LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Septam 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 24 Oktob ziska le 27 Novam 2016.

“Pa Les To Lame Tonbe”

Kouma Zeova ankouraz so bann serviter ek fer zot vinn for? Kouma to kapav fer parey?

Kontign Lite pou Gagn Benediksion Zeova

Bann serviter Bondie fer fas ar boukou difikilte amezir ki zot kontign rod gagn faver Zeova. Malgre sa, zot kapav gagn laviktwar!

Eski To Stil Abiye Donn Laglwar Bondie?

Bann prinsip Labib kapav gid nou.

Zenn, Fer To Lafwa Vinn Pli For

Eski to santi twa oblize pou krwar dan seki boukou dimounn krwar kouma par exanp evolision olie kreasion? Si wi sa bann linformasion-la li pou twa.

Paran, Ed To Zanfan Pou Devlop So Lafwa

Eski defwa to panse ki to pa pou reisi? Ena kat kitsoz ki kapav ed twa pou reisi.

Kestion Bann Lekter

Ebre 4:12 dir ki “parol Bondie li vivan ek li pwisan.”Ki ete “parol Bondie”?