“Zeova, Zeova, enn Bondie ki ena mizerikord ek konpasion.”​—EXOD 34:6.

KANTIK: 142, 12

1. Kouma Zeova ti devwal Li ar Moiz? Kifer sa li inportan?

ENN zour, Bondie ti devwal Li ar Moiz kan Li ti proklam So nom ek sertin So bann kalite. Dan sa sitiasion-la, Zeova ti kapav koz plis lor so pouvwar ek so sazes, me okontrer, Li ti koz lor so mizerikord ek so konpasion an premie. (Lir Exod 34:5-7. *) Li ti bien inportan ki Moiz kone si Zeova ti pou soutenir li. Akoz sa, Zeova ti koz sirtou lor bann kalite ki montre ki Li vremem anvi ed so bann serviter. (Exod 33:13) Ki to resanti kan to kone ki Zeova interese ar nou sa kantite-la? Sa lartik-la pou koz sirtou lor konpasion, setadir enn santiman ki pous nou pou konpran soufrans lezot ek pou ena dezir pou ed zot.

2, 3. (a) Kifer li normal pou bann dimounn manifeste konpasion? (b) Kifer to bizin interes twa ar seki Labib dir lor konpasion?

2 Zeova ena konpasion, ek Li’nn kree bann dimounn dan  so resanblans. Akoz sa, li normal ki bann dimounn interese ar lezot. Mem bann ki pa konn Zeova, souvan manifeste konpasion. (Zenez 1:27) Dan Labib, nou trouv lexanp plizir dimounn ki’nn manifeste konpasion. Par exanp, kan de prostitie ti pe lager konsernan enn tibaba ek Salomon ti bizin kone lekel ant sa de madam-la ti mama sa tibaba-la, li ti fer enn test ar zot. Li ti donn lord pou koup tibaba-la an de. Mama-la ti ena enn gran konpasion pou so tibaba, alor li ti sipliy lerwa pou donn lot madam-la tibaba-la. (1 Lerwa 3:23-27) Enn lot kikenn ki’nn manifeste konpasion, se tifi Faraon. Li ti sap Moiz ki ti enn tibaba. “Li ti resanti konpasion pou [Moiz]” ek li ti desid pou elve li kouma so prop garson, mem si li ti rann li kont ki Moiz ti enn Ebre ek ti sipoze mor.​—Exod 2:5, 6.

3 Kifer nou bizin interes nou ar seki Labib dir lor konpasion? Parski Zeova anvi ki nou imit Li. (Efezien 5:1) Mem si Bondie finn kree nou avek kapasite pou manifeste konpasion, nou inparfe ek nou ena tandans pou rod nou prop lintere. Parfwa li difisil pou nou deside parski nou pa kone si nou bizin ed lezot ouswa pans noumem. Ki kapav ed nou pou plis interes nou ar lezot? Premierman, nou pou gete kouma Zeova ek lezot dimounn finn manifeste konpasion. Deziemman, nou pou gete kouma nou kapav imit konpasion Bondie ek kifer sa fer nou dibien kan nou fer sa.

ZEOVA MANIFESTE KONPASION DAN ENN FASON PARFE

4. (a) Kifer Zeova ti avoy bann anz dan Sodom? (b) Ki nou kapav aprann ar seki ti ariv Lot ek so fami?

4 Plizir fwa Labib montre nou kouma Zeova inn manifeste konpasion. Par exanp, reflesi lor seki Li ti fer pou Lot. Lot ti enn dimounn drwat ki ti “akable” akoz bann dimounn imoral ki ti ena dan Sodom ek Gomor. Sa bann dimounn-la pa ti ena okenn respe pou Bondie, ek Zeova ti desid pou touy zot. (2 Pier 2:7, 8) Zeova ti avoy bann anz pou al dir Lot ki Sodom ek Gomor ti pou detrir ek ki li ti bizin sove. Labib dir: “Kan [Lot] ti pe tarde, lerla, akoz konpasion ki Zeova ti ena pou li, bann [anz]-la ti trap so lame ek lame so madam ek lame so de tifi, ek zot ti fer li sorti ek ti met li andeor lavil.” (Zenez 19:16) Zeova ti konpran Lot so sitiasion, alor nou kapav sir ki Li konpran bann difikilte ki nou pe bizin andire.​—Izai 63:7-9; Zak 5:11; 2 Pier 2:9.

