LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zanvie 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 29 Fevriye ziska 3 Avril 2016.

Anou Determine pou “Kontign Ena Lamour Fraternel”!

Text pou lane 2016 kapav ed nou pou prepar nou pou bann kitsoz ki pe atann nou dan lavenir.

Ki ‘Don Gratwi Bondie ki Nou Pa Kapav Dekrir’ Motiv Nou

Kouma lamour Bondie motiv nou pou swiv bien tras Zezi, pou montre lamour pou nou bann frer, ek pou pardonn lezot?

Lespri Temwagn Avek Nou Lespri

Ki sa inplike kan Bondie swazir enn dimounn pou al dan lesiel? Kouma enn dimounn gagn lonksion?

“Nou Anvi Al Avek Zot”

Ki nou bizin rapel konsernan bann 144,000?

Travay Ansam Avek Bondie Fer Nou Gagn Lazwa

Kouma kan nou travay avek Zeova sa fer nou gagn lazwa ek sa protez nou lor plan spiritiel?