Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Septam 2017

“Pran Kouraz . . .ek Fer Travay-La”

“Pran Kouraz . . .ek Fer Travay-La”

“Pran kouraz ek res for ek fer travay-la. Pa bizin per ek pa bizin panike, parski Zeova . . . avek twa.”​—1 KRONIK 28:20.

KANTIK: 60, 29

1, 2. (a) Ki responsabilite inportan Salomon ti gagne? (b) Kifer David ti trakase pou Salomon?

SALOMON ti gagn enn responsabilite spesial. Zeova ti swazir li pou siperviz konstriksion tanp dan Zerizalem, enn bann proze pli inportan ki’nn ena dan listwar! Sa tanp-la ti pou “pli zoli ki zoli,” ek tou dimounn ti pou konn li pou so bote. Pli inportan ankor, sa tanp-la ti pou “lakaz vre Bondie, Zeova.”​—1 Kronik 22:1, 5, 9-11.

Lerwa David ti ena konfians ki Bondie ti pou soutenir Salomon. Me Salomon ti ‘zenn ek li pa ti ena lexperyans.’ Eski li ti pou ena kouraz pou aksepte responsabilite ki li ti gagne pou ranz tanp? Ouswa li pa ti pou rod fer sa parski li ti ankor zenn ek li pa ti ena lexperyans? Pou ki li reisi, Salomon ti pou bizin ena kouraz ek li ti pou bizin fer travay-la.

3. Ki Salomon ti kapav aprann ar so papa konsernan kouraz?

 3 Sirman Salomon ti aprann lor kouraz ar so papa David. Mem kan David ti bien zenn, li ti lager ar bann zanimo sovaz ki ti atak bann mouton so papa. (1 Samiel 17:34, 35) Li ti osi montre enn gran kouraz, kan li ti lager kont Goliat ki ti enn zean ek enn solda ki ti fer per. Avek led Zeova ek enn ti ros, David ti reisi gagn viktwar lor Goliat.​—1 Samiel 17:45, 49, 50.

4. Kifer Salomon ti bizin ena kouraz?

4 Nou konpran kifer David ti meyer dimounn pou ankouraz Salomon pou ena kouraz ek pou ranz tanp. (Lir 1 Kronik 28:20. *) Si Salomon pa ti ena kouraz, li ti pou les laper paraliz li, setadir, li pa ti pou mem koumans travay-la. Ek sa ti pou pli pir ki pa reisi fer travay-la.

Nou bizin Zeova so led pou ki nou ena kouraz ek fer travay ki Li donn nou

5. Kifer nou bizin ena kouraz?

5 Parey kouma Salomon, nou bizin Zeova so led pou ki nou ena kouraz ek fer travay ki Li donn nou. Alor, anou etidie lexanp sertin dimounn dan lepase ki ti ena kouraz. Apre sa, nou kapav reflesi kouma nou kapav manifeste kouraz ek fer nou travay.

LEXANP BANN DIMOUNN KI TI ENA KOURAZ

6. Ki kitsoz inpresionn twa ar kouraz ki Zozef ti ena?

6 Zozef ti montre kouraz kan madam Potifar ti tant li pou gagn relasion sexiel avek li. Sirman li ti kone ki sa ti pou met so lavi an danze si li ti refize. Me olie ki li sede, li ti montre kouraz ek deswit li ti rezet madam Potifar.​—Zenez 39:10, 12.

7. Kouma Raab ti montre ki li ena kouraz? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Raab se enn lot dimounn ki’nn ena kouraz. Kan bann espion Izraelit ti vinn kot li dan Zeriko, li ti kapav per ek refiz ed zot. Me li ti ena konfians an Zeova ek akoz sa, avek kouraz li ti kasiet sa de zom-la ek li ti ed zot pou sove. (Zozwe 2:4, 5, 9, 12-16) Raab ti sir ki Zeova Limem vre Bondie, ek li ti ena konfians ki Zeova ti pou donn sa pei-la bann Izraelit. Li pa ti per lezot dimounn, ni mem lerwa Zeriko ek so bann zom. Okontrer, li ti azir avek kouraz ek sa inn sap li ek so fami.​—Zozwe 6:22, 23.

