“Bann zennzan ek bann zennfi . . . Ki zot loue nom Zeova.”​—PSOM 148:12, 13NW.

KANTIK: 88, 115

1, 2. (a) Kifer eski li pa fasil pou bann paran ansegn zot zanfan pou ena lafwa an Zeova, ek ki sel fason zot kapav fer sa? (b) Ki kat pwin nou pou examine asterla?

ENN mama ek enn papa dan la France ti dir: “Nou krwar an Zeova, me sa pa vedir ki nou bann zanfan pou krwar an Zeova. Lafwa pa erediter. Bann zanfan gagn lafwa tigit par tigit.” Enn frer dan l’Australie ti ekrir: “Pli gran defi enn paran, se ed so zanfan pou ena lafwa.” Li dir osi: “Kitfwa to kapav panse ki to finn reisi reponn enn kestion ki to zanfan finn poz twa. Me apre, li revini ek repoz twa mem kestion! Bann zanfan touletan anvi konn plis, ek repons ki li gagne zordi kitfwa pa pou ase pou li plitar.” Amezir ki enn zanfan grandi, boukou paran trouve ki zot bizin re-explik mem-mem kitsoz avek boukou plis detay. Ek zot trouve osi ki zot bizin servi diferan metod pou ansegn zot zanfan pou kontan Zeova.

2 Si to enn paran, eski parfwa to demann tomem si vremem to pou reisi ansegn to zanfan pou kontan Zeova ek  pou servi Li toutlong so lavi? An realite, okenn paran pa kapav fer sa par limem. (Zeremi 10:23) Se akoz sa ki nou bizin kont lor Zeova pou gagn so led. Li finn donn bann paran boukou led. Kouma to kapav ed to zanfan? (1) Aprann konn zot bien. (2) Ansegn zot seki to ena dan to leker konsernan Zeova. (3) Servi bann lexanp. (4) Priye pou gagn lespri sin ek ena pasians avek to zanfan.

KONN TO ZANFAN BIEN

3. Kouma bann paran kapav imit fason ki Zezi ti ansegn so bann disip?

3 Souvan Zezi ti demann so bann disip zot lopinion. (Matie 16:13-15) To kapav imit so lexanp. Kan to pe koz ar to zanfan ouswa kan zot pe fer enn kitsoz ansam, demann li seki li panse ek donn li letan pou exprim li. Eski kitfwa li ena bann dout? Dan l’Australie, enn frer ki ena 15 an ti dir: “Souvan mo papa koz ar mwa konsernan mo lafwa ek li ed mwa pou rezone. Li poz mwa bann kestion kouma: ‘Ki Labib dir?’ ‘Eski to krwar seki li dir?’ ‘Kifer to krwar seki sa verse-la dir?’ Li anvi ki mo reponn dan mo prop mo ek pa zis repet seki li ouswa mo mama finn dir. Amezir ki mo’nn grandi, mo finn bizin donn plis explikasion.”

4. Kifer li inportan ki to ena pasians ek ki to reponn bann kestion to zanfan? Donn enn lexanp.

4 Si to pe ansegn to zanfan, ek ki pou linstan li pa krwar seki Labib dir, to bizin ena pasians. Ed li pou trouv repons pou so bann kestion. Enn papa ti dir: “Bann kestion to zanfan pa enn kitsoz banal! Pa krwar ki sa bann kestion-la pena valer, ek pa evit enn size zis parski sa rann twa malalez.” An realite, li bon ki to zanfan poz bann kestion, parski sa montre ki li anvi konpran. Mem Zezi ti poz bann kestion kan li ti zenn. (Lir Lik 2:46.) Enn zenn dan Danemark ti dir: “Kan mo ti demann mo bann paran si vremem nou dan vre relizion, zot pa ti ankoler, zot ti gard zot kalm, mem si kitfwa zot ti trakase pou mwa. Zot ti servi Labib pou reponn tou mo bann kestion.”

Koz lor Zeova toulezour kan to fer bann kitsoz avek to zanfan

5. Mem si to panse ki to zanfan ena lafwa an Zeova, ki to bizin fer?

5 Aprann konn to zanfan bien. Pa krwar ki zis parski li al renion ek predikasion ki li ena lafwa an Zeova. Eski to kone seki li vremem resanti pou Zeova, ek ki li panse lor Labib? Fer tou seki to kapav pou kone si ena kitsoz ki rann sa difisil pou li res fidel ar Zeova. Koz lor Zeova toulezour kan to fer bann kitsoz avek to zanfan. Priye pou to zanfan, kan zot ansam ek osi kan to tousel.

