Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 18

Lamour ek Lazistis dan Lasanble Kretien

Lamour ek Lazistis dan Lasanble Kretien

“Sakenn bizin ed so kamarad, lerla zot pou met anpratik lalwa Lekris.”​—GAL. 6:2.

KANTIK 12 Gran Bondie, Zeova

REZIME *

1. Ki de kitsoz nou kapav sir?

ZEOVA kontan bann ki ador Li. Li finn touletan kontan zot, ek Li pou touletan kontan zot. Li osi kontan lazistis. (Ps. 33:5) Alor, ena de kitsoz ki nou kapav sir: (1) Sa fer Zeova lapenn kan Li trouv so bann serviter pas par linzistis. (2) Li promet ki so pep pou nepli pas par linzistis, ek ki bann ki merite pou gagn zot pinision. Premie lartik dan sa seri lartik la, * ti montre nou ki Lalwa ki Bondie ti donn Izrael atraver Moiz ti baze lor lamour. Lalwa Moiz ti ankouraz bann dimounn pou montre lazistis, sirtou anver bann ki pa kapav protez zotmem. (Det. 10:18) Sa Lalwa-la montre ki kantite Zeova trakase pou bann ki ador Li.

2. Ki bann kestion nou pou reponn?

2 Lalwa Moiz ti aboli an lan 33 Nou Lepok kan lasanble Kretien ti forme. Eski savedir ki bann Kretien ti pou nepli proteze ar enn lalwa ki baze lor lamour ek ki ankouraz lazistis? Non! Bann Kretien ti gagn enn nouvo lalwa. Dan sa lartik-la, premierman nou pou examine ki ete sa lalwa-la. Apre nou pou reponn sa bann kestion-la: Kifer nou kapav dir ki sa lalwa-la li baze lor lamour? Kifer nou kapav dir ki sa lalwa-la ankouraz lazistis? Dapre sa lalwa-la, kouma bann ki ena lotorite bizin tret lezot?

KI ETE “LALWA LEKRIS”?

3. Ki ete “lalwa Lekris” ki mansione dan Galat 6:2?

3 Lir Galat 6:2. Bann Kretien obeir “lalwa Lekris.” Zezi pa  ti ekrir enn lalis bann lalwa pou so bann disip, me li ti donn zot bann linstriksion, bann komannman ek bann prinsip pou gid zot. “Lalwa Lekris” se tou bann kitsoz ki Zezi ti ansegne. Dan bann paragraf ki swiv nou pou aprann plis lor sa lalwa-la.

4-5. Dan ki fason Zezi ti ansegne, ek kan eski li ti ansegne?

4 Dan ki fason Zezi ti ansegne? Premierman, li ti ansegn bann dimounn par seki li ti dir. So bann parol ti pwisan parski li ti koz laverite lor Bondie, li ti ansegne kifer nou existe, ek li ti montre ki se Rwayom Bondie ki pou eliminn tou soufrans bann dimounn. (Lik 24:19) Zezi ti osi ansegne atraver so lexanp. Par so fason viv, li ti montre so bann disip kouma zot bizin viv.​—Zan 13:15.

5 Kan eski Zezi ti ansegne? Li ti ansegne pandan so minister lor later. (Mat. 4:23) Li ti osi ansegn so bann disip enn tipe apre ki li ti resisite. Par exanp, li ti aparet ar enn group disip, kitfwa plis ki 500, ek li ti donn zot lord pou fer “bann disip.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6) Antan ki sef lasanble, Zezi ti kontign donn so bann disip bann linstriksion apre ki li ti retourn dan lesiel. Par exanp, ver lan 96 Nou Lepok, Zezi Kris ti gid lapot Zan pou donn lankourazman ek konsey bann Kretien ki ti ena lesperans pou al dan lesiel.​—Kol. 1:18, NW; Rev. 1:1.

6-7. (a) Kotsa nou kapav trouv bann lansegnman Zezi? (b) Kouma nou obeir lalwa Kris?