Zeova konpran bien bann difikilte ki nou pe bizin andire

5. Kouma Parol Bondie ansegn nou pou ena konpasion?

5 Zeova finn osi montre so pep pou manifeste konpasion. Reflesi lor enn lalwa ki Li ti donn nasion Izrael. Si enn dimounn ti dwa enn kikenn kas, sa dimounn ki’nn pret li kas la ti kapav pran linz dimounn-la kouma enn garanti ki li pou retourn li so kas. (Lir Exod 22: 26, 27. *) Me dimounn ki’nn pret kas-la ti bizin retourn sa linz-la avan kouse soley pou ki lot dimounn-la pa gagn fre aswar. Enn kikenn ki pa ti ena konpasion kitfwa pa ti pou rod retourn sa linz-la, me Zeova ti ansegn so pep pou ena konpasion. Ki sa ansegn nou? Si nou frer ouswa nou ser bizin led, fode pa nou inior li. Kan nou kapav ed enn frer ouswa enn ser ki pe soufer, nou pou fer li.​—Kolosien 3:12; Zak 2:15, 16; Lir 1 Zan 3:17.

6. Ki nou aprann ar konpasion ki Zeova ti ena pou bann Izraelit ki ti fer pese?

6 Zeova ti ena konpasion pou bann Izraelit mem kan zot ti fer pese kont Li. Nou lir: “Zeova, Bondie zot bann anset ti kontign averti zot par so bann mesaze. Li ti averti zot plizir fwa parski Li ti ena konpasion pou so pep ek pou plas kot Li reste.” (2 Kronik 36:15) Parey, nou osi nou bizin ena konpasion pou bann dimounn ki pankor konn Zeova me ki ankor kapav repanti ek vinn so bann kamarad. Zeova pa oule ki kikenn mor pandan zizman ki pou ena biento. (2 Pier 3:9, NW.) Alor, tanki nou ankor ena letan, nou pou kontign pres so mesaz avertisman ar tou dimounn ek ed maximum dimounn pou profit konpasion Bondie.

7, 8. Kifer enn fami ti sir ki Zeova ti montre konpasion anver zot?

7 Dan nou lepok, boukou serviter Zeova finn trouve kouma Zeova finn manifeste konpasion anver zot. Par exanp, dan bann lane 1990 dan Bosnie, plizir ras ti pe lager ek ti pe touy zot kamarad. Ti ena enn fami ki ti pe viv laba ek zot ti ena enn garson 12 an ki nou pou apel Milan. Milan, avek so frer, so bann paran, ek lezot Temwin ti pe vwayaze par bis. Zot ti pe sorti Bosnie ek zot ti pe al Serbie pou asiste enn lasanble kot bann paran Milan ti pe pans pou pran batem. Lor frontier, sertin solda ti remarke ki sa fami-la ti enn lot ras ek ti fer zot desann dan bis. Apre sa, zot ti les lezot frer ek ser ki ti dan sa bis-la kontign zot vwayaz. Pandan de zour, sa bann solda-la pa ti les sa fami-la ale. Alafin, enn ofisie ti apel so siperyer ek ti demann li ki pou fer avek sa fami-la. Fami-la ti pe deboute zis akote ek ti kapav tann seki sa siperyer-la ti dir: “Abe amenn zot deor ek donn zot kout bal!”

8 Letan sa bann solda-la ti pe koze, de etranze ti vinn pre ar sa fami-la. Dousman-dousman zot ti dir ki zot osi zot bann Temwin ek ki bann frer ki ti dan bis inn dir zot seki finn arive. Sa de Temwin-la ti demann Milan ek so frer pou rant dan zot loto pou ki zot travers frontier parski bann solda-la pa ti pe verifie papie bann zanfan. Apre sa, bann frer-la ti demann bann paran-la pou al deryer stasion sa frontier-la ek pou zwenn zot lot kote. Milan ti pe gagn telman per ki li pa ti kone si li ti bizin riye ouswa plore. So bann paran ti demande: “Eski zot krwar ki bannla pou les nou pase koumsa?” Me letan zot ti pe marse pou ale, koumadir bann solda-la pa ti mem trouv zot. Milan ek so frer ti zwenn zot paran lot kote frontier, ek  zot ti al lasanble. Zot ti sir ki Zeova finn reponn zot lapriyer! Labib montre nou ki pa touletan ki Zeova protez so bann serviter dan sa fason-la. (Zistwar Bann Apot 7:58-60) Me dan sa ka-la, Milan dir: “Pou mwa se koumadir bann anz ti avegle sa bann solda-la ek Zeova finn sov nou.”​—Psom 97:10.

