Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Ti Kone?

Eski To Ti Kone?

Eski li posib ki dan lepok Biblik, sertin vremem ti plant bann move lerb dan karo lezot dimounn?

Sa Digest ki Lanperer Justinian ti pibliye an 1468 la, se enn parmi plizir dokiman ki donn bann detay lor bann kitsoz legal dan lepok Biblik

DAN Matie 13:24-26, Zezi ti dir: “Kapav konpar Rwayom Bondie ar enn dimoun ki finn sem enn bon lagrin dan so karo; me ler tou dimoun pe dormi, enn lennmi vini e sem move lerb dan karo dible la, apre li ale. Alor letan bann pie dible pouse e donn bann zepi, move lerb la osi pouse.” Sertin ekrivin pa sir si sa lexanp-la baze lor bann sitiasion ki ti arive vremem. Me dapre bann ansien dokiman legal bann Romin, li posib ki sa sitiasion-la ti existe dan lepok Biblik.

Enn diksioner Biblik dir ki dapre lalwa Romin, sa ti enn ofans kont lalwa si enn kikenn plant bann move lerb dan karo enn lot dimounn pou tir vanzans. Si finn bizin ekrir enn lalwa konsernan sa ofans-la, savedir ki sa sitiasion-la ti existe vremem. Alastair Kerr, enn biblis, explike ki an 533 apre Zezi Kris, Lanperer Romin Justinian ti pibliye so Digest, enn ti rezime bann lalwa Romin. Dan sa piblikasion-la, ti ena osi seki sertin exper ti dir konsernan bann lalwa ki ti ena ant 100-250 an apre Zezi Kris. Ulpian, enn parmi bann exper ki mansione dan sa Digest-la, ti fer referans ar enn sitiasion ki ti arive dan deziem siek. Enn kikenn ti plant bann move lerb dan karo enn fermie, ek alafin, rekolt sa fermie-la pa ti bon ditou. Digest-la koz lor bann drwa legal ki fermie-la ti ena pou gagn enn ranboursman. Savedir ki koupab-la ti bizin donn kas fermie-la pou rekolt ki li ti perdi.

Sa sitiasion-la vremem ti arive dan ansien Lanpir Romin. Tousala montre ki lexanp ki Zezi ti servi, se enn sitiasion ki kitfwa ti existe vremem dan sa lepok-la.