Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Oktob 2017

 BIOGRAFI

Nou Gagn Benediksion kan Nou Fer Seki Zeova Demande

Nou Gagn Benediksion kan Nou Fer Seki Zeova Demande

Ti propoz mo mari ek mwa, ansam avek mo frer ek so madam, enn mision spesial. Deswit nou ti dir: “Nou pou fer li!” Kifer nou ti aksepte sa mision-la, ek kouma Zeova ti beni nou? Pou koumanse, les mo rakont zot kot mo’nn grandi.

MO’NN ne an 1923 dan Hemsworth, enn lavil dan Yorkshire, dan l’Angleterre. Mo ti ena enn gran frer. Li ti apel Bob. Kan mo ti ena nef an, nou papa ti gagn enn liv ki ti explike kouma fos relizion finn anbet bann dimounn. Nou papa ti bien inpresione ar seki li ti lir. Li pa ti kontan ki bann sef relizie ansegn enn kitsoz ek apre fer lekontrer. De-trwa lane apre, Bob Atkinson ti vinn kot nou ek ti zwe enn diskour Frer Rutherford lor enn fonograf. Nou ti rann nou kont ki se mem group relizie ki ti fer sa lanrezistreman-la ek liv ki nou papa ti lir. Mo bann paran ti invit Frer Atkinson pou pran repa avek nou toule swar ek pou reponn bann kestion ki nou ti ena lor Labib. Frer Atkinson ti invit nou pou asiste renion dan lakaz enn frer ki ti de-trwa kilomet pli lwin. Nou ti koumans asiste bann renion regilierman ek enn ti kongregasion ti forme dan Hemsworth. Nou’nn koumans invit bann serviter zonn (zordi bann sirveyan sirkonskripsion) pou vinn res kot nou ek nou ti invit bann pionie ki ti dan bann kongregasion akote pou vinn pran repa ar nou. Sa bann frer ek ser-la ti ena enn bon linflians lor mwa.

Sa lepok-la nou fami ti fek koumans enn biznes. Me mo papa ti dir mo frer: “Si to anvi fer pionie, nou pou aret fer sa biznes-la.” Bob ti dakor, ek kan li ti ena 21 an, li ti kit lakaz pou al fer pionie. De-z-an plitar, kan mo ti ena 16 an, mwa osi mo ti vinn pionie. Dan wikenn mo ti pres avek lezot, me pandan lasemenn, laplipar ditan mo ti pres tousel. Mo ti servi enn fonograf ek enn kart temwaniaz, setadir enn ti kart kot ti ena enn mesaz Biblik bien sinp ek kourt. Zeova ti beni mwa kan Li ti fer mwa gagn enn letid Labib ki’nn fer bann bon progre. Avek letan, boukou bann manb so fami inn vinn dan laverite. Enn an apre, mo ti nome pionie spesial, ansam avek Mary Henshall. Ti avoy nou dan enn teritwar, ki pa ti form parti dan okenn kongregasion, dan provins Cheshire.

Pandan Deziem Lager Mondial, bann madam ti bizin fer bann travay ki ti soutenir lager. Bann lotorite ti aksepte ki lezot minis relizie pa pran par dan bann lager. Alor, nou ti panse ki antan ki pionie  spesial, bann lotorite ti pou aksepte ki nou osi nou pa pran par dan bann lager. Me lakour pa ti dakor. Mo ti kondane pou fer 31 zour dan prizon. Enn an apre, kan mo ti ena 19 an, de fwa ankor mo ti bizin al lakour parski mo konsians pa ti permet mwa soutenir lager. Selman, toulede fwa zot ti les mwa ale. Pandan tou sa bann leprev-la, mo ti kone ki lespri sin ti pe ed mwa ek ki Zeova ti pe fer mwa vinn ferm ek for.​—Izai 41:10, 13.

