Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Septam 2016

Eski To Stil Abiye Donn Laglwar Bondie?

Eski To Stil Abiye Donn Laglwar Bondie?

“Kan zot fer ninport ki kiksoz, toultan fer li pou laglwar Bondie.”1 KORINTIEN 10:31.

KANTIK: 34, 61

1, 2. Kifer bann Temwin Zeova ena enn bon fason abiye? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

ENN zournal Olande ti dekrir kouma bann sef relizie ti abiye pandan enn zot bann renion. Zournal-la ti dir: “Zot ti abiye dan enn fason bien dekontrakte, sirtou kan ti fer so.” Selman, mem zournal ti dir ki bann Temwin Zeova pa ti abiy koumsa pandan zot lasanble. Bann garson ek bann zom ti met kostim ek kravat ek bann tifi ek bann madam ti met bann zip modern, me ki ti enn longer rezonab. Bann Temwin Zeova souvan gagn bann felisitasion pou zot fason abiye. Lapot Pol ti dir ki bann Kretien bizin abiy “dan enn fason modes ek avek bon zizman,” de kalite ki bann serviter Bondie bizin ena. (1 Timote 2:9, 10, NW.) Mem si Pol ti pe koz lor bann fam, sa prinsip-la aplik osi pou bann zom.

2 Antan ki pep Zeova, enn bon fason abiye bien inportan pou nou ek osi pou Bondie ki nou adore. (Zenez 3:21) Labib montre ki Zeova, Souverin liniver, ena bann  prinsip lor fason ki Li anvi so bann serviter abiye. Alor, fode pa seki nou swazir pou mete fer nou tousel plezir, me pli inportan, sa bizin fer Zeova plezir.

3. Dapre Lalwa ki Bondie ti donn bann Izraelit, ki nou kapav aprann lor labiyman?

3 Dan Lalwa Mozaik, ti ena bann lalwa ki ti protez bann Izraelit kont bann kondwit bien imoral ki bann nasion toutotour ti ena. Lalwa ti montre ki Zeova ti deteste bann labiyman ki pa permet fer diferans ant enn zom ek enn fam. Zordi, apel sa stil abiye la lamod unisex. (Lir Deteronom 22:5. *) Dapre Lalwa, nou konpran ki Zeova pa kontan bann linz ki fer zom resanble fam, fam resanble zom, ouswa ki rann sa difisil pou fer diferans ant enn zom ek enn fam.

4. Ki kapav ed enn Kretien pou pran bann bon desizion lor so labiyman?

4 Bann prinsip Labib kapav ed nou pou pran bann bon desizion lor nou labiyman. Sa bann prinsip-la aplike partou, dan ninport ki pei, ninport ki klima, ouswa ninport ki kiltir. Nou pa bizin enn long lalis bann linz ki akseptab ouswa ki pa akseptab. Nou bizin zis swiv bann prinsip Labib. Sa bann prinsip-la permet nou kanmem pou met bann linz ki nou kontan. Anou examinn sertin prinsip Labib ki kapav ed nou pou kone “ki volonte Bondie, setadir seki bon, seki agreab, seki parfe” konsernan bann linz ki nou pou mete.Romin 12:1, 2.

‘NOU PREZANT NOUMEM KOUMA BANN SERVITER BONDIE’

5, 6. Ki lefe nou labiyman bizin ena lor lezot?

5 Pol ti mansionn enn prinsip inportan ki trouv dan 2 Korintien 6:4. (Lir.) Fason ki nou abiye vedir boukou kitsoz, ek boukou dimounn pou baz zot lor nou laparans pou ki zot ena enn lopinion lor nou. (1 Samiel 16:7) Parski nou bann serviter Bondie, fode pa nou zis met bann linz ki konfortab ek ki nou kontan. Kan nou aplik bann prinsip Labib, nou pa pou met bann linz ki tro kole, ki dekolte ouswa ki sexi. Savedir ki nou bizin evit met bann linz ki tro montre bann parti prive nou lekor ouswa ki met zot an valer. Fode pa ki nou labiyman met kikenn malalez ouswa obliz li pou vir so figir!

Kan nou pran swin nou laparans, nou prop, ek ki nou linz bien modes, bann dimounn pou ena plis respe pou nou, antan ki bann serviter Souverin Segner Zeova

6 Kan nou pran swin nou laparans, nou prop, ek ki nou linz bien modes, bann dimounn kitfwa pou ena plis respe pou nou, antan ki bann serviter Souverin Segner Zeova. Ek kitfwa zot  pou plis interese ar Bondie ki nou adore, zot pou ena plis respe pou nou lorganizasion, ek sirman zot pou plis anvi ekout nou mesaz ki sov lavi.

7, 8. Kan eski nou bizin vey plis lor nou labiyman?

