Skip to content

Skip to table of contents

“Kontign Ankouraz Sakenn Zot Kamarad Sak Zour”

“Kontign Ankouraz Sakenn Zot Kamarad Sak Zour”

“Si zot ena kik mesaz pou ankouraz bann dimoun ki la, zot kapav koze.”ZISTWAR BANN APOT 13:15.

KANTIK: 121, 45

1, 2. Kifer li inportan pou ankouraz lezot?

CRISTINA, ki ena 18 an, dir: “Bien rar mo bann paran ankouraz mwa. Pli souvan zot kritik mwa. Ek parfwa zot bann parol bien blesan. Zot dir ki mo pena okenn matirite, ki zame mo pa pou sanze, ek ki mo gro. Alor bien souvan mo plore ek mo prefer pa koz ar zot. Mo santi ki mo pa vo-nanye.” [1] (Get not alafin lartik.) Lavi kapav bien difisil kan nou pa gagn lankourazman ar lezot!

2 Dan enn lot kote, reflesi ki kantite nou kapav ed lezot kan nou ankouraz zot. Rubén dir: “Mo ti santi mwa initil, ek mo ti bizin lit kont sa santiman-la pandan boukou lane. Me enn fwa, mo ti pe pres avek enn ansien ek li ti remarke ki mo pa ti tro bien. Avek boukou konpasion li finn ekout mwa exprim mo bann santiman. Apre sa, li ti fer mwa rapel bann bon kitsoz ki mo ti deza pe fer. Li ti osi fer mwa rapel bann parol Zezi—ki sakenn parmi nou ena plis valer ki boukou mwano. Souvan mo rapel sa verse-la, ek li ankor touzour tous mo leker. Seki sa ansien ti dir mwa ti fer enn  extra gran diferans ek mo ti sanz mo fason panse.”Matie 10:31.

3. (a) Ki lapot Pol ti dir lor lankourazman? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Labib dir ki nou bizin ankouraz sakenn nou kamarad regilierman. Lapot Pol ti ekrir bann Kretien Ebre: “Fer atansion, mo bann frer, pangar kikenn parmi zot devlop enn move leker ki mank lafwa ek li detourn li ar Bondie vivan; me kontign ankouraz sakenn zot kamarad sak zour.” Pol ti explike kifer: “Parski pangar kikenn parmi zot les so leker vinn dir par pouvwar ki pese ena pou anbet dimounn.” (Ebre 3:12, 13, NW.) Reflesi ki kantite sa ti fer twa dibien kan enn dimounn ti ankouraz twa. Alor, ki bann rezon nou ena pou ankouraz nou bann frer? Ki nou kapav aprann ar fason ki Zeova, Zezi, ek Pol ti ankouraz lezot? Ek dan ki diferan fason nou kapav ankouraz sakenn nou kamarad? Anou examinn sa bann kestion-la.

NOU TOU NOU BIZIN LANKOURAZMAN

4. Kisannla bizin lankourazman? Kifer laplipar dimounn azordi pa ankouraz lezot?

Sakenn parmi nou bizin lankourazman. Ek se sirtou bann zanfan ki bizin lankourazman zot paran. Enn profeser ki apel Timothy Evans explike ki bann zanfan “bizin lankourazman parey kouma bann plant bizin delo.” Li dir osi: “Kan enn zanfan gagn lankourazman, li santi ki li ena valer ek ki lezot kontan li.” Me parski nou pe viv dan “bann dernie zour,” boukou dimounn egois ek ena bien tigit “lafeksion natirel” pou sakenn zot kamarad. (2 Timote 3:1-5NW.) Sertin paran pa ankouraz zot zanfan parski zotmem zame zot pa ti gagn lankourazman ar zot paran. Bann adilt osi bizin lankourazman, me malerezman, bien souvan se pa sa ki zot gagne. Par exanp, boukou plengne parski zame zot pa gagn okenn felisitasion pou travay ki zot fer.

Felisit lezot pou enn kitsoz ki zot inn bien fer

5. Kouma eski nou kapav ankouraz lezot?

5 Nou kapav ankouraz lezot kan nou felisit zot pou enn kitsoz ki zot inn bien fer. Nou kapav osi ankouraz lezot kan nou dir zot ki zot ena bann zoli kalite ek kan nou rekonfort zot si zot tris ouswa dekouraze. (1 Tesalonisien 5:14) Nou ena boukou lokazion pou dir nou bann frer ek ser bann parol bien ankourazan, parski souvan nou avek zot. (Lir Ekleziast 4:9, 10. *) Alor demann tomem: ‘Eski mo dir lezot kifer zot ena valer pou mwa ek kifer mo kontan zot? Ek eski mo fer sa ninport kan mo gagn lokazion?’ Reflesi lor seki Labib dir: “Enn bon parol ki tom dan ler ki bizin, ki kantite li bon!”Proverb 15:23.

