Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Septam 2017

Ena Metriz lor Noumem

Ena Metriz lor Noumem

“Frwi lespri se . . . metriz lor noumem.”​—GALAT 5:22, 23NW.

KANTIK: 83, 52

1, 2. (a) Ki konsekans sa kapav ena kan enn dimounn pena metriz lor limem? (b) Kifer li inportan ki nou koz lor metriz?

ZEOVA kapav ed nou pou ena metriz lor noumem. (Galat 5:22, 23, NW.) Zeova ena enn kontrol parfe lor Limem. Me nou, nou pena sa kalite kontrol-la parski nou inparfe. Azordi, enn rezon kifer ena boukou problem, se parski bann dimounn pena metriz lor zotmem. Kan bann dimounn pena metriz lor zotmem, sa kapav fer zot remet pou plitar enn travay ki inportan ouswa anpes zot travay bien dan lekol ouswa dan travay. Sa kapav osi fer zot insilte lezot par zot bann parol, fer zot tom dan labwason, vinn violan, divorse, fer bann det initil, vinn adik, al fer prizon, soufer lor plan afektif, gagn bann maladi ki transmet sexielman, ek tom ansint san ki zot anvi.​—Psom 34:11-14.

2 Bann dimounn ki pena metriz, fer zotmem ek lezot ditor. Ek amezir letan pase, nou trouve ki deplizanpli bann dimounn nepli ena metriz. Me sa pa etonn nou, parski Parol Bondie ti fini dir ki dan bann “dernie tan” bann dimounn pa pou ena metriz lor zotmem.​—2 Timote 3:1-3.

3. Kifer nou bizin ena metriz lor noumem?

 3 Kifer nou bizin ena metriz lor noumem? Anou get de rezon inportan. Premierman, bann dimounn ki kapav kontrol zot bann lemosion ek zot bann santiman souvan gagn mwins problem. Li pli fasil pou zot osi pou ena enn bon relasion avek lezot, pou evit ankoler, trakase, ouswa deprime. Deziemman, pou ki nou res kamarad Bondie, nou bizin reziste bann tantasion ek kontrol nou bann move dezir. Se samem ki Adan ek Ev pa ti reisi fer. (Zenez 3:6) Parey kouma bannla, azordi boukou dimounn ena bann problem grav parski zot pena metriz lor zotmem.

4. Ki kitsoz kapav ankouraz tou bann ki pe fer bann gran zefor pou kontrol zot bann move dezir?

4 Zeova kone ki nou inparfe ek ki li difisil pou nou ena metriz lor noumem. Me Li anvi ed nou kontrol nou bann move dezir. (1 Lerwa 8:46-50) Parey kouma enn bon Kamarad, zantiman, Li ankouraz bann ki parfwa gagn difikilte pou kontrol zot bann santiman ek zot bann dezir. Dan sa lartik-la, nou pou gete kouma Zeova finn montre ki Li ena metriz lor Limem. Nou pou osi examinn bann bon ek bann move lexanp ki ena dan Labib, ek nou pou get bann konsey pratik ki kapav ed nou.

ZEOVA FINN LES NOU ENN LEXANP

5, 6. Kouma Zeova inn les nou enn bon lexanp kan Li’nn gard so metriz?

5 Zeova kapav metriz Limem dan enn fason parfe parski Li parfe dan tou seki Li fer. (Deteronom 32:4) Me nou, nou inparfe. Kanmem sa, nou bizin examinn lexanp Zeova pou ki nou kapav imit Li pli bien. Sa pou ed nou kone kouma nou kapav reazir dan enn bon fason kan nou dekouraze akoz sertin kitsoz. Dan ki sitiasion Zeova inn bizin gard so metriz?

Zeova kapav metriz Limem dan enn fason parfe parski Li parfe dan tou seki Li fer

6 Esey mazine kouma Zeova ti reazir kan Satan ti rebel kont Li dan zardin Edenn. Sirman seki Lediab ti dir lor Zeova ti fer tou bann anz fidel dan lesiel gagn sok, ankoler, ek irite. Kitfwa to ena mem santiman kan to pans lor tou soufrans ki ena akoz Satan. Me Zeova pa’nn azir lor enn kout-tet. Li’nn reazir dan fason ki ti bizin. Li pa finn ankoler vit ek Li’nn azir avek zistis kan Satan ti rebele. (Exod 34:6; Zob 2:2-6) Kifer? Zeova inn les letan pase parski Li pa anvi ki okenn dimounn mor, me Li anvi ki “zot tou repanti.”​—2 Pier 3:9.

