“Mo pou donn twa enn bon linstriksion.”​—PROVERB 4:2.

KANTIK: 93, 96

1, 2. Kifer nou bizin form lezot pou asim bann responsabilite dan kongregasion?

ZEZI ti travay bien dir pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Li ti osi pas boukou letan pou form so bann disip. Li ti montre zot kouma pou ansegn lezot ek kouma pou pran swin pep Bondie. Bann disip ti aprann pou vinn bann berze ki pran swin zot bann brebi. (Matie 10:5-7) Filip osi ti pas boukou letan pou prese, me li ti osi form so bann tifi pou fer sa travay-la. (Zistwar Bann Apot 21:8, 9) Azordi, nou osi nou bizin form lezot. Kifer?

2 Dan bann kongregasion dan lemond antie, ena boukou nouvo ki pankor pran batem. Nou bizin form sa bann nouvo-la. Nou bizin ed zot pou konpran kifer li bon ki zot lir ek etidie Labib par zotmem. Ek nou bizin osi form zot pou prese ek ansegn bonn nouvel. Bann frer ki’nn fek pran batem bizin formasion pou ki, avek letan, zot kapav servi kouma asistan ministeryel ek ansien. Nou tou dan kongregasion nou kapav fer boukou pou ed bann nouvo.​—Proverb 4:2.

 ANSEGN BANN NOUVO KOUMA POU ETIDIE LABIB

3, 4. (a) Ki lien Pol ti fer ant etidie bann Lekritir ek vinn efikas dan nou minister? (b) Avan ki nou ankouraz nou bann etidian pou ena enn letid personel, ki noumem nou bizin deza pe fer?

3 Tou bann serviter Zeova bizin lir ek etidie Labib pou aprann ki ete volonte Bondie. Lapot Pol ti explik sa so bann frer ek ser dan Kolos. Li ti dir zot: “Nou pa finn aret priye pou zot ek aret demande ki zot ranpli ar konesans exakt volonte Bondie.” Kifer li ti bien inportan ki zot lir ek etidie bann Lekritir? Parski sa ti pou donn zot sazes ek ed zot pou konpran kouma zot ti pou kapav “mars dan enn fason ki Zeova aprouve, pou fer Li bien plezir dan tou kitsoz.” Sa ti pou osi ed zot pou fer “tou bann bon travay” ki Zeova ti anvi zot fer, sirtou pou pres bonn nouvel. (Kolosien 1:9, 10, NW.) Alor si nou pe fer letid avek enn kikenn, nou bizin ed li pou konpran ki, kan li lir ek etidie Labib regilierman, sa kapav ed li pou servi Zeova.

4 Nou pa kapav ed nou bann etidian pou konpran linportans pou ena enn letid Labib personel si noumem nou pa etidie Labib. Ofet, si nou lir Labib ek medit lor seki nou lir regilierman, sa pou ed nou dan nou lavi ek dan nou minister. Par exanp, si kikenn poz nou enn kestion difisil kan nou pe prese, nou pou kapav servi Labib pou reponn li. Ouswa kan nou lir kouma eski Zezi, Pol, ek lezot ankor finn persevere dan zot minister, sa pou ankouraz nou ek nou pou kontign prese mem si li difisil. Ek kan nou dir lezot seki nou finn aprann dan nou letid ek kouma sa finn ed nou, sa kapav ankouraz zot pou etidie Labib plis an profonder, koumsa zot osi zot kapav gagn bann mem bienfe.

5. Donn enn sigzesion kouma to kapav ed bann nouvo pou ena enn letid Labib personel ki regilie.

5 To kapav demann tomem: ‘Kouma eski mo kapav form mo etidian pou etidie Labib regilierman?’ Kitfwa to kapav montre li kouma pou prepar piblikasion dan ki zot pe fer letid. To kapav ankouraz li pou lir appendice dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? ek pou get bann verse Labib ki mansione. Apre sa, to kapav montre li kouma pou prepar so renion pou ki li kapav rann enn repons. Ankouraz li pou lir sak nimero  Latour Degard ek Réveillez-vous ! Ek to kapav servi Watchtower Library ouswa WATCHTOWER LIBRARY LOR INTERNET pou montre li kouma pou trouv repons pou bann kestion biblik. Kan li pou servi sa bann metod-la dan so letid personel, li pou kontan pou etidie ek lerla li pou anvi konn plis.

