Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 19

Lamour ek Lazistis Malgre Bann Move Kitsoz

Lamour ek Lazistis Malgre Bann Move Kitsoz

“To pa enn Bondie ki kontan bann move kitsoz; okenn move dimounn pa kapav res kot twa.”​—PS. 5:4NW.

KANTIK 142 Tini Ferm Nou Lesperans

REZIME *

1-3. (a) Dapre Psom 5:4-6, kouma Zeova konsider bann move kitsoz? (b) Kifer eski agresion sexiel lor bann zanfan li kont “lalwa Lekris”?

ZEOVA deteste tou bann kitsoz ki move. (Lir Psom 5:4-6, NW. *) Alor, pena dout ki Li deteste kan bann dimounn komet agresion sexiel lor bann zanfan. Zeova konsider sa kouma enn pese bien degoutan! Parski nou bann Temwin Zeova, nou imit Li ek nou konsider bann agresion sexiel lor bann zanfan kouma enn kitsoz degoutan ek nou pa toler sa dan lasanble.​—Rom. 12:9; Ebre 12:15, 16.

2 Tou agresion ki fer lor bann zanfan al kont “lalwa Lekris”! (Gal. 6:2) Kifer nou dir sa? Dan lartik avan, nou ti aprann ki lalwa Kris, setadir tou seki Zezi inn ansegne an parol ek par so lexanp, baze lor lamour ek li touletan zis. Bann vre Kretien obeir sa lalwa-la. Se akoz sa ki nou fer tou pou tret bann zanfan dan enn fason ki zot santi zot an sekirite ek osi santi ki nou kontan zot. Agresion sexiel lor bann zanfan se enn kitsoz egois ek bien pa bon. Enn zanfan ki’nn viv enn sitiasion koumsa nepli santi li an sekirite ek panse ki personn pa kontan li.

3 Malerezman, bann agresion sexiel lor bann zanfan inn vinn enn problem mondial, ek sa problem-la finn afekte mem bann vre Kretien. Kifer? Parski lemond ranpli ar “bann move dimounn ek bann foser,” ek sertin kitfwa esey rant dan lasanble. (2 Tim. 3:13, NW) Anplis, sertin ki dir ki zot form parti  dan lasanble, pa finn kontrol zot bann dezir sexiel imoral ek finn komet agresion sexiel lor bann zanfan. Anou gete kifer agresion sexiel lor bann zanfan se enn pese bien grav. Apre sa nou pou examine kouma bann ansien tret bann ka ki inplik enn pese grav, parmi ena bann agresion sexiel lor bann zanfan. Ek an dernie, nou pou gete kouma bann paran kapav protez zot bann zanfan. *

ENN PESE BIEN GRAV

4-5. Kifer enn agresion sexiel lor enn zanfan li enn pese kont sa zanfan-la?

4 Bann agresion sexiel lor bann zanfan afekte bann dimounn pandan enn bon bout letan. Li fer ditor bann ki’nn viktim sa agresion-la ek osi tou bann dimounn ki kontan sa bann viktim-la, kouma par exanp zot fami ek bann frer ek ser dan lasanble. Agresion sexiel lor enn zanfan se enn pese bien grav.

5 Enn pese kont viktim-la. * Se enn pese bien grav kan nou fer lezot ditor ek nou fer zot soufer dan enn fason inzis. Dan prosin lartik nou pou trouve ki se samem ki enn dimounn fer kan li komet agresion sexiel lor enn zanfan. Avredir, ditor ki li fer sa zanfan-la zame pa pou kapav repare. Li trayir konfians sa zanfan-la, ek zanfan-la nepli santi li an sekirite. Nou bizin protez bann zanfan kont sa bann move kitsoz-la, ek nou bizin rekonfort ek ed bann ki’nn viktim enn agresion.​—1 Tes. 5:14NW.

6-7. Kifer agresion sexiel lor enn zanfan li enn pese kont lasanble ek kont gouvernman?

6 Enn pese kont lasanble. Kan enn kikenn ki form parti dan lasanble komet enn agresion sexiel lor enn zanfan, li gat repitasion lasanble. (Mat. 5:16; 1 Pier 2:12, NW) Ek sa li enn kitsoz inzis pou lasanble parski plizir milyon Kretien pe fer bann gran zefor pou azir dan enn fason ki donn laglwar Zeova! (Zid 3) Dan lasanble nou pa toler bann dimounn ki pe fer bann move kitsoz ek pa’le repanti ek ki gat repitasion lasanble.

