“Retourn ver mwa, . . . ek mo pou retourn ver twa.”​—ZEKARIA 1:3.

KANTIK: 120, 117

1-3. (a) Kan Zekaria ti koumans profetize, dan ki sitiasion pep Zeova ti ete? (b) Kifer Zeova ti demann so pep pou retourn ver Li?

ENN roulo pe anvole, enn madam dan enn resipian, ek de madam pe anvole dan divan ek zot ena bann lezel parey kouma lezel bann sigogn. Sa se sertin parmi bann vizion inpresionan ki Zekaria inn gagne. (Zekaria 5:1, 7-9) Kifer Zeova ti fer so profet gagn sa bann vizion extraordiner la? Dan ki sitiasion bann Izraelit ti ete sa lepok-la? Ek kouma sa bann vizion-la konsern nou azordi?

2 An 537 avan Zezi Kris, pep Zeova ti dan enn gran lazwa. Zot ti’nn anprizone dan Babilonn pandan 70 an, me sa lane-la, zot ti’nn libere! Zot ti extra anvi retourn Zerizalem pou re-konstrir tanp ek pou kontign ador Zeova laba. Enn an plitar, bann Izraelit ti poz fondasion tanp. Lepep ti extra kontan, ek zot ti pe “kriye telman for ki ti pe tann zot depi bien lwin.” (Ezra 3:10-13) Selman, ena sertin ki pa ti dakor ar sa  konstriksion-la ek lopozision ti vinn deplizanpli for. Bann Izraelit ti telman dekouraze ki zot ti aret konstrir tanp. Ek zot ti plito al konstrir zot prop lakaz ek okip zot karo. Sez an apre, konstriksion tanp pa ti ankor fini. Pep Bondie ti bizin gagn enn rapel pou ki zot retourn ver Zeova ek zot aret pans zis zotmem. Zeova ti anvi ki zot ador Li avek zel ek kouraz.

Zeova pou aksepte nou ladorasion zis si nou servi Li avek enn leker konple

3 An 520, Zeova ti avoy so profet Zekaria pou ed lepep rapel kifer Li ti liber zot depi Babilonn. Li interesan pou kone ki nom Zekaria vedir “Zeova Finn Rapel.” Mem si bann Izraelit ti’nn bliye seki Zeova ti’nn fer pou zot, Bondie pa ti’nn bliye zot. (Lir Zekaria 1:3, 4. *) Zeova ti promet pou ed zot retablir vre ladorasion. Me Li ti osi averti zot ki Li pou aksepte zot ladorasion zis si zot servi Li avek enn leker konple. Anou examinn siziem ek setiem vizion Zekaria. Nou pou trouve kouma Zeova ti motiv bann Izraelit ek kouma sa de vizion-la kapav ed nou zordi.

ZIZMAN BONDIE KONT BANN KI KOKIN

4. Ki Zekaria ti trouve dan so siziem vizion? Kifer ti ekrir lor toulede kote sa roulo-la? (Get zimaz 1 dan koumansman lartik.)

Sapit 5 dan liv Zekaria koumans avek enn vizion etonan. (Lir Zekaria 5:1, 2. *) Zekaria ti trouv enn roulo pe anvole dan lezer. Sa roulo-la ti mezir anviron 9 met (30 pie) longer ek 4.5 met (15 pie) larzer. Roulo-la ti ouver, ek ti ena enn mesaz lor la. (Zekaria 5:3) Sa ti enn mesaz zizman inportan. Lontan, bann dimounn ti abitie ekrir zis lor enn sel kote roulo. Me sann mesaz-la ti telman inportan ki ti ekrir li lor toulede kote sa roulo-la.

Bann Kretien bizin pa kokin (Get paragraf 5-7)

5, 6. Kouma Zeova konsider bann dimounn ki kokin?

5 Lir Zekaria 5:3, 4. * Tou dimounn bizin rann Bondie enn kont pou zot bann aksion. Me sa konsern sirtou pep Zeova, parski zot port so nom. Zot kontan Zeova ek zot kone ki si zot kokin, sa pou zet dezoner lor so nom. (Proverb 30:8, 9) Sertin dimounn kitfwa panse ki dan sertin sitiasion pena nanye demal si zot kokin. Me mem si enn dimounn ena enn bon rezon pou kokin, kan li fer sa, li montre ki so bann dezir ena plis linportans ki Zeova, So nom, ek So lalwa.

