Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 22

Amelior Fason ki To Etidie!

Amelior Fason ki To Etidie!

“Verifie bien bann kitsoz ki pli inportan.”​—FIL. 1:10NW.

KANTIK 35 Verifie Seki Pli Inportan

REZIME *

1. Kifer sertin kitfwa pena lanvi pou etidie?

AZORDI, sa demann boukou zefor pou gagn ase kas pou viv. Boukou nou bann frer ek ser bizin travay boukou lertan pou donn zot fami zis seki zot bizin pou viv. Plizir parmi zot bizin vwayaze pandan plizir lertan sak zour pou al dan zot travay ek pou retourn kot zot apre. Pou nouri zot fami, boukou bizin fer bann travay bien dir. Alafin lazourne, sa bann frer ek ser-la zot extra fatige! Ek zot telman fatige ki zot nepli ena lenerzi pou etidie.

2. Dan ki moman eski to etidie?

2 Selman, nou bizin trouv letan pou etidie, me vremem etidie, Parol Bondie ek nou bann piblikasion. Sa li bien inportan si nou anvi ena enn bon relasion avek Zeova ek gagn lavi eternel! (1 Tim. 4:15) Sertin lev bien boner sak zour pou etidie kan lakaz ankor trankil ek kan zot lespri ankor fre. Lezot rezerv de-trwa minit alafin lazourne, kan partou trankil, pou etidie ek pou medit lor Labib ek bann piblikasion.

3-4. Ki bann sanzman inn fer an rapor avek kantite piblikasion ki prodir, ek kifer?

3 Pena dout ki to pou dakor ki li bien inportan ki nou trouv letan pou etidie. Me, ki nou bizin etidie? Kitfwa to pou dir: ‘Ena telman kitsoz pou lir. Mo pa mem reisi lir tou seki ena.’ Sertin nou bann frer ek ser reisi lir tou bann piblikasion ek get tou bann video ki sorti. Me boukou gagn difikilte pou trouv letan pou fer sa. Komite Santral konn bien sa sitiasion-la. Ek pou sa rezon-la, pa tro lontan, Komite Santral ti deside pou diminie kantite piblikasion ki inprime ek ki paret lor Internet.

 4 Par exanp, nou nepli pibliye l’Annuaire des Témoins de Jéhovah, parski ena boukou lexperyans bien ankourazan lor sit jw.org® ek osi lor bann lemision ki ena toule mwa lor Program Televizion JW®. Asterla, nou pibliye Latour Degard edision piblik ek Leve! zis trwa fwa par an. Pa finn fer sa bann sanzman-la pou ki nou gagn plis letan pou fer bann lezot aktivite ki pena okenn lien avek nou ladorasion. Lobzektif sa bann sanzman-la se pou permet nou pas plis letan lor “bann kitsoz ki pli inportan.” (Fil. 1:10, NW) Anou examine kouma nou kapav deside ki kitsoz nou pou etidie an premie ek kouma nou kapav tir maximum profi ar nou letid Labib personel.

KI MO POU ETIDIE AN PREMIE?

5-6. Ki bann piblikasion nou bizin etidie an profonder?

5 Ki kitsoz nou bizin etidie an premie? Sak zour, nou bizin rezerv letan pou etidie Parol Bondie. Porsion Labib ki nou bizin lir pou renion lasemenn inn diminie pou ki nou ena plis letan pou medit lor seki nou lir ek pou fer plis resers. Nou lobzektif se pa zis pou lir sa bann verse-la, me osi pou les Labib tous nou leker ek pou vinn pli pros ar Zeova.​—Ps. 19:14.

6 Apart Labib, ki kitsoz ankor nou bizin etidie an profonder? Biensir, nou anvi prepar nou Letid Latour Degard ek Letid Biblik Lasanble ek osi tou bann lezot parti ki ena pou renion lasemenn. Nou bizin osi res a-zour avek sak nimero Latour Degard ek Leve!

7. Eski nou bizin dekouraze si nou pa pe reisi lir ek get tou seki ena lor nou sit ek lor Program Televizion JW?

7 To kapav dir: ‘Mo dakor, me ena osi bann lartik ek bann video ki trouv lor nou sit jw.org, ek bann lemision ki ena lor Program Televizion JW? Ena telman boukou kitsoz!’ Anou get enn lexanp: Fer koumadir dan enn restoran ena enn latab ki ranpli ar tou sort kalite bon manze. Kitfwa bann kliyan sa restoran-la pa pou kapav gout tou seki ena lor sa latab-la. Alor zot pou swazir pou manz zis de-trwa pla. Li parey, si to pa arive lir ek get tou seki ena lor nou sit, pa dekouraze. Lir ek get seki to kapav. Asterla, anou gete ki savedir etidie ek ki nou kapav fer pou tir maximum profi ar nou letid.

SA DEMANN ZEFOR POU ETIDIE!

