Mo ti demann li: “Eski to kone ki laz mo ena?” Izak Marais ti reponn mwa: “Mo kone exakteman ki laz to ena.” Li ti telefonn mwa depi Patterson, dan New York, kan mo ti dan Colorado. Les mo rakont zot ki’nn pase avan sa konversasion-la.

MO’NN ne le 10 Desam 1936 dan enn landrwa ki apel Wichita, dan Kansas, dan l’États-Unis. Dan nou fami, ti ena kat zanfan ek momem pli gran. Mo bann paran, William ek Jean, ti bann fidel serviter Zeova. Mo papa ti serviter konpagni, ki asterla nou apel kordinater komite bann ansien. Mo mama ti gagn laverite gras-a so mama, Emma Wagner. Emma ti ansegn laverite boukou dimounn, kouma par exanp Gertrude Steele, ki’nn servi kouma misioner dan Porto Rico. * (Get not.) Alor mo ti ena boukou bon lexanp pou imite.

BANN BON LEXANP

Mo papa pe ofer bann magazinn dan kwin semin

Kan mo ti ena sink-an, enn Samdi tanto mwa ek mo papa nou ti pe ofer bann magazinn Latour Degard ek Consolation (ki asterla apel Réveillez-vous !) ar tou bann dimounn ki ti pe pase lor semin. Dan sa peryod-la, nou pei ti anplin Deziem Lager Mondial. Selman, mo papa ti gard so netralite. Enn dokter, ki ti sou, ti vini ek ti dir mo papa ki li ti enn kapon ek ti dir ki swadizan mo papa ti pe rod bann exkiz pou pa partisip dan lager. Dokter-la ti koste so figir pre ar mo papa ek ti dir li: “Kifer to pa tap mwa, lespes kapon!” Mo ti gagn per, me mo ti bien etone ar mo papa. Li ti kontign ofer bann magazinn ar bann dimounn  ki ti pe get nou. Me apre, enn solda ti pase ek dokter-la ti dir li: “Fer kitsoz ar sa kapon-la do!” Solda-la ti trouve ki li ti sou, alor li ti dir li: “Al to lakaz, al dormi!” Apre sa, toule-de ti ale. Mo bien rekonesan anver Zeova ki Li ti donn mo papa kouraz dan sa ler-la. Mo papa ti proprieter de salon kwafir dan Wichita, ek dokter-la ti enn parmi so bann klian!

Ansam avek mo bann paran, kan nou ti pe al enn lasanble dan Wichita, dan bann lane 40

Kan mo ti ena wit-an, mo bann paran ti vann zot lakaz ek zot salon kwafir ek zot ti ranz enn ti karavann. Apre, nou ti bouze nou ti al dan Colorado, pre ar Grand Junction, pou al servi kot ti bizin plis proklamater. Mo bann paran ti pe fer pionie anmemtan ki zot ti pe travay part-time, dan plantasion ek dan lelvaz. Avek led Zeova ek gras-a zot gran zefor, enn kongregasion finn forme laba. Le 20 Zin 1948, dan enn ti lak pre ar bann montagn, mo papa ti batiz mwa ek osi lezot dimounn ki ti aksepte laverite. Parmi ti ena osi Billie Nichols ek so madam, ki plitar finn al servi dan sirkonskripsion. Apre, zot garson ek so madam osi ti al servi dan sirkonskripsion.

Nou ti bon kamarad avek boukou Temwin ki ti zele dan zot servis pou Zeova, sirtou avek lafami Steele—Don ek Earlene, Dave ek Julia, ek Si ek Martha. Nou ti bien kontan gagn bann konversasion lor Labib avek zot, ek zot finn ena enn gran inflians lor mwa. Zot finn montre mwa ki nou lavi ena enn vre sans ek ki nou vremem zwaye kan nou met Rwayom Bondie an premie.

RE-BOUZE ANKOR

Kan mo ti ena 19 an, Bud Hasty, enn parmi nou bann kamarad, ti demann mwa pou al avek li pou al fer pionie dan lesid l’États-Unis. Sirveyan sirkonskripsion ti demann nou pou al dan Ruston, Louisiane, kot boukou Temwin ti vinn inaktif. Li ti demann nou pou fer tou bann renion sak semenn, mem si pena personn ki vinn asiste. Nou ti trouv enn ti plas pou fer renion ek nou ti prepar sa plas-la. Nou ti fer tou bann renion, me pandan enn tan, ti ena zis nou de. Sakenn so tour ti prezant bann size dan renion. Kan mo ti poz bann kestion, li ti rann tou repons, ek mo ti fer parey dan so bann size. Si ti ena enn demonstrasion pou fer, nou toule-de ti lor lestrad ek pa ti ena okenn lasistans! Finalman, enn ser aze ti koumans asiste bann renion. Apre sa, sertin etidian ek sertin inaktif osi ti koumans vinn renion, ek bien vit nou ti vinn enn kongregasion.

