Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Septam 2016

Zenn, Fer To Lafwa Vinn Pli For

Zenn, Fer To Lafwa Vinn Pli For

“Lafwa se . . . enn prev sir ki bann kitsoz ki pourtan nou pa trouve, zot enn realite.”EBRE 11:1NW.

KANTIK: 41, 69

1, 2. Ki bann zenn Temwin Zeova parfwa demann zotmem, ek ki konsey Labib donn zot?

DAN l’Angleterre, enn zenn ser so kamarad lekol ti dir li: “To paret tro malinn pou krwar dan Bondie.” Enn frer dan l’Allemagne ti ekrir: “Mo bann profeser konsider seki Labib dir lor kreasion kouma enn zistwar ki pa existe. Ek zot panse ki, parey kouma zot, bann zelev bizin krwar dan levolision.” Enn zenn ser dan la France ti dir: “Bann profeser dan mo lekol bien etone ki ena bann zelev ki ankor krwar dan Labib.”

2 Boukou dimounn azordi pa krwar ki Bondie finn kree nou. Si to enn zenn serviter Zeova ouswa si to pe aprann konn Li, kitfwa to pe demann tomem kouma to kapav prouve ki Bondie Li nou Kreater. Labib ed nou pou reflesi bien lor seki nou tande ek seki nou lir, ek pou rezonn lor la. Parol Bondie dir: “Kapasite pou reflesi pou vey lor twa.” Kouma? Li pou ed twa pou rezet bann lide ki fos ek pou fer to  lafwa an Zeova vinn pli for.Lir Proverb 2:10-12. *

3. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Pou ki nou ena enn lafwa solid an Zeova, nou bizin aprann konn Li bien. (1 Timote 2:4) Alor, kan to lir Labib ek bann piblikasion, li bien inportan ki to pran letan pou reflesi ek konpran seki to pe lir. (Matie 13:23) Si to etidie dan sa fason-la, to pou gagn pli boukou prev ki Zeova Li nou Kreater ek ki se Limem ki finn fer ekrir Labib. (Ebre 11:1) Anou gete kouma nou kapav fer sa.

KOUMA TO POU FER TO LAFWA VINN PLI FOR?

4. Dan ki sans eski krwar dan levolision, li parey kouma krwar dan kreasion? Alor, ki nou tou bizin fer?

4 Enn kikenn kapav dir twa: “Mo krwar dan levolision parski bann siantis dir ki se enn kitsoz ki vre. Kouma to kapav krwar dan Bondie alor ki zame personn pa finn trouv Li?” Boukou dimounn pans koumsa. Li vre ki personn zame pa finn trouv Bondie ouswa finn trouv Li kree kitsoz. (Zan 1:18) Me ki nou kapav dir lor bann dimounn ki krwar dan levolision? Zot osi zot krwar dan enn kitsoz ki zot pa kapav trouve. Okenn siantis ni okenn imin zame pa finn trouv enn espes evolie pou vinn enn lot espes. Par exanp, zame personn pa finn trouv enn reptil, kouma enn lezar, evolie pou vinn enn mamifer, kouma par exanp enn tang. (Zob 38:1, 4) Alor, nou tou nou bizin examinn bann fe, reflesi bien lor la, ek deside seki sa prouve vremem. Boukou dimounn finn examinn bann kitsoz ki ena dan lanatir ek zot finn konpran ki ena enn Bondie. Pou zot, li kler ki se Bondie ki’nn kree sa bann kitsoz-la. Zot finn “kapav trouv” osi bann kalite extraordiner ki Li ena, kouma par exanp so gran pwisans.Romin 1:20NW.

Bann zouti pou fer resers kapav ed twa pou explik lezot to bann krwayans (Get paragraf 5)

5. Ki bann zouti nou kapav servi pou fer bann resers lor kreasion?

 5 Kan nou get lanatir, ek kan nou reflesi bien lor la, nou kapav trouve ki tou kitsoz inn fer dan enn fason extraordiner. “Par lafwa, nou kapav trouve” ki ena enn Kreater, mem si Li invizib. Nou konpran ki Li ena enn zoli personalite ek enn gran sazes. (Ebre 11:3, 27, NW.) Nou kapav aprann pli boukou kitsoz lor so kreasion kan nou lir seki bann siantis finn dekouver. Nou kapav gagn sa bann ransegnman-la dan video Les merveilles de la création révèlent la gloire de Dieu, brosir La vie a-t-elle été créée ? ek Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie, ek osi dan liv Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous ? Anplis, souvan dan Réveillez-vous ! interviewe bann siantis ek lezot dimounn ki explike kifer aster zot krwar dan Bondie. Ena osi enn seri lartik ki apel « Hasard ou conception ? » ki donn bann detay lor bann zanimo ouswa bann kitsoz ki ena dan lanatir. Sa seri lartik-la montre osi kouma bann siantis finn esey kopie fason ki sa bann kitsoz-la fonksione.