ENN NOUVO KONPAGNON SERVIS

Mo ti zwenn Arthur Matthews an 1946. Arthur ti’nn fek fer trwa mwa prizon parski li ti refiz al lager. Deswit kouma li ti sorti prizon, li ti al zwenn so frer Dennis, ki ti pionie spesial dan Hemsworth. Zot papa ti’nn ansegn zot lor Zeova depi ki zot bien tipti, ek zot ti pran batem kan zot ti adolesan. Enn tigit letan apre ki zot ti koumans fer pionie ansam, lorganizasion ti avoy Dennis an Irlande. Alor Arthur ti nepli ena konpagnon servis. Mo bann paran ti inpresione ar sa zenn pionie-la. Li ti travay dir ek li ti ena enn bon kondwit. Alor, zot ti invit li pou vinn res kot zot. Kan mo ti al get mo bann paran, mwa ek Arthur ti kontan lav lasiet apre bann repa. Finalman nou ti koumans ekrir nou kamarad. An 1948, Arthur ti bizin re-al fer prizon pandan trwa mwa. Nou ti marye an Zanvie 1949, ek nou ti ena lobzektif pou res dan servis aplintan tanki nou kapav. Nou ti fer bien atansion kouma nou ti depans nou kas, ek pandan nou vakans nou ti al kas frwi pou gagn enn ti kas. Avek led Zeova nou ti kapav kontign fer pionie.

Dan Hemsworth, enn tipe apre nou maryaz an 1949

Enn tigit plis ki enn an apre, nou ti al servi dan l’Irlande du Nord. Premierman dan Armagh ek apre dan Newry ek dan toulede lavil ti ena sirtou bann Katolik. Ti ena bann prezize relizie dan sa bann landrwa-la, alor nou ti bizin fer bien atansion kan nou ti prese ek nou ti bizin ena enn bon zizman. Nou ti fer nou renion dan lakaz enn frer ek enn ser ki ti trouv 16 kilomet ar nou lakaz. Anviron wit dimounn ti asiste renion. Parfwa nou pa ti retourne aswar. Nou ti dormi anba ek so landemin nou ti pran enn bon ti-dezene. Nou bien kontan ki asterla ena boukou Temwin dan sa landrwa-la.

“NOU POU FER LI!”

Mo frer ek so madam, Lottie, ti pe deza servi kouma pionie spesial dan l’Irlande du Nord, ek an 1952 nou toule kat ti asiste enn lasanble distrik dan Belfast. Enn frer ki ti bien zanti, ti aksepte ki nou res kot li. Alor nou toule kat nou ti res kot li ansam avek Pryce Hughes ki ti serviter filial Grande-Bretagne sa lepok-la. Enn swar nou ti pe koz lor enn nouvo brosir, Semin Bondie Li enn Semin kot Ena Lamour (an Angle), ki ti fer spesialman pou bann dimounn dan l’Irlande. Frer Hughes ti explike ki li ti difisil pou pres avek bann Katolik dan Repiblik Irlande. Ti pe fors bann frer pou kit zot lakaz, ek bann pret ti pe ankouraz bann dimounn pou atak bann frer. Pryce ti dir: “Nou pe rod bann koup ki ena loto pou partisip dan enn kanpagn spesial pou distribie sa brosir-la partou dan pei.” * (Get not.) Se lerla ki nou ti dir: “Nou pou fer li!”

Avek lezot pionie lor enn motosiklet ek enn sidecar

 Enn plas kot bann pionie ti kapav reste dan Dublin, se kot Ma Rutland, enn ser fidel ki’nn servi Zeova pandan boukou lane. Nou osi nou ti al res laba pandan enn tan, ek nou ti vann sertin nou bann kitsoz. Apre sa, nou toule kat ti mont lor Bob so motosiklet ek so sidecar ek nou ti al rod enn loto. Nou ti trouv enn loto segonnme me ki ti an bon leta. Nou ti demann vander-la pou livre li kot nou parski personn parmi nou pa ti konn kondir. Sa swar-la, Arthur ti asiz lor lili ek tout lanwit li ti fer sanblan li pe pas vites. So landemin, kan li ti pe esey tir loto dan garaz, enn misioner ki apel Mildred Willett (ki apre ti marye avek John Barr) ti pas par la. Li ti konn kondire! Li ti montre nou kouma kondir, ek lerla nou ti pare pou kondir.