7. Ki nou aprann ar lexanp Zeova?

7 Lexanp Zeova montre nou ki nou bizin fer atansion ar seki nou dir ek ki fode pa nou reazir tro vit. Alor kan to ena pou pran enn desizion inportan, reflesi bien avan ki to azir. Priye pou ki to gagn sazes pou dir ek pou fer seki bizin. (Psom 141:3) Kan nou ankoler ouswa tris, li bien fasil pou azir lor enn kout-tet. Ek se akoz sa ki boukou inn  regret bann kitsoz ki zot inn dir ouswa inn fer san reflesi!​—Proverb 14:29; 15:28; 19:2.

BANN SERVITER BONDIE KI FINN LES BANN BON EK BANN MOVE LEXANP

8. (a) Kotsa nou kapav trouv lexanp bann dimounn ki’nn ena metriz lor zotmem? (b) Ki ti ed Zozef pou pa sede kan madam Potifar ti rod sedwir li? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Ki bann lexanp ena dan Labib ki montre nou linportans pou ena metriz lor noumem? Enn sa bann lexanp-la se Zozef, garson Zakob. Zozef ti pe servi dan lakaz Potifar, sef bann gard Faraon. Madam Potifar ti trouv Zozef atiran parski Zozef ti ena enn “zoli lekor ek li ti enn zoli garson,” ek plizir fwa li ti esey sedwir Zozef. Ki ti ed Zozef pou reziste sa tantasion-la? Kitfwa li ti bien reflesi alavans ki pou arive si li ti sede ek gagn relasion avek madam Potifar. Ek, kan madam-la ti ris li par so linz, Zozef ti sove. Li ti dir: “Kouma mo kapav fer enn move kitsoz koumsa ek vremem fer pese kont Bondie?”​—Zenez 39:6, 9; lir Proverb 1:10. *

Demann Zeova so sazes ek so lafors pou metriz tomem pou ki to pa sede

9. Kouma to kapav prepar twa pou reziste bann tantasion?

9 Ki nou aprann ar lexanp Zozef? Si nou pe tante pou dezobeir enn lalwa Bondie, nou bizin reziste sa tantasion-la. Avan ki zot vinn Temwin Zeova, sertin frer ek ser inn bizin fer bann gran zefor pou aret manz kouma gourman, aret bwar plis ki bizin, aret fime, aret pran ladrog, rezet limoralite sexiel, ek lezot kitsoz ankor. Mem apre zot batem, parfwa zot ankor tante pou fer sa bann kitsoz-la. Si to dan sa sitiasion-la, aret twa pou enn ti moman ek reflesi kouma sa pou gat to relasion avek Zeova si to sede devan enn tantasion. Reflesi lor bann sitiasion ouswa bann tantasion ki kapav pous twa fer enn kitsoz ki pa bon ek gete kouma to kapav evit zot. (Psom 26: 4, 5; Proverb 22:3) Si to pe gagn bann tantasion, demann Zeova so sazes ek lafors pou metriz tomem pou ki to pa sede.

10, 11. (a) Ar ki sitiasion boukou nou bann zenn bizin fer fas dan lekol? (b) Ki kapav ed nou bann zenn pou pa dezobeir lalwa Bondie kan zot devan enn tantasion?

10 Azordi, boukou bann zenn Kretien trouv zot dan mem sitiasion ki Zozef. Anou pran lexanp Kim. Apre wikenn, souvan so bann kamarad lekol ti koz lor bann relasion sexiel ki zot ti gagne pandan wikenn. Kim pa ti ena sa bann kalite zistwar-la pou rakonte. Li rekonet ki parski li ti diferan, parfwa li ti santi li “tousel ek abandone.” So bann kamarad lekol ti panse ki li bet parski li pa ti pe sorti ar okenn garson. Me Kim ti azir avek sazes parski li ti kone ki sa tantasion pou gagn bann relasion sexiel la bien for kan nou zenn. (2 Timote 2:22, NW.) Lezot zelev souvan ti demann li si li ankor vierz. Sa ti donn li lokasion pou explike kifer li’nn swazir pou pa gagn  relasion sexiel. Nou fier ki nou bann zenn pe fer tou pou reziste kont limoralite sexiel, ek zot fer Zeova osi bien fier!

