Skip to content

Skip to table of contents

Tir Vie Personalite lor Nou ek Pa Re-met Li

Tir Vie Personalite lor Nou ek Pa Re-met Li

“Tir vie personalite lor zot ansam avek so bann pratik.”​—KOLOSIEN 3:9NW.

KANTIK: 83, 129

1, 2. Ki bann dimounn remarke lor bann Temwin Zeova?

BOUKOU dimounn remarke ki bann Temwin Zeova diferan ar lezot dimounn. Par exanp, enn ekrivin ki apel Anton Gill ti koz an bien lor bann kalite ki bann Temwin ti manifeste dan l’Allemagne Nazi. Li ti ekrir: “Bann Nazi ti sirtou ena laenn pou bann Temwin Zeova. . . . An 1939 ti ena 6,000 Temwin dan bann [kan konsantrasion].” Li ti dir osi ki mem si bann Temwin ti bien soufer, zot ti gard zot kalm malgre bann presion, zot ti fidel anver zot Bondie, zot ti soude ant zot ek zot ti bann dimounn ki kapav fer konfians.

2 Pa tro lontan, bann dimounn dan l’Afrique du Sud ti remark enn kitsoz extraordiner avek bann Temwin Zeova. Ti ena enn lepok dan sa pei-la, kot bann Temwin ki ti ena diferan kouler lapo pa ti gagn drwa al dan mem renion. Selman, Dimans 18 Desam 2011, ti ena enn levennman spesial  dan pli gran stad dan Johannesburg. Plis ki 78,000 Temwin ki sorti dan diferan ras dan l’Afrique du Sud ek dan lezot pei alantour ti asiste sa levennman-la. Enn parmi bann manager sa stad-la ti dir: “Se lafoul ki ena pli bon manier ki mo’nn trouve dan sa stad-la. Zot tou inn bien abiye. Ek zot inn netway sa stad-la extra prop. Me seki pli interesan, zot vremem sorti dan diferan ras.”

3. Kifer nou bann frer ek ser zot diferan ar lezot dimounn?

3 Mem bann dimounn ki pa Temwin remark bien ki nou bann frer ek ser dan lemond antie zot vremem diferan ar lezot dimounn. (1 Pier 5:9) Kifer nou diferan ar tou lezot lorganizasion? Parski avek led Labib ek lespri sin, nou fer zefor pou sanze ek pou rezet tou bann defo ki Zeova pa kontan. Nou “tir vie personalite” lor nou ek nou “met nouvo personalite.”​—Kolosien 3:9, 10NW.

Nou kapav fer bann gran sanzman dan nou lavi

4. Ki nou pou examine dan sa lartik-la? Kifer?

4 Apre ki nou’nn tir vie personalite lor nou, fode pa nou re-met li. Dan sa lartik-la, nou pou gete kouma nou kapav tir nou vie personalite ek kifer li bien inportan nou fer sa. Nou pou trouve osi ki enn dimounn kapav fer bann gran sanzman dan so lavi mem si li’nn pran labitid pou fer bann move kitsoz. Apre sa, nou pou gete seki bann Temwin kapav fer pou pa re-met vie personalite lor zot, mem si zot dan laverite depi bien lontan. Kifer nou bizin examinn sa? Malerezman, sertin ki avan ti pe servi Zeova, pa finn fer atansion. Zot finn koumans pans ek azir kouma zot ti pe fer avan ki zot konn Zeova. Sakenn parmi nou bizin rapel sa lavertisman-la: “Si to krwar to pe tini ferm, fer atansion ki to pa tonbe.”​—1 Korintien 10:12.

REZET TOU BANN DEZIR SEXIEL IMORAL

5. (a) Donn enn lexanp pou montre kifer nou bizin tir vie personalite lor nou pli vit posib. (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki bann pratik ki form parti dan vie personalite nou trouve dan Kolosien 3:5-9?

5 Ki to ti pou fer si to al trouve ki to linz inn sal ek pe santi pi? To pou tir linz-la lor twa pli vit posib. Parey, si nou trouve ki nou pe fer bann kitsoz ki Zeova pa kontan, li bien inportan ki nou aret fer sa bann kitsoz-la pli vit posib. Pol ti dir: “Rezet lwin ar zot tou sa bann kitsoz-la.” Anou examinn de kitsoz ki nou bizin rezete: limoralite sexiel ek linpirte.​—Lir Kolosien 3:5-9NW.