 6 Eski to’nn remarke ki Zekaria 5:3, 4 dir ki malediksion pou “rant dan lakaz dimounn ki kokin” ek ki li pou “res dan lakaz-la ek li pou detrir lakaz-la”? Alor, si parmi pep Zeova ena kit move aksion, Zeova kapav devwal sa ek ziz sa. Enn dimounn ki kokin kapav kasiet sa lapolis, so patron, bann ansien, ouswa so bann paran. Me li pa pou kapav kasiet sa Zeova. Si enn dimounn kokin, pena dout ki Zeova pou fer konn sa. (Ebre 4:13) Nou bien kontan ki nou form parti dan enn pep ki pe fer tou seki zot kapav pou “res onet dan tou kitsoz!”​—Ebre 13:18NW.

7. Ki nou bizin fer pou nou pa gagn malediksion sa roulo ki pe anvole la?

7 Zeova deteste ninport ki kalite vol. Li enn loner pou nou pou konn ek pou obeir bann prinsip Zeova konsernan seki bon ek seki pa bon. Li osi enn loner pou viv dan enn fason ki pa zet dezoner lor so nom. Kan nou fer tousala, Zeova pa pou kondann nou kan Li pou ziz bann dimounn ki pa obeir Li.

“SAK ZOUR” TINI TO PAROL

8-10. (a) Ki ete enn serman? (b) Ki serman Lerwa Sidkiya pa ti respekte?

8 Apre sa, lor sa roulo ki ti pe anvole la ti ena enn mesaz lavertisman pou bann dimounn ki fer “enn fos serman” lor nom Bondie. (Zekaria 5:4) Enn serman se kan enn dimounn promet dan enn fason serye ki li pou fer ouswa li pa pou fer enn kitsoz ouswa kan li konfirme ki enn kitsoz li vre.

9 Fer enn serman lor nom Zeova, se enn kitsoz bien serye. Sidkiya, dernie lerwa ki ti regn lor Zerizalem ti fer enn serman lor  nom Zeova. Li ti promet ki li pou soumet ar lerwa Babilonn. Me Sidkiya pa ti respekte so promes. Akoz sa, Zeova ti dir ki Sidkiya pou “mor dan Babilonn, dan landrwa kot lerwa ki’nn fer li vinn lerwa-la reste; li finn mepriz serman ek li finn kas lalians ki li ti fer ar sa lerwa-la.”​—Ezekiel 17:16.

10 Lerwa Sidkiya ti fer enn serman lor nom Bondie, ek Zeova ti atann ki li respekte sa serman-la. (2 Kronik 36:13) Me Sidkiya pa ti tini so promes ek ti demann Lezip led pou liber li ar Babilonn. Malgre sa, Lezip pa ti kapav ed li.​—Ezekiel 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Ki promes pli inportan nou kapav fer? (b) Kan nou vwe nou lavi ar Zeova, kouma sa bizin inflians nou?

11 Seki finn ariv Sidkiya montre nou ki Zeova ekout bann promes ki nou fer. Pou fer Zeova plezir, nou bizin tini nou bann promes. (Psom 76:11, NW.) Promes pli inportan ki nou kapav fer Zeova, se vwe nou lavi ar Li. Setadir, nou promet pou servi Li dan ninport ki sitiasion.

12 Kouma nou kapav tini promes ki nou’nn fer Zeova? “Sak zour” nou pas par bann gran ek bann tipti leprev. Fason ki nou reazir dan sa bann sitiasion-la, pou montre ki kantite nou relasion avek Zeova li for. (Psom 61:8) Par exanp, ki to pou fer si dan to travay ouswa dan lekol, kikenn koumans fer so linteresan ar twa? Eski to pou rezet so propozision ek montre ki to anvi obeir Zeova? (Proverb 23:26) Ouswa ki to pou fer si to tousel dan to fami pe ador Zeova? Eski to pou demann Zeova pou ed twa pou touletan azir kouma enn Kretien? Dan ninport ki sitiasion to ete, eski sak zour to remersie Zeova pou so lamour ek so bann konsey? Eski to trouv letan pou lir Labib toulezour? Avredir, kan nou vwe nou lavi ar Zeova, nou promet Li pou fer tou sa bann kitsoz-la. Kan nou obeir Zeova ek donn Li nou maximum, nou montre Zeova ki nou kontan Li ek ki nou pou Li. Nou ladorasion li enn fason viv. Ek si nou res fidel anver Zeova, Li promet ki Li pou donn nou enn zoli lavenir.​—Deteronom 10:12, 13.