6. Kifer Satan anvi dekouraz pep Bondie? Donn enn lexanp ki montre kouma li ti esey fer sa.

6 Proverb 24:10 dir: “Si to dekouraze zour ki maler vinn lor twa, to pou ena  enn tigit lafors mem.” Satan kone ki si li dekouraz nou, li kapav fer nou relasion avek Zeova vinn frazil. Li ti esey dekouraz Zob kan li ti fer Zob pas par bann soufrans terib. Me alafin, sa pa ti pas kouma Satan ti prevwar. Zob ti res fidel anver Zeova. (Zob 2:3; 22:3; 27:5) Nou osi nou kapav lager kont Satan ek fer sir ki li pa gagn viktwar lor nou. Si nou kontign ankouraz nou fami ek nou bann frer ek ser dan kongregasion, nou kapav ed sakenn nou kamarad pou res zwaye ek pou res pros ar Zeova.

BANN LEXANP KI NOU KAPAV IMITE

7, 8. (a) Kouma Zeova finn ankouraz bann dimounn? (b) Kouma eski bann paran kapav imit lexanp Zeova? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Zeova Li, Li ankouraz bann dimounn. Enn ekrivin Psom ti ekrir: “Zeova pre ar bann dimounn ki zot leker inn kase; ek Li sov bann ki dekouraze.” (Psom 34:18NW, not) Kan profet Zeremi ti gagn per ek ti dekouraze, Zeova ti promet pou ed li. (Zeremi 1:6-10) Zeova ti avoy enn anz pou fortifie profet Daniel, ki ti aze. Sa anz-la ti apel Daniel enn zom “bien dezirab.” (Daniel 10:8, 11, 18, 19) Eski to kapav ankouraz to bann frer ek ser dan sa fason-la, mem bann pionie ek osi bann frer ek ser aze ki nepli kapav fer boukou?

Paran, ed to bann zanfan pou andir bann difikilte ki zot gagne dan lekol

8 Mem si Zeova ek Zezi finn pas boukou lane ansam, Zeova ti kone ki Li ti ankor touzour bizin ankouraz so Garson, kan li ti lor later. Kan Zezi ti koumans so minister ek pandan so dernie lane lor later, li ti tann so Papa koze depi lesiel. Dan de lokazion Zeova ti dir: “Limem mo Garson ki mo bien kontan ek ki mo finn aprouve.” (Matie 3:17; 17:5, NW.) Pena dout ki sa ti bien ankouraz Zezi kan li ti tann so Papa dir ki Li kontan li ek ki Li fier so garson. Dan lanwit avan so lamor, Zezi ti bien trakase. Zeova ti ankouraz Zezi kan Li ti avoy enn anz pou fortifie li ek pou rekonfort li. (Lik 22:43) Paran, to kapav imit lexanp Zeova kan regilierman to ankouraz to zanfan. Felisit zot kan zot inn bien fer enn kitsoz. Ek kan zot gagn bann difikilte dan lekol, fer tou seki to kapav pou fortifie zot ek pou ed zot pou andire.

9. Ki nou kapav aprann ar fason ki Zezi ti azir anver so bann zapot?

9 Zezi osi finn les enn bon lexanp ki nou kapav imite. Dernie sware ki li ti pase ar so bann zapot avan li mor, Zezi ti lav zot lipie ek ti dir zot ki kantite li inportan pou ena limilite. Me zot ti ena lorgey ek zot ti diskite pou kone kisannla ti pli gran parmi zot. Ek avek enn gran manier, Pier ti mem dir ki zame li ti pou kit Zezi. (Lik 22:24, 33, 34) Kanmem sa, Zezi pa ti aret li lor zot bann erer. Okontrer, li ti felisit zot parski zot ti res fidel ar li. Li ti promet zot ki zot ti pou fer bann pli gran travay ki  seki limem li’nn fer. Ek li ti rasir zot ki Zeova kontan zot. (Lik 22:28; Zan 14:12; 16:27) Nou kapav demann noumem: ‘Eski mo imit Zezi ek mo felisit lezot pou zot bann zoli kalite, olie ki mo aret mwa lor zot bann erer?’

10, 11. Kouma Pol ti ankouraz so bann frer, ek ki li ti dispoze pou fer?

