Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Out 2017

“Lape Bondie . . . Depas Tou Konesans”

“Lape Bondie . . . Depas Tou Konesans”

“Lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker.”​—FILIPIEN 4:7NW.

KANTIK: 76, 141

1, 2. Ki finn ariv Pol ek Silas dan lavil Filip? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

SEY mazinn sa senn-la. Li apepre minwi. Nou dan lavil Filip. De misioner, Pol ek Silas, dan finfon enn prizon ek pe fer bien nwar. Zot pa pe kapav bouz enn pous parski inn met zot lipie dan enn blok dibwa, ek zot ledo pe extra fermal parski zot inn fek gagn bate. (Zistwar Bann Apot 16:23, 24) Enn tigit pli boner sa zour-la, enn lafoul dimounn inn trenn Pol ek Silas pou amenn zot dan laplas piblik devan bann lotorite. Laba, pa’nn tarde pou ziz zot. Bann dimounn inn desir zot linz ek inn bat zot. (Zistwar Bann Apot 16:16-22) Se vremem enn sitiasion inzis! Pol enn sitwayen Romin, ek li merit gagn enn zizman ki an-akor avek bann lalwa Romin. *​—Get not.

 2 Dan prizon, sirman Pol pe pans seki finn arive pli boner ek pe pans bann dimounn dan lavil Filip. Zot pena mem enn sinagog dan zot landrwa konpare ar bann lezot lavil ki Pol inn vizite. Kitfwa se parski pena omwin dis zom Zwif, kantite ki bizin pou ena enn sinagog. Alor, bann Zwif bizin ador Bondie andeor lavil pre ar enn larivier. (Zistwar Bann Apot 16:13, 14) Anplis, bann Filipien bien fier parski zot bann sitwayen Romin. (Zistwar Bann Apot 16:21) Kitfwa akoz sa zot pa ti panse ki Pol ek Silas, ki ti bann Zwif, ti kapav bann sitwayen Romin zot osi. Nou pa konn vre rezon, me seki nou sir se ki’nn zet bannla dan prizon ek sa li inzis.

3. Kifer Pol kitfwa ti dan konfizion kan ti met li dan prizon, me ki latitid li ti ena?

3 Kitfwa osi Pol pe repans kouma li’nn ariv dan Filip. De-trwa mwa avan, Pol ti dan Lazi Miner, ki trouv lot kote Lamer Égée. Kan li ti laba, plizir fwa lespri sin ti pe anpes li pou al pres dan sertin landrwa. Koumadir lespri sin ti pe pous li pou al pres dan enn lot plas. (Zistwar Bann Apot 16:6, 7) Me kotsa? Kan li ti dan Troas, Pol ti gagn enn vizion kot ti dir li: “Vinn Masedwann.” Pol ti konpran pli bien volonte Zeova. Alor, deswit li’nn al Masedwann. (Lir Zistwar Bann Apot 16:8-10.) Me ki arive apre? Zis apre ki li rant Masedwann, li al fer prizon! Kifer Zeova pe permet sa sitiasion-la? Ki kantite letan li pou res dan prizon? Mem si Pol inn pans lor sa bann kitsoz-la, li pa les sa afekte so lafwa ek so lazwa. Li avek Silas toulede koumans “priye ek sant kantik.” (Zistwar Bann Apot 16:25) Lape Bondie kalme zot leker ek zot lespri.

4, 5. (a) Kouma nou sitiasion kapav resanble sitiasion lapot Pol? (b) Kouma sitiasion Pol ti sanze san ki li ti atann?

4 Eski to’nn deza ena mem santiman ki Pol? Kitfwa finn ena bann moman dan to lavi kot to’nn demann Bondie pou ed twa pou pran enn desizion ek to ti ena linpresion ki to ti pe swiv direksion lespri sin. Me apre, to’nn konn boukou difikilte ouswa to’nn bizin fer bann gran sanzman dan to lavi. (Ekleziast 9:11) Asterla, kan to reflesi lor la, sirman to demann tomem kifer Zeova finn permet sa bann sitiasion-la. Ki kitsoz kapav ed twa pou andire, ek pou vremem ena konfians an Zeova? Nou kapav gagn repons sa kestion-la kan nou examinn seki ti ariv Pol ek Silas apre.