7 Enn pese kont gouvernman. Bann Kretien bizin “obeir lotorite ki dirize.” (Rom. 13:1) Kan nou respekte ek swiv bann lalwa ki gouvernman inn etabli, nou montre ki nou pe obeir lotorite. Si enn kikenn dan lasanble dezobeir sa bann lalwa-la, par exanp si li komet agresion sexiel lor enn zanfan, li pe fer pese kont gouvernman. (Konpar ar Zistwar Bann Apot 25:8.) Li vre ki bann ansien pena lotorite pou pini bann dimounn ki’nn dezobeir lalwa. Me selman, zot pa pou kasiet fot enn kikenn ki’nn komet enn agresion sexiel lor enn zanfan pou ki gouvernman pa pini li. (Rom. 13:4) Enn dimounn ki fer pese pou rekolte seki li’nn plante.​—Gal. 6:7.

8. Kouma Zeova konsider enn pese ki’nn fer kont enn lot dimounn?

8 Seki pli pir, se enn pese kont Bondie. (Ps. 51:4) Kan enn kikenn fer enn pese kont enn lot kikenn, li osi fer pese kont Zeova. Anou get enn lexanp dan Lalwa ki Bondie ti donn Izrael. Lalwa ti dir ki si enn misie ti kokin ouswa ti fer malonet ar so prosin, li ti pe “montre ki li pa fidel anver Zeova.” (Lev. 6:2-4) Alor, kan enn kikenn dan lasanble komet enn agresion sexiel lor enn zanfan, pena dout ki li pe montre ki li pa fidel anver Bondie. Kifer? Parski li pe kokin sa zanfan-la so sekirite. Sa agreser-la pe gat repitasion Zeova. Komet enn agresion sexiel lor  enn zanfan se enn pese bien detestab devan lizie Zeova ek nou bizin kondann sa pese-la.

9. Ki bann instriksion baze lor Labib lorganizasion Zeova finn done depi bien lontan, ek kifer?

9 Depi bien lontan, lorganizasion Zeova finn pibliye enn kantite ransegnman ki baze lor Labib konsernan bann agresion sexiel lor bann zanfan. Par exanp, plizir lartik dan Latour Degard ek Leve! finn explike seki bann viktim enn agresion sexiel kapav fer pou gagn soulazman malgre bann sikatris afektif ki sa finn lese. Sa bann lartik-la ti montre osi kouma lezot kapav ed ek ankouraz bann viktim, ek kouma bann paran kapav protez zot bann zanfan. Anplis, pou ed bann ansien tret bann ka kot finn ena enn agresion sexiel lor bann zanfan, lorganizasion finn donn zot bann instriksion bien presi. Lorganizasion kontign amelior fason ki bann ansien kapav tret bann ka kot finn ena agresion sexiel lor bann zanfan. Kifer? Pou fer sir ki fason ki nou tret sa bann ka-la zot an-akor avek lalwa Kris.

KOUMA TRET BANN KA KOT FINN ENA ENN PESE GRAV?

10-12. (a) Kan bann ansien aprann ki enn kikenn inn komet enn pese grav, ki zot bizin pran an konsiderasion, ek ki zot lobzektif prinsipal? (b) Dapre Zak 5:14, 15, ki bann ansien esey fer?

10 Kan bann ansien bizin tret bann sitiasion kot finn ena enn pese grav, zot touletan rapel ki zot bizin tret troupo Bondie avek lamour ek lazistis. Ek sa li an-akor avek lalwa Kris. Akoz sa, zot bizin pran an konsiderasion plizir kitsoz kan zot aprann ki enn kikenn inn fer enn pese grav. Seki pli inportan pou bann ansien se onor Zeova ek pa gat so repitasion. (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9) Me, enn lot kitsoz bien inportan ki zot fer se ed bann frer ek ser dan lasanble pou res pros ar Zeova ek pou rekonfort ek soutenir bann viktim.