10 Lapot Pol souvan ti dir bann bon kitsoz lor so bann frer. Li finn pas boukou lane ansam avek sertin parmi zot pandan so bann vwayaz, ek li finn aprann konn zot bien. Me li pa ti ekrir lor zot bann erer. Okontrer, li ti koz zot an bien. Par exanp, Pol ti dir ki li ti kontan Timote ‘kouma [so] garson, ek ki li fidel dan Lesegner.’ Pol ti dir osi ki li ti ena konfians ki Timote ti pou pran swin lezot. (1 Korintien 4:17; Filipien 2:19, 20) Pol ti dir bann Kretien dan Korint ki Tit ti so “konpagnon” ek ti travay ansam avek li pou ed zot. (2 Korintien 8:23) Pena dout ki sa ti bien ankouraz Timote ek Tit kan zot ti kone ki Pol ti panse lor zot!

11 Pol ek so konpagnon Barnabas ti riske zot lavi pou ankouraz zot bann frer. Par exanp, zot toule-de ti kone ki boukou dimounn dan lavil List ti anvi touy zot. Kanmem sa, zot ti retourn laba pou ankouraz bann nouvo disip ek pou ed zot res fidel ar Zeova. (Zistwar Bann Apot 14:19-22) Plitar, dan Efez, Pol so lavi ti an danze parski ti ena enn lafoul dimounn ki ti bien ankoler. Me li ti res ase lontan laba pou ki li kapav ankouraz so bann frer. Zistwar Bann Apot 20:1, 2 dir: “Pol fer apel bann disip, li ankouraz zot, li dir zot orevwar, e li al Masedwann. Pandan so vwayaz dan sa rezion la li ankouraz bann fidel, ziska ki li ariv Lagres.”

ANKOURAZ SAKENN ZOT KAMARAD

12. Kifer li bon pou nou ki nou asiste bann renion?

12 Zeova anvi seki pli bon pou nou. Se akoz sa ki Li dir nou zwenn nou bann frer ek ser regilierman. Dan nou bann renion, nou aprann konn Zeova pli bien ek nou ankouraz sakenn parmi nou. (1 Korintien 14:31; lir Ebre 10:24, 25.) Cristina, ki nou ti mansione dan koumansman lartik, dir: “Seki mo pli kontan ar bann renion, se lamour fraternel ek lankourazman ki mo gagne laba. Parfwa mo demoralize avan ki mo ariv Lasal. Me apre, bann ser vinn koz ar mwa, zot may mwa ek dir mwa ki mo zoli zordi. Zot dir mwa ki zot kontan mwa ek ki zot kontan kan zot trouv bann progre spiritiel ki mo pe fer. Gras-a zot bann lankourazman, mo santi mwa telman bien!” Li vremem inportan ki sakenn parmi nou ankouraz lezot, pa vre!Romin 1:11, 12.

13. Kifer mem bann ki pe servi Zeova depi boukou lane bizin lankourazman?

13 Mem bann ki pe servi Zeova depi boukou lane bizin lankourazman. Reflesi lor lexanp Zozwe. Kan bann Izraelit ti pre pou rant dan Later Promiz, Zeova ti swazir Zozwe pou gid zot. Pourtan, Zeova ti dir Moiz ankouraz Zozwe mem si li finn servi Zeova pandan boukou lane. Zeova ti dir Moiz: “Etabli Zozwe kouma gid lor zot, ankouraz li ek fortifie li, parski se limem ki pou travers Zourdin avek lepep deryer  li ek se limem ki pou fer zot erit later ki to pou trouve.” (Deteronom 3:27, 28) Zozwe ti bizin lankourazman, parski plitar, nasion Izrael ti pou bizin fer plizir batay kont bann lezot nasion ek mem perdi omwin enn batay ladan. (Zozwe 7:1-9) Azordi, nou kapav ankouraz bann ansien ek bann sirveyan sirkonskripsion ki pe travay dir pou pran swin pep Bondie. (Lir 1 Tesalonisien 5:12, 13.) Enn sirveyan sirkonskripsion ti dir: “Parfwa bann frer ekrir bann let remersiman pou dir nou ki kantite zot finn apresie nou vizit. Nou gard sa bann let-la ek nou lir zot kan nou moral inpe down. Se vremem enn sours lankourazman.”

Nou ed nou bann zanfan pou vinn pli pros ar Zeova kan nou ankouraz zot sinserman (Get paragraf 14)

14. Ki bann lexanp montre nou ki li bon ki nou felisit lezot kan nou donn zot konsey?

14 Enn fwa, lapot Pol ti bizin donn konsey bann Korintien. Kan zot ti met sa konsey-la an pratik, Pol ti felisit zot. (2 Korintien 7:8-11) Pena dout ki so bann parol ti ankouraz zot pou kontign fer seki bon. Azordi, bann paran ek bann ansien kapav imit lexanp Pol. Andreas, ki ena de zanfan, dir: “Lankourazman ki to donn enn zanfan permet li grandi lor plan spiritiel ek emosionel. Kan to ankouraz li, bann konsey ki to donn li pas pli bien. Mem si bann zanfan kone ki kitsoz ki bon, kan nou ankouraz zot regilierman, sa permet zot pran labitid pou fer seki bon.”

