016: “Ki zot kontign ena lamour fraternel.”Ebre 13:1NW.

KI ETE LAMOUR FRATERNEL?

5. Ki ete lamour fraternel?

5 Ki ete lamour fraternel? Mo Grek ki Pol finn servi vedir “lafeksion pou enn frer.” Sa lamour-la li enn santiman bien for ki ena ant bann manb enn fami ouswa ant bann kamarad pros. (Zan 11:36) Nou pa zis dir ki nou bann frer ek ser. Nou vremem bann frer ek ser. (Matie 23:8) Pol dir: “Dan lamour fraternel, ena enn gran lafeksion sakenn pou zot kamarad. Zot bizin touzour premie pou onor sakenn zot kamarad.” (Romin 12:10, NW.) Sa bann parol-la montre ki kantite nou ena enn gran lafeksion pou nou bann frer. Sa lamour fraternel la, ansam avek lamour ki baze lor bann prinsip, ed pep Bondie pou vinn bann kamarad pros ek pou res ini.

6. Anver kisannla bann vre Kretien montre lamour fraternel, ek kifer?

6 Pli souvan, se dan piblikasion bann Kretien ki nou trouv lexpresion “lamour fraternel.” Pou bann Zwif dan lepase, lexpresion “frer” normalman fer referans ar enn fami ouswa parfwa ar enn kikenn ki pa fami ar zot. Me zame zot ti pou asosie sa lexpresion-la ar enn kikenn ki pa Zwif. Me, kan nou enn vre Kretien, nou “frer” se ninport ki vre Kretien, mem si li sorti dan enn lot pei. (Romin 10:12) Zeova finn ansegn nou pou kontan sakenn nou kamarad kouma bann frer. (1 Tesalonisien 4:9) Me kifer li bien inportan ki nou kontign montre lamour fraternel?

KIFER LI BIEN INPORTAN KI NOU KONTIGN MONTRE LAMOUR FRATERNEL?

7. (a) Ki rezon prinsipal nou ena pou montre lamour fraternel? (b) Donn enn lot rezon kifer li inportan ki nou fer nou lamour pou sakenn nou kamarad vinn pli for.

7 Rezon prinsipal kifer nou bizin montre lamour fraternel se parski Zeova demann nou pou fer sa. Nou pa kapav vremem kontan Zeova si nou pa kontan nou bann frer. (1 Zan 4:7, 20, 21)  Enn lot rezon, se parski nou bizin sakenn nou kamarad, sirtou dan bann moman difisil. Kan Pol ti ekrir enn let pou bann Kretien Ebre, li ti kone ki biento sertin ti pou bizin kit zot lakaz ek zot bann kitsoz personel. Zezi ti explike kouma sa lepok-la ti pou difisil. (Mark 13:14-18; Lik 21:21-23) Alor, avan ki sa lepok-la vini, sa bann Kretien-la ti pou bizin fer zot lamour pou sakenn zot kamarad vinn pli for.Romin 12:9.

Depi asterla mem nou bizin fer nou lamour fraternel vinn pli for parski sa pou ed nou siport ninport ki difikilte ki nou kapav gagne dan lavenir

8. Ki nou bizin fer depi asterla mem, avan ki gran detres koumanse?

8 Pli gran detres ki limanite pou kone pe vini biento. (Mark 13:19; Revelasion 7:1-3) Nou pou bizin obeir sa konsey-la: “Ale mo pep, rant dan to bann lasam ki trouv andan, ek ferm laport deryer twa. Kasiet pou enn ti moman ziska ki lakoler pase.” (Izai 26:20) “Bann lasam ki trouv andan” kitfwa se nou bann kongregasion. Se laba ki nou ador Zeova ansam avek nou bann frer ek ser. Me, zis zwenn ansam regilierman, li pa ase. Pol ti rapel bann Kretien Ebre ki zot ti bizin ankouraz sakenn zot kamarad pou montre lamour ek pou fer dibien sakenn zot kamarad. (Ebre 10:24, 25) Depi asterla mem, nou bizin fer nou lamour fraternel vinn pli for, parski sa pou ed nou siport ninport ki difikilte ki nou kapav gagne dan lavenir.

9. (a) Azordi, ki bann lokazion nou ena pou montre lamour fraternel? (b) Donn bann lexanp pou montre kouma pep Zeova finn montre lamour fraternel.