7 Par respe pou nou Bondie ki sin, pou nou bann frer ek ser Kretien, ek pou bann dimounn dan nou teritwar, li nou devwar pou abiy nou dan enn fason ki onor Zeova ek mesaz ki nou prese. (Romin 13:8-10) Li bien inportan ki nou vey lor nou labiyman sirtou kan nou al renion ek kan nou al prese. Nou bann adorater Bondie, ek nou labiyman bizin montre sa. (1 Timote 2:10) Biensir, linz ki bann dimounn mete dan enn landrwa, kitfwa li pa akseptab dan enn lot landrwa. Me nou, bann Temwin Zeova, ninport kotsa nou reste, nou bizin evit ofans lezot par nou labiyman.

Eski to labiyman fer lezot respekte Bondie ki to reprezante? (Get paragraf 7, 8)

8 Lir 1 Korintien 10:31. Kan nou al lasanble, nou labiyman bizin modes ek dign pou sa levennman-la. Fode pa nou imit bann lamod exazere ki ena  dan sa lemond-la. Si nou pe res dan enn lotel pandan peryod lasanble, nou bizin fer sir ki nou linz pa tro dekontrakte, ouswa ki nou mal abiye mem avan ek apre lasanble. Koumsa, nou pou fier pou dir ki nou enn Temwin Zeova, ek nou pou kapav rann temwaniaz ninport kan.

9, 10. Kifer Filipien 2:4 kapav ed nou pou swazir nou labiyman?

9 Lir Filipien 2:4. Kifer nou bizin reflesi lor lefe ki nou labiyman ena lor nou bann frer ek ser? Enn parmi bann rezon, se parski bann serviter Bondie fer boukou zefor pou swiv sa konsey-la: “Alor detrir net bann manb zot lekor ki lor later, konsernan limoralite sexiel, linpirte, bann dezir sexiel ki pa kontrole.” (Kolosien 3:2, 5, NW.) Sertin parmi nou bann frer ek ser, ki lontan ti ena enn lavi imoral, finn sanz zot lavi, me kitfwa zot ankor touzour pe bizin lit kont bann move dezir. Si nou pa fer atansion, fason ki nou abiye kapav fer sa vinn ankor pli difisil pou zot pou swiv bann konsey Labib ek pou lit kont sa bann dezir-la. (1 Korintien 6:9, 10) Nou pa anvi rann zot konba pli difisil, pa vre?

10 Kan nou avek nou bann frer ek ser, nou proteze kont bann dimounn ki ankouraz limoralite sexiel. Me nou labiyman osi bizin favoriz enn lanbians ki sin kan nou avek nou bann frer ek ser, ki nou dan Lasal ouswa mem dan bann moman detant. Mem si nou lib pou swazir linz ki nou anvi mete, nou ena kanmem responsabilite pou met bann linz ki pou ed lezot pou gard zot panse, zot parol ek zot kondwit pir devan lizie Bondie. (1 Pier 1:15, 16) Anplis, vre lamour “pena enn kondwit indesan, li pa rod so prop lintere.”1 Korintien 13:4, 5NW.

LINZ KI BIZIN DAPRE LANDRWA EK DAN BON MOMAN

11, 12. Kouma Ekleziast 3:1, 17 ed nou pou vinn bann dimounn rezonab?

11 Kan bann serviter Bondie bizin deside ki linz zot pou mete, zot kone ki ena “enn ler pou tou kitsoz, ek pou tou aksion.” (Ekleziast 3:1, 17) Parski ena diferan klima, sezon, sitiasion ekonomik ek sirkonstans, sa kapav ena enn lefe lor linz ki nou mete. Me bann prinsip Zeova touletan res parey.Malaki 3:6.

Bann prinsip Zeova touletan res parey

12 Dan bann landrwa kot fer so, li pli difisil pou abiy dan enn fason ki respektab ek ki pa indesan. Nou bann frer ek ser apresie kan nou pa met bann linz ki tro sere, ouswa telman larz ki bann dimounn kapav trouv bien nou lekor. (Zob 31:1) Mem kan nou al lamer ouswa pisinn, fode pa ki nou mayo de-bin indesan. (Proverb 11:2, 20) Mem si boukou dimounn dan lemond met bann mayo de-bin ki pa kasiet preske nanye, nou bizin fer sir ki seki nou mete, li donn loner Zeova, nou Bondie ki sin.

13. Kouma konsey ki ena dan 1 Korintien 10:32, 33 kapav ed nou pou swazir nou labiyman?

 13 Ena enn lot prinsip inportan ki nou bizin pran an konsiderasion kan nou swazir nou labiyman. Nou bizin fer atansion pangar nou ofans konsians lezot. (Lir 1 Korintien 10:32, 33, NW.) Nou bizin evit met bann linz ki kapav ofans nou bann frer ek ser ek mem bann dimounn ki pa servi Zeova. Lapot Pol ti ekrir: “Sakenn parmi nou bizin fer so prosin plezir pou so prop bien, pouki li progrese.” Li ti dir osi ki mem “Lekris pa ti fer limem plezir.” (Romin 15:2, 3) Parey kouma Zezi, pou nou, fer volonte Bondie ek ed lezot bizin pli inportan ki nou bann preferans personel. Alor, nou pa pou swazir pou met bann linz ki nou kontan, me ki kapav anpes bann dimounn ekout nou mesaz.

