Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 21

Pa Les “Sazes sa Lemond-la” Anbet Zot

Pa Les “Sazes sa Lemond-la” Anbet Zot

“Sazes sa lemond-la li bet devan Bondie.”​—1 KOR. 3:19NW.

KANTIK 98 Bann Lekritir​—Inspire par Bondie

REZIME *

1. Ki Parol Bondie ansegn nou?

NOU kapav fer fas ar ninport ki problem, parski Zeova Li nou Gran Instrikter. (Iza. 30:20, 21) So Parol ansegn nou tou seki nou bizin pou nou bien “kalifie ek ekipe pou fer enn bon travay.” (2 Tim. 3:17) Kan nou viv dapre bann lansegnman ki ena dan Labib, nou vinn pli saz ki bann ki ankouraz nou pou viv dapre “sazes sa lemond-la.”​—1 Kor. 3:19, NW; Ps. 119:97-100.

2. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Kouma nou pou examine, sazes sa lemond-la souvan pous nou pou satisfer nou bann dezir egois. Alor, kitfwa nou kapav trouv sa difisil pou pa pans ek azir kouma bann dimounn dan lemond. Ala kifer, Labib dir: “Fer atansion ki personn pa antrenn zot kouma so viktim par mwayin filozofi ek tronpri ki dan vid ki baze lor tradision bann zom.” (Kol. 2:8, NW) Dan sa lartik-la, nou pou examine kouma bann dimounn finn koumans aksepte de mansonz ki Satan ansegne. Dan sak domenn, nou pou trouve kifer sazes sa lemond-la li bet ek kouma sazes ki ena dan Parol Bondie li boukou pli siperyer ki tou seki sa lemond-la kapav donn nou.

SANZMAN DAN FASON PANSE LOR SEXIALITE

3-4. Ant bann lane 1900 ek 1930, kouma fason panse bann dimounn dan l’États-Unis finn sanze konsernan sexialite?

3 Ant bann lane 1900 ek 1930 dan l’États-Unis, finn ena enn gran sanzman dan fason panse bann dimounn lor seki bon ek pa bon konsernan sexialite. Avan, boukou ti krwar ki se zis bann ki ti marye ki ti ena drwa gagn bann relasion sexiel ek ki sa pa ti enn size pou koze an piblik. Tigit-tigit bann dimounn inn rezet sa bann prinsip-la, ek boukou kitsoz inn koumans vinn akseptab.

 4 Dan bann lane 1920 ziska 1929, sirtou apre lafin Premie Lager Mondial, fason ki bann dimounn ti azir ek zot latitid anver sexialite ti bien sanze. Enn madam ki fer bann resers dir: “Bann fim, pies teat, sante, liv, ek bann piblisite inn koumans met boukou laksan lor sexialite.” Pandan sa bann lane-la, fason ki sertin ti danse ti fer bann dimounn pans plis lor bann kitsoz sexiel, ek bann linz ki zot ti mete ti vinn pli indesan. Parey kouma Labib ti anonse konsernan bann dernie zour, bann dimounn ti pou “kontan plezir.”​—2 Tim. 3:4.

Bann serviter Zeova pa les zot inflianse par bann prinsip imoral sa lemond-la (Get paragraf 5) *

5. Depi 1960, ki’nn arive ar fason panse lemond konsernan bann prinsip moral?

5 Apre 1960, boukou plis dimounn ti pe viv ansam san ki zot marye ek lomosexialite ek divors ti pe vinn deplizanpli komin. Boukou divertisman ti pe montre bann senn pli oze ki ena enn rapor avek sexialite. Ki rezilta tousala ti amene? Enn ekrivin ti dir ki ena boukou move konsekans kan bann dimounn aret swiv bann prinsip moral. Par exanp, ena bann fami kot bann paran inn separe ouswa enn paran inn abandonn lafami, ena osi bann dimounn ki ena bann problem lor plan afektif ek bann ki esklav pornografi. Anplis, kan nou trouve kouma bann maladi ki transmet par bann relasion sexiel, kouma sida, pe fane partou, se enn prev ki sazes sa lemond-la li bet.​—2 Pier 2:19.

