“Zot osi, bizin ena pasians.”​—ZAK 5:8.

KANTIK: 78, 139

1, 2. (a) Ki kitsoz kapav pous nou pou demann noumem: “Ziska kan?” (b) Kifer lexanp bann fidel serviter dan lepase kapav ankouraz nou azordi?

“ZISKA kan?” Izai ek Abakouk, de profet fidel, ti poz sa kestion-la. (Izai 6:11; Abakouk 1:2) Kan Lerwa David ti ekrir Psom 13, li ti poz mem kestion kat fwa. (Psom 13:1, 2, NW.) Ek kan Zezi ti antoure ar bann dimounn ki pa ti ena lafwa, li ti poz sa kestion-la: “Ziska kan?” (Matie 17:17, NW.) Kitfwa nou osi nou poz nou sa kestion-la azordi.

2 Ki kitsoz kapav fer nou poz sa kestion-la? Kitfwa nou’nn sibir enn linzistis. Ouswa nou malad ouswa nou pe vinn vie. Kitfwa mem nou strese akoz “bann moman difisil” ki nou pe viv. (2 Timote 3:1) Li posib osi ki move latitid bann dimounn otour nou fatig nou ek dekouraz nou. Mem si ena diferan rezon kifer nou poz nou  sa kestion-la, sa ankouraz nou kan nou kone ki Zeova pa ti kondann bann fidel serviter ki ti poz sa kestion-la.

3. Ki kitsoz kapav ed nou kan nou dan enn sitiasion difisil?

3 Ki kitsoz kapav ed nou kan nou dan enn sitiasion ki difisil pou andire? Zeova ti inspir Zak, demi frer Zezi, pou ekrir: “Mo bann frer ek ser, zot bizin ena pasians ziska ki Lesegner vini.” (Zak 5:7) Alor, nou tou nou bizin ena pasians. Me ki ete pasians, ek kouma nou kapav montre ki nou ena sa zoli kalite-la?

KI ETE PASIANS?

4, 5. (a) Ki ete pasians, ek kouma nou kapav ena pasians? (b) Ki lexanp Zak ti servi pou explik pasians? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

4 Labib montre nou ki se lespri sin Bondie ki ed nou pou manifeste pasians. San led Bondie li pou bien difisil pou bann dimounn inparfe ena pasians dan bann sitiasion difisil. Pasians se enn kado ki Bondie inn donn nou, ek kan nou ena sa kalite-la, nou montre ki nou kontan Zeova ek lezot dimounn. Kan nou pena pasians, lamour ki ena ant nou ek lezot dimounn diminie. (1 Korintien 13:4; Galat 5:22, NW.) Ki savedir ena pasians? Savedir kontign res pozitif mem kan nou bizin andir bann sitiasion difisil. (Kolosien 1:11, NW; Zak 1:3, 4) Anplis, pasians ed nou pou res fidel ar Zeova dan ninport ki problem. Sa pou ed nou pou pa vanze kan nou soufer. Labib dir ki nou bizin dispoze pou atann. Nou aprann sa leson inportan la dan Zak 5:7, 8. (Lir.)

5 Kifer nou bizin dispoze atann Zeova azir? Disip Zak ti konpar nou sitiasion ar sitiasion enn planter. Mem si enn planter donn boukou depenn pou plante, li pena kontrol lor klima ek vites ki bann plant-la pou grandi. Li bizin atann avek pasians “ki later donn bann bon fri.” Dan mem fason, kan nou pe atann bann promes Zeova realize, ena boukou kitsoz lor ki nou pena kontrol. (Mark 13:32, 33; Zistwar Bann Apot 1:7) Parey kouma enn planter, nou bizin atann avek pasians.

