Skip to content

Skip to table of contents

Zot Inn Libere ar Fos Relizion

Zot Inn Libere ar Fos Relizion

“Sorti ladan, mo pep.”REVELASION 18:4NW.

KANTIK: 101, 93

1. Kouma nou kone ki pep Bondie ti pou libere ar Gran Babilonn, ek ki bann kestion nou pou reponn?

DAN lartik avan, nou ti aprann ki bann Kretien fidel ti vinn bann prizonie Gran Babilonn. Me ena enn bon nouvel! Zot pa ti pou res prizonie pou touletan. Nou konn sa parski dan Labib, Bondie donn so pep lord pou “sorti” dan lanpir mondial bann fos relizion. (Lir Revelasion 18:4NW.) Sa montre ki bann Kretien ti pou libere ar Gran Babilonn. Nou bien anvi kone kan zot ti pou libere! Me dabor, nou bizin reponn sa bann kestion-la: Ki bann Etidian Labib ti bien deside pou fer konsernan Gran Babilonn mem avan 1914? Ki kalite zel nou bann frer ek ser ti ena pandan Premie Lager Mondial? Eski pep Bondie ti prizonie Gran Babilonn pandan sa lepok-la parski zot ti bizin gagn enn koreksion?

BABILONN INN TONBE

2. Ki bann Etidian Labib ti deside pou fer mem avan Premie Lager Mondial?

2 Plizir lane avan Premie Lager Mondial (1914-1918), Charles Taze Russell ek lezot Etidian Labib ti realize ki bann relizion swadizan Kretien pa ti pe ansegn laverite ki  sorti dan Labib. Se akoz sa ki zot pa ti anvi ena okenn lien avek fos relizion. Mem an 1879, Phare de la Tour de Sion (an angle) ti dir ki tou legliz ki pretann zot lamarye fidel Lekris me ki soutenir bann gouvernman, ofet zot form parti dan Gran Babilonn. Labib apel li enn prostitie.Lir Revelasion 17:1, 2NW.

3. Ki bann Etidian Labib ti fer pou montre ki zot ti nepli form parti dan fos relizion? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Bann zom ek bann fam fidel ti kone ki si zot kontign soutenir fos relizion, Bondie pa ti pou beni zot. Akoz sa, boukou parmi zot ti avoy bann let dan zot legliz pou dir ki zot ti nepli anvi form parti dan sa bann legliz-la. Sertin frer ek ser ti mem lir zot let bien for devan tou dimounn dan legliz. Kan zot pa ti gagn drwa fer sa, zot ti avoy enn let sak manb dan legliz. Bann Etidian Labib ti fer tou dimounn kone ki zot pa ti anvi ena okenn lien ar fos relizion! Plizir lane avan, si zot ti fer sa, zot ti riske mem trouv lamor akoz sa. Me ver 1870, bann gouvernman dan plizir pei ti nepli soutenir bann legliz parey kouma avan. Asterla bann dimounn ti lib pou koz lor Labib ek mem pou pa dakor avek bann legliz.

4. Pandan Premie Lager Mondial, kouma bann Etidian Labib ti konsider Gran Babilonn? Explike.

4 Bann Etidian Labib ti konpran ki li pa ti ase ki zot dir zot bann fami, zot bann bon kamarad, ek bann manb zot legliz ki zot inn aret soutenir fos relizion. Zot ti anvi ki lemond antie kone ki Gran Babilonn li enn prostitie lor plan relizie! Alor, ant Desam 1917 ek koumansman 1918, sa de-trwa mil Etidian Labib ki ti ena sa lepok-la finn distribie 10 milyon trak. Dan sa trak-la, ti ena enn lartik ki ti apel « La Chute de Babylone. » San pas par kat-sink semin, sa trak-la ti dir laverite lor bann relizion ki swadizan Kretien. Sirman ou’nn fini devine, bann sef legliz ti extra ankoler! Me kanmem sa, bann Etidian Labib pa finn aret la. Zot ti bien deside pou kontign prese ek kontign obeir “Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.” (Zistwar Bann Apot 5:29NW.) Ki sa montre nou? Sa montre nou ki pandan Premie Lager Mondial, sa bann Kretien-la pa ti pou vinn bann prizonie Gran Babilonn; okontrer, zot ti pe libere ar fos relizion ek zot ti pe ed lezot pou sorti ladan zot osi.

