Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Oktob 2016

Antretenir To Lasante Spiritiel Kan To Pe Servi dan enn Teritwar Etranze

Antretenir To Lasante Spiritiel Kan To Pe Servi dan enn Teritwar Etranze

“Mo prezerv to parol dan mo leker.”PSOM 119:11.

KANTIK: 142, 92

1-3. (a) Ki kitsoz bizin touletan nou priorite? (b) Ki difikilte bann ki aprann enn nouvo lang gagne, ek ki bann kestion nou pou reponn? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

AZORDI, boukou Temwin Zeova pe travay dir pou akonpli profesi konsernan predikasion dan “tou bann nasion, tribi, langaz ek pep.” (Revelasion 14:6) Eski to parmi bann ki pe aprann enn lot lang? Sertin pe servi kouma misioner ouswa pe pres dan enn lot pei kot bizin plis proklamater. Lezot finn koumans asiste renion dan enn kongregasion ki dan zot pei mem, me kot koz enn lot lang.

2 Tou bann serviter Bondie bizin fer zot lasante spiritiel ek lasante spiritiel zot fami vinn enn priorite. (Matie 5:3) Me selman, parfwa nou telman okipe ki li difisil pou trouv letan pou fer enn bon letid personel. Me bann ki pe servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang gagn lezot difikilte ankor.

3 Zot bizin aprann enn nouvo lang. Me zot bizin osi fer sir ki regilierman zot etidie bann kitsoz profon ki  konsern Bondie. (1 Korintien 2:10) Kouma zot kapav fer sa si zot pa tro konpran seki pe ansegne dan kongregasion? Ek kifer bann paran Kretien ki pe servi dan sa bann kongregasion-la bizin fer sir ki laverite tous leker zot zanfan?

ENN DANZE POU NOU RELASION AVEK ZEOVA

4. Ki kitsoz kapav vinn enn danze pou nou relasion avek Zeova? Donn enn lexanp.

4 Kan nou pa konpran bann lansegnman Biblik parski li dan enn lot lang, sa kapav enn danze pou nou relasion avek Zeova. Kan Neemia ti retourn Zerizalem, li ti remarke ki sertin zanfan pa ti konn koz Ebre. (Lir Neemia 13:23, 24. *) Parski sa bann zanfan-la pa ti kapav konpran Parol Bondie, zot relasion avek Zeova ti vinn bien frazil.Neemia 8:2, 8.

5, 6. (a) Ki sertin paran ki pe servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang finn remarke? (b) Kot problem-la vini?

5 Sertin paran Kretien ki pe servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang finn remarke ki zot zanfan pa ti ena enn bon relasion avek Zeova kouma avan. Bann lansegnman ki ti done dan renion pa ti pous zot pou azir parski zot pa ti pe konpran seki ti pe dir. Pedro, enn frer ki ti res l’Amérique du Sud me ki finn al servi dan l’Australie avek so fami dir: “Kan koz lor bann kitsoz spiritiel, sa bizin ena enn lefe lor nou leker ek nou bann santiman.” [1] (Get not alafin lartik.)Lik 24:32.

6 Kan nou lir dan enn lang etranze, sa pa tous nou leker parey kouma kan nou lir dan nou prop lang. Anplis, parski li difisil pou aprann enn lot lang, nou kapav santi enn dekourazman ek sa kapav ena enn move lefe lor nou ladorasion pou Zeova. Alor, anmemtan ki nou antretenir nou dezir pou servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang, nou bizin osi protez nou relasion avek Zeova.Matie 4:4.

ZOT TI PROTEZ ZOT RELASION AVEK ZEOVA

7. Kouma bann Babilonien ti esey fors Daniel pou aksepte zot kiltir ek zot relizion?

7 Kan Daniel ek so bann kamarad ti an exil dan Babilonn, bann Babilonien ti esey fors zot pou aksepte zot kiltir ek zot relizion. Kouma? Zot ti ansegn bannla “lang bann Kaldeen” ek ti donn zot bann nom Babilonien. (Daniel 1:3-7) Nom ki Daniel ti gagne ti fer referans ar Bel, bondie prinsipal bann Babilonien. Alor li posib ki Lerwa Neboukadnetsar ti anvi fer Daniel krwar ki bondie bann Babilonien ti pli for ki so Bondie Zeova.Daniel 4:8.