6 Kotsa nou trouv bann lansegnman Zezi? Bann kat Levanzil koz boukou lor bann kitsoz ki Zezi ti dir ek fer kan li ti lor later. Leres bann Lekritir Grek Kretien osi ed nou pou konpran fason panse Zezi, parski bann ki ti ekrir sa bann Lekritir-la ti inspire par lespri sin ek ti ena “panse Lekris.”​—1 Kor. 2:16.

7 Leson: Bann lansegnman Zezi zot itil dan tou domenn nou lavi. Alor, lalwa Kris bizin diriz nou dan tou seki nou fer dan lakaz, travay, lekol, ek lasanble. Nou aprann sa lalwa-la kan nou lir ek medit lor bann Lekritir Grek Kretien. Nou obeir sa lalwa-la kan nou viv an-akor avek bann linstriksion, bann komannman, ek bann prinsip ki ena dan sa bann liv Labib la. Kan nou obeir lalwa Kris, nou pe obeir Zeova, nou Bondie ki ena  lamour, parski tou seki Zezi ti ansegne sorti kot Zeova.​—Zan 8:28NW.

ENN LALWA KI BAZE LOR LAMOUR

8. Lor ki kitsoz lalwa Kris baze?

8 Enn lakaz ki’nn ranze lor enn bon fondasion fer bann ki viv ladan santi zot an sekirite. Li parey, enn bon lalwa ki baze lor enn bon fondasion ed bann ki obeir sa lalwa-la pou santi zot an sekirite. Lalwa Kris li baze lor meyer fondasion ki ena, setadir lamour. Kifer nou kapav dir sa?

Nou obeir “lalwa Lekris” kan nou tret lezot avek lamour (Get paragraf 9-14) *

9-10. Ki bann lexanp montre ki Zezi ti motive par lamour, ek kouma nou kapav imit li?

9 Premierman, seki ti motiv Zezi dan tou seki li ti fer, se lamour. Enn dimounn manifeste pitie ouswa konpasion parski li ena lamour. Se sa kalite pitie-la ki ti pous Zezi pou ansegn bann lafoul, geri bann malad, nouri bann ki fin, ek relev bann mor. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mark 6:34; Lik 7:11-15) Mem si sa ti demann li boukou letan ek lenerzi pou fer sa bann kitsoz-la, Zezi ti dispoze fer lintere lezot pas avan so prop lintere. Me pli gran fason ki Zezi finn montre so lamour, se kan li finn donn so lavi pou lezot.​—Zan 15:13.

10 Leson: Nou kapav imit Zezi kan nou fer lintere lezot pas avan seki pou nou. Nou kapav osi imit li kan nou aprann pou montre plis konpasion anver bann dimounn dan nou teritwar. Kan santiman konpasion pous nou pou pres ek ansegn bonn nouvel, nou pe obeir lalwa Kris.

11-12. (a) Ki kitsoz montre ki Zeova trakase boukou pou nou? (b) Kouma nou kapav imit lamour Zeova?

11 Deziemman, Zezi ti fer kone ki so Papa kontan nou. Pandan so minister, Zezi ti montre ki kantite Zeova trakase pou bann ki ador Li. Par exanp, li ti ansegne ki sakenn parmi nou ena valer pou nou Papa ki dan lesiel. (Mat. 10:31) Zeova bien kontan pou akeyir enn brebi perdi ki repanti ek ki retourn dan lasanble. (Lik 15:7, 10) Zeova finn montre nou so lamour kan Li finn donn so Garson kouma enn ranson pou nou.​—Zan 3:16.

12 Leson: Kouma nou kapav imit lamour Zeova? (Efe. 5:1, 2) Pou nou osi sak frer ek ser ena valer, ek avek lazwa nou akeyir “enn brebi k’inn perdi” ek ki retourn ar Zeova. (Ps. 119:176) Nou montre ki nou kontan nou bann frer ek ser kan nou servi nou letan ek nou lenerzi pou ed zot, sirtou kan zot bizin led. (1 Zan 3:17) Kan nou tret lezot avek lamour, nou montre ki nou pe obeir lalwa Kris.