6. Kouma fason ki lemond konsider sexialite li exakteman seki Satan anvi?

6 Fason ki lemond konsider sexialite se exakteman samem ki Satan anvi. Pena dout ki Satan kontan pou trouv bann dimounn servi bann relasion sexiel dan enn fason ki Zeova pa ti anvi ek koumsa zot montre ki zot pena okenn respe pou maryaz, enn kado ki Bondie inn donn bann dimounn. (Efe. 2:2) Kan bann dimounn azir dan enn fason imoral, zot montre ki zot pena respe pou sa zoli kado ki Zeova inn donn bann dimounn pou gagn bann zanfan. Ek sa kapav fer zot perdi posibilite pou viv pou touletan.​—1 Kor. 6:9, 10.

SEKI LABIB DIR LOR SEXIALITE

7-8. Kifer seki Labib ansegne lor sexialite boukou pli bon ki seki sa lemond-la ansegne?

7 Bann dimounn ki swiv sazes sa lemond-la, zot fer boufon ar bann prinsip moral ki ena dan Labib kan zot dir ki sa bann prinsip-la pa realist ditou. Kitfwa zot kapav dir: ‘Kifer Bondie ti pou kree nou avek bann dezir sexiel ek apre demann nou pou kontrol sa bann dezir-la?’ Zot poz sa kestion-la parski zot dan lerer  ek zot panse ki si enn dimounn anvi fer enn kitsoz, li bizin fer li. Me Labib dir enn kitsoz bien diferan. Li dir ki nou pena pou swiv sak dezir ki nou ena, me ki nou ena kapasite pou lit kont bann move dezir. (Kol. 3:5, NW) Anplis, Zeova inn kree maryaz pou ki nou kapav satisfer bann dezir sexiel ki apropriye dan maryaz. (1 Kor. 7:8, 9) Gras-a sa dispozision-la, enn misie ek so madam kapav profit bann relasion sexiel san okenn regre ek traka ki souvan limoralite sexiel amene.

8 Konpare ar sazes ki ena dan sa lemond-la, Labib ansegn nou pou ena enn pli bon fason panse lor sexialite. Labib dir ki bann relasion sexiel kapav enn kitsoz ki donn plezir. (Prov. 5:18, 19) Parkont, Labib dir: “Sakenn parmi zot bizin kone kouma li pou kontrol so prop lekor dan enn fason ki sin ek onorab, pa avek enn lanvi exazere pou bann dezir sexiel parey kouma bann nasion ki pa konn Bondie.”​—1 Tes. 4:4, 5NW.

9. (a) Ant bann lane 1900 ek 1930, kouma bann serviter Zeova ti ankouraze pou swiv sazes ki ena dan Parol Bondie? (b) Ki konsey bien saz nou trouve dan 1 Zan 2:15, 16? (c) Kouma inn mansione dan Romin 1:24-27, ki bann pratik imoral fode pa nou aksepte?

9 Ant bann lane 1900 ek 1930, bann serviter Zeova pa ti les zot anbete par bann dimounn ki ti “vinn insansib lor plan moral.” (Efe. 4:19, NW) Zot ti esey met an pratik bann prinsip Zeova. Latour Degard 15 Me 1926 (an angle) ti dir ki “enn misie ouswa enn madam ti bizin pena bann panse ek bann kondwit inpir, sirtou anver enn dimounn lot sex.” Malgre seki ti pe pase dan lemond otour zot, bann serviter Zeova ti pe swiv sazes Parol Bondie ki pli siperyer ki sazes sa lemond-la. (Lir 1 Zan 2:15, 16.) Nou vremem rekonesan ki nou ena Parol Bondie! Nou osi remersie Zeova ki donn nou manze spiritiel dan ler ki bizin pou ed nou reziste kont sazes sa lemond-la konsernan sexialite. *—Lir Romin 1:24-27, NW. *

BANN DIMOUNN KONTAN ZOTMEM PLIS KI BIZIN

10-11. Ki Labib ti averti pou arive dan bann dernie zour?

10 Labib ti averti ki dan bann dernie zour, bann dimounn ti pou “kontan zotmem.” (2 Tim. 3:1, 2, NW) Alor, sa pa etonn nou ki lemond inn ankouraz sa latitid egois la. Enn ansiklopedi dir ki pandan bann lane 1970, “bann liv ki donn bann konsey pratik ti kontign ogmante.” Sertin sa bann liv-la “ti ankouraz bann lekter pou konn ek aksepte zotmem ek kontan zot kouma zot ete.” Get par exanp seki ti ekrir dan enn sa bann liv-la: “Kontan tomem, parski tomem dimounn pli zoli ek pli extraordiner ki’nn existe lor sa later-la.” Sa liv-la dir ki “enn dimounn bizin desid par limem kouma li pou azir, ek fer tou seki li panse bon ek ki dan so lavantaz.”

