“Fer atansion ki personn pa antrenn zot kouma so viktim par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid . . . ki lemond ansegne.”​—KOLOSIEN 2:8NW.

KANTIK: 38, 31

1. Ki konsey lapot Pol ti donn bann Kretien dan Kolos? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

LAPOT Pol ti ekrir bann Kretien dan Kolos kan li ti dan prizon dan Rom, ver bann lane 60-61. Li ti explik zot kifer zot ti bizin ena “kapasite pou konpran bann kitsoz spiritiel,” setadir, trouv bann kitsoz parey kouma Zeova. (Kolosien 1:9, NW.) Pol ti dir: “Mo dir zot sa pou ki personn pa anbet zot ar bann rezonnman ki konvink lezot. Fer atansion ki personn pa antrenn zot kouma so viktim par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid ki baze lor tradision bann zom, ek lor bann kitsoz debaz ki lemond ansegne me ki pena okenn rapor avek Kris.” (Kolosien 2:4, 8, NW.) Apre sa, Pol ti explike kifer sertin rezonnman ki bien popiler dan lemond pa bon, me kifer boukou dimounn kontan sa. Par exanp, sertin rezonnman kitfwa fer bann dimounn panse ki zot pli malin ek pli siperyer ki lezot. Alor, Pol ti ekrir so let pou ed bann frer ek ser rezet fason panse lemond ek bann move pratik.​—Kolosien 2:16, 17, 23.

2. Kifer nou pou examinn bann fason panse lemond?

2 Bann dimounn ki ena fason panse lemond pa pran kont  bann prinsip Zeova. Si nou pa fer atansion, zot fason panse tigit-tigit kapav fer nou nepli ena konfians dan sazes Zeova. Nou tou nou expoze ar fason panse lemond atraver televizion, atraver Internet, dan travay, ouswa dan lekol. Ki nou kapav fer pou rezet sa move linflians-la? Dan sa lartik-la, nou pou koz lor sink fason panse lemond ek nou pou gete kouma nou kapav rezet zot.

ESKI NOU BIZIN KRWAR DAN BONDIE?

3. Ki rezonnman boukou dimounn kontan? Kifer?

3 “Mo kapav vinn enn bon dimounn san ki mo krwar dan Bondie.” Dan boukou pei, boukou dimounn ena sa rezonnman-la. Bann dimounn ki dir sa, sirman pa finn vremem reflesi si Bondie existe me zot zis kontan liberte ki zot ena pou fer seki zot anvi. (Lir Psom 10:4.) Lezot panse ki sa fer zot paret intelizan kan zot dir: “Mo kapav ena bann bon prinsip san ki mo krwar dan Bondie.”

4. Ki nou kapav dir pou ed enn dimounn ki pa krwar ki ena enn Kreater?

4 Eski li lozik pou krwar ki pena enn Kreater? Sertin dimounn santi zot perdi kan zot rod sa repons-la atraver lasians. Me repons-la bien sinp. Reflesi enn kout: Eski enn lakaz kapav aparet enn kout koumsa? Non li pa posib! Fode ki enn dimounn ranz li. Me, bann kitsoz vivan zot pli konplex ki ninport ki lakaz. Mem bann selil pli sinp ki ena kapav reprodir lezot selil ki parey kouma zot, alor ki enn lakaz zame pa pou kapav fer sa. Savedir ki bann selil kapav gard bann linformasion ek anmemtan transmet sa bann linformasion-la bann nouvo selil pou ki zot osi zot kapav reprodir lezot selil. Kisannla finn kree bann selil avek kapasite pou fer sa bann kitsoz-la? Labib reponn: “Tou lakaz, li konstrir par kikenn, me Bondie limem konstrikter tou kiksoz.”​—Ebre 3:4.

5. Eski enn dimounn kapav kone ki kitsoz ki bon ek ki kitsoz ki pa bon san ki li krwar dan Bondie?

5 Eski enn dimounn kapav kone ki kitsoz ki bon ek ki kitsoz ki pa bon san ki li krwar dan Bondie? Li vre ki Parol Bondie dir ki mem bann dimounn ki pa krwar dan Bondie kapav ena bann bon prinsip. (Romin 2:14, 15) Par exanp, enn dimounn kitfwa kontan ek respekte so paran. Me si li pa swiv bann prinsip Zeova, li kapav pran bann move desizion. (Izai 33:22) Azordi, boukou dimounn intelizan rekonet ki nou bizin led Bondie pou regle bann problem grav ki ena dan lemond. (Lir Zeremi 10:23. *) Alor, fode zame nou panse ki mem si nou pa krwar dan Bondie ek nou pa swiv so bann prinsip, nou kapav kone ki kitsoz bon ek ki kitsoz pa bon.​—Psom 146:3NW.