11 Dan Labib ena osi lexanp bann dimounn ki pa’nn metriz zotmem ek ki’nn komet limoralite sexiel. Ek Labib montre nou move konsekans ki sa ena kan nou pa metriz noumem. Si to dan mem sitiasion ar Kim, pans lor lexanp sa zenom bet ki ena dan Proverb sapit 7 la. Pans osi lor lexanp Amnonn ek lor move konsekans so bann aksion. (2 Samiel 13:1, 2, 10-15, 28-32) Bann paran kapav ed zot bann zanfan pou ena metriz lor zotmem ek pou gagn sazes kan zot examinn sa bann lexanp-la avek zot pandan ladorasion an fami.

12. (a) Kouma Zozef ti kontrol bann santiman ki li ti ena pou so bann frer? (b) Dan ki sitiasion nou bizin kontrol nou bann santiman?

12 Enn lot fwa ankor, Zozef ti re-metriz li. Sa ti arive kan so bann frer ti vinn Lezip pou aste manze. Pou kone seki zot ti pe vremem panse, Zozef pa ti dir zot ki li zot frer. Ek kan li pa ti pe kapav kontrol so lemosion, li ti les so bann frer pou ki li kapav plore tousel. (Zenez 43:30, 31; 45:1) Si enn frer ouswa enn ser fer enn kitsoz ki bles twa, imit lexanp Zozef. Kan to metriz to bann santiman, sa pou ed twa evit dir ouswa fer bann kitsoz ki to kapav regrete apre. (Proverb 16:32; 17:27) Ouswa kitfwa enn to bann pros inn exkli. Dan sa ka-la, to bizin kontrol to bann santiman pou ki to pa gagn bann kontak ki pa neseser avek li. Li kapav difisil pou fer sa. Me li pou pli fasil si to rapel ki to pe imit lexanp Zeova ek ki to pe fer seki Li demande.

Fode pa nou ena enn tro gran konfians an noumem, ek panse ki zame nou pou sede devan enn tantasion

13. Ki bann leson nou aprann ar bann levennman ki ti arive dan lavi David?

13 Lerwa David osi inn les nou enn bon lexanp. Kan Sail ek Shimei ti provok li, David pa ti ankoler ouswa servi so pouvwar pou fer zot ditor. (1 Samiel 26: 9-11; 2 Samiel 16: 5-10) Pourtan, pa touletan ki David ti kapav metriz li. Nou konn sa kan nou lir lor pese ki li ti fer avek Bat-sheba ek lor so reaksion kan Nabal pa ti zenere anver li ek so bann zom. (1 Samiel 25:10-13; 2 Samiel 11:2-4) Nou aprann bann zoli leson ar lexanp David. Premierman, bann zom ki pran latet parmi pep Bondie bizin ena metriz lor zotmem pou ki zot pa mal servi zot lotorite. Deziemman, fode pa nou ena enn tro gran konfians an noumem, ek panse ki zame nou pou sede devan enn tantasion.​—1 Korintien 10:12.

BANN KITSOZ PRATIK KI TO KAPAV FER

14. Ki lexperyans enn frer ti fer, ek kifer fason ki nou reazir dan enn sitiasion koumsa li inportan?

14 Ki to kapav fer pou ena plis metriz lor tomem? Anou get seki ti ariv Luigi. Enn transpor ti tap ar so loto par deryer.  Mem si lot sofer-la ti an-tor, li’nn koumans kriy ar Luigi ek li’nn esey rod enn lager. Luigi ti priye Zeova pou gard so kalm ek ti esey kalme lot sofer-la. Me misie-la inn kontign kriye. Alor Luigi ti ekrir bann ransegnman lor lasirans sa misie-la ek pandan ki misie-la ti ankor pe kriye, li’nn ale. Enn semenn apre, Luigi ti pe fer enn vizit kot enn madam. Ek so misie ti sa lot sofer-la! Sa misie-la ti santi li zene ek li’nn demann exkiz pou so move konportman. Li ti propoz pou kontakte lasirans Luigi pou ki kapav repar loto Luigi pli vit posib. Misie-la osi inn partisip dan sa konversasion Biblik la ek li ti bien kontan. Luigi inn rann li kont ki li’nn bien fer li’nn gard so kalm apre sa aksidan-la ek ki sa ti kapav ena bann move konsekans si li ti ankoler.​—Lir 2 Korintien 6:3, 4.

