“Pa bliye montre bonte anver bann etranze.”​—EBRE 13:2, NW, not.

KANTIK: 124, 79

1, 2. (a) Ki difikilte bann etranze gagne azordi? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki konsey lapot Pol ti done, ek ki bann kestion nou pou examine asterla?

SA FER plis ki 30 an ki Osei finn kit so pei, Ghana, pou vinn viv dan l’Europe. [1] (Get not alafin lartik.) Asterla, Osei enn frer. Li dir: “Bien vit mo’nn realize ki laplipar dimounn pa ti pran mwa kont. Sanzman klima osi ti bien difisil pou mwa. Kan mo’nn sorti lareopor ek ki pou premie fwa dan mo lavi mo’nn gagn fre, mo pa finn kapav tini, mo’nn koumans plore.” Sa ti osi bien difisil pou Osei aprann lang sa pei-la ek akoz sa, se apre enn an ki li ti reisi gagn enn bon travay. Osei ti santi li tousel ek li ti bien mank so fami parski li ti lwin ar so pei.

2 Si to ti dan enn sitiasion koumsa, kouma eski to ti pou kontan ki lezot tret twa? Sirman to ti pou kontan ki bann dimounn bien akeyir twa Lasal, ek ki zot ena boukou lamour pou twa mem si to nasionalite ek kouler to lapo pa parey kouma zot. Ofet, Labib dir ki fode pa ki bann vre Kretien “bliye montre bonte anver bann etranze.” (Ebre 13:2, NW, not)  Alor, anou examinn sa bann kestion-la: Kouma Zeova konsider bann etranze? Eski nou bizin reget fason ki nou konsider bann etranze? Kouma eski nou kapav ed enn kikenn ki sorti enn lot pei pou santi li bien dan nou kongregasion?

KOUMA ZEOVA KONSIDER BANN ETRANZE?

3, 4. Dapre Exod 23:9, kouma Bondie ti anvi ki bann Izraelit tret bann etranze, ek kifer?

3 Apre ki Zeova ti liber bann Izraelit depi Lezip, Li ti donn zot bann lalwa. Sa bann lalwa-la ti ansegn zot pou azir avek bonte anver bann etranze ki ti kit Lezip ansam avek zot. (Exod 12:38, 49; 22:21) Lavi bann etranze pa ti touzour fasil, se akoz sa ki Zeova ti pran zot bien swin. Par exanp, zot ti kapav ramas bann sereal ki bann travayer, ki ti fer rekolt, ti les deryer zot.​—Levitik 19:9, 10.

4 Zeova ti kapav zis donn lord bann Izraelit pou respekte bann etranze. Me Li ti anvi ki bann Izraelit rapel seki zot ti resanti kan zot, zot ti bann etranze dan Lezip. (Lir Exod 23:9. *) Mem avan ki bann Izraelit ti vinn bann esklav dan Lezip, bann Ezipsien pa ti kontan zot parski zot ti diferan. (Zenez 43:32; 46:34; Exod 1:11-14) Bann Izraelit ti bien pas mizer kan zot ti bann etranze. Zeova ti anvi ki zot rapel seki zot ti resanti ek ki zot montre bonte anver bann etranze ki ti pe res parmi zot.​—Levitik 19:33, 34.

Zeova montre bonte anver bann etranze

5. Ki pou ed nou pou montre bonte anver bann etranze, parey kouma Zeova?

5 Zeova pa’nn sanze. Alor kan bann etranze vinn dan nou kongregasion, fode pa nou bliye ki Zeova ankor touzour montre bonte anver bann etranze. (Deteronom 10:17-19; Malaki 3:5, 6) Pran letan ek reflesi lor bann difikilte ki bann etranze gagne. Par exanp, kitfwa zot pa konpran lang ki nou koze ouswa kitfwa lezot tret zot dan enn fason inzis. Anou fer zefor pou ed zot ek pou montre nou bon anver zot.​—1 Pier 3:8.

ESKI NOU BIZIN REGET FASON KI NOU KONSIDER BANN ETRANZE?