8. Ki bann letap nou kapav swiv kan nou pe etidie Latour Degard, ek kifer nou pou tir profi kan nou fer sa?

8 Etidie se res konsantre lor seki nou pe lir pou ki nou aprann enn kitsoz inportan. Etidie se pa zis lir vit-vit ek apre soulign bann repons. Par exanp, kan nou pe prepar Latour Degard Letid, premierman, lir rezime ki ena dan koumansman lartik. Deziemman, lir ek reflesi lor tit lartik-la, bann soutit ek bann kestion revizion. Trwaziemman, pran to letan pou lir lartik-la ek lir li an profonder. Dan sak paragraf, reflesi lor fraz ki pou ed twa trouve ki pwin paragraf-la pe devlope. Bien souvan se premie fraz dan paragraf-la. Pandan ki to pe lir lartik-la, esey trouve ki lien sak paragraf ena avek so soutit ek avek tem prinsipal lartik-la. Not tou bann mo ek bann pwin ki to pa tro kone ek lor ki to ti pou kontan fer plis resers.

9. (a) Kifer nou bizin reflesi bien lor bann verse kan nou pe etidie Latour Degard, ek kouma nou kapav fer sa? (b) Dapre Zozwe 1:8, ki nou bizin fer apre ki nou’nn lir enn verse?

9 Kan nou etidie Latour Degard dan renion, sa ed nou pou konpran Labib. Alor, reflesi  bien lor bann verse, sirtou bann verse ki pou lir kan pou examinn sa lartik-la dan renion. Esey trouve kouma bann mo ek bann expresion ki ena dan sa bann verse-la pe apiy pwin prinsipal ki ena dan paragraf-la. Anplis, kan to pe lir, pran letan pou medit lor sa bann verse-la, ek reflesi kouma to kapav aplik zot dan to lavi.​—Lir Zozwe 1:8. *

Paran, ansegn to bann zanfan kouma pou etidie (Get paragraf 10) *

10. An-akor avek Ebre 5:14, kifer bann paran bizin rezerv letan pandan ladorasion an fami pou ansegn zot bann zanfan kouma pou etidie ek fer bann resers?

10 Li normal ki bann paran anvi ki zot zanfan apresie Ladorasion an Fami ki fer sak semenn. Me mem si bann paran bizin fini programe alavans seki zot pou examine dan ladorasion an fami, li pa neseser ki sak semenn zot organiz bann aktivite spesial ouswa bann proze extraordiner pou zot zanfan. Bann paran kapav swazir pou get enn emision Program Televizion JW ouswa detanzantan travay lor enn proze spesial, kouma par exanp, mont enn maket lars Noe. Me li bien inportan osi ki zot ansegn zot bann zanfan kouma pou etidie. Par exanp, bann zanfan bizin aprann kouma pou prepar zot bann renion, ouswa kouma pou fer bann resers lor enn kestion ki zot inn gagne dan lekol. (Lir Ebre 5:14, NW. *) Si lakaz, zot pas inpe letan pou etidie bann kitsoz Biblik, li pou pli fasil pou zot res atantif dan bann renion ek pandan bann lasanble kot pa touletan ena bann video. Biensir, bann paran pou deside ki kantite letan zot pou etidie avek zot zanfan ek sa pou depann lor laz ek personalite zanfan-la.

11. Kifer li inportan ki nou ansegn nou bann etidian Labib kouma pou etidie an profonder par zotmem?

11 Nou bann etidian Labib osi bizin aprann kouma pou etidie. Kan zot fek koumans etidie, nou kontan kan nou trouv zot soulign zot bann repons pou zot letid Labib ouswa bann renion. Me nou bizin ansegn zot kouma pou fer bann resers ek kouma pou etidie an profonder par zotmem. Koumsa, kan zot gagn bann problem, olie ki deswit zot al get bann frer ek ser pou kone ki pou fer, zot pou kone kouma pou fer bann resers dan nou bann piblikasion pou gagn bann bon konsey.

 ETIDIE AVEK ENN LOBZEKTIF PRESI

12. Ki bann lobzektif nou kapav fixe kan nou etidie?

12 Si to enn dimounn ki pa kontan etidie, kitfwa to panse ki zame to pa pou kontan etidie. Me sa li fos. Pou to kontan to letid, koumans par etidie zis pandan enn ti peryod letan. Apre sa, tigit-tigit ogmant kantite letan ki to etidie. Fixe twa enn lobzektif. Biensir, lobzektif pli inportan ki nou kapav fixe se pou vinn pli pros ar Zeova. Enn lot lobzektif ki nou kapav fixe se pou reponn enn kestion ki enn kikenn inn poze ouswa pou fer resers lor enn problem ki nou pe fer fas.

13. (a) Sit bann letap ki enn zenn kapav swiv pou explik so bann krwayans dan lekol. (b) Kouma to kapav aplik konsey ki ena dan Kolosien 4:6?