Zeova finn donn nou lexanp kan Li’nn tini so bann promes. Sa ansegn nou ki nou osi nou bizin tini nou bann promes

13. Ki nou aprann dan siziem vizion Zekaria?

13 Siziem vizion Zekaria ed nou pou konpran ki si nou kontan Zeova, nou pa pou kokin ouswa fer enn fos serman. Nou finn trouve osi ki mem si bann Izraelit ti fer boukou erer, Zeova ti tini so promes ek Li pa ti abandonn so pep. Zeova ti konpran ki zot ti dan enn sitiasion bien difisil parski zot bann lennmi ti otour zot. Zeova finn donn nou lexanp kan Li’nn tini so bann promes. Sa ansegn nou ki nou osi nou bizin tini nou bann promes. Ek nou kapav sir ki Li pou ed nou pou fer sa. Enn fason ki Li fer sa, se kan Li donn nou enn lesperans pou lavenir. Biento, Li pou tir tou bann move kitsoz lor later. Nou trouv sa lesperans-la dan prosin vizion Zekaria.

 ZEOVA TIR BANN MOVE

14, 15. (a) Ki Zekaria ti trouve dan so setiem vizion? (Get zimaz 2 dan koumansman lartik.) (b) Kisannla sa madam ki ti dan sa resipian-la? Kifer anz-la ti ferm sa resipian-la?

14 Apre ki Zekaria ti trouv sa roulo ki ti pe anvole la, enn anz ti dir li: “Get lao.” Lerla Zekaria ti trouv enn resipian ki apel enn “efa.” (Lir Zekaria 5:5-8. *) Sa resipian-la ti ena enn kouvertir ron ki ti fer ar diplon. Kan ti ouver sa resipian-la, Zekaria ti trouv “enn madam ki ti pe asize dan resipian la.” Anz-la ti explik Zekaria ki sa madam-la ti apel “Lemal.” Esey mazine kouma Zekaria ti gagn per kan sa madam-la ti pe rod sorti! Me anz-la ti degaze pous madam-la andan ek ti sel resipian-la avek so kouvertir ki bien lour. Ki sa vizion-la reprezante?

15 Sa vizion-la rasir nou ki Zeova pa pou permet okenn move kitsoz parmi so pep. Si Li trouv so pep pe fer enn move kitsoz, Li pa pou tarde pou azir ek pou tir sa. (1 Korintien 5:13) Anz-la finn montre sa kan deswit li’nn kouver sa resipian-la avek sa kouvertir ki bien lour la.

Zeova ti promet ki Li pou protez vre ladorasion (Get paragraf 16-18)

16. (a) Ki ti ariv sa resipian-la? (Get zimaz 3 dan koumansman lartik.) (b) Sa bann madam ki ti ena lezel la, kotsa zot ti amenn resipian-la?

16 Apre sa, Zekaria ti trouv de madam ki ti ena bann lezel bien for kouma lezel  bann sigogn. (Lir Zekaria 5:9-11. *) Sa bann madam-la ti bien diferan ar move madam ki ti dan sa resipian-la. Avek zot bann lezel bien pwisan, zot ti pran sa resipian kot ti ena “Lemal” la ek zot ti anvole zot ti al bien lwin. Kotsa zot ti amenn li? Zot ti amenn sa resipian-la dan “pei Shinear,” setadir Babilonn. Kifer zot ti amenn li laba?

17, 18. (a) Kifer Babilonn ti enn plas kot “Lemal” ti “sipoze ete”? (b) Ki to bien deside pou fer?

17 Bann Izraelit ki ti viv dan lepok Zekaria ti konpran kifer Babilonn ti enn bon plas pou amenn “Lemal.” Zot ti kone ki lavil Babilonn ti ranpli ar bann move kitsoz kouma limoralite ek fos ladorasion. Zekaria ek lezot Zwif ki ti viv laba, toulezour ti bizin fer bann gran zefor pou ki zot pa inflianse ar so bann koutim payin. Alor, sa vizion-la ti enn garanti ki Zeova ti pou protez vre ladorasion.

18 Sa vizion-la ti osi rapel bann Zwif ki zot ti ena responsabilite pou pa kontaminn vre ladorasion. Pep Zeova pa kapav ek pa pou les okenn move kitsoz rant parmi zot. Azordi, Zeova finn atir nou dan so lorganizasion kot ena pirte, kot nou resanti so lamour ek gagn so proteksion. Alor, sakenn parmi nou ena responsabilite pou gard pirte sa lorganizasion-la. Fode pa ki ena lemal parmi pep Zeova.