ESKI NOU BIZIN ENA ENN RELIZION?

6. Ki boukou dimounn panse konsernan larelizion?

6 “To kapav ere mem si to pena enn relizion.” Boukou dimounn panse ki larelizion li pa interesan ek li pena valer. Anplis, boukou relizion ansegn lanfer dife, fors bann dimounn pou donn larzan, ouswa soutenir bann politisien. Li pa drol ki pli ale pli boukou dimounn dir ki zot ere mem si zot pena enn relizion! Parfwa zot dir: “Mo krwar dan Bondie, me mo pa anvi ena enn relizion.”

7. Kouma vre relizion kapav rann twa ere?

 7 Eski vremem nou kapav ere san enn relizion? Biensir ki enn dimounn kapav ere san enn fos relizion. Me selman, personn pa kapav vremem ere si li pa kamarad avek Zeova, “Bondie ere.” (1 Timote 1:11, NW.) Tou seki Zeova fer se pou ed lezot. Antan ki so bann serviter, nou osi nou ere parski nou rod bann fason pou ed lezot. (Zistwar Bann Zapot 20:35, NW.) Par exanp, reflesi kouma vre ladorasion kapav rann enn fami ere. Nou aprann pou respekte nou konzwin ek res fidel ar li, elve bann zanfan pou ki zot ena bon manier, ek vremem kontan bann manb nou fami. Vre ladorasion ed pep Zeova pou travay ansam dan lape dan kongregasion ek pou ena lamour pou zot bann frer ek ser.​—Lir Izai 65:13, 14. *

8. Kouma Matie 5:3 ed nou pou konpran seki vremem rann enn dimounn ere?

8 Alor, eski enn dimounn kapav vremem ere si li pa servi Bondie? Ki kitsoz rann bann dimounn ere? Sertin kontan zot travay, enn spor, ouswa zot pastan. Lezot santi zot bien kan zot okip zot fami ek zot bann kamarad. Mem si sa bann kitsoz-la fer nou plezir, pena zis sa dan lavi. Nou lavi ena enn lobzektif pli inportan ki sa. Zeova inn kree nou dan enn fason ki nou gagn lazwa kan nou aprann konn Li ek ador Li, ek sa rann nou diferan ar bann zanimo. (Lir Matie 5:3, NW.) Par exanp, nou kontan ek sa ankouraz nou kan nou zwenn ansam avek nou bann frer ek ser pou ador Zeova. (Psom 133:1) Nou kontan osi ki nou form parti dan enn fami internasional, ki nou ena enn lavi ki prop lor plan moral, ek ki nou ena enn zoli lesperans pou lavenir.

ESKI NOU BIZIN ENA BANN PRINSIP MORAL?

9. (a) Ki boukou dimounn panse lor bann relasion sexiel? (b) Kifer Parol Bondie kondann bann relasion sexiel andeor maryaz?

9 “Ki ena demal pou gagn bann relasion sexiel andeor maryaz?” Bann dimounn kapav poz twa sa kestion-la: “Kifer to strik sa kantite-la? Profit to lavi.” Me Parol Bondie kondann limoralite sexiel. * (Get not.) (Lir 1 Tesalonisien 4:3-8, NW.) Zeova gagn drwa etabli bann lalwa pou nou parski se Li ki’nn kree nou. Li dir nou ki se zis enn misie ek enn madam ki’nn marye ansam ki gagn drwa gagn bann relasion sexiel. Zeova donn nou bann lalwa parski Li kontan nou. Li kone ki si nou swiv sa bann lalwa-la, sa pou amelior nou lavi. Enn fami ki obeir bann lalwa Bondie pou plis ena lamour ek respe ek zot pou santi zot an sekirite. Selman, Bondie pou pini bann ki konn so lalwa me ki dezobeir sa lalwa-la.​—Ebre 13:4.