Parski Daniel ti etidie “bann liv sakre” an Ebre, li ti gard enn bon relasion avek Zeova

8. Kouma Daniel ti gard enn bon relasion avek Zeova?

8 Dan Babilonn, Daniel ti gagn mem manze ki lerwa. Me li ti “bien deside dan so leker” ki li pa ti pou dezobeir lalwa Bondie. (Daniel 1:8) Daniel ti kontign etidie “bann liv sakre,” ki ti an Ebre, se akoz sa ki li ti kapav gard enn  bon relasion avek Zeova, mem si li ti dan enn pei etranze. (Daniel 9:2, not) Ofet, mem apre 70 an ki li ti dan Babilonn, ti ankor touzour konn li par so nom Ebre, setadir Daniel.Daniel 5:13.

9. Ki santiman ekrivin Psom 119 ti ena anver Parol Bondie?

9 Ekrivin Psom 119 ti bizin siporte kan bann manb lakour rwayal ti kritik li. Me li ti trouv lafors dan Parol Bondie, ek se akoz sa ki li ti diferan ar lezot. (Psom 119:23, 61) Li ti les Parol Bondie tous li dan pli profon so leker.Lir Psom 119:11, 46.

GARD ENN BON RELASION AVEK ZEOVA

10, 11. (a) Ki lobzektif nou bizin ena kan nou etidie Parol Bondie? (b) Kouma nou kapav akonpli nou lobzektif? Donn enn lexanp.

10 Kitfwa nou extra okipe ar nou bann responsabilite dan kongregasion ek dan travay. Me kanmem sa, nou bizin trouv letan pou nou letid personel ek nou ladorasion an fami. (Efezien 5:15, 16) Fode pa ki nou lobzektif se zis lir enn kantite kitsoz ouswa prepar enn komanter pou renion. Nou bizin ena lobzektif pou les Parol Bondie ena enn lefe lor nou ek fer nou lafwa vinn pli for.

11 Pou ki nou reisi fer sa, nou bizin ena enn bon lekilib. Kan nou etidie, fode pa nou reflesi zis lor seki lezot bizin, me osi lor seki nou, nou bizin. (Filipien 1:9, 10) Nou bizin konsian ki, kan nou prepar nou predikasion, nou renion ouswa enn size, kitfwa nou pa aplik seki nou lir ar noumem. Par exanp, mem si enn kwizinie bizin gout seki li’nn kwi avan ki li servi sa, li pa kapav viv zis ar sa tigit ki li’nn goute la. Si li anvi res an bonn sante, regilierman li bizin prepar bann bon manze pou li osi. Dan mem fason, si nou anvi ki nou relasion avek Zeova vinn pli for, nou bizin etidie Labib regilierman. Bann letid profon koumsa pou donn nou seki nou bizin lor plan spiritiel.

12, 13. Kifer boukou trouve ki sa pli ed zot kan zot etidie Labib dan zot prop lang?

12 Boukou parmi bann ki servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang, trouve ki sa ed zot plis kan zot etidie Labib regilierman dan zot ‘lang maternel.’ (Zistwar Bann Apot 2:8, NW, not.) Mem bann misioner kone ki, pou ki zot kapav res for lor plan spiritiel dan zot servis, zot pa kapav kont zis lor seki zot tande dan renion.

13 Alain, ki pe aprann lang Persan depi wit-an, rekonet: “Kan mo prepar mo bann renion an Persan, mo ena tandans pou konsantre mwa plis lor lang-la. Parski mo lespri pe fer plis zefor pou konpran seki mo pe lir, bann  panse spiritiel ki mo lir pa vremem tous mo leker. Se akoz sa ki regilierman mo rezerv letan pou etidie Labib ek lezot piblikasion dan mo lang maternel.”

TOUS LEKER TO ZANFAN

14. Ki kitsoz bann paran bizin fer sir, ek kifer?

14 Bann paran bizin fer sir ki laverite tous leker ek lespri zot zanfan. Anou pran lexanp Serge ek so madam, Muriel, ki ti servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang pandan plis ki trwa-z-an. Zot ti koumans remarke ki zot garson, ki ti ena 17 an, pa ti zwaye dan predikasion ek dan renion. Muriel dir: “Sa ti agas li pou al prese dan enn lot lang, alor ki li ti bien kontan prese dan so lang maternel, setadir Franse.” Serge explike: “Kan nou’nn realize ki sa sitiasion-la ti anpes nou garson progrese lor plan spiritiel, nou ti desid pou retourn dan nou ansien kongregasion.”

Fer sir ki laverite tous leker to zanfan (Get paragraf 14, 15)

15. (a) Ki kapav ed bann paran pou deside si zot bizin sanz kongregasion? (b) Ki konsey Deteronom 6:5-7 donn bann paran?