13-14. (a) Dapre Zan 13:34, 35, ki lord Zezi ti donn so bann disip, ek kifer sa li enn nouvo komannman? (b) Kouma nou obeir sa nouvo komannman-la?

13 Trwaziemman, Zezi ti donn so bann disip lord pou montre enn lamour ki pa egois. (Lir Zan 13:34, 35.) Komannman Zezi li nouvo parski li demann nou pou montre lamour dan enn fason ki pa ti neseser dan Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit: Nou bizin kontan nou bann frer ek ser parey kouma Zezi finn kontan nou. Savedir ki nou bizin ena enn lamour ki pa egois. * Nou bizin kontan nou bann frer ek ser plis ki nou kontan noumem. Nou bizin telman kontan zot ki nou pre pou donn nou lavi pou zot, parey kouma Zezi finn fer pou nou.

14 Leson: Kouma nou montre ki nou obeir sa nouvo komannman-la? Se kan nou fer bann sakrifis pou nou bann frer ek ser. Nou pa zis pre pou fer bann gran sakrifis, kouma donn nou lavi pou zot, me osi bann ti sakrifis. Par exanp, kan regilierman nou fer zefor pou ed enn frer ouswa enn ser aze pou asiste  renion, ouswa kan nou dispoze sakrifie nou bann preferans personel pou fer enn kikenn ki nou kontan plezir, ouswa kan nou pran konze dan nou travay pou ede kan ena bann katastrof natirel, sa montre ki nou pe obeir lalwa Kris. Sa montre osi ki nou pe ede pou fer lasanble vinn enn plas kot sak dimounn kapav santi li an sekirite.

ENN LALWA KI ANKOURAZ POU ENA LAZISTIS

15-17. (a) Kouma bann aksion Zezi ti revel so lazistis? (b) Kouma nou kapav imit Zezi?

15 Dan Labib, “lazistis” vedir prinsipalman fer seki Bondie konsider kouma drwat ek fer sa san fer preferans. Kifer nou kapav dir ki lalwa Kris ankouraz bann dimounn pou ena lazistis?

Zezi ti ena respe ek bonte anver bann madam, mem anver bann ki lezot ti meprize (Get paragraf 16) *

16 Premierman, reflesi kouma bann aksion Zezi ti revel so lazistis. Dan so lepok, bann sef relizie Zwif ti ayir bann non-Zwif, ti mepriz bann lezot Zwif, ek pa ti respekte bann madam. Selman, Zezi ti touletan tret tou dimounn avek lazistis ek li pa ti fer preferans. Li ti aksepte ki bann non-Zwif ki ti ena lafwa an li vinn so bann disip. (Mat. 8:5-10, 13) Li ti pres avek zot tou, ki li ris ouswa pov, san okenn prezize. (Mat. 11:5; Lik 19:2, 9) Zame li pa ti tret bann madam dan enn fason brit ouswa li ti insilte zot. Okontrer, li ti ena respe ek bonte anver bann madam, mem anver bann ki lezot ti meprize.​—Lik 7:37-39, 44-50.

17 Leson: Nou kapav imit Zezi kan nou pa fer preferans anver bann dimounn ek kan nou pres ar tou bann ki anvi ekout nou, ki zot ris ouswa pov, ouswa ninport ki relizion zot ete. Bann frer swiv so lexanp kan zot tret bann madam avek respe. Kan nou fer sa bann kitsoz-la, nou pe obeir lalwa Kris.

18-19. Ki Zezi ti ansegne lor lazistis, ek ki bann leson nou aprann avek so lansegnman?