ANSEGN ZOT SEKI TO ENA DAN TO LEKER KONSERNAN ZEOVA

6. Kan to kontign aprann plis lor Zeova ek lor Labib, kouma sa kapav ed twa pou ansegn to zanfan?

6 Bann dimounn ti kontan ekout Zezi parski li ti kontan Zeova ek li ti konn  bien bann Lekritir. Zot ti osi santi ki Zezi ti kontan zot. Akoz sa, zot ti ekout bien seki li ti dir. (Lik 24:32; Zan 7:46) Dan mem fason, kan to zanfan trouve ki to kontan Zeova, sa pou ed li pou kontan Zeova li osi. (Lir Deteronom 6:5-8 *; Lik 6:45.) Alor, kontign etidie bien Labib, ek lir nou bann piblikasion regilierman. Aprann plis lor bann kitsoz ki Zeova finn kree. (Matie 6:26, 28) Plis to konn kitsoz lor Zeova, plis to pou kapav ansegn to zanfan pli boukou kitsoz lor Zeova.​—Lik 6:40.

Kan to aprann kitsoz lor Zeova, partaz sa avek to zanfan

7, 8. Ki to kapav fer ar ninport ki kitsoz ki to aprann lor Zeova? Kouma sertin paran finn fer sa?

7 Kan to aprann kitsoz lor Zeova, partaz sa avek to zanfan. Fer sa a-sak fwa ki to ar li, pa zis kan to pe prepar renion ansam avek li ouswa pandan zot ladorasion an fami. Se samem ki enn mama ek enn papa dan l’États-Unis fer. Zot koz lor Zeova avek zot bann zanfan kan zot trouv enn zoli kitsoz dan lanatir ouswa kan zot pe manz enn bon manze ansam. Zot dir: “Nou fer nou bann zanfan konpran avek ki kantite lamour ek latansion Zeova finn fer tousala pou nou.” Enn koup dan l’Afrique du Sud kontan koz lor kreasion avek zot de tifi kan zot travay ansam dan zot zardin. Par exanp, kitfwa zot explike kouma li extraordiner ki enn lagrin vinn enn plant. Bann paran-la dir: “Nou esey fer nou bann tifi devlop enn gran respe pou lavi ek pou tou seki fer ki lavi enn kitsoz extraordiner.”

8 Dan l’Australie, enn papa ti amenn so garson dizan dan enn mize. Papa-la ti servi sa letan-la pou fer lafwa so garson vinn pli for ek pou fer li trouv bann prev ki Zeova Limem Kreater tou kitsoz. Li dir: “Nou finn trouv bann kreatir preistorik kouma par exanp bann ammonoïde ek bann trilobite. Nou ti bien etone kan nou ti trouve ki kantite sa bann zanimo-la ti zoli ek konplex, parey kouma bann zanimo ki ena azordi. Alor, si bann form lavi bien sinp finn evolie pou vinn pli konplex, kifer eski sa bann kreatir preistorik la ti deza konplex koumsa? Sa ti bien inpresionn mwa ek mo ti partaz sa avek mo garson.”

SERVI BANN LEXANP

9. Kifer li bon ki to servi bann lexanp? Ki lexanp enn mama ti servi?

9 Souvan Zezi ti servi bann lexanp. Atraver bann zistwar ek bann lexanp, li ti ansegn bann leson bien inportan. (Matie 13:34, 35) Kan to servi bann lexanp, sa permet to zanfan servi so limazinasion. Sa pou ed li pou reflesi lor  leson ki to pe ansegn li, pou bien konpran leson-la, ek osi pou rapel sa leson-la. Lerla, li pou kontan osi pou konn plis. Par exanp, enn mama dan Japon ti anvi ansegn so de garson ki kantite Zeova kontan bann dimounn. Li ti servi lexanp latmosfer. Anou gete kouma. Enn garson-la ti ena wit an, ek lot-la ti ena dizan. Alor, mama-la ti servi enn lexanp ki adapte ar zot laz. Li ti donn zot kafe, disik ek dile, ek li ti demann zot pou fer enn tas kafe pou li. Mama-la rakonte: “Zot ti fer sa avek boukou swin. Kan mo ti demann zot kifer zot ti fer sa avek boukou swin, zot ti dir mwa parski zot ti anvi fer kafe-la exakteman kouma mo kontan li. Lerla mo ti explik zot ki Bondie ti melanz bann gaz dan latmosfer avek mem swin, exakteman kouma nou bizin pou viv.” Bann garson-la ti bien kontan seki zot ti aprann, ek zame zot pa finn bliye sa!