11 Eski to’nn deza tann sa avan? Satan ti ankouraz Ev pou fer parey. Li ti dir Ev ki li ti pou kapav “vinn kouma Bondie” ek “konn seki bon ek seki pa bon.” (Zen. 3:5) Azordi, boukou dimounn pans plis ki bizin lor zotmem. Zot panse ki pena personn, pa mem Bondie, ki kapav dir zot ki kitsoz bon ek ki kitsoz pa bon. Par exanp, nou trouv bien sa latitid-la, sirtou dan fason panse bann dimounn lor maryaz.

Enn Kretien met an premie seki lezot bizin, sirtou seki so konzwin bizin (Get paragraf 12) *

12. Ki fason panse lor maryaz lemond pe ankouraz bann dimounn pou ena?

 12 Labib konsey enn mari ek so madam pou tret sakenn so kamarad avek respe ek pou gard zot promes ki zot inn fer ar zot kamarad kan zot inn marye. Li ankouraz bann konzwin pou fer tou pou zot res ansam, kan li dir: “Enn zom pou kit so papa ek so mama, ek li pou atase ar so madam ek zot pou vinn enn sel laser.” (Zen. 2:24) Parkont, bann ki les zot inflianse par sazes sa lemond-la, ankouraz enn lot fason panse. Zot dir ki sak konzwin bizin get zis seki li bizin pou limem. Enn liv lor divors dir: “Dan sertin seremoni maryaz, promes tradisionel ki bann nouvo marye fer pou kontan zot kamarad ‘tanki zot viv’ finn ranplase par ‘tanki ki zot kontan zot kamarad,’ enn promes ki inplik mwins langazman pou enn koup marye.” Parski bann dimounn nepli trouv maryaz kouma enn kitsoz permanan, bann fami finn separe ek boukou finn bien soufer. Pena dout ki fason panse lemond lor maryaz bien bet.

13. Donn enn rezon kifer Zeova deteste bann dimounn orgeye.

13 Labib dir: “Zeova deteste enn kikenn ki ena enn leker orgeye.” (Prov. 16:5) Kifer Zeova deteste bann dimounn orgeye? Enn rezon se parski bann ki devlop ek ankouraz sa latitid pou kontan zis zotmem la, zot ena lorgey, parey kouma Satan. Bondie ti servi Zezi pou kree tou kitsoz. Alor, sey mazine ki kalite lorgey Satan ena, pou ki li’nn kapav panse ki Zezi ti pou prostern devan li ek ador li! (Mat. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16, NW) An realite, bann ki panse ki zot tro inportan, parey kouma Satan, zot lexanp mem konfirme ki sazes sa lemond-la bien bet devan Bondie.

SEKI LABIB DIR LOR LATITID POU KONTAN ZIS TOMEM

14. Kouma Romin 12:3 ed nou pou ena enn fason panse ekilibre lor noumem?

14 Labib ed nou pou ena enn fason panse ekilibre lor noumem. Labib montre ki li bon ki nou kontan noumem inpe. Zezi ti dir: “Kontan to prosin parey kouma tomem,” ki montre ki nou bizin dan enn fason rezonab donn enn sertenn latansion bann kitsoz ki nou bizin. (Mat. 19:19) Parkont, Labib ansegn nou ki fode zame nou panse ki nou pli inportan ki lezot.  Okontrer, Labib dir: “Pa fer nanye par rivalite, me avek imilite, konsider lezot meyer ki zotmem.”​—Fil. 2:3; lir Romin 12:3, NW. *

15. Kifer to panse ki konsey ki Labib done lor fason ki nou bizin konsider noumem li bon?

15 Azordi, boukou dimounn, ki sertin konsider kouma saz dan sa lemond-la, dir ki bann konsey ki ena dan Labib zot bet. Zot dir ki, si to panse ki lezot pli siperyer ki twa, savedir ki to feb, ek lezot pou dominn lor twa. Me, latitid ki lemond Satan pe ankouraze finn amenn ki rezilta? Ki to’nn remarke? Eski bann dimounn egois zot ere? Eski zot fami ere? Eski zot ena bann vre kamarad? Eski zot ena enn bon lamitie avek Bondie? Dapre seki to’nn trouve, ki kitsoz amenn bann pli bon rezilta, swiv sazes ki ena dan sa lemond-la ouswa sazes ki trouv dan Parol Bondie?