5 Kan Pol ek Silas pe sante, plizir kitsoz ki zot pa atann, arive enn deryer lot. Premierman, ena enn gran tranbleman-de-ter. Enn sel kout laport prizon ouver. Apre sa, lasenn tou bann prizonie large. Apre, Pol anpes gardien prizon pou swisid li, ek gardien-la avek so fami pran batem. Landemin gramatin boner, bann mazistra avoy bann ofisie pou larg Pol ek Silas dan prizon ek pou demann zot kit lavil anpe. Kan bann mazistra al kone ki Pol ek Silas zot bann sitwayen Romin, deswit zot konpran ki zot inn fer enn gran erer. Ek zotmem zot vini pou  akonpagn bannla andeor lavil. Me, avan ki zot ale, Pol ek Silas pas get Lidi, enn ser ki’nn fek pran batem, pou dir li orevwar. Ek zot profit sa lokazion-la pou fortifie lafwa zot bann frer dan lavil Filip. (Zistwar Bann Apot 16:26-40) Enn sel kout sitiasion inn sanze!

LI “DEPAS TOU KONESANS”

6. Ki nou pou examine asterla?

6 Ki nou aprann ar sa bann levennman-la? Zeova kapav fer bann kitsoz ki nou pa atann, alor fode pa nou gagn traka kan nou fer fas ar bann difikilte. Sa leson-la ti ena enn gran lefe lor Pol. Nou konn sa par seki li ti ekrir bann frer dan lavil Filip konsernan traka ek lape Bondie. Dan sa lartik-la nou pou get bann parol Pol ki trouv dan Filipien 4:6, 7, NW. (Lir.) Apre, nou pou examinn sertin lexanp dan Labib kot Zeova ti fer seki so bann serviter pa ti atann. Finalman, nou pou gete kouma “lape Bondie” kapav ed nou pou andir bann difikilte kan nou fer Zeova konfians avek tou nou leker.

Zeova kapav fer bann kitsoz ki nou pa atann, alor fode pa nou gagn traka kan nou fer fas ar bann difikilte

7. Ki leson Pol ti ansegne kan li ti ekrir bann frer dan Filip, ek ki nou kapav aprann?

7 Kan bann frer dan Filip ti lir let ki Pol ti avoy zot, ki zot ti panse? Laplipar parmi zot sirman ti rapel seki ti ariv Pol ek Silas ek kouma Zeova ti ed bannla dan enn fason ki zot pa ti atann. Ki leson Pol ti pe ansegn zot dan so let? An de-trwa mo: Pa per. Priye, ek lerla zot pou gagn “lape Bondie ki depas tou konesans.” Ki sa lexpresion-la vedir? Sertin tradiksion Labib dir “depas tou lintelizans.” Alor, Pol ti pe rod dir ki “lape Bondie” li pli extraordiner ki seki nou kapav panse. Mem si parfwa nou pa konn solision pou nou bann problem, Zeova Li, Li kone. Ek Li kapav fer bann kitsoz ki nou pa atann.​—Lir 2 Pier 2:9.

8, 9. (a) Mem si Pol ti konn bann linzistis dan Filip, ki bon lefe sa ti ena? (b) Kifer bann frer dan Filip ti kapav vremem ena konfians dan bann parol Pol?

8 Sirman let ki Pol ti ekrir bann frer dan Filip ti fortifie zot kan zot ti pans lor seki Zeova ti fer pou zot pandan sa dis lane ki’nn pase la. Mem si Zeova ti permet ki Pol ek Silas pas par enn sitiasion inzis, sa finn ede pou “defann ek fer rekonet bonn nouvel devan lalwa.” (Filipien 1:7, NW.) Bann mazistra dan Filip pa ti pou oze persekit sa nouvo kongregasion-la. Ek kitfwa parski Pol ti dir ki li enn sitwayen Romin, disip Lik ti kapav res dan Filip apre ki Pol ek Silas ti ale. Lerla Lik ti kapav ed bann nouvo Kretien dan Filip ankor plis.

 9 Kan bann frer ti lir let ki Pol ti avoye, zot ti kone ki li pa ti zis dir so prop lopinion. Pol finn konn bann gran difikilte. Ofet, mem kan li ti pe ekrir so bann frer, li ti enn prizonie dan so lakaz dan Rom. Me kanmem sa, li ti montre ki li ankor ena “lape Bondie.”​—Filipien 1:12-14; 4:7, 11, 22NW.