To kapav servi bann lexanp bien sinp pou montre to zanfan ki ena enn Kreater (Get paragraf 10)

10, 11. (a) Ki lexanp to kapav servi pou montre to zanfan ki ena enn Kreater? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Paran, ki lexanp to finn deza servi?

10 Ki lexanp to kapav servi pou montre to zanfan ki ena enn Kreater? To kapav swiv enn reset ek kwi enn gato ansam avek to zanfan. Explik li kifer li inportan pou swiv bien reset-la. Lerla donn to zanfan enn pom ouswa enn lot frwi, ek demann li: “Eski to ti kone ki sa pom-la osi ena enn reset?” Apre sa, koup pom-la an de, ek donn li enn lagrin. Explik li ki sa lagrin-la, li kouma enn reset. Ladan, ena bann ransegnman kouma pou fer enn pom. Me sa bann ransegnman-la pli konplike ki reset enn gato. To kapav dir li: “Ena enn kikenn ki’nn ekrir reset sa gato-la. Me kisannla ki’nn ekrir reset sa pom-la?” Si to zanfan pli gran, to kapav explik li ki, bann ransegnman pou ki enn pie pom prodir lezot pom osi trouv dan l’ADN ki dan sa lagrin-la. To kapav osi montre li bann zimaz ek bann lexanp ki ena dan paz 10-20 dan brosir Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie.

11 Boukou paran lir seri lartik « Hasard ou conception ? » ki ena dan Réveillez-vous ! avek zot zanfan. Si to zanfan bien zenn, to kapav explik li sa bann lartik-la dan enn fason pli sinp. Par exanp, enn koup dan Danemark finn konpar bann avion avek bann zwazo. Zot dir: “Bann avion zot resanble bann zwazo. Me eski bann avion kapav ponn  dizef, ek gagn bann ti avion? Eski bann zwazo bizin enn lapis pou aterir? Eski kapav konpar son ki enn avion fer avek sante enn zwazo? Alor, kisannla ki pli intelizan​—fabrikan bann avion ouswa Kreater bann zwazo?” Kan to rezonn avek to zanfan ek poz li bann kestion, sa pou ed li pou servi so “kapasite pou reflesi” ek pou fer so lafwa an Zeova vinn pli for.​—Proverb 2:10-12.

12. Kouma to kapav servi bann lexanp pou ansegn to zanfan ki tou seki Labib dir li exakt?

12 To kapav servi bann lexanp pou ansegn to zanfan ki tou seki Labib dir touletan li exakt. Par exanp, to kapav lir Zob 26:7. * (Lir.) Pa zis dir to zanfan ki seki finn ekrir dan sa verse-la, se Zeova ki’nn dir sa. Okontrer, ed li pou reflesi. To kapav dir li ki bann dimounn dan lepok Zob kitfwa pa ti krwar ki later tini dan vid. Zot ti kone ki ninport ki kitsoz, kouma par exanp enn boul ouswa enn ros, bizin tini lor kitsoz. Me sa lepok-la, personn pa ti ankor prouve ki later tini dan vid dan lespas. Dan sa lepok-la, pa ti ena ni teleskop ni navet spasial. Ki leson to kapav ansegn li par sa lexanp-la? Mem si finn ekrir Labib depi bien lontan, li touletan exakt parski se Zeova ki finn fer ekrir sa.​—Neemia 9:6.

ANSEGN ZOT KIFER LI BON NOU LES LABIB GID NOU

13, 14. Kouma bann paran kapav ansegn zot zanfan pou obeir seki Labib dir?

13 Li inportan osi ki to ansegn to zanfan ki li pou pli ere kan li obeir seki Labib dir. (Lir Psom 1:1-3, NW.) Par exanp, to kapav dir li fer koumadir li pe al res lor enn lil ek ki li bizin swazir bann dimounn ki li anvi amenn ar li. Apre, to kapav demann li: “Ki kalite dimounn to ti pou amenn ar twa si to anvi ki zot tou viv bien ansam?” Alafin, to kapav lir Galat 5:19-23 pou montre li ki kalite dimounn Zeova anvi met dan lemond nouvo.

