Skip to content

Skip to table of contents

Pa Les Nanye Ras sa Pri-la ar Zot

Pa Les Nanye Ras sa Pri-la ar Zot

“Pa les personn ras sa pri-la ar zot.”​—KOLOSIEN 2:18NW.

KANTIK: 122, 139

1, 2. (a) Ki pri bann serviter Bondie pe atann pou gagne? (b) Ki kitsoz ki ed nou pou gard nou lizie fixe lor pri ki nou pou gagne? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

SERTIN Kretien ena lesperans pou al viv dan lesiel. Sa lesperans-la ena enn gran valer. Lapot Pol ti apel sa lesperans-la “pri ki Bondie ofer . . . dan lesiel.” (Filipien 3:14) Dan lesiel, zot pou regn avek Zezi Kris dan so Rwayom ek zot pou travay ansam avek li pou ed bann dimounn vinn parfe. (Revelasion 20:6) Se vremem enn lesperans extraordiner! Bann lezot brebi pe atann enn lot pri. Zot ena lesperans pou viv pou touletan dan Paradi lor later, ek zot bien kontan ki zot ena sa lesperans-la!​—2 Pier 3:13.

2 Pol ti anvi ed bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel parey kouma li, pou res fidel ek pou gagn pri-la. Li ti dir zot: “Gard zot lespri fixe lor bann kitsoz ki dan lesiel.” (Kolosien 3:2, NW.) Zot ti bizin gard zot lizie fixe lor lesperans ki zot ti ena pou al dan lesiel. (Kolosien 1:4, 5, NW.) Ki  nou ena lesperans pou viv dan lesiel ouswa lor later, kan nou medit lor bann benediksion Zeova sa ed nou pou gard nou lizie fixe lor pri ki Bondie ofer.​—1 Korintien 9:24NW.

3. Pol ti averti bann Kretien kont ki danze?

3 Pol ti osi averti bann Kretien konsernan sertin danze ki ti kapav fer zot perdi sa pri-la. Par exanp, li ti ekrir bann Kolosien lor bann fos Kretien. Pou fer plezir Bondie, sa bann fos Kretien-la ti swiv Lalwa Moiz olie ki zot ti met zot lafwa dan Zezi Kris. (Kolosien 2:16-18, NW.) Pol ti koz osi lor bann danze ki ankor ena azordi ek ki kapav anpes nou gagn pri ki Bondie ofer. Li ti explike kouma nou kapav lit kont bann dezir sexiel imoral ek ki nou bizin fer kan nou gagn bann problem dan lafami ouswa avek nou bann frer ek ser dan kongregasion. Bann bon konsey ki Pol ti done kapav ed nou zordi. Alor, anou examinn sertin konsey ki li ti donn bann Kolosien.

DETRIR BANN DEZIR SEXIEL IMORAL

4. Kifer bann dezir sexiel imoral kapav anpes nou gagn pri ki Bondie ofer?

4 Apre ki Pol ti rapel so bann frer ek ser lor zoli lesperans ki zot ena, li ti ekrir: “Detrir net bann manb zot lekor ki lor later, konsernan limoralite sexiel, linpirte, bann dezir sexiel ki pa kontrole, bann dezir ki fer ditor, ek bann lanvi exazere.” (Kolosien 3:5, NW.) Bann dezir sexiel imoral parfwa kapav bien for ek zot kapav fer nou perdi nou bon relasion avek Zeova ek nou lesperans pou lavenir. Enn frer ki ti komet limoralite sexiel ek ki apre ti reintegre, dir ki sa bann dezir-la ti telman for ki li “pa ti reisi repran kontrol lor limem avan ki li tro tar.”