8. Kouma Zezi so kouraz ti ena enn lefe lor so bann zapot?

8 Bann zapot Zezi osi ti ena kouraz. Zot ti trouve kouma Zezi ti ena kouraz, ek sa ti ed zot pou imit li. (Matie 8:28-32; Zan 2:13-17; 18:3-5) Kan bann Sadiseen ti rod anpes zot pou ansegn lor Zezi, bann zapot ti refiz fer sa.​—Zistwar Bann Apot 5:17, 18, 27-29.

9. Kouma 2 Timote 1:7 ed nou pou konpran kotsa nou gagn kouraz?

 9 Zozef, Raab, Zezi, ek bann zapot ti bien determine pou fer seki drwat. Zot ti ena kouraz parski zot pa ti kont lor zot prop kapasite, me zot ti kont lor Zeova. Parfwa nou osi nou bizin ena kouraz dan sertin sitiasion. Me olie ki nou kont lor noumem nou bizin kont lor Zeova. (Lir 2 Timote 1:7, NW.) Anou get de domenn dan nou lavi kot nou bizin ena kouraz: dan nou fami ek dan kongregasion.

BANN SITIASION KOT NOU BIZIN ENA KOURAZ

10. Kifer bann zenn bizin kouraz?

10 Ena boukou sitiasion kot bann zenn Kretien bizin ena kouraz pou servi Zeova. Zot kapav imit lexanp Salomon ki ti pran bann bon desizion. Par exanp, li ti ena kouraz pou terminn konstriksion tanp. Mem si bann paran kapav ek bizin gid zot bann zanfan, bann zenn ena zot bann prop desizion inportan pou pran. (Proverb 27:11) Zot bizin kouraz pou swazir zot bann kamarad, swazir zot bann divertisman, deside kouma zot pou res pir lor plan moral ek kan zot pou pran batem. Zot bizin kouraz parski zot pe al kont volonte Satan, ki pe provok Bondie.

11, 12. (a) Kouma Moiz ti montre kouraz? (b) Kouma bann zenn kapav imit lexanp Moiz?

11 Enn desizion inportan ki bann zenn bizin pran se konsernan bann lobzektif ki zot pou fixe. Dan sertin pei, bann zenn gagn boukou presion pou fer bann long letid ek pou gagn enn travay ki pey bien. Dan lezot pei, sitiasion ekonomik telman difisil ki bann zenn prefer fixe lobzektif pou gagn enn travay pou ki zot kapav pran swin zot fami. Si to dan enn parmi sa bann sitiasion-la, reflesi lor lexanp Moiz. Se tifi Faraon ki ti elve li, alor li ti kapav fixe lobzektif pou vinn ris ek inportan. Sey mazinn presion ki so bann fami Ezipsien, bann profeser ek bann konseye ti met lor li! Me Moiz ti ena kouraz ek li ti swazir pou al avek pep Bondie. Apre ki li ti kit Lezip ek so bann rises, li ti kont lor Zeova avek kouraz. (Ebre 11: 24-26) Rezilta: Zeova ti beni li, ek Li pou beni li ankor plis dan lavenir.

12 Kan bann zenn ena kouraz pou fixe bann lobzektif dan servis Zeova ek zot met so Rwayom an premie dan zot lavi, Zeova pou beni zot. Li pou ed zot pou pran swin zot fami. Dan premie siek, zenn Timote ti konsantre li lor so servis pou Bondie, ek twa osi to kapav fer parey. * (Get not.)​—Lir Filipien 2:19-22.

Eski to determine pou ena kouraz dan tou domenn to lavi? (Get paragraf 13-17)

13. Kouma enn zenn ser ti gagn kouraz pou realiz so bann lobzektif?

13 Enn ser ki res dan Alabama, dan l’États-Unis, ti bizin ena kouraz pou fixe bann lobzektif dan servis Bondie. Li ekrir: “Mo ti bien timid kan mo ti zenn. Mo ti bizin fer boukou zefor pou koze dan Lasal, ek mem pou tap laport bann etranze.” Avek led so bann paran ek lezot dan kongregasion, sa zenn Kretien-la ti reisi vinn enn pionie  permanan. Li dir: “Lemond Satan ankouraz bann dimounn pou fer bann gran letid, pou gagn selebrite, larzan ek enn ta kitsoz materyel.” Me li ti osi trouve ki laplipar dimounn pa ti reisi realiz sa bann lobzektif-la, ek sa ti fer zot soufer ek strese. Li azoute: “Me kan mo’nn servi Zeova, sa finn fer mwa gagn enn gran lazwa ek boukou satisfaksion.”