6. Ki nou kapav aprann ar lexanp profet Mika?

6 Profet Mika ti bizin andir bann sitiasion difisil parey kouma nou azordi. Li ti viv dan lepok kot Lerwa Ahaz ti pe regne. Ahaz ti enn move lerwa. Akoz sa, ti ena boukou koripsion dan pei. Ti ena telman bann move kitsoz, ki Labib dir ki bann dimounn ti “vinn exper dan fer bann move kitsoz.” (Lir Mika 7:1-3. *) Mika ti kone ki li pa ti pou kapav sanz sa sitiasion-la. Alor, ki li ti fer? Li dir nou: “Me mwa, mo pou kontign atann Zeova. Mo pou  kontign atann avek pasians Bondie ki pou sov mwa. Mo Bondie pou tann mwa.” (Mika 7:7) Parey kouma Mika, nou osi nou bizin “kontign atann avek pasians.”

7. Kifer li pa ase ki nou zis atann Zeova realiz so bann promes?

7 Si nou ena enn lafwa parey kouma Mika, nou pou kontan pou atann Zeova. Nou pa dan mem sitiasion ki enn prizonie ki dan prizon ek ki pe atann zour ki pou exekit li. Sa prizonie-la oblize atann ek li pa anvi sa zour-la vini. Me, pou nou li pa parey! Zeova inn promet ki Li pou donn nou lavi eternel. Nou kontan pou atann Li parski nou kone ki Li pou realiz so promes dan ler ki bizin! Alor nou “andir tou avek pasians ek lazwa.” (Kolosien 1:11, 12, NW.) Me pandan ki nou pe atann, nou pa pou plegne ki Zeova pe tarde pou azir. Si nou fer sa, Li pa pou kontan.​—Kolosien 3:12.

BANN SERVITER FIDEL DAN LEPASE KI’NN ENA PASIANS

8. Ki nou aprann ar lexanp bann zom ek fam fidel dan lepase?

8 Ki pou ed nou pou plis dispoze atann? Se kan nou reflesi lor lexanp bann zom ek fam fidel dan lepase. Zot ti atann avek pasians ki Zeova realiz so bann promes. (Romin 15:4) Kan nou reflesi lor zot lexanp, li bon nou rapel komie letan zot ti bizin atann, kifer zot ti dispoze pou atann, ek kouma Zeova ti beni zot pou zot pasians.

Abraam ti bizin atann plizir lane avan ki so bann ti-zanfan Ezai ek Zakob ne (Get paragraf 9, 10)

9, 10. Komie letan Abraam ek Sara ti atann avan ki Zeova realiz sertin so bann promes?

 9 Anou get lexanp Abraam ek Sara. Zot ti erit “bann promes” parski zot ti ena “lafwa ek pasians.” Labib dir nou ki apre ki “Abraam finn atann avek pasians,” Zeova ti promet ki Li pou beni li ek pou fer li vinn papa enn gran nasion. (Ebre 6:12, NW; 6:15) Kifer Abraam ti bizin ena pasians? Parski sa ti pou pran letan avan ki promes Bondie realize. Le 14 Nizan lane 1943 avan Zezi Kris, Abraam ek Sara ek tou bann dimounn dan zot lakaz ti travers Larivier Lefrat ek zot ti rant dan Later Promiz. Me Abraam ti bizin atann 25 an avan ki so garson Izaak ne ek ankor 60 an avan ki so bann ti-zanfan Ezai ek Zakob ne.​—Ebre 11:9.

10 Ki grander later Abraam ti gagne dan Later Promiz? Labib dir ki Zeova “pa ti donn li okenn eritaz, pa mem enn pie kare later; me ti promet [li] ki li ti pou erit pei la antie ek so bann desandan apre li, mem si li pa ti ankor ena zanfan.” (Zistwar Bann Apot 7:5) Se 430 an apre ki Abraam ti travers Larivier Lefrat ki so bann desandan ti vinn sa nasion ki ti pou viv dan sa pei-la.​—Exod 12:40-42; Galat 3:17.