6, 7. Kouma bann premie Kretien Zwif ti aprann pou sirmont bann diskriminasion?

6 Bann premie Kretien ti aprann pou sirmont bann diskriminasion ki ti ena souvan parmi bann Zwif. Zour Lapantkot lane 33, bann Kretien Zwif ki ti viv dan Zerizalem ti montre lospitalite ek ti interes zot sinserman ar bann nouvo ki ti sorti dan diferan pei. (Zistwar Bann Apot 2:5, 44-47) Sa montre ki bann Kretien Zwif ti konpran sinifikasion “lospitalite,” setadir “montre bonte anver bann etranze.”

7 Selman, get seki ti arive apre. Bann Zwif ki ti koz Grek ti plegne ek ti dir ki ti pe tret zot bann vev dan enn fason inzis. (Zistwar Bann Apot 6:1) Pou regle sa problem-la, bann zapot ti swazir set zom, ek sa set zom-la ti bizin fer sir ki tret tou dimounn dan enn bon fason. Bann zapot ti swazir bann zom ki ti ena bann nom Grek, parski kitfwa sa ti pou met  bann vev-la pli alez.​—Zistwar Bann Apot 6:2-6.

8, 9. (a) Ki bann kestion pou ed nou kone si nou ena bann prezize? (b) Ki kitsoz nou bizin rezete? (1 Pier 1:22)

8 An realite, san ki nou rann nou kont, nou tou nou inflianse par nou kiltir. (Romin 12:2) Kitfwa osi nou tann nou bann vwazin, koleg travay ouswa kamarad lekol dir bann move kitsoz lor bann dimounn ki ena enn lot kiltir, ki sorti dan enn lot landrwa ouswa ki ena enn lot kouler lapo. Ki kantite sa bann remark negatif la inflians nou? Kouma nou reazir kan kikenn pran plezir ar nou akoz nou nasionalite ouswa nou kiltir?

Ti ena enn lepok kot lapot Pier ti ena enn move fason panse lor bann dimounn ki pa ti Zwif. Me tigit par tigit, li’nn reisi rezet sa santiman negatif la. (Zistwar Bann Apot 10:28, 34, 35; Galat 2:11-14) Si nou osi nou remarke ki nou ena bann prezize ouswa ki nou fier akoz nou nasionalite, nou bizin fer bann gran zefor pou rezet sa bann santiman-la. (Lir 1 Pier 1:22.) Ki kapav ed nou pou fer sa? Nou bizin touletan rapel ki, ninport kotsa nou sorti, nou tou nou inparfe, ek personn pa merit gagn delivrans. (Romin 3:9, 10, 21-24) Alor, nou pena okenn rezon pou santi nou pli siperyer ki ninport kisannla! (1 Korintien 4:7) Nou bizin ena mem santiman ki lapot Pol. Li ti dir so bann konpagnon Kretien ki zot “nepli etranze, ni imigre” me bann manb “lafami Bondie.” (Efezien 2:19) Nou tou nou bizin travay dir pou tir tou ti tras prezize ki nou kapav ena lor lezot. Lerla nou pou kapav met nouvo personalite lor nou.​—Kolosien 3:10, 11.

KOUMA POU MONTRE BONTE ANVER BANN ETRANZE?

10, 11. Kouma Boaz ti ena mem fason panse ki Zeova lor bann etranze?

10 Boaz, enn zom ki ti fidel, ti ena mem fason panse ki Zeova lor bann etranze. Kouma? Kan Boaz ti al inspekte so bann karo pandan rekolt, li ti remark Rit, enn madam ki ti sorti dan pei Moab. Rit ti pe donn boukou depenn pou ramas bann sereal. Dapre Lalwa Mozaik, Rit ti gagn drwa glane. Me kan Boaz ti tann dir ki Rit ti demann permision pou glane, sa ti vremem inpresionn li ek li ti donn lord so bann travayer pou tir inpe lagrin sereal ki ti fini met an ta ek pou les sa deryer zot. Koumsa Rit ti kapav ramas sa bann sereal-la.​—Lir Rit 2:5-7, 15, 16. *