6, 7. (a) Kouma bann parol Pol montre ki nou bizin fer zefor pou tir vie personalite lor nou? (b) Ki kalite lavi Sakura ti pe amene? Ki finn ed li pou sanze?

6 Limoralite sexiel. Dan Labib, “limoralite sexiel” inplik bann relasion sexiel ant enn misie ek enn madam ki pa marye devan lalwa ek lomosexialite. Pol ti dir ki bann Kretien bizin “detrir . . . bann manb zot lekor,” setadir rezet bann dezir ki pous zot pou ena bann relasion sexiel imoral. Savedir ki nou bizin fer bann gran zefor  pou rezet sa bann move dezir-la. Li pa touletan fasil pou fer sa, me nou kapav fer li!

7 Par exanp, anou get seki ti ariv enn ser ki res Japon ek ki apel Sakura. * (Get not.) Kan Sakura ti adolesan, souvan li ti santi li tousel ek tris. Pou ki li nepli santi li tousel, li ti koumans gagn relasion sexiel kan li ti ena 15 an. Li ti gagn relasion sexiel avek plizir dimounn ek trwa fwa li ti fer lavortman. Li ti dir: “O-koumansman, mo ti santi mwa an sekirite kan mo ti gagn bann relasion imoral. Mo ti panse ki mo ti ena valer pou lezot ek ki zot ti kontan mwa. Me plis mo ti pe gagn bann relasion sexiel, mwins mo ti santi mwa an sekirite.” Sakura inn kontign amenn sa lavi-la ziska laz 23 an. Apre sa, li ti koumans etidie Labib avek bann Temwin Zeova, ek li ti kontan seki li ti pe aprann. Zeova finn ed li pou aret sa lavi imoral la ek finn ed li pou aret santi li koupab ouswa onte pou seki li’nn fer. Azordi, Sakura enn pionie permanan, ek li nepli santi li tousel. Li dir: “Mo bien kontan ki Zeova pe manifeste so lamour anver mwa zour apre zour.”

REZET BANN PRATIK INPIR

8. Sit sertin pratik ki kapav fer nou vinn inpir devan Bondie.

8 Linpirte. Dan Labib, “linpirte” pa zis reprezant bann relasion sexiel imoral. Me li plis ki sa. Li kapav fer referans ar bann kitsoz kouma fime ouswa fer bann badinaz vilger. (2 Korintien 7:1; Efezien 5:3, 4) Li kapav reprezant osi bann move kitsoz ki bann dimounn fer an kasiet, kouma par exanp, lir bann liv ki exsit zot dezir sexiel ouswa get pornografi. Sa bann kitsoz-la kapav pous bann dimounn pou fer bann kitsoz inpir kouma mastirbasion. (Kolosien 3:5, NW.) *​—Get not.

9. Ki kapav arive si enn dimounn devlop “bann dezir sexiel ki pa kontrole”?

9 Bann dimounn ki souvan get pornografi, devlop “bann dezir sexiel ki pa kontrole” ek parfwa zot pa kapav san pas tou seki konsern sex. Bann exper finn trouve ki bann dimounn ki esklav pornografi zot parey kouma bann dimounn ki esklav lalkol ouswa ladrog. Akoz sa, nou pa etone ki kan bann dimounn pran labitid pou get pornografi, sa ena bann move konsekans, kouma par exanp, ena ki onte, ena ki mwin efikas dan travay, bann fami malere, ena divors, ek mem swisid. Enn misie ki ti esklav pornografi pandan enn an ek ki’nn reisi sorti ladan dir ki anfin li kapav ena respe pou limem.