11. Kifer Abraam ti dispoze pou atann, ek ki benediksion li pou gagne pou so pasians?

11 Abraam ti dispoze pou atann parski li ti sir ki Zeova ti pou realiz so bann promes. Li ti ena lafwa an Zeova. (Lir Ebre 11:8-12.) Abraam ti kontan pou atann mem si li pa’nn trouv tou bann promes Bondie realize avan so lamor. Me sey mazinn lazwa ki Abraam pou resanti kan li pou resisite dan Paradi lor later. Li pou etone kan li pou lir so zistwar ek lavi so fami dan Labib. * (Get not.) Li pou aprann osi ki li’nn zwe enn gran rol dan realizasion proze Zeova konsernan Lemesi. Esey mazine ki kantite sa pou fer li kontan! Pena dout li pou dir li vo lapenn li’nn atann sa bann benediksion-la.

12, 13. Kifer Zozef ti bizin ena pasians, ek kouma li ti manifeste enn latitid pozitif?

12 Abraam so aryer ti-zanfan, Zozef, ti osi dispoze pou ena pasians. Li ti sibir boukou linzistis. Premierman, so bann frer ti vann li kouma enn esklav kan li ti ena apepre 17 an. Apre sa, ti met enn fos sarz lor li. Ti akiz li ki li’nn esey viol madam so met ek akoz sa li ti al fer prizon. (Zenez 39:11-20; Psom 105:17, 18) Mem si Zozef ti fidel anver Bondie, li paret ki olie ki li ti gagn benediksion li ti gagn pinision. Me apre 13 an, tou ti sanze. Zozef ti sorti dan prizon ek li ti vinn deziem dimounn pli pwisan dan Lezip.​—Zenez 41:14, 37-43; Zistwar Bann Apot 7:9, 10.

Zozef ti konpran ki Zeova ti ena kontrol lor sa bann sitiasion-la ek ki sa vo lapenn atann bann benediksion Zeova

13 Eski sa bann linzistis-la ti fer Zozef vinn amer? Eski li ti panse ki Zeova ti abandonn li? Non. Zozef ti atann avek pasians. Ki kitsoz ti ed li? So lafwa an Zeova. Li ti konpran ki Zeova ti ena kontrol lor sa bann sitiasion-la. Nou kapav trouv sa dan seki li ti dir so bann frer: “Pa per. Eski mo  dan plas Bondie? Mem si zot ti anvi fer mwa ditor, Bondie finn tourn sa an bien pou sov lavi boukou dimounn, parey kouma Li pe fer azordi.” (Zenez 50:19, 20) Zozef ti kone ki sa vo lapenn atann bann benediksion Zeova.

14, 15. (a) Kifer pasians David inpresionn nou? (b) Ki kitsoz ti ed David pou atann avek pasians?

14 Lerwa David osi ti konn boukou linzistis. Zeova ti swazir David pou vinn lerwa lor Izrael kan li ti bien zenn. Me David ti bizin atann 15 an avan ki li ti vinn lerwa mem lor so prop tribi. (2 Samiel 2:3, 4) Pandan sa letan-la, David ti bizin sove ek kasiet parski Lerwa Sail ti pe rod touy li. * (Get not.) Akoz sa, David pa ti mem ena enn lakaz pou reste. Li ti bizin res dan bann pei etranze ouswa dan bann lagrot dan dezer. Finalman, Sail ti mor dan enn lager. Me kanmem sa, David ti bizin atann apepre set an avan ki li vinn lerwa lor nasion Izrael.​—2 Samiel 5:4, 5.

15 Kifer David ti dispoze pou atann avek pasians? Li donn nou repons-la dan psom kot kat fwa li ti dir: “Ziska kan?” Li dir: “Mwa mo fer konfians to gran lamour fidel pou mwa; mo leker ranpli ar lazwa parski to finn sov mwa. Mo pou kontinie sant pou LESEGNER [“Zeova,” NW] parski li finn toultan bon anver mwa.” (Psom 13:5, 6) David ti kone ki Zeova ti kontan li ek ki Li ti pou touletan fidel anver li. Li ti reflesi kouma Zeova ti ed li plizir fwa dan lepase, ek li ti atann lepok kot Zeova ti pou tir li dan so bann problem. David ti kone ki li vo lapenn atann bann benediksion Zeova.

Zeova pa finn demann nou pou fer enn kitsoz ki Limem Li pa dispoze pou fer

16, 17. Kouma Zeova ek Zezi finn les nou enn bon lexanp kan zot inn dispoze pou atann?