11 Seki ti arive apre montre ki kantite Boaz ti trakase pou Rit. Boaz ti anvi osi ed li parski Rit ti gagn boukou problem akoz li ti enn etranze. Li ti ankouraz Rit pou res avek enn group zennfi, koumsa bann zom ki ti pe travay pa ti pou kapav fer li ditor. Boaz ti fer sir ki Rit gagn ase manze ek delo, parey kouma so bann travayer. Boaz ti ena respe pou Rit, sa pov etranze-la, ek li ti ankouraz li.​—Rit 2:8-10, 13, 14.

12. Kan nou manifeste bonte, ki lefe sa kapav ena lor bann etranze?

 12 Boaz ti manifeste bonte anver Rit, pa zis parski li ti montre enn lamour fidel anver so belmer Naomi, me osi parski Rit ti koumans servi Zeova ek ti rod So proteksion. Kan Boaz ti montre li bon anver Rit, an realite li ti pe imit lamour fidel ki Zeova ena. (Rit 2:12, 20; Proverb 19:17) Azordi osi parey, kan nou manifeste bonte, nou pou kapav ed “tou sort kalite dimounn” pou aprann konn laverite ek pou trouve ki Zeova bien kontan zot.​—1 Timote 2:3, 4NW.

Eski nou akeyir bann etranze avek bonte kan zot vinn Lasal? (Get paragraf 13, 14)

13, 14. (a) Kifer nou bizin akeyir bann etranze kan zot vinn Lasal? (b) Ki kapav ed twa pou santi twa alez pou koz ar enn dimounn ki sorti dan enn lot kiltir?

13 Nou kapav manifeste bonte anver bann etranze kan nou akeyir zot kan zot vinn Lasal. An zeneral, bann ki’nn fek imigre dan enn pei zot inpe timid ek zot res dan zot kwin. Parski zot sorti dan enn lot kiltir ek zot nivo sosial pa parey, kitfwa zot santi zot pli inferyer ki bann dimounn dan lezot kiltir ek nasionalite. Alor, se nou ki bizin fer premie pa pou akeyir zot, pou manifeste bonte ek montre ki nou vremem interese ar zot. Si JW Language disponib dan to lang, to kapav servi sa aplikasion-la pou dir zot bonzour dan zot lang.​—Lir Filipien 2:3, 4.

14 Kitfwa to santi twa malalez pou koz ar enn dimounn ki sorti dan enn lot kiltir. Pou sirmont sa santiman-la, to kapav dir li kitsoz lor twa. Kitfwa apre to pou remarke ki zot ena boukou pwin komin. Rapel ki sak kiltir ena so pwin for ek so pwin feb.

 DONN ZOT TOU ENN BON LAKEY

15. Ki pou ed nou pou konpran bann ki pe bizin adapte ar enn nouvo pei?

15 Pou ed lezot santi zot bien dan kongregasion, demann tomem: ‘Si mo ti dan enn lot pei, kouma eski mo ti pou kontan ki lezot tret mwa?’ (Matie 7:12) Ena pasians anver bann ki pe bizin adapte ar enn nouvo pei. O-koumansman, kitfwa nou pa pou reisi konpran zot fason panse ek zot fason reazir. Me olie ki nou atann ki zot pans ek reazir parey kouma bann dimounn dan nou kiltir, kifer eski nou pa zis aksepte zot kouma zot ete?​—Lir Romin 15:7.

Ena pasians anver bann ki pe adapte ar enn nouvo pei

16, 17. (a) Ki nou kapav fer pou santi nou pli pros avek bann ki sorti dan enn lot kiltir? (b) Dan ki fason pratik nou kapav ed bann imigre ki dan nou kongregasion?

