Skip to content

Skip to table of contents

Kontign Lite pou Gagn Benediksion Zeova

Kontign Lite pou Gagn Benediksion Zeova

“To finn lit ar Bondie ek ar bann zom, ek alafin to finn gagne.”ZENEZ 32:28.

KANTIK: 60, 38

1, 2. Kont ki kitsoz bann serviter Zeova bizin lite?

DEPI Abel, enn zom drwat, ziska zordi, tou bann serviter fidel Bondie finn bizin lite. Lapot Pol ti dir bann Kretien Ebre ki zot ti “andir enn gran konba dan bann soufrans” amezir ki zot ti rod gagn faver ek benediksion Zeova. (Ebre 10:32-34, NW.) Pol ti konpar lalit bann Kretien ar konpetision ki bann atlet grek ti fer lontan. Par exanp, ti ena paryaz galoupe, lalit, ek labox. (Ebre 12:1, 4) Zordi, nou dan enn lekours pou gagn lavi. Malerezman, nou ena bann lennmi ki anvi detourn nou latansion ek fer nou perdi nou lazwa asterla ek perdi bann benediksion ki nou pou gagne dan lavenir.

2 ‘Lalit’ pli difisil ki nou ena pou fer, se kont Satan ek so lemond. (Efezien 6:12, NW.) Li bien inportan ki nou reziste, ek nou pa les nou inflianse par bann lansegnman ek filozofi sa lemond-la. Nou bizin reziste osi kont so bann move pratik, par exanp fime, bwar ziska sou, droge ek viv enn lavi imoral. Nou bizin osi kontign lit kont dekourazman ek kont nou bann prop febles.2 Korintien 10:3-6; Kolosien 3:5-9.

3. Kouma Bondie antrenn nou pou lager kont nou bann lennmi?

 3 Eski li posib ki nou gagn laviktwar lor bann lennmi for koumsa? Wi, me sa demann boukou zefor! Pol ti konpar limem kouma enn boxer kan li ti dir: “Ala kouma mo pe donn bann kou, se pa koumadir mo pe donn koutpwin dan vid.” (1 Korintien 9:26, NW.) Parey kouma enn boxer lager kont enn lot boxer, nou osi nou bizin lager kont nou bann lennmi. Zeova ed nou ek antrenn nou pou fer sa. Li servi Labib pou ed nou. Li osi ed nou atraver bann piblikasion Biblik, bann renion ek bann lasanble. Eski to pe servi tou bann linstriksion ki to gagne? Si to pa fer sa, to pa pou lager kont to lennmi kouma bizin. To pou parey kouma enn boxer ki donn koutpwin dan vid.

4. Kouma nou kapav anpes lemal gagn viktwar lor nou?

4 Touletan nou bizin lor nou gard. Kifer? Parski nou bann lennmi kapav atak nou kan nou pa atann, ouswa kan nou feb. Labib averti nou ek osi ankouraz nou kan li dir: “Pa les lemal ena laviktwar lor zot, okontrer zot ki bizin ena viktwar lor lemal par seki bien.” (Romin 12:21) Si nou kontign lager kont lemal, nou kapav gagne! Selman, si nou nepli res lor nou gard ek nou aret lager, Satan, so lemond ek nou bann prop febles kapav dominn nou. Alor, zame pa bes lebra. Pa dekouraze ek pa les to lame tonbe!1 Pier 5:9.

5. (a) Ki nou bizin rapel pou nou kapav gagn faver ek benediksion Bondie? (b) Ki lexanp Biblik eski nou pou examine?

5 Pou nou gagn laviktwar, nou bizin rapel kifer nou pe lite. Nou pe lite parski nou anvi gagn faver ek benediksion Bondie. Ebre 11:6 (NW) dir: “Enn dimounn ki apros ar Bondie, bizin krwar ki Li existe, ek ki Li vinn Bondie ki rekonpans bann ki fer gran zefor pou rod Li.” Fer bann gran zefor pou rod Zeova vedir ki nou bizin fer boukou zefor si nou anvi gagn so faver. (Zistwar Bann Apot 15:17) Labib mansionn boukou zom ek fam ki finn fer sa bann zefor-la. Par exanp, Zakob, Rashel, Zozef, ek Pol finn bizin fer fas ar bann difikilte lor plan emosionel ek fizik. Me zot finn reisi sirmont sa bann difikilte-la. Zot lexanp montre nou ki si nou fer boukou zefor, nou osi nou kapav gagn benediksion Zeova. Anou gete kouma.