5. Kouma nou kapav protez nou kan nou dan enn sitiasion ki kapav fer nou dezobeir bann prinsip Zeova?

5 Si nou dan enn sitiasion ki kapav fer nou dezobeir bann prinsip moral Zeova, li inportan ki nou fer bien atansion. Par exanp, si de dimounn pe frekante, li bon ki depi koumansman mem zot fixe bann limit konsernan tous zot kamarad, anbrase ouswa retrouv zot tousel ansam. (Proverb 22:3) Lezot sitiasion kot nou bizin fer atansion, se kan nou al an vwayaz pou nou travay ouswa kan nou travay avek enn dimounn lot sex. (Proverb 2:10-12, 16) Ki to kapav fer pou protez twa? Fer kone ki to enn Temwin Zeova. Ena enn bon konportman ek pa rod sedwir lezot zis pou pas letan avek zot parski sa kapav amenn bann konsekans bien grav. Kan eski nou bizin fer atansion ankor? Kan nou tris ouswa tousel. Dan sa bann sitiasion-la kitfwa nou pou anvi ki lezot apresie nou. Kitfwa nou santi nou telman dezespere ki nou pou aksepte latansion ninport kisannla. Sa li bien danzere. Si to dan sa sitiasion-la, pa fer nanye ki pou anpes twa gagn pri ki Bondie done. Tourn twa ver Zeova ek to bann frer ek ser pou gagn led.​—Lir Psom 34:18; Proverb 13:20. *

6. Ki nou bizin rapel kan nou pe swazir enn divertisman?

6 Pou ki nou reisi detrir bann dezir sexiel imoral, nou bizin rezet bann divertisman  imoral. Boukou bann divertisman ki ena zordi, fer nou pans bann kitsoz ki ti ena dan Sodom ek Gomor. (Zid 7, NW.) Bann prodikter divertisman fer limoralite sexiel paret kouma enn kitsoz normal ek ki pena okenn danze. Alor, touletan nou bizin fer atansion. Nou pa kapav zis aksepte tou bann divertisman ki ena dan sa lemond-la. Okontrer, nou bizin swazir bann divertisman ki pa pou anpes nou gagn nou pri, setadir lavi.​—Proverb 4:23.

“ABIY ZOT AR” LAMOUR EK BONTE

7. Ki bann problem kapav ena dan kongregasion?

7 Nou kontan ki nou form parti dan kongregasion Kretien. Dan bann renion nou etidie Parol Bondie, ek avek boukou lamour nou soutenir sakenn nou kamarad. Sa ed nou pou gard nou lizie fixe lor pri ki Bondie ofer. Me parfwa, nou gagn bann dezakor avek nou bann frer ek ser ek sa kapav kree bann problem. Si nou pa regle sa bann problem-la, fasilman zot kapav pous nou pou gard rankinn.​—Lir 1 Pier 3:8, 9.

8, 9. (a) Ki bann kalite pou ed nou gagn pri ki Bondie ofer? (b) Ki kapav ed nou pou prezerv lape si enn Kretien ofans nou?

8 Fode pa nou les rankinn anpes nou gagn pri ki Bondie ofer. Pol ti explike seki bann Kretien bizin fer: “Kouma bann dimounn ki Bondie inn swazir, bann dimounn ki sin ki Li kontan, abiy zot ar enn gran konpasion, bonte, limilite, douser, ek pasians. Kontign siport sakenn zot kamarad, ek pardonn sakenn zot kamarad avek tou zot leker mem si kikenn ena kitsoz kont enn lot. Parey kouma Zeova inn pardonn zot avek tou so leker, fer parey zot osi. Me, anplis, abiy zot ar lamour, parski li enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam.”​—Kolosien 3:12-14NW.

9 Lamour ek bonte kapav ed nou pou pardonn lezot. Ki nou kapav fer si enn kikenn inn dir ouswa fer enn kitsoz ki’nn ofans nou? Nou kapav pans bann sitiasion kot noumem nou ti dir ouswa fer bann kitsoz ki’nn bles lezot me kot zot finn pardonn nou. Nou ti vremem apresie zot lamour ek zot bonte! (Lir Ekleziast 7:21, 22. *) Nou ena enn gran rekonesans anver Zezi Kris ki avek bonte pe rasanble bann vre adorater. (Kolosien 3:15) Nou tou nou kontan mem Bondie, nou pres mem mesaz, ek boukou parmi nou bizin fer fas ar mem problem. Si nou ena bonte, lamour ek si nou kontan nou kamarad, kongregasion pou plis soude ek nou pou kapav gard nou lizie fixe lor pri ki Bondie ofer.