18 Deziemman, reflesi lor seki Zezi ti ansegne lor lazistis. Li ti ansegn bann prinsip ki ti pou ed so bann disip pou tret lezot avek lazistis. Enn sa bann prinsip-la se, tret lezot parey kouma nou ti pou kontan lezot tret nou. (Mat. 7:12) Nou tou nou anvi ki tret nou avek lazistis. Alor, nou osi nou bizin tret lezot koumsa. Si nou fer sa, sa kapav pous zot pou tret nou avek lazistis. Me ki nou pou fer si finn tret nou dan enn fason inzis? Zezi ti osi ansegn so bann disip pou ena konfians ki Zeova pou “rann lazistis bann . . . ki pe sipliy li lanwit-lizour.” (Lik 18:6, 7) An realite, sa bann parol-la se enn promes: Nou Bondie ki zis konn bann leprev ki nou pe fer fas dan sa bann dernie zour-la, ek Li pou fer nou gagn lazistis dan moman ki bizin.​—2 Tes. 1:6.

19 Leson: Kan nou swiv bann prinsip ki Zezi finn ansegne, nou pou tret lezot dan enn fason zis. Ek si nou finn viktim enn linzistis dan lemond Satan, sa rekonfort nou parski nou kone ki Zeova pou fer nou gagn lazistis.

KOUMA BANN KI ENA LOTORITE BIZIN TRET LEZOT?

20-21. (a) Kouma bann ki ena lotorite bizin tret lezot? (b) Kouma enn mari kapav montre enn lamour ki pa egois, ek kouma enn papa bizin tret so bann zanfan?

20 Dapre lalwa Kris, kouma bann ki ena lotorite bizin tret lezot? Sa lalwa-la baze lor lamour, akoz sa bann ki ena lotorite bizin tret bann ki anba zot lotorite avek lamour ek respe. Zot bizin rapel ki Kris anvi ki nou montre lamour dan tou seki nou fer.

21 Dan lafami. Enn mari bizin kontan so madam “parey kouma Kris osi finn kontan lasanble.” (Efe. 5:25, 28, 29, NW) Zezi ti ena enn lamour ki pa egois. Enn mari bizin imit  lamour ki Zezi finn montre kan li fer lintere so madam ek bann kitsoz ki so madam bizin pas avan seki pou li. Sertin misie kitfwa trouv sa difisil pou montre sa kalite lamour-la, parski zot pa finn elve dan enn lanvironnman kot finn tret lezot avek lazistis ek lamour. Li kapav difisil pou koriz sa bann move labitid-la, me pou obeir lalwa Kris zot bizin fer sa bann sanzman-la. Enn mari ki montre enn lamour ki pa egois gagn respe so madam. Enn papa ki vremem kontan so bann zanfan zame pa pou bles zot par seki li dir ouswa fer. (Efe. 4:31) Okontrer, li montre so lamour ek so soutien dan enn fason ki pou ed so bann zanfan santi zot bien ek an sekirite. Enn papa koumsa gagn lamour ek konfians so bann zanfan.

22. Kouma nou finn trouve dan 1 Pier 5:1-3, pou kisannla bann “mouton” ete, ek kouma bizin tret zot?

22 Dan lasanble. Bann ansien bizin rapel ki bann “mouton” pa pou zot. (Zan 10:16; lir 1 Pier 5:1-3, NW. *) Bann lexpresion kouma “troupo Bondie,” “devan Bondie,” ek “leritaz Bondie” rapel bann ansien ki bann mouton zot pou Zeova. Zeova anvi ki tret so bann mouton avek lamour ek tandres. (1 Tes. 2:7, 8) Bann ansien ki asim avek lamour zot responsabilite kouma bann berze gagn faver Zeova. Sa bann ansien-la gagn osi lamour ek respe zot bann frer ek ser.

23-24. (a) Ki responsabilite bann ansien ena kan enn kikenn komet enn pese grav? (b) Ki bann ansien bizin rapel kan zot ena pou tret bann ka koumsa?

