LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Oktob 2016

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 28 Novam ziska le 25 Desam 2016.

“Pa Bliye Montre Bonte Anver Bann Etranze”

Kouma Bondie konsider bann etranze? Ki to kapav fer pou ed enn etranze santi li alez dan kongregasion?

Antretenir To Lasante Spiritiel Kan To Pe Servi dan enn Teritwar Etranze

Tou bann Kretien bizin prezerv zot spiritialite ek spiritialite zot fami, ek sa bizin vinn zot priorite. Me kanmem sa, si to pe servi dan enn teritwar etranze, to pou gagn bann difikilte.

Fer To Lafwa dan Seki To Pe Atann Vinn Pli For

Dan lepase ek dan nou lepok, boukou finn servi Bondie avek lafwa. Nou kapav swiv zot bann lexanp. Kouma eski to kapav gard to lafwa for?

Exers To Lafwa dan Bann Promes Zeova

Ki ete lafwa? Ek, pli inportan, kouma nou kapav exers lafwa?

LIFE STORY

Bann Gran Zefor pou Imit Bann Bon Lexanp

Lankourazman ki bann Kretien ki ena matirite done kapav ed lezot pou fixe bann lobzektif ki vo lapenn ek pou akonpli sa bann lobzektif-la. Thomas McLain rakonte kouma lezot finn donn li enn bon lexanp, ek kouma apre, li osi li’nn fer zefor pou ed lezot.

Eski To Ti Kone?

Eski li posib ki dan lepok Biblik, sertin vremem ti plant bann move lerb dan karo lezot dimounn?