VER lafin bann lane 1950, dan enn ti lavil dan Gujerat, dan l’Inde, John so papa ti pran batem kouma Temwin Zeova. Me John, so sink frer ek ser, ek zot mama ti bann Katolik Romin ek zot ti bien relizie. Akoz sa, zot ti kont krwayans papa-la.

Enn zour, papa-la ti demann John pou al kit enn lanvlop ar enn frer dan so kongregasion. Me so gramatin, letan John ti pe koup enn gro barik, li’nn koup so ledwa. Mem si so ledwa ti’nn bien koupe, li ti anvi obeir so papa. Alor, li ti atas enn bout linz otour so ledwa ki ti pe sengne ek li ti al kit sa lanvlop-la.

Kan John ti ariv laba, li ti donn lanvlop-la frer-la so madam. Madam-la osi li ti enn Temwin Zeova. Li ti remarke ki John so ledwa ti blese, alor li ti demann John si li kapav ed li. Li ti tir so materyel premie sekour, li ti netway dimal-la, ek li ti met enn bandaz lor la. Apre sa, li’nn fer enn tas dite bien so pou John. Pandan tou sa letan-la, li ti pe koz Labib avek John dan enn fason bien zanti.

Akoz bonte sa ser-la, John so latitid anver bann Temwin ti koumans sanze. Alor, li ti poz sa ser-la de kestion lor krwayans bann Temwin Zeova ki diferan ar Legliz Katolik. Li ti demann ser-la si Zezi li Bondie ek si bann Kretien bizin priye Mari. Sa ser-la ti’nn aprann Gujerati, alor li ti kapav reponn John dan so prop lang. Li ti montre li bann repons-la dan Labib ek li ti donn li brosir “Sa Bon Nouvel lor Rwayom La” (an Angle).

Plitar, kan John ti lir sa brosir-la, li ti kone ki seki li ti pe lir ti laverite. Li ti al get so pret ek li ti poz li bann mem kestion ki li ti poz ser-la. Pret-la ti bien ankoler ek ti avoy enn Labib lor li ek ti kriye: “To’nn vinn Satan! Montre mwa kotsa dan Labib li dir ki Zezi pa Bondie. Montre mwa kotsa li dir ki fode pa nou ador Mari. Montre mwa!” John ti gagn sok ar reaksion sa pret-la. Li ti dir pret-la ki zame li pou rant dan enn legliz Katolik ankor. Ek zame li’nn fer li!

John ti koumans etidie Labib avek bann Temwin Zeova, li ti aksepte laverite, ek li ti koumans servi Zeova. Avek letan, plizir manb so fami ti fer parey. Anviron 60 an plitar, sa sikatris lor ledwa John la ankor la. Ek sa fer li rapel kouma bonte sa ser-la inn pous li pou servi Zeova toutlong so lavi.​—2 Korintien 6:4, 6.