Skip to content

Skip to table of contents

Lamour​—Enn Kalite ki Ena enn Gran Valer

Lamour​—Enn Kalite ki Ena enn Gran Valer

ZEOVA ti inspir lapot Pol pou ekrir nef kalite ki nou gagne gras-a lespri sin. (Galat 5:22, 23, NW.) Kan met sa nef zoli kalite-la ansam, apel zot “frwi lespri.” * (Get Not.) Sa frwi-la li osi form parti dan “nouvo personalite” ki bann Kretien bizin met lor zot. (Kolosien 3:10, NW.) Kan bien aroz enn pie, sa pie-la pou prodir bann frwi. Li parey, kan lespri sin azir fasilman dan lavi enn dimounn, sa dimounn-la pou manifeste bann zoli kalite ki form parti dan frwi lespri sin.​—Psom 1:1-3.

Premie kalite ki Pol ti mansione dan so lalis se lamour. Kifer sa kalite-la ena enn gran valer? Pol ti dir ki san lamour, li ti enn “nanye ditou.” (1 Korintien 13:2) Me ki ete lamour? Ki pou ed nou ena sa kalite-la ek manifeste li dan nou lavi toulezour?

KI ETE LAMOUR?

Mem si li bien difisil pou explike ki ete vremem lamour, Labib montre nou kouma enn dimounn ki ena lamour li panse ek li azir. Par exanp, enn dimounn ki ena lamour li ena “pasians ek li bon” ek li “kontan seki vre.” Kan enn dimounn ena lamour, li “siport tou, krwar tou, esper tou, andir tou.” Li ena enn gran lafeksion pou lezot, li vremem interese ar zot, ek li enn kamarad fidel. Me kan enn dimounn pena lamour, li zalou, li fier, li ena enn kondwit indesan, li egois, ek li pa pardone. Olie ki nou ena sa bann defo-la, nou anvi montre lezot ki nou vremem kontan zot. Nou anvi ena enn lamour ki “pa rod so prop lintere.”​—1 Korintien 13:4-8NW.

ZEOVA EK ZEZI MANISFESTE LAMOUR DAN ENN FASON PARFE

“Bondie limem lamour.” (1 Zan 4:8) Nou trouv so lamour atraver tou bann kitsoz ki Li’nn kree ek so bann aksion. Fason pli extraordiner ki Li’nn montre so lamour pou bann dimounn, se kan Li’nn avoy Zezi lor later pou soufer ek mor pou nou. Lapot Zan ti dir: “Ala kouma Bondie finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li. Ala ki vedir lamour: pa nou ki finn kontan Bondie me Bondie ki finn kontan nou e li finn avoy so garson sakrifie limem pou nou pese.” (1 Zan 4:9, 10) Parski Bondie kontan nou, nou kapav gagn pardon nou bann pese, nou kapav gagn enn lesperans ek gagn lavi.

Kan Zezi finn donn so lavi an sakrifis pou fer volonte Bondie, li’nn montre ki li kontan bann dimounn. Lapot Pol dir nou: “Akoz Zezi Kris finn fer volonte Bondie, nou finn vinn sin atraver sakrifis lekor Zezi Kris enn fwa pourtou.” (Ebre 10:9, 10) Pena enn lot dimounn ki ti pou kapav montre enn pli gran lamour ki sa. Zezi ti dir: “Pena pli gran lamour ki existe ler kikenn donn so lavi pou so bann kamarad.” (Zan 15:13) Eski bann dimounn inparfe kapav  imit lamour ki Zeova ek Zezi inn montre anver nou? Wi! Anou gete kouma nou kapav fer sa.

“KONTIGN MARS DAN LAMOUR”

Pol donn nou sa lankourazman-la: “Zot bann zanfan ki Bondie kontan, imit Bondie, ek kontign mars dan lamour, parey kouma Kris osi finn kontan nou ek finn donn so lavi pou nou.” (Efezien 5:1, 2, NW.) Ki savedir “kontign mars dan lamour”? Sa vedir ki nou bizin montre lamour touletan. Nou pa zis dir ki nou kontan lezot. Nou montre sa par nou bann aksion. Zan ti ekrir: “Mo bann zanfan, fode pa nou kontan zis avek zoli parol ek bel-bel diskour, me montre vre lamour par nou bann aksion.” (1 Zan 3:18) Par exanp, nou pres “Bonn Nouvel Rwayom Bondie” parski nou kontan Zeova ek bann dimounn. (Matie 24:14; Lik 10:27, NW.) Nou osi “kontign mars dan lamour” kan nou ena pasians, bonte ek kan nou pardone. Alor, nou swiv sa konsey Labib la: “Kouma Lesegner [“Zeova,” NW] finn pardonn zot, zot ousi pardone.”​—Kolosien 3:13.

Si nou pe donn lezot enn konsey ouswa nou pe koriz zot, sa pa vedir ki nou pena lamour. Par exanp, sertin paran kan zot trouv zot zanfan pe plore, pou fer zot res trankil, bann paran-la fer tou seki zanfan-la demande. Me enn paran ki vremem kontan so zanfan pou res ferm kan bizin. Li parey pou Zeova, mem si Li lamour, li “koriz dimoun ki li kontan.” (Ebre 12:6) Alor, se enn fason ki nou montre lamour kan nou disiplinn enn kikenn kan bizin. (Proverb 3:11, 12) Me pa bliye ki nou tou nou fer pese, ek souvan nou pa reisi montre lamour. Alor, nou tou nou kapav kontign fer zefor pou montre lamour. Kouma nou kapav fer sa? Anou get trwa fason.