Nou loto ek nou karavann

Apre sa, nou ti bizin rod enn plas pou reste. Bann frer ti dekonsey nou res dan enn karavann parski bann lennmi ti kapav met dife ladan. Alor nou ti rod enn lakaz, me nou pa ti gagne. Sa swar-la nou toule kat ti dormi dan loto. So landemin nou ti trouv zis enn karavann kot ti ena de ti lili letaz. Ek se samem ki ti vinn nou lakaz. Nou ti park nou karavann lor propriete bann fermie ki ti bien zanti ek seki interesan zame nou’nn gagn problem. Nou ti al pres dan enn teritwar ki ti 16 a 24 kilomet ar nou karavann. Kan nou ti al dan enn nouvo landrwa, se lerla ki nou ti vinn pres ar bann dimounn kot nou karavann ti ete.

Nou ti reisi fer laplipar lakaz dan sid-es Repiblik l’Irlande ek nou pa ti gagn boukou lopozision. Nou ti plas plis ki 20,000 brosir, ek nou ti avoy biro nasional Grande-Bretagne, nom tou bann dimounn ki ti interese. Azordi ena plizir santenn Temwin laba. Se vremem enn benediksion!

NOU TI RETOURN L’ANGLETERRE, APRE NOU TI AL L’ÉCOSSE

De-trwa lane apre ti avoy nou pou al servi dan lesid Londres. Apre de-trwa semenn, bann frer dan biro nasional Grande-Bretagne ti apel Arthur ek ti demann li pou koumans fer sirveyan sirkonskripsion so landemin. Nou ti gagn formasion pandan enn semenn, apre nou ti al dan nou sirkonskripsion dan l’Écosse. Alor, Arthur pa ti gagn boukou letan pou prepar so bann diskour. Me li ti touletan dispoze pou fer tou seki demann li dan servis Zeova, mem si sa ti bien difisil. So lexanp ti bien ankouraz mwa. Nou ti bien kontan nou servis sirkonskripsion. Pandan plizir lane, nou finn servi dan enn teritwar ki pa ti form parti dan okenn kongregasion. Alor, sa ti vremem enn benediksion kan nou ti avek boukou frer ek ser.

Kan Arthur ti gagn linvitasion pou asiste lekol Gilead an 1962, nou ti bizin pran enn gran desizion. Sa kour-la ti pou dire pandan dis mwa, me mo pa ti pou kapav al avek li, parski mo pa ti gagn linvitasion. Nou ti deside ki Arthur ti bizin aksepte sa linvitasion-la. Parski mo ti pou nepli ena enn konpagnon servis, biro nasional ti dir mwa retourn Hemsworth. Laba mo ti pou servi kouma pionie spesial. Kan Arthur ti retourne enn an plitar, ti avoy nou pou al fer servis distrik dan l’Écosse, dan lenor l’Angleterre, ek dan l’Irlande du Nord.

 ENN NOUVO AFEKTASION DAN L’IRLANDE

An 1964, Arthur ti nome kouma serviter biro nasional dan Repiblik l’Irlande. O-koumansman, mo ti inpe per pou al servi dan Betel parski mo ti bien kontan servis sirkonskripsion. Asterla kan mo repans lepase, mo bien rekonesan ki mo’nn gagn privilez pou servi dan Betel. Mo sir ki si nou aksepte fer enn travay ki nou pa vremem anvi, Zeova pou touletan beni nou. Dan Betel mo ti travay dan biro, met bann piblikasion dan bwat, kwi, ek netwaye. Pandan enn tan, nou ti osi dan servis distrik ek nou ti kapav zwenn bann frer partou dan pei. Tousala ek osi kan nou ti trouv bann dimounn ki ti pe etidie Labib avek nou fer bann progre dan laverite, sa ti fer nou bann lien avek nou bann frer ek ser dan l’Irlande vinn bien for. Sa ti vremem enn benediksion!