16-17. Pou ki kitsoz nou kapav rekonesan, ek kifer?

16 Enn kikenn ki swiv konsey bann ki sa lemond-la konsider kouma saz, li parey kouma enn touris ki pe demann enn lot touris direksion pou al enn plas, alor ki zot toulede inn perdi. Zezi ti dir konsernan bann dimounn “saz” dan so lepok: “Zot kouma enn lider [“gid,” NW] aveg ki pe diriz bann aveg. E si enn aveg diriz enn lot aveg, toulede pou tom dan trou.” (Mat. 15:14) Vremem, sazes sa lemond-la li bien bet devan Bondie.

Bann serviter Bondie pe reget bann moman dan zot lavi ki zot inn pase dan servis Zeova avek boukou satisfaksion (Get paragraf 17) *

17 Bann konsey Labib zot saz, ek zot inn touletan montre ki zot itil “pou ansegne, repran, korize, fer grandi dan lazistis [“pou disiplinn dan enn fason zis,” NW].” (2 Tim. 3:16) Nou vremem rekonesan ki Zeova finn protez nou kont sazes sa lemond-la, atraver so lorganizasion! (Efe. 4:14) Manze spiritiel ki Li donn nou fer nou gagn lafors ki nou bizin pou nou kapav swiv bann prinsip ki dan so Parol. Se vremem enn privilez ki Zeova pe gid nou par so sazes ki nou kapav fer konfians ek bann konsey ki ena dan Labib!

KANTIK 54 “Samem Sa Semin-La”

^ par. 5 Sa lartik-la pou ed nou pou krwar ankor plis ki Zeova Limem sel vre Lasours bann bon konsey. Sa lartik-la pou osi montre nou ki nou pou gagn bann konsekans bien grav kan nou swiv sazes sa lemond-la, me kan nou met an pratik sazes ki ena dan Parol Bondie, sa pou itil pou nou.

^ par. 9 Par exanp, get Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 1, sapit 24-26, ek Volim 2, sapit 4-5; ek Repons pou 10 Kestion Bann Zenn Demande, kestion 7, paz 21-23.

^ par. 9 Romin 1:24-27: 24 Se akoz sa ki Bondie finn abandonn zot dan zot bann aksion inpir, dapre dezir zot leker; pou ki zot zet dezoner lor zot lekor. 25 Zot finn ranplas laverite lor Bondie par enn kitsoz ki fos, ek zot finn ador ek servi seki Bondie finn kree olie zot servi Kreater Limem, ki merite ki nou loue Li pou touletan! Amen. 26 Ala kifer Bondie finn abandonn zot ar bann dezir sexiel ki pa kontrole, parski zot bann fam finn aret gagn bann relasion sexiel natirel pou gagn bann relasion sexiel ki kont natir; 27 bann zom osi finn abandonn relasion sexiel natirel avek bann fam, ek zot finn koumans ranpli ar pasion sakenn ar so kamarad, zom avek zom, zot inn fer bann kitsoz ki fer onte, ek zot inn gagn seki zot merite an retour pou zot pese.”

^ par. 14 Romin 12:3: “Parski par sa faver ki personn pa merite ki finn donn mwa la, mo dir sakenn parmi zot, fode pa li pans plis ki bizin lor limem, me li bizin pans dan enn fason ki montre ki li ena enn bon zizman, sakenn dapre kantite lafwa ki Bondie finn donn li.”

^ par. 52 DESKRIPSION ZIMAZ: Nou trouv de-trwa foto enn koup Temwin ki marye, dan diferan moman zot lavi, depi ki zot ti zenn ziska ki zot inn vinn vie. Sa frer ek sa ser-la pe partisip dan predikasion ansam dan lafin bann lane 1960.

^ par. 54 DESKRIPSION ZIMAZ: Dan bann lane 1980, mari-la pe pran swin so madam ki malad pandan ki zot tifi pe get zot.

^ par. 56 DESKRIPSION ZIMAZ: Azordi, sa koup-la zot ere kan zot pe get tou bann zoli souvenir ki zot inn pase dan zot servis pou Zeova. Zot tifi ki’nn grandi, ansam avek so fami, pe partaz lazwa sa koup-la.