TO POU GAGN BENEDIKSION SI TO PERSEVERE

6. Ki ti ed Zakob pou persevere, ek ki rekonpans li ti gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

6 Zakob, enn zom fidel, ti lite ek ti andire parski li ti kontan Zeova ek parski so lamitie avek Zeova ti ena boukou valer pou li. Li ti ena enn lafwa total ki Zeova ti pou tini so promes pou beni so bann desandan. (Zenez 28:3, 4) Kan Zakob ti ena preske 100 an, li ti mem lit avek enn anz pou gagn enn benediksion ar Bondie. (Lir Zenez 32:24-28. *) Eski Zakob ti ase for pou lit ar sa anz-la par limem? Inposib! Me Zakob ti bien deside, ek li ti prouve ki li ti dispoze pou fer boukou zefor  pou gagn enn benediksion! Zeova ti beni Zakob parski li ti persevere ek ti apel li Izrael, seki vedir enn “Dimounn Ki Lite, Ouswa Ki Persevere, ar Bondie.” Zakob ti gagn rekonpans ki nou osi nou pe rode, setadir, faver ek benediksion Bondie.

7. (a) Ar ki sitiasion dekourazan Rashel ti bizin fer fas? (b) Ki Rashel ti fer, ek kouma li finn gagn bann benediksion?

7 Rashel, madam ki Zakob ti bien kontan, ti bien anvi trouve kouma Zeova ti pou tini promes ki Li ti fer ar so mari. Me ti ena enn problem. Rashel pa ti kapav gagn zanfan. Dan lepok Biblik, bann fam ki ti dan sa sitiasion-la ti bien soufer. Kouma eski Rashel inn kontign lite malgre sa sitiasion dekourazan-la? Zame li pa’nn perdi lespwar. Okontrer, li’nn kontign lite kan li’nn priye Zeova ankor plis. Zeova ti tann so bann lapriyer, ek Rashel finn santi benediksion Zeova kan li ti gagn zanfan. Akoz samem li’nn dir: “Mo’nn lite a-mor . . . Mo’nn reisi gagne!”Zenez 30:8, 20-24.

8. Ki bann difikilte Zozef ti gagne, ek kouma eski li enn bon lexanp pou nou?

8 Lexanp Zakob ek Rashel finn sirman ena enn bon lefe lor Zozef ek finn ed li kan li ti gagn bann difikilte dan so lavi. Kan li ti ena 17 an, so lavi ti sanze enn sel kout. So bann frer ti zalou li ek ti vann li kouma enn esklav. Plitar dan Lezip, li ti pas boukou lane dan prizon, mem si li ti inosan. (Zenez 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Me Zozef pa ti dekouraze, ni ti vinn amer, ek li pa ti esey tir vanzans. Kifer? Parski so lamitie avek Zeova ti ena boukou valer pou li ek dan so leker, se sa ki ti pli inportan. (Levitik 19:18; Romin 12:17-21) Lexanp Zozef kapav ed nou. Mem si nou finn gagn enn lanfans difisil, ouswa si azordi nou’nn plin ar nou lavi, nou bizin kontign lite ek persevere. Si nou fer  sa, nou kapav sir ki Zeova pou beni nou.—Lir Zenez 39:21-23. *

9. Kouma nou kapav imit Zakob, Rashel, ek Zozef?

9 Azordi, kitfwa nou osi nou bizin andir bann difikilte. Kitfwa to pe soufer parski bann dimounn mal azir anver twa, ziz twa, boufonn twa ouswa mem zalou twa. Olie ki to dekouraze, rapel seki ti ed Zakob, Rashel, ek Zozef pou kontign servi Zeova avek lazwa. Bondie ti fortifie zot ek ti beni zot parski zot ti bien kontan relasion ki zot ti ena avek Li. Zot ti kontign lite ek zot ti kontign azir an-akor avek zot bann lapriyer. Zordi, nou pe viv dan bann dernie zour. Akoz sa, li bien inportan ki nou kontign gard nou lizie fixe lor nou lesperans! Eski to dispoze pou lite, setadir, pou fer boukou zefor pou gagn faver Zeova?