ZOT ZEL PANDAN PREMIE LAGER MONDIAL

5. Kifer nou dir ki bann frer ti bien zele pandan Premie Lager Mondial?

5 Lontan, nou ti dir ki pep Zeova pa ti gagn So faver pandan Premie Lager Mondial parski zot pa ti pres avek zel.  Akoz sa, nou ti krwar ki Zeova finn permet Gran Babilonn fer zot vinn bann prizonie pandan enn ti peryod letan. Selman, plitar, bann frer ek ser fidel ki ti servi Bondie ant 1914 ek 1918 finn explike ki zot ti fer tou seki zot ti kapav pou kontign prese. Kan nou konpran pli bien seki’nn ariv bann Etidian Labib sa lepok-la, sa ed nou pou konpran sertin levennman ki’nn ekrir dan Labib.

Bann frer ek ser fidel ki ti servi Bondie ant 1914 ek 1918 ti fer tou seki zot ti kapav pou kontign prese

6, 7. (a) Ki difikilte bann Etidian Labib ti gagne pandan Premie Lager Mondial? (b) Ki prev nou ena ki bann Etidian Labib ti bien zele?

6 An realite, bann Etidian Labib ti bien aktif dan predikasion pandan Premie Lager Mondial. Me zot ti osi gagn plizir difikilte. Anou get de parmi sa bann difikilte-la. Premierman, bann Etidian Labib pa ti aprann pou pres zis avek Labib. Zot ti abitie distribie bann liv ek les bann piblikasion explik laverite. Par exanp, zot ti servi liv Le mystère accompli. Me dan koumansman lane 1918, kan gouvernman ti interdi sa liv-la, boukou frer ti gagn difikilte pou prese. Deziem difikilte ki zot ti gagne se ki lagrip Espagnol ti koumanse sa mem lane-la. Sa ti enn maladi bien terib ki ti kontazie. Akoz sa, bann frer ti gagn difikilte pou vwayaze ek pou prese. Me, malgre sa bann difikilte-la, bann Etidian Labib ti fer tou seki zot ti kapav pou kontign prese.

Bann Etidian Labib ti bien zele! (Get paragraf 6, 7)

7 An 1914, sa ti group Etidian Labib la ti prezant « Photo-Drame de la Création. » Dan sa prezantasion-la ti pas bann fim ansam avek bann son ek bann diapozitiv. Sa ti bien nouvo pou sa lepok-la. Dan sa Photo-Drame-la ti rakont zistwar limanite depi kreasion Adan ziska lafin Regn Zezi Kris. Kan ti prezant sa pou premie fwa an 1914, plis ki 9 milyon dimounn ti get sa. Reflesi  enn kout, sa sif-la depas kantite Temwin Zeova ki ena lor later antie azordi! Lezot rapor montre ki an 1916, plis ki 809,000 dimounn ti asiste bann renion piblik dan l’Amérique, ek an 1918, sa sif-la ti mont ziska 950,000. Tousala montre ki sa bann Etidian Labib la ti bien zele!

Bann frer responsab ti travay bien dir pou prodir bann piblikasion ki baze lor Labib ek pou ankouraz tou bann Etidian Labib

8. Kouma bann frer responsab ti ankouraz bann Etidian Labib pandan Premie Lager Mondial?

8 Pandan Premie Lager Mondial, bann frer responsab ti travay bien dir pou prodir bann piblikasion ki baze lor Labib ek pou ankouraz tou bann Etidian Labib. Sa soutien ranpli ar lamour la ti donn zot lafors pou kontign prese. Richard Barber, ki ti enn predikater bien zele sa lepok-la, ti dir: “Nou ti reisi fer sertin sirveyan sirkonskripsion kontign zot travay, ek nou ti reisi kontign distribie Latour Degard ek mem fer sa rant dan Canada, kot sa piblikasion-la ti interdi.” Li ti dir osi: “Mo ti gagn privilez pou avoy bann ti forma liv Le mystère accompli par lapos pou bann kamarad ki zot liv ti konfiske. Frer Rutherford ti demann nou pou organiz bann lasanble dan diferan lavil dan lwes l’États-Unis, ek pou avoy bann orater pou esey ankouraz bann frer ek ser otan ki posib.”