Fason ki nou reazir kapav ena enn lefe lor nou minister (Get paragraf 14)

15, 16. Kan twa ek to fami etidie Labib, kouma sa kapav ed zot pou ena metriz?

15 Enn letid Labib regilie ek profon kapav ed bann Kretien pou ena metriz lor zotmem. Rapel seki Bondie ti dir Zozwe: “Fode pa ki sa liv Lalwa la res  lwin ar to labous, ek to bizin lir li dousman lanwit-lizour, pou ki to swiv bien tou seki finn ekrir ladan; parski lerla to pou reisi dan seki to fer ek lerla to pou azir avek sazes.” (Zozwe 1:8) Me kan to etidie Labib, kouma sa kapav ed twa pou ena metriz lor tomem?

Enn letid Labib regilie ek profon kapav ed twa pou ena metriz lor tomem

16 Nou finn trouve ki dan Labib ena bann lexanp ki montre ki nou gagn bann benediksion kan nou ena metriz ek ki nou soufer kan nou pena metriz. Ena enn rezon kifer Zeova inn fer ekrir sa bann lexanp-la. (Romin 15:4) Li inportan ki nou lir, etidie, ek medit lor sa bann lexanp-la. Esey gete kouma sa kapav ed twa ek to fami. Demann Zeova pou ed twa pou aplik bann konsey ki ena dan so Parol. Si to trouve ki to pa pe reisi metriz twa dan sertin domenn, pa ezite pou rekonet sa. Apre sa, priye lor sa size-la, ek fer bann gran zefor pou amelior tomem. (Zak 1:5) Fer bann resers dan nou bann piblikasion pou gagn bann konsey pratik ki kapav ed twa.

17. Kouma bann paran kapav ed zot zanfan pou ena metriz lor zotmem?

17 Kouma to kapav ed to bann zanfan pou ena metriz lor zotmem? Bann paran kone ki zot zanfan pa finn ne avek sa kalite-la. Alor zot bizin ansegn zot zanfan pou manifeste bann bon kalite kan zotmem zot donn lexanp. (Efezien 6:4) Si to trouve ki to zanfan pena metriz, demann tomem si to pe donn li enn bon lexanp. To kapav donn enn bon lexanp kan to sorti predikasion, asiste bann renion, ek fer to ladorasion an fami dan enn fason regilie. Ek pa per pou dir to bann zanfan non kan bizin! Zeova ti etabli bann limit pou Adan ek Ev. Sa bann limit-la ti pou ed zot aprann respekte lotorite Zeova. Li parey, kan bann paran disiplinn zot zanfan ek donn zot enn bon lexanp, sa kapav ed bann zanfan-la pou aprann metriz zotmem. Parmi bann kitsoz ki ena plis valer ki to kapav ansegn to bann zanfan, se ed zot pou kontan lotorite Zeova ek pou respekte so bann prinsip.​—Lir Proverb 1:5, 7, 8. *

18. Kifer nou bizin bien swazir nou bann kamarad?

18 Mem si nou enn paran ouswa non, nou tou nou bizin bien swazir nou bann kamarad. Si to bann kamarad kontan Zeova, zot pou ankouraz twa pou fixe bann bon lobzektif ek pou evit bann problem. (Proverb 13:20) Zot bon lexanp pou pous twa pou imit zot ek pou ena metriz. Ek pena dout ki to bon kondwit pou ankouraz zot osi. Kan nou ena metriz lor noumem, sa pou ed nou gagn faver Bondie, apresie lavi, ek partaz bann bon kitsoz avek bann dimounn ki nou kontan.

^ par. 8 Proverb 1:10: “Mo garson, si bann ki fer pese pe rod sedwir twa, pa sede.”

^ par. 17 Proverb 1:5, 7, 8: Enn dimounn saz pou ekoute ek pou gagn plis lansegnman, ek enn zom ki ena lintelizans gagn kapasite pou diriz bien, lakrint pou Zeova, se koumansman lakonesans. Zis bann dimounn bet ki mepriz sazes ek disiplinn. Mo garson, ekout disiplinn to papa, ek pa abandonn linstriksion to mama.”