9 Mem azordi, nou ena boukou lokazion pou montre lamour fraternel, avan ki gran detres koumanse. Boukou nou bann frer pe soufer akoz bann tranbleman-de-ter, inondasion, siklonn, tsunami, ouswa bann lezot katastrof natirel. Sertin nou bann frer pe fer fas ar persekision. (Matie 24:6-9) Ek akoz sa lemond koronpi la, toulezour nou gagn bann problem ekonomik. (Revelasion 6:5, 6) Me, plis nou bann frer dan problem, plis nou ena lokazion pou montre ki kantite nou kontan zot. Mem si dan sa lemond-la bann dimounn pa montre lamour, nou, nou bizin kontign montre lamour fraternel. (Matie 24:12) [1]—Get not alafin lartik.

KOUMA NOU KAPAV KONTIGN MONTRE LAMOUR FRATERNEL?

10. Ki nou pou examine asterla?

10 Malgre bann problem ki nou ena, kouma nou kapav kontign montre lamour fraternel? Kouma nou kapav montre ki nou ena sa kalite lafeksion-la pou nou bann frer? Apre ki lapot Pol ti dir: “Ki zot kontign ena lamour fraternel,” li ti sit diferan fason kouma bann Kretien kapav fer sa. Anou examinn sis ladan.

11, 12. Ki savedir montre lospitalite? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

 11 “Pa bliye montre lospitalite.” (Lir Ebre 13:2, NW.) Ki savedir “lospitalite”? Mo ki Pol ti servi vedir “bonte anver bann etranze.” Kitfwa sa lexpresion-la fer nou mazinn Abraam ek Lot. Sa de zom-la ti montre bonte anver bann etranze ki ti rann zot vizit. Ek apre, Abraam ek Lot ti aprann ki sa bann etranze-la, an realite, ti bann anz. (Zenez 18:2-5; 19:1-3) Sa bann lexanp-la ti ankouraz bann Kretien Ebre pou montre lamour fraternel kan zot manifeste lospitalite.

12 Kouma nou kapav montre lospitalite anver lezot? Nou kapav invit nou bann frer ek ser pou vinn manze kot nou ouswa zis pou pas enn ti moman ansam, pou ankouraz sakenn nou kamarad. Mem si nou pa tro konn nou sirveyan sirkonskripsion ek so madam, nou kapav invit zot kan zot vizit nou kongregasion. (3 Zan 5-8) Pa neseser nou fer enn gran repa ouswa depans boukou kas. Nou lobzektif se pou ankouraz nou bann frer, pa pou inpresionn zot ar seki nou ena. Ek fode pa nou invit zis bann ki pou kapav retourn nou sa dan enn sertenn fason. (Lik 10:42; 14:12-14) Seki pli inportan, fode zame nou telman okipe ki nou bliye montre lospitalite!

13, 14. Kouma nou kapav “kontign mazinn bann ki dan prizon”?

13 “Kontign mazinn bann ki dan prizon.” (Lir Ebre 13:3.) Kan Pol ti ekrir sa, li ti pe pans bann frer ki ti dan prizon akoz zot lafwa. Pol ti felisit bann Kretien Ebre parski zot “ti ena konpasion pou bann ki ti dan prizon.” (Ebre 10:34, NW.) Sertin frer ti ed Pol pandan sa kat-r-an ki li’nn pase dan prizon la. Me lezot ti res lwin ar prizon. Kouma zot ti kapav ed Pol? Zot ti kapav kontign priye ek sipliy Zeova pou li.Filipien 1:12-14; Ebre 13:18, 19.

Nou kapav priye pou bann frer, bann ser, ek mem bann zanfan ki dan prizon dan Érythrée

14 Zordi, ena boukou Temwin ki dan prizon akoz zot lafwa. Bann frer ek ser ki res pre ar zot kapav ed zot dan enn fason pratik. Me boukou parmi nou pa res dan bann landrwa ki pre ar prizon. Kouma nou kapav ed zot ek pa bliye zot? Lamour fraternel pou pous nou pou sipliy Zeova pou zot. Par exanp, nou kapav priye pou bann frer, bann ser, ek mem bann zanfan ki dan prizon dan Érythrée. Parmi zot, ena nou bann frer Paulos Eyassu, Isaac Mogos, ek Negede Teklemariam ki ankor dan prizon apre 20 an.