6. Kouma bann piblikasion kapav ed twa?

6 Enn frer dan l’États-Unis, ki ena 19 an, finn fer sa komanter-la lor sa de brosir ki nou’nn fek mansione la: “Zot finn ena enn extra gran valer pou mwa. Mo finn etidie zot plis ki enn dizenn fwa.” Enn ser dan la France ti ekrir: “Bann lartik « Hasard ou conception ? » finn bien inpresionn mwa! Sa bann lartik-la montre ki bann pli gran inzenier kapav imit bann kitsoz ki ena dan lanatir, me zame zot pa pou reisi fer exakteman parey.” Dan l’Afrique du Sud, bann paran enn tifi 15 an ti dir: “Premie kitsoz ki nou tifi souvan lir dan Réveillez-vous ! se lartik ‘Interview.’” Sa bann piblikasion-la kapav ed twa osi pou gagn bann prev ki ena enn Kreater, ek to pou kapav rekonet bann fos lansegnman ek rezet zot. To lafwa pou vinn telman for ki to pou parey kouma enn pie ki so rasinn bien profon dan later ek ki tini ferm kont bann gran-gran divan.Zeremi 17:5-8.

TO LAFWA DAN LABIB

7. Kifer Bondie anvi ki to servi to kapasite pou rezone?

7 Eski li mal ki to demann tomem kifer to krwar dan Labib? Non. Okontrer, Zeova pa anvi ki to krwar dan enn kitsoz zis parski lezot krwar ladan. Zeova anvi ki to servi to “kapasite pou rezone” pou kone ki ena dan Labib ek pou gagn bann prev ki se Limem ki finn fer ekrir Labib. Plis to konesans lor Labib pou grandi, plis to lafwa pou vinn pli for. (Lir Romin 12:1, 2; 1 Timote 2:4.) Pou to kone ki ena dan Labib, to kapav swazir bann size presi ki interes twa, ek etidie zot.

8, 9. (a) Lor ki kitsoz sertin kontan etidie? (b) Kouma sertin finn tir profi kan zot finn medit lor seki zot finn lir?

8 Sertin kontan etidie bann profesi. Ouswa zot kontan konpar seki Labib dir avek seki bann istorien, bann siantis, ek bann arkeolog dir. Par exanp, pran Zenez 3:15. Zeova ti donn sa profesi bien inportan la zis apre ki Adan ek Ev ti rebel kont Li ek kont so drwa pou dirize. Se premie parmi boukou lezot profesi ki montre kouma Rwayom Bondie pou prouve ki Zeova so fason dirize meyer ki  lezot, ek kouma sa Rwayom-la pou tir tou soufrans lor later. Kouma to kapav etidie Zenez 3:15? To kapav fer enn lalis bann verse Labib ki donn plis detay lor fason ki sa profesi-la pou realize. Apre, to kapav klas sa bann verse-la dan zot lord kronolozik. Lerla to pou realize ki mem si sa bann ekrivin Labib la finn viv dan diferan lepok, sakenn finn ekrir enn kitsoz ki finn fer sa profesi-la vinn pli kler. Sa pou ed twa pou prouve ki lespri sin Zeova ti diriz zot.2 Pier 1:21.

9 Enn frer dan l’Allemagne ti reflesi kouma sak liv Labib donn bann detay lor Rwayom Bondie. Li ti dir: “Mem si se anviron 40 zom ki’nn ekrir Labib, zot tou finn donn bann detay lor Rwayom Bondie. Ek zot finn fer sa mem si zot pa ti viv dan mem lepok ek ki zot pa ti konn zot kamarad.” Enn ser ki res l’Australie ti etidie enn lartik dan Latour Degard ek li ti aprann ki fet Pak ena enn lien avek Zenez 3:15 ek avek Lemesi. [1] (Get not alafin lartik.) Li ti ekrir: “Sa letid-la inn ouver mo lizie ek inn fer mwa konpran ki kantite Zeova Li vremem extraordiner. Sa ti inpresionn mwa ki Zeova ti prevwar sa seremoni-la pou bann Izraelit me ki sa ti pou realize plitar par Zezi. Mo’nn pran letan pou reflesi lor linportans sa repa Pak la!” Kifer eski ser-la ti ena enn santiman koumsa apre sa letid-la? Parski kan li ti bien medit lor seki li ti lir, li ti reisi konpran profesi-la. Sa inn fer so lafwa vinn pli for ek li’nn vinn pli pros ar Zeova.Matie 13:23.