TO BIZIN BIEN DESIDE POU LITE POU GAGN BENEDIKSION

10, 11. (a) Kifer eski nou bizin lite pou gagn benediksion Bondie? (b) Ki pou ed nou pou fer bann bon swa?

10 Kifer eski nou bizin lite pou gagn benediksion Bondie? Enn rezon, se parski nou inparfe ek akoz sa kitfwa nou pe bizin lit kont bann move dezir. Sertin kitfwa pe bizin lite pou ena enn latitid pozitif lor predikasion, alor ki lezot pe bizin lite akoz bann problem lasante ouswa parski zot santi zot tousel. Ena lezot osi ki trouv sa difisil pou pardonn enn kikenn ki’nn bles zot. Mem si depi lontan nou pe servi Zeova, nou tou nou bizin lit kont bann kitsoz ki anpes nou servi Zeova kouma bizin. Pa bliye ki se Limem ki rekonpans bann ki fidel.

Eski to pe lite pou gagn benediksion Bondie? (Get paragraf 10, 11)

11 An realite, li kapav bien difisil pou viv kouma enn Kretien ek pou fer bann bon swa, sirtou si nou pe lit kont bann move dezir. (Zeremi 17:9) Si to ena sa santiman-la, priye Zeova ek demann Li so lespri sin. Lapriyer ek lespri sin kapav donn twa lafors pou fer seki bon, ek pou gagn benediksion Bondie. To bizin bien deside pou viv an-akor avek to bann lapriyer. Fer zefor pou lir Labib toulezour, ek rezerv letan pou fer to letid personel ek to ladorasion an fami.—Lir Psom 119:32NW.

12, 13. Kouma de Kretien finn gagn led pou lit kont zot bann move dezir?

12 Boukou lexanp montre kouma Labib, lespri sin, ek nou bann piblikasion finn ed nou bann frer ek ser pou lit kont bann move dezir. Enn adolesan ti lir lartik « Comment résister aux mauvais désirs ? » ki ti paret dan Réveillez-vous ! 8 Desam 2003. Kouma li ti reazir? Li dir: “Mo pe lit kont bann move panse. Me kan mo finn lir dan lartik-la ki ena ‘boukou dimounn ki pe fer bann gran zefor pou rezet bann move dezir,’ mo’nn santi ki mo pa ti tousel dan sa konba-la.” Sa zenn-la finn osi apresie lartik « Dieu approuve-t-il les mœurs “différentes” ? » dan Réveillez-vous ! 8 Oktob 2003. Kan li’nn lir sa lartik-la, li’nn trouve ki pou sertin, se enn lalit ki toulezour zot bizin fer, parey kouma  “enn pikan dan laser.” (2 Korintien 12:7, NW.) Kanmem sa, mem si zot pe bizin kontign lite pou ena enn kondwit ki pir, zot pa perdi lespwar ki zot pou ena enn pli bon lavenir. Sa zenn-la dir: “Se sa ki ed mwa pou res fidel sak zour ki pase. Mo bien rekonesan anver Zeova ki Li pe servi so lorganizasion pou ed nou tini ferm sak zour dan sa move sistem-la.”

13 Anou get lexanp enn ser ki res l’Amérique. Li’nn ekrir: “Mo remersie zot ki zot donn nou touletan seki nou bizin pou nouri nou, ek zot donn nou sa dan bon moman. Souvan mo ena linpresion ki sa bann lartik-la inn ekrir zis pou mwa. Sa fer boukou lane depi ki mo pe bizin lit kont enn dezir bien for ki pe pous mwa pou fer enn kitsoz ki Zeova deteste. Parfwa, mo anvi bes lebra ek aret lite. Mo kone ki Zeova ena mizerikord ek ki Li pardone. Me parski mo ena sa move dezir-la ek ki dan fon mo leker mo pa deteste sa, mo santi ki mo pa pe kapav gagn led Zeova. Sa lalit-la ankor pe kontigne, ek li pe afekte mo lavi net. . . Apre ki mo’nn lir lartik ‘Eski Ou Ena “enn Leker pou Konn” Jéhovah?’ dan Latour Degard 15 Mars 2013, mo’nn konpran ki Zeova vremem anvi ed mwa.”