6. (a) Kouma to kapav ed to etidian pou devlop lamour pou Labib? (b) Si enn etidian Labib ena enn gran lamour pou bann Lekritir, ki sa pou pous li pou fer?

6 Kan nou fer letid enn dimounn, nou anvi li konpran ki valer Labib ena parski sa pou ed li pou konn Zeova pli bien. Olie ki nou met presion lor li pou ki li etidie, nou kapav montre li kouma pou devlop lamour pou etidie. Plis li aprann seki ena dan Labib, plis li pou ena mem santiman ki enn ekrivin Psom, ki ti sante: “Vinn pros ar Bondie, sa li bon pou mwa. Mo finn fer Souverin Segner Zeova vinn mo refiz.” (Psom 73:28, NW.) Nou kapav sir ki lespri sin Zeova pou ed enn dimounn ki anvi vinn pros ar Li.

FORM BANN NOUVO POU PRESE EK ANSEGNE

7. Kouma eski Zezi ti form bann proklamater bonn nouvel? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Nou kapav aprann boukou ar fason ki Zezi ti form so bann zapot. Zezi ti amenn zot ar li kan li ti al prese ek zot ti gete kouma li ti ansegn bann dimounn. Li ti osi donn zot bann instriksion bien presi lor fason ki zot ti bizin prese. (Matie, sapit 10) [1] (Get not alafin lartik.) Bien vit, bann zapot ti aprann kouma pou ansegn bann dimounn laverite. (Matie 11:1) Anou get de kitsoz ki nou kapav ed bann nouvo pou fer dan zot minister.

8, 9. (a) Kouma Zezi ti koz ar bann dimounn kan li ti pe prese? (b) Kouma nou kapav ed bann nouvo pou imit Zezi dan fason ki li ti koz avek bann dimounn?

8 Gagn konversasion avek bann dimounn. Zezi pa ti touletan koz avek bann lafoul dimounn. Souvan li ti koz avek enn dimounn tousel ek li ti fer sa dan enn fason bien amikal. Par exanp, li ti gagn enn konversasion bien interesan avek enn madam ki ti vinn tir delo dan pwi pre ar lavil Sishar. (Zan 4: 5-30) Zezi ti koz osi avek Matie Levi, enn kikenn ki ramas tax, ek li ti invit li pou vinn so disip. Matie ti aksepte ek plitar li ti invit Zezi ek lezot pou vinn manze kot li. Laba, Zezi ti koz avek boukou dimounn.​—Matie 9:9; Lik 5: 27-39.

Kan nou koz avek bonte ek dan enn fason amikal ar bann dimounn, kitfwa zot pou pli dispoze pou ekout nou

9 Zezi ti koz osi dan enn fason bien amikal avek Natanael, mem si Natanael ti dir bann kitsoz negatif lor bann dimounn ki res Nazaret. Parski Zezi ti koz dan enn fason amikal ar li, Natanael ti sanz so fason panse lor Zezi, ki ti sorti Nazaret. Ek Natanael ti  anvi aprann plis ar Zezi. (Zan 1:46-51) Lexanp Zezi montre ki, kan nou koz avek bonte ek dan enn fason amikal ar bann dimounn, kitfwa zot pou pli dispoze pou ekout nou. [2] [Get not alafin lartik.] Kan nou form bann nouvo pou koz dan sa fason-la, zot pou pli kontan predikasion.

10-12. (a) Kouma Zezi finn swiv lintere ki bann dimounn ti manifeste pou bonn nouvel? (b) Kouma nou kapav ed bann nouvo proklamater pou amelior zot kapasite pou ansegn bann verite Biblik?