11 Anplis, si sa dimounn ki’nn fer pese la li form parti dan lasanble, bann ansien pou esey gete si li pe montre ki li’nn repanti. Lerla, zot pou ed li pou re-gagn enn bon relasion avek Zeova. (Lir Zak 5:14, 15, NW. *) Enn Kretien ki komet enn pese grav pou satisfer so dezir, se enn kikenn ki malad lor plan spiritiel. Savedir ki li nepli ena enn bon relasion avek Zeova. * Dan enn sertin sans, bann ansien zot kouma bann dokter. Zot esey geri sa dimounn ki “malad” la, setadir, ki’nn fer pese-la. Zot servi bann konsey ki ena dan Labib pou ed sa dimounn-la re-gagn enn bon relasion avek Zeova. Me selman, sa pou posib zis si dimounn-la repanti sinserman.​—Zist. 3:19; 2 Kor. 2:5-10.

12 Li kler ki bann ansien ena enn gran responsabilite. Zot bien kontan tou bann manb lasanble parski Bondie finn donn zot responsabilite pou pran swin so pep ek pou tret zot avek lamour ek lazistis. (1 Pier 5:1-3, NW) Zot anvi ki bann frer ek ser santi zot an sekirite dan lasanble. Pou sa rezon-la, zot azir deswit kan zot aprann ki enn kikenn finn komet enn pese grav, kouma enn agresion sexiel lor enn zanfan. Ki zot fer dan sa ka-la? Get bann kestion ki ena dan koumansman  paragraf 13,  15, ek  17.

13-14. Eski bann ansien bizin konform zot ar lalwa gouvernman ek raport enn ka kot kitfwa finn ena enn agresion sexiel lor enn zanfan? Explike.

 13 Eski bann ansien bizin konform zot ar lalwa gouvernman ek raport bann ka kot kitfwa finn ena enn agresion sexiel lor enn zanfan? Wi. Dan bann pei kot ena sa lalwa-la, bann ansien obeir ek raport bann ka koumsa. (Rom. 13:1) Sa bann lalwa-la zot pa al kont lalwa Bondie. (Zist. 5:28, 29) Alor, kan enn kikenn dir bann  ansien ki kitfwa finn ena enn agresion sexiel lor enn zanfan, deswit bann ansien kontakte biro nasional pou demande kouma zot kapav obeir lalwa ki ena dan pei.

14 Bann ansien rasir bann viktim, zot paran, ek lezot ki okouran ki zot ena drwa al raport sa ka-la bann lotorite. Me fer koumadir inn al raport enn kikenn ki form parti dan lasanble ek ki bann dimounn dan landrwa inn okouran sa sitiasion-la? Eski sa Kretien ki finn al raport sa ka-la bizin panse ki se so fot si repitasion Zeova inn gate? Non. Se dimounn ki’nn komet sa pese-la ki’nn zet dezoner lor nom Bondie.

15-16. (a) Dapre 1 Timote 5:19, kifer bann ansien bizin temwaniaz de temwin avan ki form enn komite disiplinn relizie? (b) Ki bann ansien fer kan zot aprann ki finn akiz enn kikenn dan lasanble ki li’nn komet enn agresion sexiel lor enn zanfan?

 15 Dan lasanble, kifer bann ansien bizin temwaniaz omwin de temwin avan ki zot form enn komite disiplinn relizie? Se enn obligasion ki baze lor bann prinsip lazistis ki ena dan Labib. Me si koupab-la pa konfes so pese, bizin ena de temwin pou konfirme ki sa lakizasion-la li bien vre. Ek lerla, sa permet bann ansien pou form enn komite disiplinn relizie. (Det. 19:15; Mat. 18:16; lir 1 Timote 5:19.) Eski savedir ki bizin ena de temwin avan ki fer bann lotorite kone ki kitfwa enn kikenn finn komet enn agresion sexiel lor enn zanfan? Non. Obligasion pou ena de temwin pa aplikab kan bann ansien ouswa ninport kisannla bizin al raport enn ka agresion sexiel ar bann lotorite.