10. Kouma Ribeiro inn reisi liber li ar pornografi?

10 Boukou dimounn, gagn extra difikilte pou aret get pornografi. Zot bizin fer enn gran konbat. Me zot kapav gagn sa konba-la. Anou get lexanp Ribeiro ki res Brésil. Kan li ti adolesan, li ti kit so lakaz ek li ti al travay dan enn lizinn kot ti resikle papie. Laba li ti trouv bann magazinn kot ti ena bann zimaz pornografik. Ribeiro ti dir: “Tigit-tigit, mo ti nepli kapav san  pas pornografi. Mo ti telman esklav pornografi ki mo ti priye kan mo konkibinn pou sorti, pou mo kapav get bann video pornografik.” Me enn zour dan so travay, kan Ribeiro ti pe get enn pil liv ki ti bizin resikle, li ti trouv enn liv ki apel Le secret du bonheur familial. Li ti pran liv-la ek li ti lir li. Seki li ti aprann dan sa liv-la, ti pous li pou etidie Labib avek bann Temwin Zeova. Me sa ti pran enn bon bout letan avan ki Ribeiro ti kapav liber li ar pornografi. Ki ti ed li? Li explike: “Mo ti priye, etidie Labib, ek medit lor seki mo ti aprann. Gras-a sa, mo’nn koumans apresie ankor plis bann kalite ki Bondie ena. Ek finalman mo lamour pou Zeova ti vinn pli for ki dezir ki mo ti ena pou get pornografi.” Gras-a Labib ek lespri sin, Ribeiro finn sanze, finn pran batem, ek azordi li pe servi kouma ansien dan enn kongregasion.

Nou bizin kontan Zeova avek tou nou leker ek ena laenn pou seki move

11. Ki pou ed enn dimounn pou liber li ar pornografi?

11 Pou ki Ribeiro inn kapav liber li ar pornografi, nou trouve ki li pa’nn zis etidie Labib. Li’nn bizin reflesi osi lor seki li ti pe lir dan Labib ek li’nn les sa tous so leker. Li’nn bizin priye Zeova, sipliy Li pou gagn so led. Gras-a sa bann mwayin-la, lamour ki Ribeiro ti ena pou Bondie inn vinn pli for ki bann dezir ki li ti ena pou get pornografi. Pou liber nou ar pornografi, nou osi nou bizin kontan Zeova avek tou nou leker ek ena laenn pou seki move.​—Lir Psom 97:10NW.

REZET KOLER, BANN PAROL KI INSILTE LEZOT, EK ARET KOZ MANTI

12. Ki ti ed Stephen pou rezet koler ek bann parol ki insilte lezot?

12 Ena dimounn zot koler dan zot bout nene, ek zot ena tandans pou dir bann parol blesan ouswa pou insilte lezot. Kan sa arive, tou bann manb lafami soufer. Enn papa ki res l’Australie, ek ki apel Stephen ti abitie zoure ek ti ankoler pou tou ti kitsoz. Li dir: “Mo madam ek mwa nou’nn separe trwa fwa ek nou ti pe al divorse.” Me apre sa, zot inn koumans etidie Labib avek bann Temwin Zeova ek Stephen ti fer bann gran zefor pou met an pratik seki li ti pe aprann. Li dir ki avan ki li konn Zeova, kan enn kitsoz ti agas li, li ti telman ankoler ki li ti koumadir enn bom ki pre pou exploze. Me kan Stephen inn koumans swiv bann konsey ki ena dan Labib, sa finn amenn bann gran sanzman dan so lavi. Li dir: “Nou lavi fami inn extra ameliore. Gras-a led Zeova, azordi mo resanti enn gran lape ek trankilite.” Azordi, Stephen pe servi kouma asistan ministeryel, ek sa fer plizir lane ki so madam enn pionie permanan. Bann ansien dan kongregasion Stephen dir: “Stephen bien trankil, li travay dir, ek li ena boukou limilite.” Zot dir osi ki zame zot inn trouv li ankoler. Stephen kone ki li pa’nn reisi fer sa bann sanzman  par li tousel. Li dir: “Mo pa ti pou reisi gagn sa bann benediksion-la si mo pa ti aksepte ki Zeova ed mwa pou transform net mo personalite.”

13. Kifer li danzere ki nou ankoler? Dapre Labib ki kitsoz fode pa nou fer?

13 Labib dir nou ki fode pa nou fer koler, insilte lezot, ek kriye. (Efezien 4:31) Sa bann kitsoz-la souvan kree laviolans. Azordi, boukou dimounn dan lemond panse ki lakoler ek laviolans se bann kitsoz normal. Me an realite, sa bann kitsoz-la zet dezoner lor nou Kreater. Akoz sa, boukou nou bann frer finn fer bann sanzman ek finn met nouvo personalite lor zot.​—Lir Psom 37:8-11.