10. Kouma enn Kretien kapav rezet limoralite sexiel?

10 Labib ansegn nou kouma nou kapav rezet limoralite sexiel. Nou bizin fer  atansion ki bann kitsoz nou gete. Zezi ti dir: “Tou dimoun ki get enn fam e anvi li, finn deza komet adilter dan so leker. Si to lizie drwat antrenn twa dan lemal, tir li, zet li.” (Matie 5:28, 29) Alor nou bizin evit get pornografi ek ekout bann lamizik imoral. Pol ti ekrir: “Detrir net bann manb zot lekor ki lor later, konsernan limoralite sexiel.” (Kolosien 3:5, NW.) Nou bizin osi vey bien lor seki nou panse ek koze.​—Efezien 5:3-5.

ESKI NOU BIZIN ROD FER ENN KARYER DAN SA LEMOND-LA?

11. Ki kapav pous nou pou rod enn gran karyer?

11 “Enn gran karyer pou rann twa ere.” Sirman bann dimounn dir nou servi tou nou letan ek tou nou lenerzi pou fer enn karyer dan sa lemond-la, sirtou enn karyer ki kapav fer nou vinn seleb, pwisan ouswa ris. Boukou dimounn panse ki se enn gran karyer ki pou rann zot ere, alor kitfwa sa kapav fer nou osi koumans pans parey.

12. Eski enn gran karyer pou fer twa gagn lazwa?

12 Eski li vre ki enn karyer ki fer twa vinn pwisan ek seleb kapav donn twa lazwa? Non. Reflesi lor la. Satan ti anvi vinn pwisan ek seleb. Dan enn sertenn fason, li’nn gagn seki li ti anvi. Pourtan li ankoler ek li pa ere. (Matie 4:8, 9; Revelasion 12:12) Asterla, reflesi ki kantite nou ere kan nou ed lezot pou aprann konn Bondie ek bann zoli kitsoz ki Bondie promet nou pou lavenir. Pena okenn karyer dan sa lemond-la ki kapav donn twa sa lazwa-la. Anplis, pou gagn enn gran karyer, souvan bann dimounn ena lespri konpetision, zot pa ezite pou kraz lezot ek zalou lezot. Me kanmem sa zot santi enn gran vid. Labib dir ki zot pe “galoup deryer divan.”​—Ekleziast 4:4.

13. (a) Kouma nou bizin konsider nou travay? (b) Ki ti fer Pol gagn enn vre lazwa?

13 Biensir, nou bizin travay pou gagn nou lavi, ek pena nanye demal pou swazir enn travay ki nou kontan. Me fode pa ki nou travay vinn kitsoz pli inportan dan nou lavi. Zezi ti dir: “Personn pa kapav travay kouma enn esklav pou de met; parski swa li pou ena laenn pou enn, ek li pou kontan lot-la, swa li pou atas li ar enn ek li pou mepriz lot-la. Zot pa kapav travay kouma bann esklav pou Bondie ek pou Larises toulede.” (Matie 6:24, NW.) Kan nou servi Zeova ek nou ansegn lezot Labib, sa fer nou gagn pli gran lazwa ki  ena. Lapot Pol ti fer sa lexperyans-la. Kan li ti zenn, li ti ena lobzektif pou fer enn gran karyer. Me se plitar ki li’nn gagn vre lazwa kan li ti trouve kouma mesaz Bondie ti sanz lavi bann dimounn ar ki li ti prese. (Lir 1 Tesalonisien 2:13, 19, 20.) Nou gagn enn gran lazwa kan nou servi Zeova ek kan nou ansegn lezot lor Li, ek pena okenn karyer dan lemond ki kapav donn nou sa lazwa-la!

Nou ere kan nou ed lezot pou aprann konn Bondie (Get paragraf 12, 13)

ESKI NOU KAPAV REZOUD BANN PROBLEM KI ENA DAN LEMOND?

14. Ki rezonnman boukou dimounn kontan ek kifer?

14 “Bann dimounn kapav rezoud zot problem par zotmem.” Boukou dimounn kontan sa rezonnman-la. Kifer? Parski si sa rezonnman-la li vre, savedir ki bann dimounn pa bizin bann konsey Bondie ek zot kapav fer seki zot anvi. Sirman to’nn deza tann bann dimounn dir ki bann problem kouma lager, aksion ilegal, maladi ek povrete pe diminie. Enn rapor ti dir: “Si lemond pe ameliore se parski bann dimounn finn desid pou fer lemond vinn enn meyer plas pou reste.” Eski vremem bann dimounn pe reisi regle bann problem ki ena dan lemond? Anou gete si sa vre?