KI POU ED NOU POU ENA LAMOUR?

Premierman, demann Bondie pou donn nou so lespri sin parski lamour se enn kalite ki form parti dan frwi lespri sin. Zezi ti dir ki Zeova “fer kado Lespri Sin seki dimann li.” (Lik 11:13) Nou kapav sir ki si nou priye pou gagn lespri sin ek nou les sa lespri-la ed nou, nou pou ena plis lamour anver lezot. (Galat 5:16) Par exanp, si to enn ansien, to kapav priye pou ki lespri sin ed twa manifeste plis lamour kan to ena pou konsey lezot atraver Labib. Si to enn paran, to kapav priye pou ki lespri sin ed twa pou disiplinn to bann zanfan avek lamour, pa avek koler.

Deziemman, reflesi kouma Zezi ti manifeste lamour mem kan lezot pa ti tret li bien. (1 Pier 2:21, 23) Kan kikenn ofans twa ouswa tret twa dan enn fason inzis, demann tomem: ‘Ki Zezi ti pou fer dan sa sitiasion-la?’ Enn ser ki apel Leigh finn remarke ki kan li poz limem sa kestion-la, sa ed li pou reflesi avan azir. Li dir: “Enn zour, enn koleg travay ti avoy enn e-mail mo bann lezot koleg travay kot li ti dir bann move kitsoz lor mwa ek lor mo travay. Sa ti bien bles mwa. Me apre sa, mo ti demann momem: ‘Kouma mo kapav imit Zezi dan mo fason azir?’ Apre ki mo ti reflesi lor kouma Zezi ti pou reazir, mo ti desid pou pas lor la ek pa fer sa vinn pli long. Plitar, mo ti aprann ki sa koleg travay la ti ena enn problem lasante bien grav ek ki li ti bien strese. Alor, mo ti dir momem ki li pa ti vremem pans seki li ti ekrir. Kan mo ti panse kouma Zezi ti montre lamour mem kan lezot ti provok li, sa ti ed mwa pou montre mem lamour anver mo koleg travay.” Si nou imit Zezi, nou pou touletan manifeste lamour anver lezot.

Trwaziemman, aprann pou manifeste enn lamour ki pa egois. Bann vre Kretien manifeste sa kalite lamour-la ek bann dimounn rekonet zot par sa. (Zan 13:34, 35) Zezi limem ti ena sa kalite lamour-la ek li’nn les nou pli bon lexanp ki ena. Kouma li’nn montre sa? Kan li ti kit lesiel, “li ti renons tou” pou nou ek li’nn mem aksepte mor. (Filipien 2:5-8) Kan nou osi nou imit Zezi ek nou ena enn lamour ki pa egois, nou fason panse ek nou bann santiman  pou plis resanble fason panse ek bann santiman Zezi. Nou pou fer lintere lezot pas avan seki pou nou.

BANN BENEDIKSION KI NOU GAGNE KAN NOU ENA LAMOUR

Kan nou ena lamour, nou gagn boukou benediksion. Anou get de sa bann benediksion-la:

Ki bann benediksion nou gagne kan nou ena lamour?

  • ENN FAMI INTERNASIONAL: Parski nou ena lamour pou nou kamarad, nou kone ki bann frer ek ser dan ninport ki kongregasion nou vizite dan lemond pou bien akeyir nou. Se vremem enn benediksion kan nou kone ki nou “bann frer ek ser dan lemonn antie” kontan nou! (1 Pier 5:9) Se zis parmi pep Bondie ki nou trouv sa kalite lamour-la.

  • LAPE: Kan bann Kretien “soutenir zot kamarad avek amour,” sa permet zot pou “gard . . . lape ki tini zot ansam.” (Efezien 4: 2, 3) Nou trouv sa lape-la dan nou bann renion, ek nou lasanble. Eski ou pa dakor ki dan sa lemond divize la, zis parmi pep Bondie ki nou trouv sa lape-la? (Psom 119:165; Izai 54:13) Kan nou fer zefor pou viv anpe avek lezot, nou montre ki nou vremem kontan zot, ek sa fer plezir nou Papa ki dan lesiel.​—Psom 133:1-3; Matie 5:9.

“LAMOUR FER VINN FOR”

Pol ti ekrir: “Lamour fer vinn for.” (1 Korintien 8:1, NW.) Ki savedir? Dan 1 Korintien sapit 13, ki sertin dimounn apel “Psom Lamour,” Pol explike kouma lamour fer vinn for. Lamour rod lintere lezot. Lamour li pa egois. (1 Korintien 10:24; 13:5) Ek parski lamour li ena konsiderasion pou lezot, li ena pasians, ek bonte, li fer bann fami ena plis lafeksion ant zot ek li fer ki ena linite dan kongregasion.​—Kolosien 3:14.

Ena plizir fason kot nou kapav montre nou lamour anver lezot, me lamour ki nou ena pou Bondie se sa lamour lamem ki ena plis valer ek ki fer nou vinn for. Kifer? Parski lamour ki nou ena pou Li fer nou viv dan linite! Gras-a sa lamour-la, bann dimounn ki ena diferan pozision dan lasosiete, ki sorti dan diferan ras, ek ki koz diferan lang ador Bondie ansam “kot-a-kot.” (Sefania 3:9) Toulezour anou fer tou pou montre sa zoli kalite ki form parti dan frwi lespri sin la.

^ par. 2 Sa lartik-la li premie dan enn seri nef lartik ki pou koz lor sak kalite ki form parti dan frwi lespri.