10, 11. (a) Kifer zalouzi li danzere? (b) Ki nou bizin fer pou pa les zalouzi anpes nou gagn pri ki Bondie ofer?

10 Zalouzi kapav anpes nou gagn pri ki Bondie ofer. Bann lexanp ki ena dan Labib montre ki zalouzi li bien danzere. Par exanp, Kain ti zalou Abel ek ti touy li. Kora, Datann, ek Abiram ti zalou Moiz ek ti rebel kont li. Lerwa Sail ti zalou David ek ti rod touy li. Seki Parol Bondie dir li vre: “La kot ena zalouzi, lanvi ek lanbision, pou ena osi dezord ek tout sort kalite mesanste.”​—Zak 3:16.

 11 Si nou fer bann gran zefor pou ena lamour ek bonte, nou pa pou zalou lezot fasilman. Parol Bondie dir: “Lamour bien pasian, lamour li bon. Li pa zalou.” (1 Korintien 13:4) Pou ki nou pa vinn bann dimounn zalou, nou bizin fer zefor pou trouv bann kitsoz parey kouma Zeova. Nou bizin trouv nou bann frer ek ser kouma bann manb enn sel lekor, setadir kongregasion Kretien. Labib dir: “Si enn gagn loner, tou lezot partaz so lazwa.” (1 Korintien 12:16-18, 26) Si enn bon kitsoz ariv enn nou bann frer, nou pou kontan pou li, nou pa pou zalou li. Reflesi lor bon lexanp Yonatann, garson Lerwa Sail. Yonatann pa ti zalou kan Zeova ti swazir David pou vinn lerwa olie swazir li. Li ti mem ankouraz ek soutenir David. (1 Samiel 23:16-18) Eski nou osi nou kapav azir avek lamour ek bonte parey kouma Yonatann?

GAGN PRI-LA ANSAM AVEK TO FAMI

12. Ki konsey dan Labib pou ed nou fami gagn pri ki Bondie ofer?

12 Kan tou bann manb nou fami aplik bann prinsip Labib, nou fami pou viv dan lape ek lazwa ek pou gagn pri ki Bondie ofer. Pol ti donn bann fami sa bon konsey-la: “Zot bann fam, soumet ar zot mari, parey kouma Lesegner demande. Zot bann mari, kontign kontan zot fam ek pa vinn amer ar zot. Zanfan, obeir zot paran dan tou kitsoz, parski sa fer plezir Lesegner. Zot bann papa, pa enerv zot bann zanfan, pou ki bannla pa dekouraze.” (Kolosien 3:18-21, NW.) Eski to trouve kouma sa konsey-la kapav ed to fami?

13. Kouma enn ser kapav ed so mari ki pa Temwin pou anvi servi Zeova?

13 Kitfwa to enn ser ek to mari pa pe servi Zeova. Ki to pou fer si to ena linpresion  ki li pa pe tret twa kouma bizin? Sa kapav fer twa ankoler ek fer twa diskit ar li, me eski sa pou amelior sitiasion-la? Mem si to montre li ki se twa ki ena rezon, eski sa pou ankouraz li pou servi Zeova? Pa neseserman. Me si to respekte rol ki li ena antan ki sef fami, to kapav ede pou ki ena lape dan to fami ek to pou donn Zeova loner. To bon lexanp kitfwa pou mem pous to mari pou anvi servi Zeova, lerla zot toulede kapav gagn pri ki Bondie ofer.​—Lir 1 Pier 3:1, 2NW.

14. Ki enn frer bizin fer si so fam ki pa Temwin pa respekte li?

14 Kitfwa to enn frer ek to fam pa pe servi Zeova. Ki to kapav fer si to ena linpresion ki li pa respekte twa? Si to esey montre li kisannla ki boss dan lakaz kan to kriy ar li, eski lerla li pou respekte twa? Non! Bondie anvi ki to imit Zezi ek ki to ena lamour pou to madam. (Efezien 5:23, NW.) Zezi, sef kongregasion, touletan ena pasians ek lamour. (Lik 9:46-48) Si to imit Zezi, avek letan to fam kitfwa pou anvi servi Zeova li osi.