16 Kan bann ansien aprann ki ena enn lakizasion koumsa lor enn kikenn dan lasanble, zot pou obeir lalwa ek zot pou raport sa ka-la bann lotorite. Lerla, zot pou esey kone ki finn vremem arive. Baze lor seki Labib dir, zot pou gete si zot bizin form enn komite disiplinn relizie. Si akize-la pa rekonet ki li’nn fer sa, bann ansien pou ekout temwaniaz bann temwin. Si omwin de dimounn, setadir sa kikenn ki’nn met sa lakizasion-la ek enn lot dimounn, konfirme ki akize-la inn komet enn agresion sexiel lor sa zanfan-la ouswa lor enn lot zanfan, lerla bann ansien pou form enn komite disiplinn relizie. * Si pena enn deziem temwin sa pa vedir ki sa kikenn ki’nn met sa lakizasion-la pe koz manti. Mem si pena de temwin pou konfirme ki enn dimounn inn vremem komet enn agresion sexiel lor enn zanfan, bann ansien konsian ki kitfwa sa akize-la inn komet enn pese bien grav ki’nn fer lezot ditor. Bann ansien pou kontign rekonfort ek soutenir bann dimounn ki’nn soufer akoz sa sitiasion-la. Anplis, bann ansien pou fer bien atansion pou protez lasanble kont sa dimounn-la.​—Zist. 20:28NW.

17-18. Explike ki rol enn komite disiplinn relizie ena.

 17 Ki lobzektif enn komite disiplinn relizie? “Disiplinn relizie” pa vedir ki bann ansien pou pronons enn zizman ouswa pou deside si akize-la bizin gagn enn pinision avek bann lotorite parski li’nn dezobeir lalwa. Bann ansien pa pou azir kont lalwa ki finn etabli. Kan enn dimounn inn dezobeir lalwa, bann ansien les bann lotorite regle sa. (Rom. 13:2-4; Tit 3:1) Parkont zot pou zize ouswa gete, si sa dimounn-la kapav kontign form parti dan lasanble.

18 Bann ansien ki form parti dan enn komite disiplinn relizie, tret zis bann ka ki ena enn rapor avek spiritialite sa dimounn-la, setadir so relasion avek Bondie ek avek lezot adorater Zeova. Zot pou servi Labib pou ed zot kone si koupab-la inn repanti ouswa non. Si li pa repanti, li pou exkli ek pou fer enn lanons dan lasanble. (1 Kor. 5:11-13, NW) Si li manifeste repantans, li kapav kontign form parti dan lasanble. Selman, bann ansien pou fer li kone ki kitfwa zame li pa pou gagn okenn privilez dan  lasanble ouswa servi kouma enn frer nome. Parski bann ansien vremem gagn traka pou sekirite bann zanfan, an prive zot kapav averti bann paran dan lasanble pou fer atansion kan zot zanfan pre ar sa dimounn-la. Me kan bann ansien averti sa bann paran-la zot pa pou devwal lidantite sa zanfan ki finn sibir enn agresion la.

PARAN, KOUMA TO KAPAV PROTEZ TO ZANFAN?

Bann paran protez zot zanfan kont bann agresion sexiel kan zot donn bann zanfan-la bann linformasion konsernan sexialite ki adapte ar zot laz. Pou fer sa, bann paran servi bann ransegnman ki lorganizasion Zeova done. (Get paragraf 19-22)

19-22. Ki bann paran kapav fer pou protez zot bann zanfan? (Get zimaz lor kouvertir.)

19 An premie, kisannla ena responsabilite pou protez bann zanfan? Se zot bann paran. * Bann zanfan zot enn kado ki Bondie inn konfie bann paran, zot “enn leritaz Zeova.” (Ps. 127:3, NW) Zeova inn donn bann paran responsabilite pou protez zot zanfan. Ki to kapav fer pou protez to zanfan kont bann agresion sexiel?

20 Premierman, esey gagn plis ransegnman lor bann agresion sexiel. Esey kone ki kalite dimounn ki komet agresion sexiel lor bann zanfan ek ki bann metod zot servi pou anbet bann zanfan. Obzerv bien bann sitiasion ouswa bann dimounn ki kitfwa kapav danzere pou bann zanfan. (Prov. 22:3; 24:3) Rapel ki dan laplipar bann ka, agreser-la li enn kikenn ki zanfan-la deza kone ouswa fer konfians.