Parey kouma Zezi, eski to ena enn gran dezir pou ed bann dimounn ek pou ansegn zot lor Zeova?

9. Ki Zezi ti resanti kan li ti trouv sa bann dimounn ki ti pe swiv li la? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

9 Zezi osi ti manifeste konpasion. Li ti ena pitie pou bann dimounn parski li ti trouve ki “zot ti pe plegne e zot ti abat kouma bann mouton ki pena berze.” Alor, ki li ti fer? “Li koumans ansegn zot boukou kiksoz.” (Matie 9:36; lir Mark 6:34.) Parkont, bann Farizien pa ti ena konpasion ek zot pa ti anvi ed bann dimounn. (Matie 12:9-14; 23:4; Zan 7:49) Eski to ena enn gran dezir pou ed bann dimounn ek pou ansegn zot lor Zeova, parey kouma Zezi?

10, 11. Eski touletan nou bizin manifeste konpasion? Explike.

10 Sa pa vedir ki touletan nou bizin manifeste konpasion. Par exanp, Lerwa Sail kitfwa ti panse ki li ti pe montre konpasion kan li pa ti touy Agag, ki ti lerwa bann Amalekit ek enn lennmi pep Bondie. Sail pa ti touy osi tou zanimo bann Amalekit. Me Zeova ti demann Sail pou touy tou bann Amalekit ek tou zot bann zanimo. Parski Sail ti dezobeir, Zeova ti rezet li antan ki lerwa. (1 Samiel 15:3, 9, 15, not) Zeova Li enn Ziz ki ena lazistis. Li kapav lir dan leker bann dimounn ek Li kone kan fode pa manifeste konpasion. (Lamantasion 2:17; Ezekiel 5:11) Biento Li pou ziz tou bann ki refiz obeir Li. (2 Tesalonisien 1:6-10) Sa moman-la, Zeova pa pou montre konpasion anver bann move. Selman, kan Li pou detrir zot, Li pou montre konpasion anver bann ki zis, setadir bann dimounn ki Li pou sove.

11 Me, se pa nou ki pou zize si enn dimounn bizin viv ouswa mor. Okontrer, nou bizin fer tou seki nou kapav pou ed bann dimounn. Dan ki fason pratik nou kapav manifeste konpasion anver lezot? Anou get de-trwa sigzesion.

KOUMA NOU KAPAV MONTRE KONPASION?

12. Kouma to kapav tret lezot avek konpasion?

12 Ed lezot dan nou lavi toulezour. Zeova atann ki bann Kretien manifeste konpasion anver bann dimounn ek anver zot bann frer. (Zan 13:34, 35; 1 Pier 3:8) Enn definision pou konpasion se “soufer ansam.” Enn dimounn ki ena konpasion, li esey ed bann ki pe soufer. Alor nou bizin rod bann lokasion pou ed lezot. Par exanp nou kapav propoz zot pou fer zot louvraz ouswa pou rann zot enn ti servis.​—Matie 7:12.

To montre konpasion kan to ed lezot dan enn fason pratik (Get paragraf 12)

13. Ki pep Bondie fer apre bann katastrof natirel?

13 Ed bann ki pas par bann katastrof natirel. Kan nou trouv bann dimounn  pe soufer akoz bann katastrof, nou anvi manifeste konpasion anver zot. Bann dimounn konn bann Temwin Zeova kouma enn lorganizasion ki kontan ede dan sa bann sitiasion-la. (1 Pier 2:17) Par exanp, enn ser Zaponez ti res dan enn landrwa ki ti detrir par enn tsunami ek enn tranbleman-de-ter ki ti ena an 2011. Li ti dir ki “sa ti bien ankouraz li ek rekonfort li” kan li ti trouv bann volonter sorti dan diferan landrwa dan Japon ek lezot pei pou vinn repar bann lakaz ek bann Lasal kot fer renion. Li ti dir osi: “Sa lexperyans-la finn ed mwa pou trouve ki Zeova interese ar nou. Ek bann Temwin interese ar zot kamarad. Boukou frer ek ser partou dan lemond pe priye pou nou.”