15. Kifer nou kapav dir ki bann problem ki ena dan lemond zot grav?

15 Eski bann dimounn inn reisi rezoud bann problem kouma lager? Pandan Premie ek Deziem Lager Mondial, plis ki  60 milyon dimounn finn mor. Zis an 2015, 12.4 milyon dimounn finn oblize kit zot lakaz akoz lager ouswa persekision. Antou sa fer 65 milyon dimounn ki’nn bizin kit zot lakaz. Ki nou kapav dir konsernan bann aksion ilegal? Dan sertin landrwa, sertin parmi sa bann kitsoz-la finn diminie. Me antretan bann kitsoz kouma cybercrime, violans domestik, terorism, ek koripsion pe kontign ogmante. Ki nou kapav dir konsernan maladi? Li vre ki bann dimounn finn trouv bann remed pou sertin maladi. Me an 2013, enn rapor ti dir ki sak lane, nef milyon dimounn anba 60 an mor akoz malad leker, atak, kanser, maladi respiratwar, ek diabet. Ek ki nou kapav dir konsernan povrete? Dapre rapor Labank Mondial, kantite dimounn ki extra pov zis dan l’Afrique inn sorti 280 milyon an 1990 inn vinn 330 milyon an 2012.

16. (a) Kifer se zis Rwayom Bondie ki kapav eliminn tou bann problem ki ena dan lemond? (b) Ki profet Izai ek enn ekrivin Psom ti dir lor seki Rwayom Bondie pou fer?

16 Sa bann sif-la pa etonn nou. Azordi, se bann dimounn egois ki pe kontrol sistem ekonomik ek politik. Sa bann dimounn-la pa kapav eliminn lager, bann aksion ilegal, maladi ek povrete. Se zis Rwayom Bondie ki kapav fer sa. Reflesi lor seki Zeova pou fer pou limanite. So Rwayom pou eliminn tou bann kitsoz ki provok lager, kouma egois, koripsion, patriotism, fos relizion, ek Satan limem. (Psom 46:8, 9) Rwayom Bondie pou eliminn bann aksion ilegal. Depi azordi mem, sa Rwayom-la pe ansegn plizir milyon dimounn pou kontan ek pou fer konfians zot kamarad. Pena okenn lot gouvernman ki kapav fer sa. (Izai 11:9) Zeova biento pou eliminn maladi ek Li pou fer bann dimounn ena enn lasante parfe. (Izai 35:5, 6) Li pou eliminn povrete ek Li pou fer tou dimounn ena enn lavi ere ek ena enn bon relasion avek Li. Sa ena boukou plis valer ki larzan.​—Psom 72:12, 13.

“KONE KOUMA POU REPONN”

17. Kouma to kapav rezet fason panse lemond?

17 Alor, si to tann bann rezonnman popiler ki kapav afebli to lafwa, examinn seki Labib dir lor la. Koz sa avek enn frer ouswa enn ser ki ena matirite. Reflesi kifer bann dimounn kontan sa rezonnman-la, kifer li pa bon ek kouma to kapav rezet sa. Nou kapav protez noumem kont fason panse lemond kan nou fer seki Pol ti dir: “Kontign mars avek sazes anver bann ki andeor . . . Kone kouma pou reponn sak dimounn.”​—Kolosien 4:5, 6NW.

^ par. 5 Zeremi 10:23: “Mo konn bien, O Zeova, ki enn dimounn pa finn kree pou deside ki semin li pou pran. Enn dimounn ki pe marse pa finn kree pou diriz so pa.”

^ par. 7 Izai 65:13, 14: 13 Akoz sa, ala seki Souverin Segner Zeova dir: ‘Gete! Mo bann serviter pou manze, me zot, zot pou fin. Gete! Mo bann serviter pou bwar, me zot, zot pou swaf. Gete! Mo bann serviter pou dan lazwa, me zot, zot pou onte. 14 Gete! Mo bann serviter pou kriye dan lazwa parski zot leker pou kontan, me zot, zot pou kriye parski zot leker pou dan lapenn, ek zot pou plore for-for, parski zot lespri pou trouble.’”

^ par. 9 Dan sertin tradiksion Labib finn azout Zan 7:53–8:11. Me sa bann verse-la pa ti dan text orizinal. Sertin finn lir sa bann verse-la ek zot finn konpran ki zis enn dimounn ki pa’nn fer okenn pese ki kapav zize si enn kikenn finn komet ladilter. Parkont lalwa ki Bondie ti donn bann Izraelit dir: “Si trouv enn misie pe dormi avek enn madam ki deza fam enn lot zom, toulede bizin mor ansam.”​—Deteronom 22:22.