ENN PEP KI GARD SO PIRTE ONOR ZEOVA

19. Kouma bann vizion inpresionan ki Zekaria ti gagne konsern nou azordi?

19 Dan siziem ek setiem vizion Zekaria ena enn lavertisman bien sever kont bann ki fer seki move. Zeova pa pou kontign toler lemal. Nou, bann serviter Bondie, nou bizin ena laenn pou bann move kitsoz. Sa bann vizion-la rasir nou osi ki si nou fer zefor pou fer Zeova plezir, Li pa pou donn nou malediksion me Li pou protez ek beni nou. Mem si li difisil pou gard nou pirte dan sa move lemond-la, gras-a led Zeova nou pou reisi fer sa! Me kouma nou kone ki vre ladorasion pa pou disparet? Ek amezir gran detres pe koste, kouma nou kone ki Zeova pou protez so lorganizasion? Nou pou examinn sa bann kestion-la dan prosin lartik.

^ par. 3 Zekaria 1:3, 4: ‘Dir zot: “Ala seki Zeova Sef bann larme pe dir: ‘“Retourn ver mwa,” Zeova Sef bann larme pe dir, “ek mo pou retourn ver zot,” Zeova Sef bann larme pe dir.’” “Pa vinn kouma zot bann papa, avek ki bann profet lontan ti dir: ‘Ala seki Zeova Sef bann larme pe dir, “Silvouple, rezet zot bann move kondwit ek zot bann move aksion.”’” “Me zot pa ti ekoute, ek zot pa ti pran mwa kont,” ala seki Zeova pe dir.’”

^ par. 4 Zekaria 5:1, 2: “Mo ti re-get lao, ek mo ti trouv enn roulo pe anvole. Li ti demann mwa: ‘Ki to pe trouve?’ Mo ti reponn li: ‘Mo trouv enn roulo pe anvole; li mezir 20 koude longer ek 10 koude larzer.’”

^ par. 5 Zekaria 5:3, 4: Lerla li ti dir mwa: ‘Sa roulo-la reprezant malediksion ki pe fane partou lor later. Parey kouma finn ekrir lor enn kote sa roulo-la, tou bann dimounn ki’nn kokin pa’nn gagn pinision, ek parey kouma finn ekrir lor lot kote sa roulo-la, tou bann dimounn ki’nn fer enn fos serman pa’nn gagn pinision. Zeova, Sef bann larme dir: “Mo finn avoy sa malediksion-la, ek li pou rant dan lakaz dimounn ki kokin ek dan lakaz dimounn ki fer enn fos serman lor mo nom; ek li pou res dan sa lakaz-la ek li pou detrir lakaz-la ansam avek so bann poto ek so bann ros.”’”

^ par. 14 Zekaria 5:5-8: Apre sa, sa anz ki ti pe koz avek mwa la ti vinn devan ek ti dir mwa: ‘Silteple, get lao, ek gete ki pe sorti.’ Lerla mo ti demande: ‘Ki ete sa?’ Li ti reponn: ‘Se resipian enn efa ki pe sorti.’ Apre sa, li ti dir: ‘Se koumsa mem ki sa bann dimounn-la resanble partou lor later.’ Ek mo ti trouve ki ti lev sa kouvertir ron ki ti an diplon la ek ti ena enn madam ki ti pe asize dan resipian la. Lerla li ti dir: ‘Li reprezant Lemal.’ Apre sa li ti repous li dan sa resipian efa la, ek li ti ferm resipian la avek sa kouvertir an diplon ki bien lour la.”

^ par. 16 Zekaria 5:9-11: Apre sa mo ti get lao ek mo ti trouv de madam pe vinn devan, ek zot ti pe anvole dan divan. Zot ti ena bann lezel parey kouma lezel bann sigogn. Ek zot ti pran sa resipian-la ek zot ti amenn li lao ant later ek lesiel. 10 Lerla mo ti demann sa anz ki ti pe koz ar mwa la: ‘Kot zot pe amenn sa resipian enn efa la?’ 11 Li ti reponn: ‘Dan pei Shinear pou aranz enn lakaz pou sa madam-la; ek kan lakaz-la pou’nn pare, pou depoz madam-la laba, plas kot li sipoze ete.’”