14. Kouma to kapav ed bann dimounn malad ek aze?

14 Ed bann ki malad ek aze. Kan nou trouv bann dimounn pe soufer parski zot malad ouswa aze, nou ena konpasion pou zot. Nou priye pou ki Rwayom Bondie vini parski nou bien anvi ki sa bann problem-la fini. An-atandan, nou fer tou seki nou kapav pou ed bann dimounn malad ek aze. Enn ekrivin ti ekrir ki so mama ki aze ek ki ena Alzheimer, enn zour ti fer malprop dan so linz. Letan li ti pe esey netway li, enn kikenn ti pez sonet. De Temwin ki souvan rann li vizit, ti vinn get li. Bann ser-la ti demande si zot kapav ed li. Madam-la ti dir: “Mo santi mwa inpe zene, me wi.” Bann ser-la ti ed li pou netway  li. Apre sa zot ti fer enn tas dite pou li ek zot ti reste pou koz inpe avek li. Garson-la ti ena enn gran rekonesans ek li ti dir ki bann Temwin “met an pratik seki zot prese.” Eski konpasion ki to ena pou bann dimounn malad ek aze pous twa pou fer tou seki to kapav pou ed zot?​—Filipien 2:3, 4.

15. Kouma nou predikasion ed lezot?

15 Ed bann dimounn pou konn Zeova. Meyer fason ki nou kapav ed bann dimounn se kan nou ed zot pou konn Bondie ek so Rwayom. Enn lot fason se kan nou ed zot pou trouve kifer kan zot obeir bann prinsip Zeova sa fer zot dibien. (Izai 48:17, 18) Enn bon fason pou donn Zeova loner ek pou montre konpasion anver lezot, se kan nou partisip dan nou minister. Eski to kapav fer plis dan to minister?​—1 Timote 2:3, 4.

KAN TO ENA KONPASION SA FER TWA DIBIEN!

16. Ki benediksion nou gagne kan nou ena konpasion?

16 Bann spesialis dan lasante mantal dir ki kan nou montre konpasion sa kapav amelior nou lasante ek nou relasion avek lezot. Kan to ed bann ki pe soufer, to pou santi twa pli zwaye, pli pozitif, mwins tousel, ek mwins negatif. Kan to montre konpasion sa fer twa dibien. (Efezien 4:31, 32) Kan lamour pous nou pou ed lezot, nou ena enn bon konsians parski nou kone ki nou pe fer seki Zeova demann nou. Kan nou ena konpasion, sa pou ed nou pou vinn bann pli bon paran, pli bon konzwin, ek pli bon kamarad. Anplis, bann dimounn ki manifeste konpasion anver lezot normalman gagn led kan zot bizin.​—Lir Matie 5:7, NW; Lik 6:38.

17. Kifer to anvi ena konpasion?

17 Mem si sa fer nou dibien kan nou montre konpasion, rezon prinsipal kifer nou fer sa se parski nou anvi imit Zeova ek donn Li laglwar. Lamour ek konpasion sorti kot Zeova. (Proverb 14:31) Li’nn les nou enn lexanp parfe. Alor, anou fer tou pou imit Bondie kan nou manifeste konpasion. Lerla nou pou vinn pli pros avek nou bann frer ek ser ek nou pou ena bann pli bon relasion avek bann dimounn.​—Galat 6:10; 1 Zan 4:16NW.

^ par. 1 Exod 34:5-7: Lerla Zeova ti desann dan niaz ek Li ti vinn akote li ek Li ti proklam nom Zeova. Zeova ti pe pas devan li ek ti pe dir: “Zeova, Zeova, enn Bondie ki ena mizerikord ek konpasion, ki pa ankoler vit ek ki ena lamour fidel ek laverite an-abondans, ki montre lamour fidel anver bann milye dimounn, ki pardonn bann erer, bann fot, ek bann pese, me ki zame pa pou ezite pou pini bann ki koupab, ek akoz fot bann papa, Li pini bann garson ek bann ti-zanfan, trwaziem zenerasion ek katriem zenerasion.”

^ par. 5 Exod 22:26, 27: 26 Si to pran linz to frer angaz, to bizin retourn li sa avan kouse soley. 27 Parski li ena zis sa pou kouver li, linz ki li ena pou kouver so lekor; ki li pou met lor li pou dormi? Kan li kriye ver mwa, pena dout ki mo pou tande, parski mo ena konpasion.”