14. (a) Ki Pol ti panse lor so bann konba? (b) Kouma nou kapav gagn laviktwar lor nou bann febles?

14 Lir Romin 7:21-25. Pol ti bien kone kouma li ti difisil pou konbat bann move dezir ek bann febles. Selman, li ti sir ki li ti pou kapav gagn sa konba-la si li priye Zeova, si li kont lor Zeova pou gagn so led, ek si li montre ki li ena lafwa dan sakrifis Zezi. Me asterla nou, eski nou kapav gagn laviktwar lor nou bann febles? Wi, si nou imit Pol ek nou kont zis lor Zeova, pa lor nou prop lafors, ek si nou ena lafwa dan laranson.

15. Kouma Zeova kapav ed nou pou res fidel ek pou andir bann difikilte?

15 Parfwa Bondie kapav donn nou lokazion pou montre ziska ki pwin enn problem pe trakas nou. Par exanp, si nou ouswa enn manb nou fami gagn enn maladi grav, ouswa sibir enn linzistis, kouma nou pou reazir? Si nou ena enn konfians total an Zeova, nou pou sipliy Li pou donn nou lafors ki nou bizin pou res fidel, pou gard nou lazwa ek pou ki nou relasion avek Li res bien solid. (Filipien 4:13) Lexanp bann Kretien, dan lepase ek azordi, inn montre ki lapriyer kapav donn nou lafors ek kouraz ki nou bizin pou kontign andire.

KONTIGN LITE POU GAGN BENEDIKSION ZEOVA

16, 17. Ki to bien deside pou fer?

16 Satan Lediab pou extra kontan si to dekouraze, si to bes lebra, ek si to les to lame tonbe. Alor, to bizin bien deside pou “tini ferm dan seki bon.” (1 Tesalonisien 5:21, NW.) To kapav gagn laviktwar lor Satan, lor so move lemond, ek lor ninport ki move dezir! To kapav gagn laviktwar si to ena enn konfians total ki Zeova pou donn twa lafors ek pou ed twa.2 Korintien 4:7-9; Galat 6:9.

17 Alor, kontign lager. Kontign lite. Kontign andire. Kontign persevere. To kapav sir ki Zeova pou “vid enn benediksion lor [twa] ziska ki pa mank nanye.”Malaki 3:10.

^ par. 6 Zenez 32:24-28: 24 Finalman, Zakob inn res tousel. Apre sa, enn zom inn koumans lit ar li ziska ki soley leve. 25 Kan zom-la inn trouve ki li pa ti pe kapav lit ar Zakob, li’nn tous li lor so lakwis; ek lezo lakwis Zakob inn disloke ler li ti pe lit ar sa zom-la. 26 Apre sa, zom-la dir li: ‘Larg mwa, les mo ale, parski soley pe leve.’ Lerla Zakob reponn: ‘Mo pa pou les twa ale tanki to pa beni mwa.’ 27 Alor zom-la dir li: ‘Kouma to apele?’ Lerla li dir: ‘Zakob.’ 28 Zom-la dir li: ‘To pou nepli apel Zakob, me Izrael, parski to finn lit ar Bondie ek ar bann zom, ek alafin to finn gagne.’”

^ par. 8 Zenez 39:21-23: 21 Me, Zeova ti kontign res avek Zozef, ek Li ti kontign montre so lamour fidel anver li ek Li ti fer li gagn faver devan lizie ofisie ki ti ansarz prizon. 22 Alor ofisie-la ti met Zozef responsab lor tou bann prizonie dan prizon, ek tou bann kitsoz ki zot ti pe fer dan prizon, se limem ki ti ansarz tousala. 23 Ofisie ki ti ansarz prizon la pa ti okip okenn travay ki li ti konfie Zozef, parski Zeova ti avek Zozef ek Zeova ti fer li reisi dan tou seki li ti fer.”