“PA TRAKASE POU OKENN KITSOZ”

10, 11. Ki nou bizin fer kan nou trakase akoz enn problem, ek ki kitsoz nou kapav atann?

10 Ki kapav ed nou pou pa “trakase pou okenn kitsoz” me okontrer pou ena “lape Bondie”? Bann parol ki Pol ti dir bann Filipien montre ki, kan nou trakase akoz enn problem, kitsoz ki pou ed nou se lapriyer. Alor kan nou trakase, nou bizin fer nou bann traka vinn bann lapriyer. (Lir 1 Pier 5:6, 7.) Kan to priye Zeova, to bizin sir ki Li gagn to traka. Touletan remersi Li pou sak benediksion ki to gagne. Ek zame pa bliye ki Zeova kapav “fer boukou plis ki nou dimande, mem boukou plis ki nou kapav mazine.”​—Efezien 3:20.

11 Parey kouma Pol ek Silas, nou kapav etone par fason ki Zeova ed nou. Kitfwa sa pa pou enn kitsoz spektakiler, me li pou touletan enn kitsoz ki nou bizin. (1 Korintien 10:13) Sa pa vedir ki nou bizin zis asize, pa fer nanye, ek atann ki Zeova sanz sa sitiasion-la ouswa rezoud nou problem dan nou plas. Nou bizin azir an-akor avek nou lapriyer. (Romin 12:11) Nou bann aksion montre ki nou sinser ek nou donn Zeova kitsoz pou beni. Fode pa nou bliye ki Zeova kapav fer plis ki seki nou demande ouswa plis ki seki nou pe atann. Parfwa Li etonn nou kan Li fer bann kitsoz ki nou pa atann. Asterla, anou get sertin lexanp ki kapav ogmant nou konfians an Zeova. Zot pou montre nou kouma Zeova kapav fer bann kitsoz ki nou pa atann.

ZEOVA TI FER SEKI SO BANN SERVITER PA TI ATANN

12. (a) Ki Lerwa Izkiya ti fer kan Lerwa Senakerib ti menas li? (b) Ki nou aprann ar fason ki Zeova ti regle sa problem-la?

12 Dan Labib, nou trouv plizir lexanp kot Zeova ti fer seki so bann serviter pa ti atann. Par exanp, kan Izkiya ti lerwa dan Zida, Senakerib, Lerwa Lasiri, ti anvayir Zida ek li ti pran tou so bann lavil apart Zerizalem. (2 Lerwa 18:1-3, 13) Apre sa, Senakerib ti vinn atak Zerizalem. Ki Lerwa Izkiya ti fer? Premierman, li ti priye Zeova pou rod so led ek li ti rod konsey ar Izai ki ti enn profet Zeova. (2 Lerwa 19:5, 15-20) Apre sa, Izkiya ti montre ki li pridan kan li ti pey lamann ki Senakerib ti demann zot pou peye. (2 Lerwa 18:14, 15) Finalman, Izkiya ti prepar lavil pou sa latak-la. (2 Kronik 32:2-4) Kouma eski Zeova ti regle sa problem-la? Zeova ti avoy enn anz pou touy 185,000 solda Senakerib dan enn sel lanwit. Mem Izkiya pa ti panse ki sa ti pou arive!​—2 Lerwa 19:35.

Ki leson nou aprann ar seki ti ariv Zozef?​—Zenez 41:42 (Get paragraf 13)

13. (a) Ki leson nou aprann ar seki ti ariv Zozef? (b) Ki kitsoz ki Sara pa ti atann ti ariv li?

 13 Anou get seki ti ariv Zozef kan li ti zenn. Kan li ti dan prizon dan Lezip, Zozef zame pa ti panse ki li ti pou vinn deziem personaz pli pwisan dan Lezip. Ek li pa ti panse osi ki Zeova ti pou servi li pou sap so fami kan pou ena lafaminn. (Zenez 40:15, not; 41:39-43; 50:20) Pena dout ki seki Zeova ti fer ti plis ki seki Zozef ti atann. Reflesi osi lor Zozef so aryer-granmer, Sara. Sa laz ki Sara ti ena la, eski li ti pou atann ki Zeova ti pou fer li donn nesans so prop garson? Pena dout ki nesans Izaak ti plis ki seki Sara ti kapav imazine.​—Zenez 21:1-3, 6, 7.