21 Deziemman, gard enn bon kominikasion avek to bann zanfan. (Det. 6:6, 7) Savedir ki to bizin ekout bien to bann zanfan. (Zak 1:19) Pa bliye ki bann zanfan souvan per pou dir ki enn kikenn finn agres zot. Kitfwa zot per tansion pa krwar zot, ouswa kitfwa zot agreser inn menas zot pou pa dir personn seki’nn arive. Si to santi ki ena kitsoz ki pa korek, zantiman, poz li bann kestion pou esey kone ki’nn arive ek avek pasians ekout li bien.

22 Trwaziemman, ansegn to zanfan. Dir zot seki zot bizin kone konsernan sexialite. Bann linformasion-la bizin adapte ar zot laz. Explik zot seki zot bizin dir ek fer si enn kikenn esey tous zot dan enn fason ouswa dan bann plas ki pa bizin. Lorganizasion Zeova finn donn bann ransegnman lor kouma protez bann zanfan. Bann paran kapav servi sa bann ransegnman-la.​—Get lankadre “ Ansegn Tomem ek To Bann Zanfan.”

23. Kouma nou konsider bann agresion sexiel lor bann zanfan, ek ki nou pou examine dan prosin lartik?

23 Antan ki bann Temwin Zeova, nou konsider bann agresion sexiel lor bann zanfan kouma enn pese bien grav ek enn aksion bien kriyel. Bann Temwin Zeova les lalwa Kris gid zot, akoz sa zot pa protez enn kikenn ki’nn komet enn agresion sexiel ek zot pou les li pey konsekans so bann pese. Antretan, ki nou kapav fer pou ed bann ki’nn viktim enn agresion sexiel? Prosin lartik pou reponn sa kestion-la.

KANTIK 103 Bann Berze​—Enn Kado Zeova

^ par. 5 Sa lartik-la pou montre kouma nou kapav protez bann zanfan kont bann agresion sexiel. Nou pou gete kouma bann ansien protez lasanble ek kouma bann paran kapav protez zot bann zanfan.

^ par. 1 Psom 5:4-6: Parski to pa enn Bondie ki kontan bann move kitsoz; okenn move dimounn pa pou kapav res kot twa. Okenn dimounn arogan pa kapav debout devan twa. To ena laenn pou bann dimounn ki fer bann move kitsoz; to pou detrir bann ki koz manti. Zeova deteste bann dimounn ki violan ek ki anbet lezot.”

^ par. 3 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Agresion sexiel lor enn zanfan, se kan enn adilt servi enn zanfan pou satisfer so bann dezir sexiel. Parmi ena bann relasion sexiel; bann relasion sexiel par labous; sodomi; kares sex, pwatrinn, ouswa deryer; ek lezot pratik perver. Mem si laplipar bann viktim se bann tifi, ena boukou garson osi ki sibir bann agresion sexiel. Ek mem si laplipar bann dimounn ki komet agresion sexiel lor bann zanfan se bann zom, ena osi bann fam ki fer sa.

^ par. 5 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Dan sa lartik-la ek dan prosin lartik, mo “viktim” fer referans ar enn dimounn ki’nn sibir enn agresion sexiel kan li ti enn zanfan. Nou pe servi sa lexpresion-la pou montre bien ki sa zanfan-la li inosan, ki’nn fer li ditor, ek inn profite ki li san defans.

^ par. 11 Zak 5:14, 15: 14 Eski ena enn kikenn parmi zot ki malad? Ki li apel bann ansien dan lasanble, ek ki zot priye pou li ek met delwil lor li o-nom Zeova. 15 Ek lapriyer ki zot fer avek lafwa pou fer malad-la bien, ek Zeova pou relev li. Anplis, si li’nn fer pese, Zeova pou pardonn li.”

^ par. 11 Si enn dimounn malad lor plan spiritiel, se pa enn exkiz pou li komet enn pese grav. Li responsab so bann move swa ek aksion, ek Zeova pou ziz li pou seki li’nn fer.​—Rom. 14:12.

^ par. 16 Zame bann ansien pa pou demann enn zanfan pou la kan pe interoz sa dimounn ki kitfwa finn agres li la. So paran ouswa enn lot adilt ki li fer konfians kapav explik bann ansien seki zanfan dir inn arive. Koumsa, zanfan-la pa pou soufer ankor plis.

^ par. 19 Bann konsey ki ena pou bann paran dan sa lartik-la aplik osi ar bann ki pe elve bann zanfan ki pa pou zot.