15. Kouma nou kapav onor nou maryaz?

15 “Fode ki maryaz ena valer pou tou dimounn.” (Lir Ebre 13:4, NW.) Nou kapav osi montre nou lamour fraternel kan nou res prop lor plan moral. (1 Timote 5:1, 2) Par exanp, si nou komet limoralite sexiel avek enn frer ouswa enn ser, nou pou fer li ek so fami ditor.  Nou pou osi kas konfians ki ena parmi nou dan kongregasion. (1 Tesalonisien 4:3-8) Reflesi osi ki enn madam ti pou resanti si li kone ki so misie get pornografi. Eski li pou santi ki so misie kontan li ek respekte zot maryaz?Matie 5:28.

16. Si nou kontant nou ar seki nou ena, kouma nou pou montre lamour fraternel?

16 “Kontant zot ar seki zot ena.” (Lir Ebre 13:5.) Kan nou fer Zeova konfians, nou pou kontant nou, setadir nou pou satisfe ar seki nou ena. Kouma sa pou ed nou pou montre lamour fraternel? Kan nou kontant nou ar seki nou ena, nou pou rapel ki nou bann frer ek ser zot boukou pli inportan ki kas ouswa bann kitsoz materyel. (1 Timote 6:6-8) Nou pa pou rod defo ouswa kritik nou bann frer, ni plegne akoz nou sitiasion dan lavi. Ek nou pa pou zalou lezot ouswa pou anvi gagn plis. Okontrer, kan nou kontant nou ar seki nou ena, nou pou zenere.1 Timote 6:17-19.

17. Kan nou “ena gran kouraz,” kouma sa ed nou pou montre lamour fraternel?

17 “Ena gran kouraz.” (Lir Ebre 13:6, NW.) Kan nou fer Zeova konfians, sa pou donn nou kouraz pou siport bann gran leprev. Sa kouraz ki nou ena la pou permet nou ena enn latitid pozitif. Ek kan nou ena enn latitid pozitif, nou pou kapav montre lamour fraternel kan nou ankouraz ek rekonfort nou bann frer ek ser. (1 Tesalonisien 5:14, 15) Mem pandan gran detres, nou kapav ena kouraz, kan  nou kone ki nou delivrans li pros.Lik 21:25-28.

Nou kapav ena kouraz, kan nou kone ki nou delivrans li pros

18. Kouma nou kapav ogmant nou lamour fraternel pou nou bann ansien?

18 “Pa bliye bann ki pe diriz zot.” (Lir Ebre 13:7, 17, NW.) Bann ansien dan nou kongregasion servi zot letan pou travay dir pou nou. Kan nou reflesi lor tou seki zot fer pou nou, sa ogmant nou lamour ek nou rekonesans anver zot. Zame nou pa pou anvi ki zot perdi zot lazwa ouswa ki zot agase ar enn kitsoz nou’nn fer. Okontrer, nou anvi obeir zot avek tou nou leker. Koumsa, nou pou “donn zot enn lestim plis ki spesial dan lamour, akoz zot travay.”1 Tesalonisien 5:13NW.

Eski to apresie travay ki bann ansien fer pou nou? (Get paragraf 18)

KONTIGN MONTRE LAMOUR ANKOR PLIS

19, 20. Kouma nou kapav kontign montre lamour fraternel dan enn pli gran fason ankor?

19 Bann dimounn konn pep Zeova pou zot lamour fraternel. Sa ti parey osi dan lepok Pol. Me Pol ti ankouraz bann frer pou montre lamour dan enn pli gran fason ankor. Li ti dir: “Kontign fer sa ankor plis.” (1 Tesalonisien 4:9, 10, NW.) Li bien kler, touletan nou kapav amelior noumem!

20 Alor, kan nou pou get nou text pou sa lane-la dan nou Lasal, anou medit lor sa bann kestion-la: Eski mo kapav montre plis lospitalite? Kouma mo kapav ed nou bann frer ki dan prizon? Eski mo respekte maryaz, enn dispozision ki Bondie inn etabli? Ki pou ed mwa pou vremem kontant mwa ar seki mo ena? Kouma mo kapav fer Zeova plis konfians? Kouma mo kapav obeir bann ansien pli bien? Si nou kontign fer zefor pou amelior noumem dan sa sis domenn-la, text sa lane-la pa pou zis enn text lor miray, me li pou rapel nou pou obeir bann parol Pol: “Ki zot kontign ena lamour fraternel.”Ebre 13:1NW.

^ [1] (paragraf 9) Pou gagn bann lexanp kouma bann Temwin Zeova finn montre lamour fraternel kan ti ena bann katastrof, get Latour Degard 15 Ziliet 2002, paz 8-9 an Franse, ek DVD Toute la famille nou bann frere.