KI KAPAV ED TWA POU ANKOURAZ LEZOT?

15. Kouma eski nou kapav ankouraz lezot?

15 Dir to bann frer ek ser ki kantite to apresie zot bann zefor ek zot bann zoli kalite. (2 Kronik 16:9; Zob 1:8) Si nou fer sa, nou pe imit Zeova ek Zezi. Zot apresie tou seki nou fer pou zot, mem si nou pa reisi fer otan ki nou ti anvi. (Lir Lik 21:1-4; 2 Korintien 8:12.) Par exanp, nou kone ki pou nou bann frer ek ser aze, sa demann zot boukou zefor pou vinn renion ek pou al prese regilierman. Eski nou ankouraz zot ek nou felisit zot pou tou seki zot pe fer?

16. Kan eski nou kapav ankouraz lezot?

16 Ankouraz lezot pli souvan ki to kapav. Ninport kan to remark bon aksion ki enn dimounn inn fer, pa bliye felisit li. Kan Pol ek Barnabas ti dan Antios, dan Pisidi, bann sef dan sinagog ti  dir zot: “Mo bann frer, si zot ena kik mesaz pou ankouraz bann dimoun ki la, zot kapav koze.” Pol, ti profit sa lokazion-la pou ankouraz bann ki ti la. (Zistwar Bann Apot 13:13-16, 42-44) Kan nou ankouraz lezot, lezot osi pou ankouraz nou.Lik 6:38.

17. Ki meyer fason nou kapav felisit lezot?

17 Dir bann kitsoz presi. Kan Zezi ti felisit bann Kretien dan Tiatir, li ti dir bann kitsoz presi kan li ti explik zot ki kitsoz zot ti pe fer bien. (Lir Revelasion 2:18, 19, NW.) Kouma nou kapav imit li? Kitfwa nou kapav felisit enn ser ki pe elve so bann zanfan tousel mem si sa bien difisil pou li. Ouswa si to enn paran, to kapav felisit to bann zanfan pou zefor ki zot pe fer pou servi Zeova. Explik zot ki bann bon kitsoz to finn remarke. Si nou presi kan nou pe ankouraz lezot, zot pou kone ki nou vremem sinser dan seki nou pe dir.

18, 19. Kouma nou kapav ed sakenn nou kamarad pou res pros ar Zeova?

18 Zeova ti demann Moiz pou ankouraz ek fortifie Zozwe. Biensir, azordi Zeova pa pou koz ar nou ek dir nou ankouraz tel ou tel dimounn. Me Li kontan kan Li trouv zefor ki nou fer pou ankouraz lezot. (Proverb 19:17; Ebre 12:12) Par exanp, kan enn frer vinn fer diskour dan nou kongregasion, nou kapav dir li seki nou’nn apresie dan so diskour. Kitfwa seki li’nn dir dan so diskour finn ed nou pou fer fas ar enn problem ouswa pou konpran enn verse pli bien. Enn ser ti ekrir enn frer ki ti fer enn diskour ek ti dir li: “Mem si nou’nn koze zis pou de-trwa minit, to’nn trouve ki mo pa ti bien, ek to’nn rekonfort mwa ek ankouraz mwa. Mo anvi dir twa ki, kan to’nn koz avek bonte, ki li lor lestrad ouswa fas-a-fas, mo finn santi ki se enn kado ki Zeova finn donn mwa.”

19 Nou pou kapav ed sakenn nou kamarad pou res pros ar Zeova si nou swiv konsey Pol: “Kontign ankouraz zot ant zotmem ek fortifie sakenn zot kamarad, parey kouma zot deza pe fer.” (1 Tesalonisien 5:11, NW.) Si nou “kontign ankouraz sakenn [nou] kamarad sak zour,” nou pou fer Zeova bien kontan!

^ [1] (paragraf 1) Finn sanz sertin nom.

^ par. 5 Ekleziast 4:9, 10: De pli bon ki enn, parski zot gagn enn zoli rekonpans pou travay dir ki zot fer. 10 Parski si enn ladan tonbe, lot-la kapav lev so kamarad. Me ki pou ariv enn kikenn ki tonbe ek ki pena personn pou lev li?”