Skip to content

Skip to table of contents

 DAN NOU BANN ARSIV

“Kan Nou Pou Gagn enn Lot Lasanble?”

“Kan Nou Pou Gagn enn Lot Lasanble?”

NOU lafin Novam 1932 dan Mexico. Se enn lavil bien mouvmante kot ena plis ki enn milyon abitan. Sa fer zis enn semenn depi ki’nn instal bann robo lor semin pou premie fwa. Me bann dimounn extra kontan parski zot pe atann enn lot kitsoz. Bann zournalis pe atann lor lagar trin avek zot kamera, zot pe atann enn invite doner. Kisannla sa? Se Joseph F. Rutherford, prezidan Watch Tower Society. Bann Temwin dan landrwa osi pe atann pou akeyir Frer Rutherford, ki’nn vinn asiste zot lasanble trwa-zour.

L’Âge d’Or ti dir: “Pena dout ki sa lasanble-la pou ena enn gran linportans dan listwar” akoz bann zefor ki’nn fer pou propaz laverite dan Mexique. Me sa ti enn ti lasanble kot zis anviron 150 dimounn ti asiste. Alor, kifer li ti inportan sa kantite-la?

Avan sa lasanble-la, bann dimounn pa ti tro konn laverite sa kantite-la dan Mexique. Depi 1919, finn ena bann ti lasanble, me apre sa lane-la kantite kongregasion ti bien diminie. Kan ti ouver enn biro nasional dan Mexico an 1929, li ti paret ki sitiasion-la ti pou ameliore, me kanmem sa ti ena bann obstak. Lorganizasion ti donn bann kolporter (ki azordi nou apel pionie) linstriksion pou pa fer biznes kan zot prese. Enn parmi bann kolporter-la ti telman ankoler ki li ti kit laverite pou form so prop group letid Labib. Pandan sa mem peryod letan la, ti bizin ranplas sirveyan biro nasional akoz li ti ena enn move kondwit. Bann Temwin ki ti fidel dan Mexique ti bien bizin lankourazman.

Pandan so vizit, Frer Rutherford ti bien ankouraz zot atraver de diskour ki li ti fer dan lasanble ek sink diskour ki ti pase lor radio. Se premie fwa ki bann frer ti servi radio pou partaz bonn nouvel dan Mexique. Apre lasanble, ti nomm enn lot frer kouma sirveyan biro nasional. Gras-a led Zeova, sa bann Temwin-la ti kontign prese ek zot ti bien zele.

Lasanble 1941, dan Mexico

Lane apre, an 1933, ti fer de lasanble dan sa pei-la, enn dan Veracruz ek enn lot dan Mexico. Bann frer ek ser ti pe travay dir dan teritwar ek zot ti pe gagn bann bon rezilta. Par exanp, an 1931, ti ena 82 proklamater. An 1941, ti ena dis fwa plis! Apepre 1,000 dimounn ti vinn asiste lasanble dan Mexico an 1941.

 “ANVAYIR BANN SEMIN”

An 1943, bann Temwin ti koumans fer enn kanpagn pou lasanble « La nation libre » ki ti pou fer dan 12 lavil dan Mexique. * (Get not.) Zot ti abiy kouma bann hommes-sandwichs. Zot ti met de gran pankart ki ti atase ansam lor zot zepol, ti ena enn pankart devan ek enn lot par deryer. Bann Temwin ti pe servi sa metod-la pou fer kanpagn pou zot bann lasanble depi 1936.

Enn magazinn an 1944 pe montre enn foto kot bann frer ti abiy kouma bann hommes-sandwichs dan Mexico

Sa metod-la ti telman efikas dan Mexico ki zournal La Nación ti ekrir: “Premie zour [lasanble] ti demann [bann Temwin] pou invit plis dimounn. Landemin ti ena telman dimounn ki pa ti ena plas.” Legliz Katolik pa ti kontan, alor zot ti met baton dan zot larou. Me bann frer ek ser pa ti per zot. Zot ti kontign zot kanpagn pou lasanble. Enn lot lartik dan La Nación ti dir: “Lavil an-antie ti trouv zot.” Sa lartik-la ti dir ki bann frer ek ser “ti transforme kouma ‘hommes-sandwichs’ pou fer piblisite.” Dan sa lartik-la ti ena osi enn foto bann frer ek ser lor semin dan Mexico. Anba foto-la ti ena sa deskripsion-la: “Anvayir bann semin.”

BANN LILI KI “PLI MOU EK PLI SO KI ENN SALI AN BETON”

Sa lepok-la, laplipar bann Temwin ti bizin fer bann gran sakrifis pou asiste sa de-trwa lasanble ki ti fer dan Mexique la. Boukou frer ek ser ti sorti dan bann vilaz retire kot trin pa ti pase ek kot pa ti mem ena semin. Enn kongregasion ti dir sa: “Sel lalign ki pas pre isi se lalign telegraf.” Alor, bann delege ti bizin mont lor bann bourik ouswa marse pandan plizir zour zis pou ki zot gagn enn trin ki ti pou amenn zot dan lavil kot ti pou fer lasanble.

Laplipar Temwin ti bien pov, zot ti ena zis larzan pou al lasanble. Alor, kan zot ti ariv laba, zot ti res kot bann Temwin ki ti res dan landrwa ek sa bann Temwin-la ti montre lamour ek lospitalite anver zot. Sertin ti dormi dan bann Lasal kot fer renion. Enn fwa, apepre 90 frer ti res dan biro nasional, ek laba zot ti dormi lor bann bwat liv. L’Annuaire ti dir ki sa bann frer-la ti rekonesan parski sa bann bwat-la ti “pli mou ek pli so ki enn sali an beton.”

Sa bann Temwin-la ti bien rekonesan ki zot ti kapav rasanble avek zot bann frer ek ser. Pou zot, sa bann sakrifis-la pa ti dan vid. Azordi ena plis ki 850,000 Temwin dan Mexique, ek zot osi zot ena mem rekonesans. * (Get not.) Enn rapor dan l’Annuaire 1949 ti dir ki bann sakrifis ki bann frer ek ser ti bizin fer, pa ti diminie zot zel pou ador Zeova. Sak fwa ki ti ena enn lasanble, zot ti kontign koz lor sa lasanble-la pandan lontan. Kestion ki souvan zot ti poze: “Kan nou pou gagn enn lot lasanble?”​—Sorti dan nou bann arsiv dan l’Amérique centrale.

^ par. 9 Dapre l’Annuaire 1944, sa lasanble-la ti fer bann dimounn konn pli bien bann Temwin Zeova dan Mexico.

^ par. 14 2,262,646 dimounn ti asiste Memoryal dan Mexique an 2016.