TI BIZIN SERTIN KOREKSION

9. (a) Kifer bann serviter Bondie ti bizin sertin koreksion ant 1914 ek 1919? (b) Mem si zot ti bizin sertin koreksion, ki sa pa vedir?

Ti ankor ena enn kitsoz ki bann Etidian Labib ti bizin korize. Zeova ti donn lord pou obeir bann gouvernman. Me zot pa ti bien konpran ki Zeova ti pe rod dir. (Romin 13:1) Akoz sa, zot pa ti touletan gard zot netralite kan ti ena lager. Par exanp, le 30 Me 1918 kan prezidan l’États-Unis ti demann bann dimounn pou priye pou lape, Latour Degard osi ti ankouraz bann Etidian Labib pou fer parey. Sertin frer ti donn larzan pou soutenir lager, ek sertin parmi zot ti mem vinn bann solda ek ti al lager. Li vre ki bann Etidian Labib ti bizin sertin koreksion. Me li pou fos pou panse ki se akoz sa ki zot ti vinn prizonie Gran Babilonn. An realite, zot ti’nn preske separ zot net ar lanpir mondial bann fos relizion kan ti ena Premie Lager Mondial.Lir Lik 12:47, 48.

Bann Etidian Labib pa ti bien konpran ki sa vedir gard zot netralite. Me zot ti kone ki li pa bon touy dimounn

10. Kouma bann Etidian Labib ti montre respe pou lavi?

10 Li vre ki bann Etidian Labib pa ti bien konpran ki sa vedir gard zot netralite antan ki Kretien. Me zot ti kone ki li pa bon touy dimounn. Akoz sa, mem sa tigit frer ki ti vinn bann solda ek ki ti pran zarm pandan Premie Lager Mondial, ti refiz pou touy bann dimounn.  Larme finn mem met sertin parmi zot devan dan lager pou ki zot mor.

11. Kouma bann gouvernman ti reazir kan bann Etidian Labib ti refiz pou al lager?

11 Satan Lediab ti bien ankoler kan bann frer ti res fidel ar Bondie. Akoz sa, li ti “prepar maler o-nom lalwa.” (Psom 94:20, NW.) James Franklin Bell, enn zeneral dan larme l’États-Unis, ti dir Frer Rutherford ek Frer Van Amburgh ki gouvernman ti esey pas enn nouvo lalwa ki ti pou kondann a-mor ninport kisannla ki refiz al lager. Li ti pe atann ki sa lalwa-la aplik sirtou pou bann Etidian Labib. Me zeneral-la ti bien ankoler kan sa lalwa-la pa’nn pase, ek li ti dir Frer Rutherford ki se prezidan l’États-Unis ki ti anpes sa. Lerla zeneral-la ti dir: “Nou kone kouma pou gagn zot, ek nou pou fer li!”

12, 13. (a) Kifer wit frer ti kondane pou pas boukou lane dan prizon? (b) Eski sa bann frer-la ti perdi zot determinasion pou obeir Zeova parski zot ti dan prizon? Explike.

12 Me finalman, gouvernman ti trouv enn fason pou pini bann Etidian Labib. Bann lotorite ti aret Frer Rutherford ek Frer Van Amburgh, ansam avek sis lezot reprezantan lasosiete Watch Tower. Ziz ki ti ansarz sa case-la ti dir ki sa wit frer-la ti pli danzere ki enn group solda Alman. Li ti dir osi ki sa bann frer-la ti ofans gouvernman, larme, ek tou bann legliz ek ki zot ti bizin gagn enn pinision bien sever. [1] (Get not alafin lartik.) Alor, sa wit Etidian Labib-la ti kondane pou pas boukou lane dan prizon Atlanta, dan l’État Géorgie. Selman, apre lager zot ti libere ek ti tir tou bann sarz ki ti ena lor zot.