Enn zour, mwa ek Bud nou ti zwenn enn paster l’Église du Christ. Paster-la ti mansionn bann verse Labib ki mo pa ti kone. Sa ti fatig mwa ek ti pous mwa pou reflesi pli bien lor mo bann krwayans. Pandan enn semenn, toulezour mo ti etidie ziska tar pou kapav gagn repons so bann kestion. Sa ti vremem ed mwa pou fer mo prop relasion avek Zeova vinn pli for. Depi sa, mo ti anvi zwenn ankor enn paster.

Bien vit apre sa, sirveyan sirkonskripsion ti demann mwa pou ed enn kongregasion dan El Dorado, dan l’Arkansas. Kan mo ti laba, souvan mo ti bizin retourn Colorado pou prezant devan enn komite ki ti deside kisannla ti bizin fer servis militer. Enn fwa, kan mo ti pe vwayaze ansam avek lezot pionie, nou ti fer enn aksidan Texas ek mo loto ti andomaze net. Nou ti sonn enn frer pou li vinn sers nou. Li ti amenn nou kot li, apre li ti amenn nou renion. Dan renion, bannla ti fer enn kominikasion pou dir ki nou ti fer enn aksidan, ek avek boukou bonte bann frer ti donn nou larzan. Apre, sa frer ki ti amenn nou kot li la ti mem vann mo loto pou 25 dolar.

Nou ti reisi gagn enn transpor pou al kit nou Wichita. Laba, enn bon kamarad mo fami, Everidge McCartney, ki nou ti apel Doc, ti pe fer pionie. So de garson zimo,  Frank ek Francis, ankor touzour de parmi mo bann meyer kamarad. Zot ti vann zot vie loto ar mwa pou 25 dolar, zis pou zis kas ki mo ti gagne kan ti vann mo loto. Sa ti premie fwa ki mo ti trouv bien lame Zeova. Li ti donn mwa seki mo ti bizin parski mo ti met So Rwayom an premie dan mo lavi. Touzour dan mem peryod, fami McCartney ti fer mwa fer konesans enn ser formidab ki apel Bethel Crane. Ser-la so mama, ki apel Ruth, se enn Temwin bien zele ki res Wellington, dan Kansas ek ki’nn kontign fer pionie mem apre so 90 an. Mwins ki enn an apre, an 1958, Bethel ek mwa nou’nn marye ek nou’nn koumans nou servis pionie ansam dan El Dorado.

BANN LINVITASION EXTRAORDINER

Nou ti anvi imit bon lexanp bann dimounn ki nou’nn kone kan nou ti zanfan. Alor nou ti desid pou fer ninport ki kitsoz ki lorganizasion Zeova ti pou demann nou. Ti avoy nou pou al servi kouma pionie spesial dan Walnut Ridge, dan l’Arkansas. Apre sa, an 1962, nou ti extra kontan kan nou ti gagn linvitasion pou asiste 37em klas lekol Guiléad. Nou ti bien kontan kan nou ti aprann ki Don Steele osi ti dan mem klas. Apre ki nou’nn gagn nou diplom, nou ti gagn nou afektasion pou al servi dan Nairobi, dan Kenya. Nou ti bien sagrin kan nou ti kit New York. Me nou ti extra kontan kan nou ti ariv lareopor dan Nairobi ek ki nou ti trouv nou bann frer la pou akeyir nou!

Dan predikasion avek Mary ek Chris Kanaiya dan Nairobi

Sa pa ti pran nou boukou letan pou santi nou alez ek pou kontan prese dan Kenya. Nou bann premie etidian ki ti vinn dan laverite se Chris ek Mary Kanaiya. Zot ankor dan servis aplintan dan Kenya. Lane apre, ti demann nou pou al servi dan Kampala, dan Uganda. Nou ti bann premie misioner ki ti vinn dan sa pei-la. Nou ti pas bann moman extraordiner laba parski boukou dimounn ti pe anvi konn bann verite ki ena dan Labib, ek zot ti vinn nou bann frer ek ser. Selman, apre trwa-z-an edmi dan l’Afrique, nou ti bizin retourn l’États-Unis, parski nou ti pe atann enn zanfan. Nou ti pli sagrin kan nou ti kit l’Afrique  ki kan nou ti kit New York. Nou ti bien atase ar bann dimounn dan l’Afrique ek nou ti espere ki enn zour nou pou retourn laba.