10. Kan to kone ki bann ekrivin Labib ti onet, kouma sa fer to lafwa dan Labib vinn pli for?

10 Reflesi osi lor bann ekrivin Labib. Zot ti bann dimounn onet parski zot ti touletan dir laverite ek zot pa ti per pou fer sa. Bann lezot ekrivin dan sa lepok-la souvan ti ekrir zis bann bon kitsoz lor zot nasion ek zot dirizan. Me bann profet Zeova pa ti ekrir zis bann bon kitsoz ki Izrael ek so bann lerwa ti fer. Zot ti osi ekrir bann move kitsoz ki bannla ti fer. (2 Kronik 16:9, 10; 24:18-22) Sa bann profet-la ti ekrir osi lor zot bann prop erer ek lor erer lezot serviter Bondie. (2 Samiel 12:1-14; Mark 14:50) Enn zenn frer dan l’Angleterre ti dir: “Bien rar trouv bann dimounn onet koumsa. Sa plis konvink nou ki Labib vremem sorti kot Bondie.”

11. Kan enn dimounn les Labib gid li, kouma eski sa kapav konvink li ki Labib sorti kot Bondie?

11 Kan bann dimounn les Labib gid zot lavi, zot trouv bon lefe ki li ena lor zot. Sa konvink zot ki Labib vremem sorti kot Bondie. (Lir Psom 19:7-11, NW.) Enn zenn ser ki res Japon ti ekrir: “Kan mo fami ti met an pratik seki Labib ansegne, sa ti fer nou gagn boukou lazwa. Ti ena lape, linite ek lamour dan lafami.” Gras-a Labib, boukou dimounn finn realize ki sertin kitsoz dan ki zot ti krwar, ti fos. (Psom 115:3-8) Labib ansegn bann dimounn kouma pou kont lor Zeova, Bondie Tou-Pwisan, ek li promet ki nou pou konn enn pli bon lavenir. Ena osi bann ki dir ki Bondie pa existe me ki an realite fer lanatir vinn zot bondie. Ena osi lezot ki dir ki se bann dimounn mem ki kapav fer nou konn enn meyer lavenir. Selman, kan nou get seki bann dimounn finn fer ziska ler, zot pa finn reisi rezoud bann problem ki ena dan lemond.Psom 146:3, 4.

 KOUMA FER LEZOT REZONE?

12, 13. Kouma nou kapav koz ar lezot lor kreasion ouswa lor Labib?

12 Avan ki to koz avek enn dimounn lor kreasion ouswa lor Labib, dabor, esey kone ki li krwar vremem. Pa bliye ki parmi bann ki dir zot krwar dan levolision, ena sertin ki krwar osi ki Bondie existe. Zot dir ki Bondie finn servi levolision pou kree tou seki vivan. Lezot krwar ki levolision sirman vre parski ansegn sa dan lekol. Ek lezot ankor finn aret krwar dan Bondie parski larelizion finn desevwar zot. Alor, pou koumanse, demann dimounn-la seki li krwar ek kifer li krwar sa. Apre, ekout bien seki li dir. Si to fer sa, dimounn-la kitfwa pou pli anvi ekout twa.Tit 3:2.

Avek respe, demann bann dimounn seki zot krwar, ek apre ekout bien seki zot dir

13 Si enn dimounn dir twa ki to bet parski to krwar dan enn Kreater, kouma to kapav reponn li? Avek respe, demann li pou explik twa kouma lavi inn koumanse. To kapav explike ki, si lavi finn evolie, premie form lavi ki’nn existe ti pou’nn bizin miltipliye par limem. Anplis, dapre enn profeser simi, sa premie form lavi-la ti pou bizin osi (1) enn kitsoz kouma enn lapo pou protez li, (2) kapasite pou gagn lenerzi ek pou servi li, (3) bann linformasion pou kontrol so laparans ek so krwasans, ek (4) ena kapasite pou fer bann kopi sa bann linformasion-la. Profeser-la dir osi: “Nou bien etone kan nou trouve ziska ki pwin lavi li konplex, mem bann form lavi pli sinp ki existe.”