15 Ki kapav ed bann paran pou deside si zot pou retourn dan enn kongregasion ki servi lang ki zot zanfan konpran pli bien? Premierman, zot bizin gete si vremem zot pou ena ase letan ek lenerzi pou ansegn zot zanfan pou kontan Zeova ek pou aprann enn lot lang anmemtan. Deziemman, kitfwa zot remarke ki zot zanfan pa anvi al  prese, al renion, ouswa al servi dan enn teritwar etranze. Sa de rezon-la kapav pous bann paran pou retourn dan enn kongregasion ki servi lang ki zot zanfan konpran pli bien. Plitar, apre ki zot zanfan finn devlop enn bon relasion avek Zeova, bann paran kapav desid pou retourn dan kongregasion kot zot ti pe servi avan.Lir Deteronom 6:5-7. *

16, 17. Ki finn ed bann paran pou ansegn zot zanfan lor Zeova?

16 Sertin paran finn trouv bann mwayin pou ansegn zot zanfan dan zot lang maternel anmemtan ki zot pe servi dan enn kongregasion ouswa dan enn group ki koz enn lot lang. Charles ek so trwa tifi, ki ena ant 9-13 an, zot dan enn group ki koz Lingala. Charles dir: “Nou ti desid pou fer letid bann zanfan ek ladorasion an fami dan nou lang maternel. Me nou ti osi fer bann seans dexersis ek bann zwe an Lingala pou ki zot kapav aprann sa lang-la ek amize anmemtan.”

Fer zefor pou aprann lang sa pei-la ek pou partisipe dan renion (Get paragraf 16, 17)

17 Kevin ena de tifi, enn ena sink an ek lot-la ena wit-an. Li fer boukou zefor pou ansegn zot laverite parski zot pa tro konpran bann renion dan kongregasion kot zot pe servi. Li dir: “Mo madam ek mwa, nou fer letid nou  bann tifi an Franse, zot lang maternel. Nou fixe lobzektif pou asiste enn renion an Franse sak mwa. Ek pandan nou bann vakans, nou osi profite pou asiste lasanble ki fer dan nou lang.”

18. (a) Kouma Romin 15:1, 2 kapav ed twa pou pran enn bon desizion pou ki to ed to zanfan? (b) Ki bann sigzesion lezot paran finn done? (Get not alafin lartik.)

18 Sak fami bizin deside ki pli bon pou zot zanfan ek zot relasion avek Zeova. [2] (Get not alafin lartik.) (Galat 6:5) Muriel dir ki mem si li ek so misie ti bien anvi kontign servi dan enn kongregasion kot koz enn lot lang, zot ti desid pou retourn dan zot ansien kongregasion pou ed zot garson ogmant so lamour pou Zeova. (Lir Romin 15:1, 2.) Azordi, Serge pena okenn dout ki zot finn pran enn bon desizion. Li dir: “Kan nou’nn retourn dan enn kongregasion kot koz Franse, nou garson inn progrese lor plan spiritiel ek li’nn pran batem. Asterla li enn pionie permanan. Li pe mem pans pou retourn dan enn group ki koz enn lot lang!”

LES PAROL BONDIE TOUS TO LEKER

19, 20. Kouma nou kapav montre nou lamour pou Parol Bondie?

19 Zeova kontan tou dimounn. Li’nn fer an-sort ki Labib disponib dan plizir santenn lang pou ki “tou sort kalite dimounn” kapav gagn enn konesans exakt lor laverite. (1 Timote 2:4, NW.) Li kone ki nou pou ena enn pli bon relasion ar Li si nou lir Labib dan enn lang ki nou konpran pli bien.

20 Nou tou nou bizin fer boukou zefor pou ki nou ena enn relasion bien solid avek Zeova. Nou kapav fer sa kan regilierman nou etidie Labib dan nou lang maternel. Lerla, nou pou kapav ed osi nou fami pou antretenir zot lasante spiritiel, ek nou pou montre ki nou vremem kontan Parol Bondie.Psom 119:11.

^ [1] (paragraf 5) Finn sanz bann nom.

^ [2] (paragraf 18) Pou trouv bann prinsip Labib ki kapav ed to fami, get lartik « Élever des enfants à l’étranger : difficile mais enrichissant » dan Latour Degard 15 Oktob 2002 an Franse.

^ par. 4 Neemia 13:23, 24: 23 Dan sa mem lepok-la, mo ti osi trouv bann Zwif ki finn marye ar bann madam Ashdodit, Amonit, ek Moabit. 24 Lamwatie parmi zot bann garson ti pe koz Ashdodit ek lang bann diferan nasion, me personn parmi zot pa ti kone kouma pou koz lang bann Zwif.”

^ par. 15 Deteronom 6:5-7: To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker, tou to nam ek tou to lafors. Sa bann komannman ki mo pe donn twa zordi la, bizin lor to leker, Ek to bizin kontign repet sa ar to bann garson ek koz sa ar zot kan to asize dan to lakaz, kan to marse lor semin, kan to pe al dormi, ek kan to leve.”