LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Septam 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 23 Oktob ziska le 26 Novam 2017.

Ena Metriz lor Noumem

Kouma bann lexanp ki ena dan Labib kapav ed nou pou ena ek pou manifeste sa kalite-la? Kifer bann Kretien bizin anvi kiltiv sa kalite-la?

Imit Konpasion Zeova

Enn zour, Bondie ti devwal Li ar Moiz kan Li ti proklam So nom ek So bann kalite. Enn parmi bann premie kalite ki Bondie ti mansione ti so konpasion. Ki ete konpasion, ek kifer to bizin interes twa ar sa kalite-la?

“Parol Nou Bondie Li Dire pou Touletan”

Labib se liv ki ankor pe plis vande malgre bann sanzman dan lang, bann devlopman politik, ek lopozision pou tradir li.

“Parol Bondie . . . Li Pwisan”

Boukou dimounn finn fer bann gran sanzman kan zot finn etidie Labib. Ki nou bizin fer pou ki Labib ena enn lefe koumsa lor nou?

“Pran Kouraz . . .ek Fer Travay-La”

Kifer nou bizin ena kouraz, ek kouma nou kapav ena kouraz?