14. Ki nou kapav sir konsernan Zeova?

14 Nou pa atann ki Zeova pou fer enn mirak ek pou tir tou nou bann problem avan ki nou rant dan lemond nouvo. Ek nou pa demann Zeova pou fer bann kitsoz extraordiner dan nou lavi. Me nou kone ki Zeova ti fer bann kitsoz inpresionan pou so bann serviter dan lepase. Ek Li pa’nn sanze.  (Lir Izai 43:10-13. *) Sa fer nou ena konfians an Li. Nou kapav sir ki Li pou donn nou lafors ki nou bizin pou fer so volonte. (2 Korintien 4:7-9) Ki nou aprann ar lexanp Izkiya, Zozef, ek Sara? Zeova kapav ed nou mem kan nou dan bann sitiasion bien difisil, akondision ki nou res fidel ar Li.

Zeova kapav ed nou mem kan nou dan bann sitiasion bien difisil akondision ki nou res fidel ar Li

15. Ki kitsoz kapav ed nou pou ena “lape Bondie” mem si nou ena bann problem, ek kouma sa li posib?

15 Kouma nou kapav ena “lape Bondie” mem kan nou dan problem? Nou bizin kontign gard enn bon relasion avek Zeova. Nou kapav ena sa relasion-la zis parski Zezi inn donn so lavi an sakrifis. Laranson se enn kitsoz extraordiner ki Zeova inn donn nou. Gras-a laranson, Li kapav pardonn nou bann pese, ek nou kapav ena enn konsians kler ek vinn pros ar Zeova.​—Zan 14:6; Zak 4:8; 1 Pier 3:21.

LI POU PROTEZ NOU LEKER EK NOU LESPRI

16. Ki pou arive kan nou gagn “lape Bondie”? Servi enn lexanp pou explike.

16 Ki pou arive kan nou gagn “lape Bondie ki depas tou konesans”? Labib dir ki li pou “protez” nou leker ek nou lespri. (Filipien 4:7, NW.) Dan lang orizinal, pou mo “protez” ti servi enn term militer ki ti fer referans ar enn group solda ki ti ena responsabilite pou protez lavil. Dan lavil Filip ti ena bann solda ki ti protez lavil, ek akoz sa, bann dimounn ti kapav bien dormi aswar. Dan mem fason, kan nou ena “lape Bondie,” nou pa gagn traka ek nou leker ek nou lespri pou anpe. Nou kone ki Zeova gagn nou traka ek Li anvi ki nou ena enn lavi ere ki fer nou gagn satisfaksion. (1 Pier 5:10) Ek sa protez nou kont bann santiman kouma traka ek dekourazman.

17. Ki kitsoz pou ed nou pou fer Zeova konfians pandan gran detres?

17 Biento limanite antie pou pas par gran detres. (Matie 24:21, 22) Nou pa kone ki pou ariv nou personelman. Selman, fode pa nou gagn traka plis ki bizin. Mem si nou pa konn tou seki Zeova pou fer, me nou konn nou Bondie. Nou kone seki Li’nn fer dan lepase pou so bann serviter ki fidel. Nou’nn trouve ki ninport ki arive, Zeova pou fer so proze realize. Ek Li kapav fer sa dan enn fason ki nou pa atann! Alor, sak fwa ki Zeova fer kitsoz pou nou, nou trouv dan enn nouvo fason “lape Bondie ki depas tou konesans.”

^ par. 1 Li paret ki Silas osi ti enn sitwayen Romin.​—Zistwar Bann Apot 16:37.

^ par. 14 Izai 43:10-13: 10 ‘Zot mo bann temwin’, se seki Zeova dir, ‘wi mo serviter ki mo finn swazir, pou ki zot konn mwa ek ena lafwa an mwa, ek ki zot konpran ki mo pa finn sanze. Avan mwa okenn Bondie pa ti forme, ek apre mwa, pa finn ena okenn lot bondie.’ 11 ‘Mwa, momem Zeova, ek apart mwa pena okenn sover. 12 Momem, mo finn anonse, ek mo finn delivre ek mo finn fer kone, kan pa ti ena okenn bondie etranze parmi zot. Alor, zot mo bann temwin, se seki Zeova dir, ‘ek momem Bondie. 13 Anplis, mo touletan parey; ek personn pa kapav ras nanye dan mo lame. Kan mo azir, kisannla ki kapav anpes sa arive?’