14 Dan sa fason-la, to pou kapav ansegn to zanfan de leson inportan. Premierman, Zeova montre nou kouma pou viv bien depi asterla-mem ek pou res anpe avek lezot. Deziemman, Li pe prepar nou pou viv dan lemond nouvo. (Izai 54:13; Zan 17:3) To kapav osi montre to zanfan kouma Labib finn ed nou bann frer ek ser. Par exanp, rod enn biografi dan enn parmi nou bann piblikasion, kitfwa dan seri “Labib Sanz Bann Dimounn” dan Latour Degard. Ouswa demann enn kikenn dan kongregasion pou rakont twa ek to zanfan kouma Labib finn ed li fer bann gran sanzman pou fer Zeova plezir.​—Ebre 4:12.

15. Ki kitsoz pou ed twa ansegn to zanfan?

15 Servi to limazinasion pou ki, bann leson ki to ansegn to zanfan, zot interesan ek zot kapte so latansion. Reflesi lor diferan fason to kapav ed li pou kontan seki li aprann lor Zeova ek pou vinn pli pros ar Li. Ek kontign fer sa amezir ki to zanfan grandi. Enn papa ti dir: “Kontign rod bann nouvo fason pou ansegn to zanfan.”

 DEMANN ZEOVA SO LESPRI SIN EK ENA PASIANS

16. Kifer li inportan ki to ena pasians kan to ansegn to zanfan?

16 Avek led lespri sin Zeova, to zanfan pou kapav ena enn lafwa for. (Galat 5:22, 23) Me sa pou pran letan pou ki so lafwa grandi. Alor, ena pasians avek to zanfan, ek kontign ansegn li. Dan Japon, enn papa ki ena enn garson ek enn tifi ti dir: “Mo madam ek mwa, nou ti touzour donn nou zanfan boukou latansion. Depi ki zot tipti, mo etidie avek zot 15 minit par zour, exsepte bann zour ki ena renion. Kinz minit par zour pa ti enn fardo ni pou nou, ni pou zot.” Enn sirveyan sirkonskripsion ti ekrir: “Kan mo ti ankor adolesan, mo ti ena boukou kestion, ek mo pa ti dir sa personn. Me avek letan, mo ti gagn bann repons dan renion ouswa dan letid familial ek personel. Akoz samem li inportan ki bann paran kontign ansegn zot zanfan.”

Pou vinn enn bon ansegnan, to bizin kontan Parol Bondie (Get paragraf 17)

17. Kifer li inportan ki bann paran fer zot lafwa vinn pli for? Kouma bann paran dan Bermudes inn ed zot bann tifi pou ena lafwa an Zeova?

17 Anplis, to zanfan pou aprann boukou si li trouve ki to lafwa an Zeova bien for. Li pou get bien seki to fer. Alor, kontign fer to lafwa an Zeova vinn pli for. To zanfan bizin trouve ki kantite Zeova Li reel pou twa. Par exanp, kan enn mama ek enn papa dan Bermudes ti trakase konsernan enn kitsoz, zot ti priye avek zot bann tifi ek zot ti demann Zeova pou gid zot. Sa bann paran-la ti osi ankouraz zot bann tifi pou priye kan zot tousel. Bann paran-la rakonte: “Nou ti dir nou gran tifi: ‘Met tou to konfians an Zeova, res bien okipe dan to servis pou Bondie ek pa trakase plis ki bizin.’ Kan li ti trouve seki ti arive apre, li ti rann li kont ki Zeova ti pe ed nou. Sa finn ena enn bon lefe lor so lafwa an Zeova ek dan Labib.”

18. Ki kitsoz fode zame bann paran bliye?

18 Paran, zame pa bliye ki to pa pou kapav fors to zanfan pou ena lafwa. To plante, to aroze, me zis Zeova ki fer pouse. (1 Korintien 3:6) Alor, travay dir pou ansegn to zanfan lor Zeova, ek demann Li so lespri sin pou to kapav ed to zanfan pou ena lafwa. To kapav sir ki Zeova pou beni tou to bann zefor.​—Efezien 6:4.

^ par. 6 Deteronom 6:5-8: To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker, tou to nam ek tou to lafors. Sa bann komannman ki mo pe donn twa zordi la, bizin lor to leker, Ek to bizin kontign repet sa ar to bann garson ek koz sa ar zot kan to asize dan to lakaz, kan to marse lor semin, kan to pe al dormi, ek kan to leve. Atas zot lor to lame kouma enn rapel, ek zot bizin kouma enn bando lor to fron.”

^ par. 12 Zob 26:7: “Li tal lesiel lor lespas ki vid, Li sispann later dan vid.”