14. Kan eski bann paran Kretien bizin kouraz?

14 Bann paran Kretien osi bizin kouraz. Par exanp, sirman souvan to patron demann twa pou fer overtime bann zour kot to bizin fer to ladorasion an fami, kot to bizin prese ouswa al renion. To bizin kouraz pou dir non to patron ek pou les enn bon lexanp pou to bann zanfan. Ouswa ena bann paran dan kongregasion ki donn zot zanfan permision pou fer bann kitsoz ki twa to pa les to bann zanfan fer. Kitfwa zot demann twa kifer to pa les to bann zanfan fer sa bann kitsoz-la. Eski to pou ena kouraz pou explik zot avek respe?

15. Kouma Psom 37:25 ek Ebre 13:5 kapav ed bann paran?

15 Nou bizin ena kouraz pou ed nou bann zanfan fixe bann lobzektif dan servis Bondie ek pou realiz sa bann lobzektif-la. Par exanp, kitfwa sertin paran per pou ankouraz zot zanfan pou fer karyer dan servis pionie, al servi kot bizin plis proklamater, servi dan Béthel, ouswa ede pou konstrir bann  Lasal kot fer renion ek Lasal lasanble. Sirman zot per tansion zot bann zanfan pa pou kapav okip zot kan zot vinn vie. Selman, bann paran ki ena sazes montre kouraz ek ena konfians ki Zeova pou tini so bann promes. (Lir Psom 37:25; Ebre 13:5.) Kan bann paran ena enn kouraz koumsa ek kont lor Zeova, sa kapav ed zot zanfan pou fer parey.​—1 Samiel 1:27, 28; 2 Timote 3:14, 15.

16. Kouma sertin paran finn ed zot zanfan pou fixe bann lobzektif dan servis Bondie, ek ki lefe sa finn ena lor zot zanfan?

16 Enn koup dan l’États-Unis ti ed zot bann zanfan pou res konsantre lor zot servis pou Zeova. Frer-la dir: “Avan mem ki nou bann zanfan koumans marse ek koze, nou ti koz avek zot lor lazwa ki gagne dan servis pionie ek kan servi dan kongregasion. Asterla se sa zot lobzektif.” Li osi dir ki kan zot bann zanfan ti fixe sa bann lobzektif-la ek ti reisi realiz zot, sa finn ed zot pou reziste bann tantasion dan lemond Satan ek pou res konsantre lor zot servis pou Zeova. Enn frer ki ena de zanfan ti ekrir: “Boukou paran fer enn ta zefor ek depans boukou kas pou ed zot bann zanfan pou reisi dan domenn spor, divertisman, ek ledikasion. Li pli bon ki nou fer zefor ek nou depans kas pou ed nou bann zanfan pou realiz bann lobzektif kouma gard enn bon relasion avek Zeova. Nou finn gagn boukou lazwa kan nou finn trouv nou bann zanfan fixe bann lobzektif spiritiel ek reisi sa bann lobzektif-la. Se koumadir nou osi nou ti pe profit sa bann benediksion-la.” To kapav sir ki Zeova beni bann paran ki ed zot bann zanfan pou fixe bann lobzektif dan servis Bondie ek pou realiz sa bann lobzektif-la.

KOURAZ DAN KONGREGASION

17. Donn sertin lexanp kot bann Kretien bizin ena kouraz dan kongregasion.

17 Nou bizin osi ena kouraz dan kongregasion. Par exanp, bann ansien bizin kouraz kan zot ena pou tret bann ka kot finn ena enn pese grav ouswa kan zot bizin ed bann frer ek ser ki zot lavi an danze akoz enn irzans medikal. Sertin ansien vizit bann prizon pou fer letid bann ki interese ouswa pou fer bann renion. Ki nou kapav dir lor nou bann ser selibater? Zot gagn boukou lokazion pou montre kouraz ek pou servi Zeova. Zot kapav fer pionie, servi kot bizin plis proklamater, travay kouma volonter dan bann proze konstriksion, ek fer aplikasion pou Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie. Ena ki mem gagn linvitasion pou fer lekol Gilead.