ENN LEVENNMAN INPORTAN POU BANN TEMWIN ZEOVA DAN L’IRLANDE

An 1965 ti fer premie lasanble internasional dan l’Irlande, dan Dublin. * (Get not.) Mem si ti ena enn gran lopozision, sa lasanble-la ti gagn enn gran sikse. Ti ena 3,948 asistan, ek 65 batem. Bann 3,500 delege ki ti sorti dan plizir pei, ti res kot bann dimounn dan Dublin ek tou sa bann dimounn-la ti gagn enn let rekonesans. Sa bann dimounn-la osi ti dir ki bann Temwin Zeova ena enn bon kondwit. Sa levennman-la ti amenn enn gran sanzman pou bann Temwin dan l’Irlande.

Arthur pe dir Nathan Knorr bonzour kan li pe vini pou lasanble 1965

Arthur pe anons nouvo liv Mo Liv Zistwar Labib an Gaelik an 1983

An 1966, biro nasional Dublin ti koumans okip lenor ek lesid Irlande toulede. Alor ki dan l’Irlande, an zeneral bann dimounn ti divize akoz politik ek relizion, parmi pep Bondie ti ena linite. Nou ti bien kontan pou trouv boukou Katolik vinn dan laverite ek servi Zeova ansam avek zot bann frer ki avan ti bann Protestan.

ENN GRAN SANZMAN

An 2011, nou lavi ti sanz net kan biro nasional Grande-Bretagne ek biro nasional Irlande ti vinn enn sel ek ti avoy nou servi dan Betel Londres. Sa lepok-la, mo ti koumans gagn traka pou lasante Arthur. Ti’nn dekouver ki li’nn gagn maladi Parkinson. Ek malerezman, le 20 Me 2015, Arthur ki ti mo konpagnon pandan 66 an ti mor.

Depi sa, mo bien tris, mo fer depresion, ek mo an-dey. Dan lepase, Arthur ti touletan la pou mwa. Li extra mank mwa! Me kan nou pas dan bann sitiasion koumsa nou vinn pli pros ar Zeova. Mo kontan kan mo trouve kouma lezot ti kontan Arthur. Mo finn gagn bann let ki sorti l’Irlande, Grande-Bretagne, ek mem l’États-Unis. Sa bann let-la ek osi bann lankourazman ki mo’nn gagne avek Arthur so frer, Dennis, Dennis so madam, Mavis, ek mo bann nies Ruth ek Judy, finn ed mwa boukou.

Enn verse ki finn bien ankouraz mwa, se Izai 30:18. Li dir: “Zeova pe atann avek pasians pou montre twa so faver. Ek Li pou leve pou montre twa so mizerikord. Parski Zeova Li enn Bondie lazistis. Tou bann ki kontign atann Li zot dan lazwa.” Sa bien rekonfort mwa parski mo kone ki Zeova pe atann avek pasians pou regle tou nou bann problem ek pou donn nou bann travay extra interesan dan lemond nouvo.

Kan mo repans lepase, mo trouve kouma Zeova inn gid ek inn beni travay predikasion dan l’Irlande! Mo santi mwa onore ki mo enn parmi bann dimounn ki’nn ede dan sa travay-la. Ek pena dout ki nou gagn benediksion kan nou fer seki Zeova demande.

^ par. 12 Get l’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1988, paz 100-102.

^ par. 22 Get l’Annuaire 1988, paz 109-112.