10 Ansegn bann dimounn ki dispoze pou ekoute. Zezi ti bien okipe. Me kan bann dimounn ti dispoze pou ekout li, li ti pran letan pou ansegn zot boukou kitsoz. Par exanp, enn zour enn lafoul ti rasanble lor laplaz pou ekout Zezi. Alor Zezi ti mont dan enn bato avek Pier ek li ti ansegn bann dimounn ki ti lor laplaz. Apre sa, li ti anvi ansegn Pier osi enn leson. Zezi ti fer enn mirak kan li ti fer Pier lapes enn gran kantite pwason. Apre li ti dir Pier: “Asterla to pou al lapes dimounn.” Deswit Pier ek bann ki ti avek li “ris pirog ater, zot kit tou, zot swiv Zezi.”​—Lik 5:1-11.

11 Nikodem osi ti anvi aprann plis ar Zezi. Me parski li ti enn manb Sanedrin, li ti per seki lezot ti pou dir si zot ti trouv li pe koz avek Zezi. Alor, li ti al get Zezi aswar. Zezi pa ti fer li retourn kot li, okontrer, Zezi ti pran letan pou explik li bann verite inportan. (Zan 3:1, 2) Zezi ti touletan dispoze pou servi so letan pou ansegn bann dimounn laverite ek pou fer zot lafwa vinn pli for. Nou osi parey kouma Zezi, nou bizin dispoze pou vizit bann dimounn dan moman ki pli bon pou zot, ek nou bizin pran letan pou ed zot konpran seki ena dan Labib.

12 Kan nou pres ansam avek bann nouvo, nou kapav ansegn zot kouma pou fer enn vizit ar enn dimounn ki’nn aksepte nou revinn get li. Nou kapav osi invit bann nouvo pou vinn ar nou kan nou pe al fer bann vizit ek bann letid. Koumsa, zot pou aprann kouma pou ansegn lezot ek zot pou trouv lazwa ki gagne kan ed sa bann dimounn-la pou konn laverite lor Zeova. Lerla sa bann nouvo-la pou bien kontan pou re-al vizit bann dimounn ek pou fer zot letid. Zot pou osi aprann pou ena pasians ek pou pa bes lebra tro vit kan zot bann vizit pa la.​—Galat 5:22; get lankadre “ Li Pa’nn Bes Lebra.”

FORM BANN NOUVO POU SERVI ZOT BANN FRER

13, 14. (a) Ki to panse lor lexanp bann personaz Biblik ki’nn fer bann gran sakrifis pou lezot? (b) Dan ki fason pratik to kapav form bann nouvo proklamater ek bann zenn pou montre zot lamour pou zot bann frer ek ser?

13 Zeova anvi ki so bann serviter kontan sakenn zot kamarad kouma bann frer ek ser ek servi sakenn zot kamarad. (Lir Lik 22:24-27; 1 Pier 1:22.) Labib explike ki Zezi ti donn tou pou ed lezot, mem so lavi. (Matie 20:28) Dorkas “ti fer boukou dibien ek boukou donasion pou ed lezot.” (Zistwar Bann Apot 9:36, 39, NW.) Mari “finn travay boukou” pou so bann frer ek ser dan Rom. (Romin 16:6) Kouma nou kapav ed bann nouvo pou konpran ki li bien inportan pou fer seki bon pou zot bann frer ek ser?

Form bann nouvo pou kontan ek pou servi zot bann frer (Get paragraf 13, 14)

 14 Nou kapav demann bann nouvo pou vinn ansam avek nou kan nou pe al vizit bann ki aze ouswa bann ki malad. Ek kan se bann paran ki pe al vizit sa bann dimounn-la, zot kapav amenn zot bann zanfan ar zot si li apropriye. Bann ansien kapav demann bann zenn ouswa bann nouvo pou vinn ar zot si zot pe al kot bann ki aze pou kit enn repa ouswa pou al fer enn reparasion dan zot lakaz. Kan bann zenn ek bann nouvo trouve kouma bann frer ek ser pran swin sakenn zot kamarad, zot pou aprann pou fer parey zot osi. Par exanp, kan enn ansien ti pe pres dan bann vilaz, regilierman li ti al vizit bann frer ki ti res laba pou gete si zot bien. Enn zenn frer souvan ti al avek sa ansien-la. Gras-a bon lexanp sa ansien-la, li ti aprann pou reflesi lor seki li ti kapav fer pou ed so bann frer ek ser.​—Romin 12:10.