18. Kouma bann ser aze kapav montre kouraz?

18 Nou kontan nou bann ser aze ek nou bien rekonesan ki nou ena zot dan kongregasion! Mem si sertin parmi zot nepli kapav fer mem kantite ki avan dan zot servis pou Zeova, zot ankor kapav ena kouraz ek fer travay ki Zeova donn zot. (Lir Tit 2:3-5, NW.) Par exanp enn ser aze bizin ena kouraz si bann ansien demann li pou koz avek enn zenn ser lor so labiyman. Li pa pou kriy avek sa ser-la, me avek bonte li pou ed li pou reflesi kouma so bann swa  kapav ena enn lefe lor lezot. (1 Timote 2:9, 10) Kan bann ser aze montre zot lamour dan sa fason-la, zot ed kongregasion pou vinn pli for.

19. (a) Kouma bann frer kapav ena kouraz? (b) Kouma Filipien 2:13 ek 4:13 kapav ed bann frer pou ena kouraz?

19 Bann frer osi bizin ena kouraz ek fer travay ki Zeova donn zot. Kan zot dispoze pou servi kouma ansien ek asistan ministeryel, kongregasion gagn boukou benediksion. (1 Timote 3:1, NW.) Selman, sertin kapav ezite pou fer sa. Kitfwa enn frer ti fer bann erer dan lepase, ek asterla li panse li pa merit servi kouma ansien ouswa asistan ministeryel. Enn lot frer kapav panse ki li pena kapasite ki bizin pou fer sa travay-la. Si to pans koumsa, Zeova kapav ed twa pou ena kouraz. (Lir Filipien 2:13; 4:13, NW.) Rapel lexanp Moiz. Li osi li ti panse ki li pa pou kapav fer seki Zeova ti demann li. (Exod 3:11) Me Zeova ti ed li pou ena kouraz ek pou fer seki bizin. Kouma enn frer kapav gagn sa kalite kouraz-la? Li kapav priye Zeova pou demann so led ek lir Labib regilierman. Li kapav medit lor lexanp bann fidel dan lepase ki ti montre kouraz. Avek limilite li kapav demann bann ansien pou form li ek li kapav propoz pou ede dan kongregasion dan ninport ki fason. Nou ankouraz tou bann frer pou ena kouraz ek pou travay dir pou kongregasion!

“ZEOVA . . . AVEK TWA”

20, 21. (a) Ki kitsoz David ti rapel Salomon? (b) Ki nou kapav sir?

20 Lerwa David ti rapel Salomon ki Zeova ti pou avek li ziska ki li fini ranz tanp. (1 Kronik 28:20) Pena dout ki Salomon ti medit lor sa bann parol-la, ek mem si li ti zenn ek li pa ti ena lexperyans sa pa ti anpes li fer sa travay-la. Okontrer, li ti montre enn gran kouraz, ek avek led Zeova, li ti reisi ranz sa zoli tanp-la dan set-an edmi.

21 Zeova ti ed Salomon, ek Li kapav ed nou osi pou ena kouraz ek pou akonpli nou travay ki li dan lafami ouswa dan kongregasion. (Izai 41:10, 13) Si nou manifeste kouraz dan nou servis pou Zeova, nou kapav sir ki Li pou beni nou asterla ek dan lavenir. Alor, “pran kouraz . . . ek fer travay-la.”

^ par. 4 1 Kronik 28:20: “Apre sa, David ti dir Salomon so garson: ‘Pran kouraz, res for ek fer travay-la. Pa bizin per ek pa bizin panike, parski Zeova, mo Bondie, Li avek twa. Li pa pou les twa ek Li pa pou abandonn twa, me Li pou avek twa ziska ki tou travay ki konsern lakaz Zeova fini.’”

^ par. 12 To pou trouv bann sigzesion lor kouma to kapav fixe bann lobzektif dan servis Bondie dan lartik « Glorifiez votre Créateur en vous fixant des objectifs spirituels » ki trouv dan Latour Degard 15 Ziliet 2004.