16 Zeova pa finn demann nou pou fer enn kitsoz ki Limem Li pa dispoze pou fer. Okontrer, Li’nn les nou pli gran lexanp ki kapav ena kan Li’nn dispoze pou atann. (Lir 2 Pier 3:9, NW.) Par exanp, plizir milye lane avan, dan zardin Edenn, Satan ti akiz Zeova ki Li inzis. Zeova pe “atann avek pasians” lepok kot so nom pou vinn sin dan enn fason konple. Ek sa pou fer bann ki pe “kontign atann Li” gagn bann gran benediksion.​—Izai 30:18.

17 Zezi osi ti dispoze pou atann. Kan li ti lor later, li ti res fidel ziska so lamor. Lane 33 li ti prezant valer so sakrifis devan Zeova dan lesiel. Me li ti bizin atann ziska 1914 pou ki li koumans regne kouma Lerwa. (Zistwar  Bann Apot 2:33-35; Ebre 10:12, 13) Kanmem sa, Zezi ankor bizin atann ziska lafin so Regn Mil An avan ki tou so bann lennmi detrir. (1 Korintien 15:25) Li bizin atann boukou letan. Me li vo lapenn ki li atann sa bann benediksion-la.

KI POU ED NOU ENA PASIANS?

18, 19. Ki pou ed nou ena pasians ek dispoze pou atann?

18 Li kler ki Zeova anvi ki nou ena pasians ek nou dispoze pou atann. Ki kitsoz pou ed nou fer sa? Nou bizin priye pou gagn lespri sin Bondie. Pa bliye ki se lespri sin Bondie ki ed nou pou manifeste pasians. (Efezien 3:16; 6:18; 1 Tesalonisien 5:17-19) Alor, sipliy Zeova pou ki Li ed twa andire avek pasians!

19 Rapel osi, ki kitsoz ti ed Abraam, Zozef, ek David pou atann avek pasians ki Zeova realiz so bann promes. Zot ti ena lafwa an Zeova ek zot ti fer Li konfians. Zot pa ti zis pans zotmem ek seki zot ti anvi. Kan nou reflesi lor bann benediksion ki zot ti gagne, sa ankouraz nou pou kontign atann avek pasians.

20. Ki nou bizin determine pou fer?

20 Alor, mem si nou pe bizin lite akoz nou bann difikilte, nou pou fer tou pou “kontign atann avek pasians.” Parfwa sirman nou poz sa kestion-la: “Ziska kan, A Zeova?” (Izai 6:11) Me gras-a led lespri sin Bondie, nou pou kapav dir parey kouma profet Zeremi: “Zeova Li mo par. Ala kifer mo pou kontign atann Li avek pasians.”​—Lamantasion 3:21, 24.

^ par. 6 Mika 7:1-3: Maler lor mwa! Mo parey kouma sa dimounn ki, apre ki’nn ramas bann frwi lete ek ki’nn glane apre rekolt rezin, li pa gagn okenn grap rezin pou manze, okenn fig ki’nn mir avan ler ki li extra anvi manze. Sa kikenn ki fidel la inn disparet lor later, ek parmi bann dimounn, pena personn ki drwat. Zot tou pe atann enn lokazion pou vers disan. Sakenn lasas so prop frer avek enn file. Zot lame inn vinn exper dan fer bann move kitsoz; zot prins pe demann bann kitsoz, sa kikenn ki pe zize la pe demann enn rekonpans, ek sa kikenn ki ena enn gran pozision la pe dir lezot seki li anvi, ek zot met latet ansam pou fer lemal.”

^ par. 11 Apepre 15 sapit dan liv Zenez koz lor lavi Abraam. Anplis, bann ekrivin Lekritir Grek Kretien koz lor Abraam plis ki 70 fwa.

^ par. 14 Zeova ti rezet Sail apre ki li ti regne pandan inpe plis ki de-z-an. Kanmem sa, Sail ti kontign regne pandan ankor 38 an, ziska so lamor.​—1 Samiel 13:1; Zistwar Bann Apot 13:21.