15. Kifer li inportan ki bann ansien interes zot ar progre ki bann frer pe fer dan kongregasion?

15 Zeova finn donn bann zom responsabilite pou ansegn kongregasion Parol Bondie. Alor, li inportan ki bann frer aprann kouma pou ansegn dan enn bon fason kan zot ena bann size pou fer. Si to enn ansien, kitfwa to kapav ekout enn asistan ministeryel kan li pe repet so size ek ed li pou amelior so fason ansegne. (Neemia 8:8) [3]​—Get not alafin lartik.

16, 17. (a) Eski Pol ti interese ar bann progre ki Timote ti fer? Explike (b) Kouma bann ansien kapav donn enn bon formasion bann fitir berze dan kongregasion?

16 Bien bizin form pli boukou frer pou vinn bann berze dan kongregasion. Pol ti form Timote ek ti ankouraz li pou form lezot. Pol ti dir: “Kontign gagn lafors dan faver Bondie ki personn pa merite ek ki dan Kris Zezi; ek bann kitsoz ki to finn tande ar mwa ki boukou finn temwin, konfie sa bann kitsoz-la bann zom fidel, ki an retour, pou bien kalifie pou ansegn lezot.” (2 Timote 2:1, 2, NW.) Timote ti aprann boukou kitsoz ar Pol, ki ti enn ansien ek enn zapot. Par exanp, li ti aprann kouma pou amelior so predikasion ek kouma pou ed lezot dan kongregasion.​—2 Timote 3:10-12.

17 Pol ti pas boukou letan avek Timote parski li ti anvi fer sir ki Timote gagn enn bon formasion. (Zistwar Bann Apot 16:1-5) Bann ansien kapav imit Pol kan zot amenn bann asistan  ministeryel ki kalifie ansam avek zot kan zot al fer sertin vizit pastoral. Koumsa, bann asistan ministeryel pou aprann, ar bann ansien, kouma pou ansegn lezot, kouma pou ena pasians ek lamour, ek kouma pou kont lor Zeova pou kapav pran swin So troupo.​—1 Pier 5:2.

FORMASION LI INPORTAN

18. Kifer li inportan ki nou form lezot pou servi Zeova?

18 Dan sa bann dernie zour-la, boukou nouvo bizin gagn formasion pou ki zot amelior zot bann kapasite pou prese. Bann frer bizin aprann osi kouma pou pran swin bann frer ek ser dan kongregasion. Zeova anvi ki tou so bann serviter gagn enn bon formasion, ek Li finn donn nou privilez pou ed bann nouvo. Alor li inportan ki nou travay dir pou form lezot, parey kouma Zezi ek Pol ti fer. Nou bizin form maximum dimounn posib parski ena ankor boukou pou fer dan travay predikasion avan ki lafin vini.

19. Kifer to kapav sir ki, si to fer bann gran zefor, to pou reisi form lezot pou servi Zeova?

19 Sa demann boukou letan ek zefor pou form bann nouvo. Me nou kapav sir ki Zeova ek Zezi pou ed nou kone ki pli bon fason pou form lezot. Nou pou bien kontan kan nou pou trouv bann ki nou’nn forme ‘pe travay dir ek pe fer zefor’ dan kongregasion ouswa dan predikasion. (1 Timote 4:10) Anmemtan, nou bizin kontign fer maximum zefor pou progrese lor plan spiritiel, pou amelior nou bann kalite, ek pou vinn pli pros ar Zeova.

^ [1] (paragraf 7) Par exanp, Zezi ti dir so bann disip (1) pres lor Rwayom Bondie; (2) kont lor Bondie pou donn zot manze ek linz ki zot bizin; (3) evit diskit ar dimounn; (4) fer Bondie konfians kan bann dimounn persekit zot; ek (5) pa per seki dimounn kapav fer zot.

^ [2] (paragraf 9) Dan liv École du ministère théocratique, paz 62-64, ena bann bon sigzesion lor fason ki nou kapav koz avek bann dimounn dan predikasion.

^ [3] (paragraf 15) Liv École du ministère théocratique, paz 52-61 explike kouma bann frer kapav amelior fason ki zot ansegne dan kongregasion.