14. Kouma bann paran kapav form zot zanfan pou donn laglwar Bondie par zot fason abiye?

14 Bann paran Kretien ena responsabilite pou ansegn zot zanfan pou swiv bann prinsip Labib. Savedir ki zot bizin fer sir ki zot ek zot zanfan fer Bondie plezir par zot labiyman ek zot laparans. (Proverb 22:6; 27:11) Kouma bann paran kapav form zot zanfan pou respekte nou Bondie ki sin ek so bann prinsip? Bann paran bizin donn enn bon lexanp zot zanfan. Avek bonte, zot bizin montre zot zanfan kouma ek kotsa pou trouv bann linz ki konvenab. Fode pa ki bann zanfan swazir zis bann linz ki zot kontan, me seki pli inportan, se ki zot swazir bann linz ki donn loner Zeova, Bondie ki zot reprezante.

SERVI TO LIBERTE AVEK SAZES

15. Ki bizin ed nou pou fer bann bon swa?

15 Labib ed nou dan enn fason pratik pou ki nou kapav fer bann bon swa ek donn Bondie loner. Kanmem sa, nou kapav met linz ki nou kontan. Tou dimounn pena mem stil abiye, ek tou dimounn pena mem bidze. Selman, nou linz bizin touletan bien repase, prop, modes, apropriye, ek konvenab dapre landrwa kot nou ete.

16. Kifer li vo lapenn ki nou fer zefor pou abiy bien?

16 Li pa touzour fasil pou trouv enn linz ki konvenab ek modes. Boukou magazin vann zis bann linz ki bien alamod. Alor, sa pou demann nou plis letan ek zefor pou trouv bann zip, bann rob, bann blouz, ouswa pou swazir bann kostim ek bann pantalon ki pa tro plake. Me nou bann frer ek ser pou remark ek apresie bann zefor ki nou fer pou met bann zoli linz ki konvenab. Noumem nou pou kontan ki nou’nn donn laglwar nou Papa ki dan lesiel. Alor, li vo lapenn ki nou fer ninport ki sakrifis pou donn Li laglwar.

17. Lor ki kitsoz enn frer bizin reflesi avan ki li deside pou gard labarb ouswa non?

17 Eski li konvenab ki enn frer gard labarb? Lalwa Mozaik ti obliz bann zom pou gard labarb. Me selman, bann Kretien nepli anba Lalwa Mozaik, ek zot pa oblize obeir sa lalwa-la. (Levitik 19:27; 21:5; Galat 3:24, 25) Dan sertin kiltir, kitfwa enn labarb  bien korize li akseptab ek respektab, ek kitfwa sa pa pou anpes bann dimounn ekout nou mesaz. Ofet, ena mem sertin frer ki ena labarb ek ki ena bann responsabilite dan kongregasion. Kanmem sa, sertin frer dan sa bann kiltir-la kapav deside pou pa gard labarb. (1 Korintien 8:9, 13; 10:32) Dan lezot kiltir ouswa lezot pei, bann dimounn pena labitid pou gard labarb ek li pa enn kitsoz ki akseptab pou bann Kretien. Ofet, si enn frer gard labarb, sa pou anpes li donn laglwar Bondie ek li pa pou enn dimounn ki “san repros.”1 Timote 3:2, 7; Romin 15:1-3.

18, 19. Kouma Mika 6:8 ed nou?

18 Nou bien rekonesan ki Zeova pa donn nou enn long lalis bann labiyman ki akseptab ouswa ki pa akseptab. Olie sa, Li finn donn nou liberte pou ki nou pran bann bon desizion ki baze lor bann prinsip Labib. Alor, mem par nou laparans ek nou labiyman, nou kapav montre ki nou anvi ador nou Bondie kouma bann dimounn ki modes.Mika 6:8.

19 Avek limilite, nou rekonet ki Zeova Li pir ek Li sin ek ki so bann prinsip, se meyer gid ki ena. Si nou anvi ena limilite ek si nou rekonet nou limit, nou pou swiv so bann prinsip dan nou lavi ek nou pou respekte santiman ek lopinion lezot.

20. Ki lefe nou linz ek nou laparans bizin ena lor lezot?

20 Nou labiyman bizin montre dan enn fason bien kler ki nou bann serviter Zeova. Nou kontan pou swiv bann prinsip Bondie, parski zot bien pli siperyer ki nou bann prinsip. Nou bann frer ek ser an zeneral merit bann felisitasion pou zot laparans ek zot bon kondwit. Sa atir bann dimounn sinser ar mesaz Labib ki sov bann lavi, ek donn laglwar Zeova ek fer Li kontan. Kan nou pran bann bon desizion konsernan nou labiyman, nou pou kontign donn laglwar Zeova, ki abiy Limem ar “dignite ek laglwar.”Psom 104:1, 2NW.

^ par. 3 Deteronom 22:5: “Fode pa ki enn fam abiy kouma enn zom, ek enn zom osi fode pa abiy kouma enn fam. Parski Zeova to Bondie deteste enn dimounn koumsa.”