14. Eski enn dimounn violan kapav vinn dous?

14 Enn frer ki apel Hans pe servi kouma ansien dan enn kongregasion dan l’Autriche. Kordinater komite bann ansien dan kongregasion Hans ti dir: “Se enn parmi bann frer pli dous ki ou pou anvi zwenn.” Me Hans pa ti touletan enn dimounn dous. Kan li ti adolesan, li ti koumans bwar boukou ek li ti vinn bien violan. Enn zour kan li ti sou, li ti telman ankoler ki li ti touy so kopinn. Hans ti al fer 20 an prizon. Me lavi dan prizon pa ti sanz so personalite. Lerla enn zour, so mama ti demann enn ansien pou vizit li ek Hans ti koumans etidie Labib. Li ti dir: “Mo’nn bizin fer bann gran zefor pou reisi tir mo vie personalite. Bann verse Labib ki’nn ankouraz mwa se Izai 55:7, ki dir: ‘Fode ki enn move dimounn kit so move semin,’ ek 1 Korintien 6:11, ki dir konsernan bann  ki finn aret fer bann move kitsoz: ‘Ala kouma sertin parmi zot ti ete.’ Pandan boukou lane, Zeova finn ed mwa avek pasians par so lespri sin pou mo kapav met nouvo personalite lor mwa.” Hans inn pran batem kan li ti ankor dan prizon, ek li’nn fer diset-an-edmi dan prizon apre li’nn sorti. Li ti dir: “Mo dir Zeova mersi pou so gran mizerikord ek so gran pardon.”

15. Sit enn lot defo ki form parti dan vie personalite. Ki Labib dir lor la?

15 Koz manti se enn lot defo ki form parti dan vie personalite. Par exanp, boukou dimounn koz manti pou ki zot pa pey tax ouswa pou pa asim responsabilite zot bann erer. Me Zeova Li “Bondie laverite.” (Psom 31:5, NW.) Alor, Li atann ki tou bann ki ador Li “koz laverite” ek “pa koz manti.” (Efezien 4:25; Kolosien 3:9, NW.) Akoz sa, li inportan nou dir laverite mem si li bien anbarasan ouswa difisil.​—Proverb 6:16-19.

KOUMA ZOT INN GAGN ZOT KONBA?

16. Ki pou ed nou tir vie personalite?

16 Nou pa pou kapav tir vie personalite lor nou par noumem. Sakura, Ribeiro, Stephen, ek Hans finn bizin fer bann gran zefor pou abandonn zot vie personalite. Seki finn ed zot se Parol Bondie ek lespri sin. (Lik 11:13; Ebre 4:12) Pou ki Parol Bondie ek lespri sin ed nou osi, nou bizin lir Labib toulezour, medit lor la, touletan priye pou gagn sazes ek lafors pou met an pratik seki nou pe aprann. (Zozwe 1:8; Psom 119:97; 1 Tesalonisien 5:17) Nou pou osi gagn led Parol Bondie ek lespri sin kan nou prepar ek nou asiste nou bann renion. (Ebre 10:24, 25) Ek nou ena osi bann lezot zouti ki lorganizasion Zeova finn donn nou, kouma nou bann magazinn, Program Televizion JW, JW Library, ek jw.org.​—Lik 12:42.

Kouma nou kapav tir vie personalite? (Get paragraf 16)

17. Ki nou pou examine dan prosin lartik?

17 Sa lartik-la finn koz lor plizir move kitsoz ki form parti dan vie personalite. Nou bizin aret fer sa bann move kitsoz-la pou ki nou kapav fer Zeova plezir. Me nou bizin fer plis ki sa. Nou bizin met nouvo personalite lor nou ek fer li form parti dan nou lavi pou touletan. Dan prosin lartik, nou pou examine kouma nou kapav fer sa.

^ par. 7 Finn sanz sertin nom dan sa lartik-la.

^ par. 8 Get sapit 25 dan liv Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 1.