16 Si nou pran letan pou aprann inpe lor pei ek kiltir sa bann etranze-la, kitfwa li pou pli fasil pou nou aprann konn zot. Pandan nou ladorasion an fami, nou kapav fer bann resers lor kiltir bann imigre ki dan nou kongregasion ouswa dan nou teritwar. Enn lot fason pou vinn pli pros ar bann imigre se kan nou invit zot pou pran enn repa kot nou. Zeova “finn ouver laport pou tou bann nasion gagn lafwa.” Alor nou bizin imit Li ek nou osi nou bizin ouver nou laport pou bann etranze “ki pros avek nou dan lafwa.”​—Zistwar Bann Apot 14:27, NW; Galat 6:10; Zob 31:32.

Eski nou montre lospitalite anver bann nouvo ki sorti dan enn lot pei? (Get paragraf 16, 17)

 17 Kan nou pas letan avek enn fami ki’nn imigre, sa pou ed nou pou konpran ek pou apresie zefor ki zot fer pou adapte ar nou kiltir. Kitfwa nou pou remarke ki zot bizin led pou aprann nou lang. Nou kapav osi diriz zot ver bann asosiasion ki kapav ed zot pou trouv enn bon plas pou reste ouswa enn travay. Kan nou ed nou bann frer ek ser dan sa fason-la, sa kapav fer enn gran diferans pou zot.​—Proverb 3:27.

18. Azordi kisannla bann imigre kapav imite konsernan respe ek rekonesans?

18 Biensir, bann imigre pou anvi fer tou pou adapte zot ar kiltir sa nouvo pei-la. Rit finn les enn bon lexanp dan sa domenn-la. Premierman, li ti respekte bann koutim ki ti ena dan sa nouvo pei-la kan li ti demann permision pou glane. (Rit 2:7) Li pa ti fer koumadir bannla ti oblize les li fer sa ouswa ki lezot ti dwa li kitsoz. Deziemman, li pa ti ezite pou dir lezot ki kantite li ti rekonesan pou bonte ki zot ti manifeste anver li. (Rit 2:13) Kan bann imigre ena enn bon latitid koumsa, zot bann frer ek ser ek lezot dimounn pou ena plis respe pou zot.

19. Kifer eski nou bizin akeyir bann etranze parmi nou?

19 Nou bien kontan ki Zeova finn montre so faver ki personn pa merite ek ki Li’nn permet tou dimounn pou tann bonn nouvel. Sirman dan zot pei, sertin pa finn reisi etidie Labib ouswa al renion bann Temwin Zeova. Me asterla ki zot gagn lokazion pou zwenn ansam avek nou, nou bizin ed zot pou ki zot pa santi zot kouma bann etranze. Kitfwa nou pena boukou kas ouswa nou pa kapav fer boukou pou zot, me kan nou manifeste bonte anver zot, nou pe imit lamour ki Zeova ena pou zot. Alor, parey kouma bann dimounn “ki imit Bondie,” anou fer tou seki nou kapav pou akeyir bann etranze parmi nou!​—Efezien 5:1, 2NW.

^ [1] (paragraf 1) Finn sanz bann nom.

^ par. 4 Exod 23:9: “Fode pa ki to maltret enn etranze. Zot konn bien santiman enn etranze, parski zotmem zot ti bann etranze dan Lezip.”

^ par. 10 Rit 2:5-7, 15, 16: Alor Boaz ti demann zenom ki ansarz bann travayer: ‘Kot sa zenn fam-la sorti?’ Lerla zenom ansarz-la ti reponn: ‘Sa zenn fam-la enn Moabit ki’nn retourn avek Naomi depi pei Moab. Li’nn demande: “Silvouple, eski mo kapav glane ek ramas bann lagrin sereal ki bann travayer finn koupe ek finn les deryer zot?” Li lor so lipie depi ki li’nn vini gramatin ek se asterla ki li pe asiz dan enn ti plas lonbraz pou repoz li inpe.’” “15 Kan li’nn leve pou al glane, Boaz ti donn lord so bann zenn travayer: ‘Les li glane, mem parmi bann sereal ki zot inn koupe, ek pa fer li okenn ditor. 16 Zot bizin osi tir inpe lagrin sereal ki ti fini met an ta ek les sa deryer zot pou ki li glane, ek pa dir nanye pou anpes li ramas sa.’”