Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Kifer seki Matie rakonte lor bann premie lane dan lavi Zezi, li pa parey ar seki Lik rakonte?

Seki Matie rakonte lor nesans Zezi ek so lanfans diferan ar seki Lik rakonte parski Matie atir plis latansion lor bann levennman ki inplik Zozef alor ki Lik atir plis latansion lor Mari.

Matie koz lor reaksion Zozef kan li ti aprann ki Mari ti ansint, so rev kot enn anz ti explik li sitiasion-la, ek fason ki Zozef ti swiv bann instriksion sa anz-la. (Matie 1:19-25) Matie dekrir osi kouma dan enn rev enn anz ti averti Zozef pou ki li sove pou al Lezip avek so fami ek li montre nou kouma Zozef ti obeir. Apre sa, Matie koz lor enn lot rev ki Zozef ti gagne, kot enn anz ti demann li pou retourn dan Izrael ek li ti retourne ek li ti desid pou res dan Nazaret avek so fami. (Matie 2:13, 14, 19-23) Dan de premie sapit dan so Levanzil, Matie mansionn nom Zozef onz fwa, alor ki li mansionn nom Mari zis set fwa.

Lik parkont koz lor vizit ki anz Gabriel ti rann Mari, kan Mari ti al get so fami Elizabet, ek bann parol ki Mari ti dir pou loue Zeova. (Lik 1:26-56) Li koz osi lor seki Simeon ti dir Mari konsernan bann soufrans ki Zezi pou kone. Apre sa, Lik koz lor moman kot Zezi ti al tanp avek so fami kan li ti ena 12 an. Mem isi, Lik sit bann parol Mari, me pa bann parol Zozef. Li dir osi ki sa bann levennman-la ti bien afekte Mari. (Lik 2:19, 34, 35, 48, 51) Dan de premie sapit so Levanzil, Lik mansionn nom Mari 16 fwa, alor ki li mansionn nom Zozef zis 5 fwa. Alor, Matie koz plis lor seki Zozef ti panse ek ti fer. Parkont, Lik koz plis lor Mari so bann santiman ek so bann lexperyans.

Zenealozi Zezi ki ena dan Levanzil Matie li diferan avek seki ena dan Levanzil Lik. Matie donn lalis bann anset Zozef ek li montre ki Zezi, antan ki garson adoptif Zozef, ti ena drwa legal pou erit tronn David. Kifer? Parski Zozef ti enn desandan Lerwa David par Salomon ki ti garson David. (Matie 1:6, 16) Parkont Lik donn lalis bann anset Mari. Li montre ki Zezi ena drwa pou erit tronn David parski li so prop disan, setadir zot tom fami “dapre laser.” (Romin 1:3, NW.) Ofet Mari li enn desandan Lerwa David par Natann, garson David. (Lik 3:31) Me mem si Eli ti papa Mari, kifer Lik pa sit Mari kouma tifi Eli? Parski an zeneral dan bann rezis ofisiel ti ena zis nom bann misie. Alor kan Lik dir ki Zozef li garson Eli, bann dimounn ti konpran ki sa vedir li ti zann Eli.​—Lik 3:23NW.

Lalis bann anset Zezi dan Levanzil Matie ek Lik prouve ki Zezi ti Lemesi ki Bondie ti promet. Bann dimounn ti bien kone ki Zezi ti enn desandan Lerwa David. Akoz sa, bann Farizien ek bann Sadiseen pa ti kapav dir lekontrer. Bann ransegnman ki Matie ek Lik done konsernan bann anset Zezi zot fortifie nou lafwa. Zot donn nou lasirans ki bann lezot promes Zeova pou realize.