15. Kouma enn mari Kretien montre so fam ki li kontan li?

15 Zeova donn bann mari sa konsey-la: “Kontign kontan zot fam ek pa vinn amer ar zot.” (Kolosien 3:19, NW.) Enn mari ki kontan so fam donn li loner. Kouma? Li ekout lopinion so madam ek li montre so madam ki seki li dir inportan pou li. (1 Pier 3:7) Mem si enn mari pa kapav touletan fer seki so madam demande, kan li ekout so madam sa kapav ed li pou pran bann pli bon desizion. (Proverb 15:22) Enn mari ki ena lamour pa demann so madam pou respekte li. Okontrer, li esey gagn respe so madam. Kan enn mari kontan so fam ek so bann  zanfan, ena plis sans ki so fami servi Zeova dan lazwa ek gagn pri ki Bondie ofer.

Ki nou kapav fer pou pa les bann problem familial anpes nou gagn pri ki Bondie ofer? (Get paragraf 13-15)

ZENN​—PA LES NANYE ANPES TWA GAGN SA PRI-LA!

16, 17. Antan ki zenn ki pou ed twa pou pa ankoler avek to bann paran?

16 Kitfwa to enn adolesan ek to ena linpresion ki to bann paran pa konpran twa ouswa ki zot tro sever ar twa. Kitfwa sa telman agas twa ki to demann tomem si li vo lapenn ki to kontign servi Zeova. Me ki pou arive si to aret servi Zeova? To pou trouve ki pena personn dan lemond ki kontan twa kouma to bann paran ek to bann kamarad dan kongregasion.

17 Reflesi lor la: Si to bann paran zame pa ti koriz twa, kouma to ti pou kone si zot vremem interese ar twa? (Ebre 12:8) Li vre ki zot pa parfe, alor kitfwa fason ki zot disiplinn twa fer twa ankoler. Me pa aret twa lor la. Okontrer, dir tomem ki sirman zot ena enn bon rezon pou azir koumsa. Kan zot koriz twa, gard to kalm, ek pa rezinbe. Parol Bondie dir: “Enn dimounn ki ena sazes tini so lalang, ek enn dimounn ki ena disernman, res kalm.” (Proverb 17:27) Fixe lobzektif pou vinn enn dimounn ki ena matirite. Aksepte bann konsey ek tir leson ar sa bann konsey-la mem si to pa tro kontan fason ki to pe gagn sa bann konsey-la. (Proverb 1:8) Zame pa bliye ki se vremem enn kado kan to ena bann paran ki kontan Zeova. Zot anvi ed twa pou viv pou touletan.

18. Kifer to bien deside pou gard to lizie fixe lor sa pri-la?

18 Ki nou ena lesperans pou viv pou touletan dan lesiel ouswa dan Paradi lor later, sakenn parmi nou pe atann enn lavenir extraordiner. Nou lesperans li reel parski se Kreater liniver ki’nn fer nou sa promes-la. Li dir: “Vremem later pou ranpli avek konesans Zeova.” (Izai 11:9) Biento, Bondie pou ansegn tou dimounn lor later. Li vo lapenn ki nou fer zefor pou gagn sa pri-la. Alor, zame pa bliye seki Zeova inn promet twa, ek pa les nanye anpes twa gagn sa pri-la!

^ par. 5 Proverb 13:20: “Enn kikenn ki mars avek bann dimounn ki ena lasazes pou gagn lasazes, me enn kikenn ki gagn zafer avek bann dimounn bet, sa pou mal fini pou li.”

^ par. 9 Ekleziast 7:21, 22: 21 Anplis, pa pran aker tou seki dimounn dir; sinon to kapav tann to serviter modi twa; 22 parski to konn bien dan to leker ki bien souvan tomem to’nn modi lezot.”