14. Ki rezonnman bien sinp to kapav servi kan to koz lor kreasion?

14 Mem kan to koz lor kreasion, to kapav servi enn rezonnman bien sinp, enn rezonnman ki lapot Pol ti servi. Li ti ekrir: “Tou lakaz, li konstrir par kikenn, me Bondie limem konstrikter tou kiksoz.” (Ebre 3:4) Biensir, bizin enn dimounn pou fer plan ek konstrir enn vre lakaz. Li kler ki finn bizin ena enn kikenn ki’nn reflesi ek ki’nn kree lavi, enn kitsoz ki bien pli konplike ki enn lakaz. To kapav servi osi nou bann piblikasion. Enn ser ti koz avek enn zenn garson ki pa ti krwar ki Bondie existe. Ser-la ti donn li de brosir ki nou’nn mansione pli avan, ek anviron enn semenn apre, zenn-la ti dir: “Aster mo krwar dan Bondie.” Sa zenn-la inn koumans etidie Labib ek plitar li’nn pran batem.

15, 16. Ki nou bizin fer avan nou explik enn dimounn ki Labib sorti kot Bondie? Ek ki touletan nou bizin rapel?

15 Si enn kikenn ena bann dout lor Labib, kouma to kapav rezonn avek li? Parey kouma nou finn dir avan, dabor, demann li seki li krwar. Apre, pran ransegnman pou kone ar ki li interese. (Proverb 18:13) Si li kontan lasians, donn li bann lexanp dan Labib ki montre ki seki Labib dir konsernan lasians touletan vre. Si li kontan listwar, to kapav mansionn enn levennman ki’nn ekrir dan bann liv ki koz lor listwar ek montre li kouma Labib ti predir sa levennman-la boukou  lane avan ki li realize. Lezot dimounn kitfwa pou ekout twa si to montre zot enn kitsoz dan Labib ki kapav amelior zot lavi, kouma par exanp bann konsey ki Zezi finn done dan so Sermon lor Montagn.

16 Me nou bizin rapel ki fode pa nou diskit ar bann dimounn. Nou anvi gagn enn konversasion amikal ar bann dimounn ek ki zot aprann seki ena dan Labib. Alor, poz zot bann kestion avek respe, apre, ekout bien kan zot reponn. Kan to explik to bann krwayans ar enn dimounn, ena bon manier, sirtou si li pli gran ki twa. Si to respekte lezot, pena dout ki zot osi zot pou respekte twa. Zot pou bien inpresione ki to finn bien reflesi lor seki to krwar mem si to ankor zenn. Biensir, si enn dimounn zis anvi diskite ek fer boufon ar twa, pa bizin to reponn li.Proverb 26:4.

DEKOUVER BANN VERITE BIBLIK EK FER TO LAFWA VINN PLI FOR

17, 18. (a) Ki kapav ed twa pou fer to lafwa dan Labib vinn pli for? (b) Ki kestion nou pou examine dan prosin lartik?

17 Kitfwa nou konn bann lansegnman prinsipal ki ena dan Labib, me nou bizin plis ki sa pou ena enn lafwa ki for. Nou bizin fer zefor pou rod bann verite profon ki ena dan Labib, parey kouma nou ti pou rod bann trezor ki’nn kasiet. (Proverb 2:3-6) Enn parmi bann meyer fason pou fer to lafwa vinn pli for, se kan to lir Labib an-antie. Kitfwa to kapav esey lir li dan lespas enn an. Sa finn ed enn sirveyan sirkonskripsion pou vinn pli pros ar Zeova kan li ti zenn. Li rakonte: “Enn kitsoz ki finn ed mwa pou apresie Labib kouma Parol Bondie, se kan mo’nn lir li net. Mo finn reisi konpran bann zistwar ki mo ti aprann kan mo ti tipti.” Servi osi bann zouti pou fer resers ki to ena dan to lang pou ed twa konpran seki to lir. To kapav servi Watchtower Library lor DVD, Watchtower BIBLIOTEK LOR INTERNET, Index des publications Watch Tower, ouswa Liv Resers pou Bann Temwin Zeova.

18 Paran, plis ki ninport kisannla, to kapav ansegn to zanfan lor Zeova. Alor, kouma to kapav ed to zanfan pou ena enn lafwa ki for? Prosin lartik pou koz lor la.

^ [1] (paragraf 9) Latour Degard, 15 Desam 2013.

^ par. 2 Proverb 2:10-12: 10 Kan sazes pou rant dan to leker ek kan konesans pou vinn enn kitsoz ki agreab pou to nam, 11 kapasite pou reflesi pou vey lor twa ek disernman pou protez twa, 12 pou tir twa lor move semin, kot dimounn dir bann kitsoz ki detestab.”