23 Ki rol bann ansien ena kan zot ena pou  tret bann ka kot finn ena enn pese grav? Zot rol bien diferan ar rol ki bann ziz ek bann ansien ti ena dan Izrael. Dapre Lalwa ki Bondie ti done, bann ziz ek bann ansien pa ti tret zis bann ka ki ti konsern ladorasion me osi bann ka ki ti ena enn lien avek lalwa sivil (bann dezakor ant bann dimounn) ek lalwa penal (bann deli ek bann krim). Me dapre lalwa Kris, kan finn ena enn pese grav, bann ansien zot rol se tret zis bann kitsoz ki ena enn rapor avek ladorasion pou Zeova. Zot rekonet ki se bann lotorite ki gouvernman inn met anplas ki ena responsabilite pou tret bann ka ki ena enn lien avek lalwa sivil ek penal. Savedir ki sa bann lotorite-la kapav pran bann sanksion legal, kouma par exanp, fer pey bann lamann ek met dan prizon.​—Rom. 13:1-4.

24 Ki responsabilite bann ansien ena kan enn kikenn finn komet enn pese grav? Zot servi bann Lekritir pou analiz bann kitsoz ek pou pran bann desizion. Zot touletan rapel ki lalwa Kris li baze lor lamour. Lamour pous bann ansien pou demann zotmem: Kouma nou kapav ed enn kikenn dan lasanble ki’nn viktim bann move kitsoz? Konsernan sa dimounn ki’nn fer pese-la, lamour pous bann ansien pou demann zotmem: Eski li pe montre ki li’nn repanti? Eski nou kapav ed li pou regagn so bon relasion avek Zeova?

25. Lor ki kitsoz prosin lartik pou koze?

25 Nou vremem rekonesan ki nou swiv lalwa Kris! Kan nou tou nou fer bann gran zefor pou obeir sa lalwa-la, nou ede pou ki sak dimounn dan lasanble santi ki li ena valer, ki kontan li, ek ki li an sekirite. Me selman, nou pe viv dan enn lemond kot “bann move dimounn” pe “vinn pli pir.” (2 Tim. 3:13, NW) Nou bizin res lor nou gard. Kouma lasanble Kretien imit lazistis Bondie kan zot tret bann ka kot finn ena agresion sexiel lor enn zanfan? Prosin lartik pou koz lor la.

KANTIK 15 Loue Premie-Ne Zeova!

^ par. 5 Sa lartik-la ek de lartik ki swiv form parti dan enn seri lartik ki montre nou kifer nou kapav sir ki Zeova Li enn Bondie ki ena lamour ek lazistis. Li anvi ki so pep gagn lazistis, ek Li rekonfort bann ki finn konn linzistis dan sa move lemond-la.

^ par. 1 Get lartik “Lamour ek Lazistis dan Izrael Lontan” dan Latour Degard Fevriye 2019.

^ par. 13 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Enn lamour ki pa egois pous nou pou pas lintere lezot avan seki pou nou. Nou aksepte pou priv nou ouswa pou abandonn enn kitsoz pou ki nou kapav ed lezot.

^ par. 22 1 Pier 5:1-3: Alor, antan ki enn ansien, enn kikenn ki’nn temwin bann soufrans Kris, ek ki pou partisip dan sa laglwar ki pou revele la, mo sipliy bann ansien ki parmi zot: Pran bien swin troupo Bondie ki’nn konfie zot, pa par obligasion, me volonterman devan Bondie; pa parski zot kontan enn profi malonet, me parski zot ena sa gran dezir-la; pa kouma bann ki dominn lor leritaz Bondie, me vinn bann lexanp pou troupo.”

^ par. 62 DESKRIPSION ZIMAZ: Zezi pe obzerv enn vev ki’nn perdi so sel garson dan lamor. Parski Zezi ti ena pitie, sa ti pous li pou resisit sa zenom-la.

^ par. 64 DESKRIPSION ZIMAZ: Zezi pe manze dan lakaz enn Farizien ki apel Simon. Enn madam, kitfwa enn prostitie, finn fek lav lipie Zezi avek so bann larm, finn souy zot avek so seve, ek finn vers inpe delwil lor so lipie. Simon pa kontan seki sa madam-la inn fer, me Zezi defann madam-la.