ENN NOUVO RESPONSABILITE

Nou ti bouze nou ti al dan lwes Colorado, kot mo bann paran ti reste. Zis apre, nou premie tifi, Kimberly, inn ne, ek 17 mwa apre, nou deziem tifi inn ne, setadir Stephany. Nou nouvo responsabilite antan ki paran ti bien inportan pou nou. Nou ti fer boukou zefor pou ansegn laverite nou de zoli tifi. Nou ti anvi imit bann bon lexanp ki lezot finn lese pou nou. Nou ti kone ki enn bon lexanp kapav ena enn bon linflians lor nou zanfan. Me sa pa ti enn garanti ki zot ti pou servi Zeova kan zot vinn gran. Malerezman, mo ti frer ek mo ti ser inn kit laverite. Mo espere ki zot pou rekoumans imit bann bon lexanp ki zot ti ena devan zot.

Nou ti trouv boukou lazwa pou elve nou bann tifi ek touletan nou ti esey fer bann kitsoz an fami. Lefe ki nou ti res pre ar Aspen, dan Colorado, nou ti aprann fer ski pou ki detanzantan nou tou ansam nou al fer ski. Kan nou ti pe retourne ansam, sa ti donn nou lokazion pou koz avek nou bann tifi. Nou ti osi al kanpe ansam, ek otour enn ti dife, nou ti gagn bann konversasion bien agreab. Mem si zot ti ankor zenn, zot ti poz bann kestion kouma: “Ki mo pou fer kan mo vinn gran?” ek “Ar ki kalite dimounn mo pou marye?” Nou ti fer tou seki nou ti kapav pou ansegn nou bann tifi pou kontan Zeova. Nou ti touletan ankouraz zot pou fixe lobzektif pou rant dan servis aplintan ek pou marye zis avek enn dimounn ki ena mem lobzektif ki zot. Nou ti osi esey ed zot pou konpran ki li pli bon zot pa marye tro boner. Souvan nou ti dir zot: “Res selibater ziska ki to gagn omwin 23 an.”

Nou ti swiv lexanp nou bann paran ek nou ti fer boukou zefor pou al renion ek predikasion regilierman an fami. Nou ti fer bann laranzman pou ki sertin frer ek ser ki dan servis aplintan vinn res kot nou. Nou ti osi dir nou bann zanfan ki kantite nou ti kontan servis misioner. Nou ti espere ki enn zour nou toule kat pou kapav al l’Afrique ansam. Nou bann tifi ti bien anvi fer sa vwayaz-la.

Touletan nou ti ena enn letid familial regilie. Nou ti met an senn bann sitiasion ki zot ti kapav gagne dan lekol, ek zot ti zwe rol enn Temwin ki pe reponn bann kestion. Zot ti bien kontan kan nou ti ansegn zot dan sa fason-la, ek sa ti fer zot gagn konfians an zotmem. Me, amezir ki zot ti pe grandi, parfwa zot ti plengne kan ti bizin fer letid familial. Enn fwa, mo ti telman dekouraze ki mo ti dir zot al dan zot lasam ek ki nou pa ti pou fer okenn letid. Zot ti gagn sok ek zot ti koumans plore ek dir ki zot ti anvi nou fer letid familial. Lerla nou’nn al konpran ki vremem nou ti pe ed zot pou kontan aprann lor Zeova. Amezir ki letan finn pase, zot ti kontan  etidie, ek zot ti santi zot alez pou dir nou seki zot panse ek seki zot resanti. Defwa sa ti bien difisil pou tann zot dir ki zot pa ti dakor avek enn lansegnman ki sorti dan Labib. Me sa ti permet nou kone ki ena dan zot leker. Apre ki nou ti rezonn ar zot, zot ti dakor avek bann prinsip Zeova.

ADAPTE AR LEZOT SANZMAN

Letan ki nou’nn pase pou elve nou bann tifi ti pas extra vit. Avek led ek direksion lorganizasion Bondie, nou finn fer tou seki nou ti kapav pou ed zot kontan Zeova. Nou ti bien kontan kan toule-de tifi ti koumans fer pionie apre ki zot ti fini lekol. Zot ti osi aprann enn metie pou ki zot kapav fer zot servis. Ansam avek de lezot ser, zot ti al servi dan Cleveland, dan Tennessee, kot ti bizin plis proklamater. Nou ti bien mank zot, me nou ti bien kontan ki zot ti konsakre zot lavi dan servis aplintan. Apre sa, Bethel ek mwa nou ti rekoumans nou servis pionie, ek gras-a sa, plitar nou finn gagn lokazion fer bann ranplasman dan servis sirkonskripsion ek dan servis ki okip bann lasanble.

Avan ki nou bann tifi ti koumans zot servis pionie dan Tennessee, zot ti al Londres, dan l’Angleterre, pou al vizit Béthel ti ki ena laba. Stephany, ki lerla ti ena 19 an, ti zwenn enn zenn Betelit ki apel Paul Norton. Pandan enn lot vwayaz, Kimberly ti zwenn enn so bann koleg travay ki apel Brian Llewellyn. Kan Stephany ti gagn 23 an, li’nn marye avek Paul. Ek lane apre, kan Kimberly ti ena 25 an, li’nn marye avek Brian. Alor vremem zot ti res selibater ziska omwin laz 23 an. Nou ti bien satisfe parski nou bann tifi ti bien swazir zot konzwin.

