LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Out 2017

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 25 Septam ziska 22 Oktob 2017.

Eski To Dispoze Atann Avek Pasians?

Bann fidel serviter Zeova dan lepase ti anvi kone ziska kan zot ti bizin andir bann difikilte, pourtan Zeova pa ti kondann zot parski zot ti poz sa kestion-la.

“Lape Bondie . . . Depas Tou Konesans”

Eski to finn deza demann tomem kifer Bondie inn permet twa gagn sertin leprev ki to pa ti pe atann? Si wi, ki kapav ed twa pou andire ek pou fer Zeova konfians?

Tir Vie Personalite lor Nou ek Pa Re-met Li

Apre ki nou’nn tir vie personalite lor nou, fode pa nou re-met li. Alor, kouma nou kapav reisi fer, sa mem si nou’nn pran labitid pou fer bann move kitsoz?

Met Nouvo Personalite lor Nou ek Gard Li

Avek led Zeova to kapav vinn enn dimounn ki Li anvi to vini. Gete par exanp kouma to kapav manifeste konpasion, bonte, limilite, ek douser dan enn fason pratik.

Lamour​—Enn Kalite ki Ena enn Gran Valer

Bann Lekritir montre bien ki lamour se enn parmi bann kalite ki lespri sin prodir. Me ki ete lamour? Kouma nou kapav ena lamour? Ek kouma nou kapav manifeste sa dan nou lavi toulezour?

AMERICAS

“Kan Nou Pou Gagn enn Lot Lasanble?”

Kifer ti lasanble ki ti ena dan Mexico an 1932, ti inportan sa kantite-la?

Kestion Bann Lekter

Kifer seki Matie rakonte lor bann premie lane dan lavi Zezi, li diferan ar seki Lik rakonte?