13 Mem kan zot ti dan prizon, sa wit frer-la ti bien deside pou obeir lalwa Bondie. Kouma nou konn sa? Zot ti  ekrir prezidan l’États-Unis ek zot ti demann li pou liber zot. Dan sa let-la, zot ti dir ki Labib dir nou ki fode pa nou touy dimounn, ek ki ninport kisannla ki’nn voue so lavi ar Bondie ek dezobeir sa lord-la par expre, pou perdi faver Bondie ek pou mor. Zot ti explike ki se akoz sa ki zot pa kapav ek zot pa pou touy enn lot dimounn. Zot ti ena boukou kouraz pou ekrir prezidan enn let koumsa! Li kler ki sa bann frer-la ti res bien determine pou obeir Zeova.

PEP BONDIE ANFIN LIB!

14. Servi Labib pou explike ki’nn arive ant 1914 ek 1919.

14 Malaki 3:1-3 explike seki ti ariv bann Etidian Labib ant 1914 ek koumansman 1919. (Lir. *) Zeova, “vre Segner,” ek Zezi Kris, “mesaze lalians,” ti vinn inspekte “bann garson Levi,” setadir bann ki ena lesperans pou al dan lesiel. Apre ki Zeova ti koriz zot ek ti pirifie zot, zot ti pare pou gagn enn nouvo responsabilite. An 1919, Zezi ti etabli “lesklav fidel ek saz,” pou diriz ek ansegn tou bann serviter Bondie. (Matie 24:45NW.) Anfin, bann serviter Bondie ti libere ar Gran Babilonn! Depi sa, zot finn kontign aprann plis lor volonte Bondie, ek zot lamour pou Li finn vinn pli for. Zot vremem bien rekonesan anver Bondie pou sa benediksion-la! [2]—Get not alafin lartik.

15. Kouma nou kapav montre nou rekonesans ki nou finn libere ar Gran Babilonn?

15 Nou vremem bien rekonesan ki nou finn libere ar Gran Babilonn. Satan pa finn reisi detrir vre ladorasion. Me kanmem sa, nou bizin rapel kifer Zeova finn liber nou. Zeova anvi ki tou dimounn gagn lavi sov. (2 Korintien 6:1) Me bann fos relizion ankor pe kontrol bann milyon dimounn sinser, ek sa bann dimounn-la bizin nou led! Alor, anou fer tou seki nou kapav pou imit nou bann frer fidel dan lepase, ek ed bann dimounn pou libere ar fos relizion.

^ [1] (paragraf 12) Get liv Faith on the March par A. H. Macmillan, paz 99.

^ [2] (paragraf 14) Ena boukou pwin komin ant kaptivite bann Zwif dan Babilonn ek seki ti ariv bann Kretien apre ki lapostazi ti koumanse. Selman, nou pa kapav dir kaptivite bann Zwif ti reprezant seki ti ariv bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Akoz sa, fode pa nou esey rod bann sinifikasion profetik pou sak ti detay. Ena sertin diferans. Par exanp, bann Zwif ti an kaptivite pandan 70 an, me bann Kretien ti prizonie Gran Babilonn pandan pli lontan.

^ par. 14 Malaki 3:1-3: ‘Gete! Mo pe avoy mo mesaze, ek li pou ouver enn semin devan mwa. Ek enn kout, vre Segner ki zot pe rode, pou vinn dan so tanp; ek mesaze lalians ki zot bien kontan, pou vini. Gete! Pena dout ki Li pou vini,’ Zeova, Sef bann larme inn dir. ‘Me kisannla ki pou siport zour ki Li pou vini, ek kisannla ki pou kapav tini debout kan Li pou paret? Parski Li pou kouma dife enn kikenn ki pirifie ek kouma lapoud ki bann dimounn servi pou lav linz. Ek Li pou asize parey kouma enn kikenn ki afinn ek ki pirifie larzan, ek Li pou pirifie bann garson Levi; ek Li pou pirifie zot parey kouma pirifie lor ek larzan, ek vremem zot pou vinn pou Zeova bann dimounn ki prezant enn ofrand avek lazistis.’”