Avek Paul, Stephany, Kimberly ek Brian dan Béthel Malawi an 2002

Nou bann tifi ti dir nou ki nou bon lexanp ek lexanp zot bann gran-paran finn ed zot pou ‘kontign rod Rwayom Bondie avan tou kitsoz,’ mem kan zot ti ena bann problem finans. (Matie 6:33) An Avril 1998, Paul ek Stephany ti gagn linvitasion pou asiste 105em klas Lekol Guiléad, ek ti avoy zot pou al servi dan Malawi, dan l’Afrique. Anmemtan, Brian ek Kimberly ti gagn linvitasion pou travay dan Béthel Londres ek plitar ti transfer zot dan Béthel Malawi. Nou ti extra kontan parski se meyer fason ki nou bann zanfan ti kapav servi zot lavi.

ENN LOT LINVITASION EXTRAORDINER

An Zanvie 2001, mo ti gagn sa call telefonn ki mo’nn mansione o-koumansman la. Frer Marais, responsab Departman Tradiksion, ti explik mwa ki bann frer ti pe prepar enn kour ki ti pou ed bann tradikter dan lemond antie pou konpran bann text Angle pli bien. Mem si mo ti ena 64 an, zot ti anvi form mwa pou ki plitar mo vinn enn parmi bann instrikter. Bethel ek mwa nou ti priye lor sa size-la. Apre nou ti al koz ar so mama, ek ar mo mama pou ki zot konsey nou. Mem si zot ti vie ek ki zot ti pou bizin debriye san nou, toule-de mama ti dakor ek ti anvi ki nou ale. Alor mo ti re-sonn frer-la ek mo ti dir li ki nou ti pou bien kontan aksepte sa zoli linvitasion-la.

Apre sa, mo mama ti dekouver ki li ti ena kanser. Alor, mo ti dir li ki mo ti pou reste ek ansam avek mo ser Linda, nou ti pou okip li. Me li pa ti’le ek li ti dir mwa: “Mo pou santi mwa pli malad si to reste.” Linda osi ti ena mem santiman. Mwa ek Bethel nou ti bien rekonesan anver zot parski zot ti dispoze pou fer enn sakrifis koumsa. Nou ti osi bien rekonesan anver bann frer ek ser dan landrwa ki’nn bien ed zot. Enn zour apre ki nou ti kit zot pou al Patterson, dan Watchtower Educational Center, Linda ti telefonn nou pou anons nou ki mo mama finn mor. Parey kouma mo mama ti pou ankouraz nou, nou ti res bien okipe dan nou nouvo travay.

 Nou ti extra kontan kan nou ti aprann ki nou nouvo afektasion ti dan Béthel Malawi, kot nou de tifi ek zot misie ti pe servi. Sa ti vremem extraordiner ki nou tou ti rezwenn ansam. Apre, mo ti al kouma instrikter dan Zimbabwe, apre dan Zambie. Apre twa-z-an edmi ki mo’nn servi kouma instrikter, nou ti retourn dan Malawi. Laba, nou ti bizin ekrir lor bann Temwin ki ti gagn boukou persekision parski zot ti gard zot netralite antan ki Kretien. *—Get not.

Dan predikasion ansam avek nou bann ti-zanfan

An 2005, nou ti bien sagrin pou kit l’Afrique ankor enn fwa. Nou ti retourn kot nou dan Basalt, dan Colorado, kot Bethel ek mwa nou ti kontign fer pionie. An 2006, Brian ek Kimberly ti demenaze pou vinn res pre kot nou pou elve zot de tifi, Mackenzie ek Elizabeth. Paul ek Stephany ankor touzour dan Malawi, kot Paul pe servi kouma manb komite biro nasional. Asterla, mo ena preske 80 an, ek mo bien kontan kan mo trouv bann zenn frer, avek ki mo ti pe travay, pe akonpli bann responsabilite ki mo ti ena avan. Pou bien-et nou bann zanfan ek nou bann ti-zanfan, nou finn esey imit bann bon lexanp ki lezot finn lese pou nou. Sa finn vremem fer nou gagn boukou lazwa ek boukou satisfaksion.

^ par. 5 Pou gagn plis ransegnman lor travay misioner ki lafami Steele finn fer, get Latour Degard 15 Septam 1956 an Franse, paz 275-276, ek 1Avril 1972 an Franse, paz 216-220.

^ par. 30 Par exanp, lir biografi Trophim Nsomba dan Latour Degard 15 Avril 2015 an Franse, paz 14-18.