13 Par exanp, eski to enn zenn ki pe al lekol? Kitfwa tou to bann kamarad krwar dan teori levolision. Sirman to ti pou bien kontan explik zot kifer to krwar ki Bondie finn kree bann imin parey kouma Labib ansegne, me kitfwa to panse ki to pa pou kapav fer sa. Alor, to bizin etidie lor sa size-la! To ena de rezon pou fixe sa lobzektif-la: (1) sa pou ogmant to prop lafwa ki Bondie inn kree tou kitsoz ek (2) sa pou amelior to kapasite pou defann laverite. (Rom. 1:20; 1 Pier 3:15, NW) Pou koumanse, kitfwa to kapav demann tomem: ‘Kifer mo bann kamarad dir ki zot krwar dan levolision?’ Apre sa, fer plis resers lor sa size-la dan nou bann piblikasion. Kitfwa to pou trouve ki li pa sa difisil-la pou defann to bann krwayans. Laplipar dimounn krwar dan levolision zis parski enn kikenn ki zot respekte inn dir zot ki levolision vremem finn arive. Si to gagn zis enn ouswa de pwin ki to kapav partaz avek zot, kitfwa to pou kapav ed enn parmi zot ki vremem anvi konn laverite.​—Lir Kolosien 4:6.

OGMANT TO DEZIR POU APRANN

14-16. (a) Ki to kapav fer pou aprann plis lor enn liv Labib ki to pa tro kone? (b) Explike kouma bann verse ki’nn site dan sa paragraf-la kapav ed twa pou aprann konn plis lor liv Amos. (Get osi lankadre “ Aprann Konn Bann Personaz Biblik Pli Bien!”)

14 Fer koumadir, dan enn nou bann renion nou pou examinn enn liv Labib ki finn ekrir par enn bann “ti-profet” ki to pa tro kone. Enn premie kitsoz ki to kapav fer, se esey konn plis lor seki sa profet-la finn ekrir. Kouma to kapav fer sa?

15 Premierman, demann tomem: ‘Ki mo kone lor profet ki’nn ekrir sa liv-la? Kisannla li ti ete, kotsa li ti reste, ek ki travay li ti fer?’ Kan nou aprann plis lor sa ekrivin-la, nou kapav konpran pli bien kifer li’nn servi sertin mo ouswa sertin lexanp. Amezir ki to pe lir sa liv Labib la, esey rod bann fraz ki kapav ed twa kone ki kalite dimounn sa profet-la ti ete.

16 Deziemman, esey kone kan eski ti ekrir sa liv Labib la. Li bien fasil pou fer sa. To zis ena pou verifie « Table des livres de la Bible » par deryer dan Traduction du monde nouveau. Anplis, to kapav get tablo bann profet ek bann lerwa dan Appendice A6. Si liv Labib ki to pe etidie la li enn liv ki koz lor bann profesi, li bon ki to esey kone kouma lavi ti ete dan lepok kot ti ekrir sa liv-la. Kan Zeova ti avoy sa profet-la ver lepep, ki bann move latitid ouswa pratik Li ti anvi ki zot korize? Kisannla ti viv mem lepok ki sa ekrivin-la? Pou konpran sa sitiasion-la pli bien, kitfwa to pou bizin examinn lezot liv Labib. Par exanp, pou konpran pli bien seki ti arive dan lepok Amos, to pou gagn plis ransegnman si to lir bann verse dan liv 2 Lerwa ek 2 Kronik. To pou trouv sa bann verse-la dan referans pou Amos 1:1, ki trouv dan kolonn omilie.  Anplis, to kapav get osi liv profet Oze, ki kitfwa ti viv dan mem lepok ki Amos. Si to get sa bann lezot liv Labib la, to pou konpran pli bien kouma lavi ti ete dan lepok Amos.​—2 Ler. 14:25-28; 2 Kro. 26:1-15; Oze 1:1-11; Amos 1:1.

ARET TWA LOR BANN TI DETAY

17-18. Servi bann lexanp ki ena dan sa bann paragraf-la ouswa to prop lexanp, pou montre kouma to kapav kontan plis to letid personel lor Labib kan to aret twa lor bann ti detay.

17 Kan nou lir Labib, li bon ki nou fer sa avek enn gran dezir pou aprann konn plis. Fer koumadir, to pe lir 12em sapit dan profesi Zakari, ki predir lamor Lemesi. (Zaka. 12:10) Kan to ariv lor verse 12, to lir ki “lafami lakaz Natan” pou dan enn gran sagrin kan Lemesi pou mor. Olie ki to pas vit-vit lor sa detay-la, to kapav fer enn poz ek demann tomem: ‘Ki lien lakaz Natan ena avek Lemesi? Eski mo kapav gagn plis linformasion lor la?’ Lerla to koumans fer bann resers parey kouma enn “detektiv” ti pou fer. Dan referans ki trouv dan kolonn ki omilie ena 2 Samiel 5:13, 14, kot to aprann ki Natan ti enn parmi bann garson Lerwa David. Enn lot referans dan kolonn omilie, Lik 3:23, 31 (NW), montre ki Zezi ti enn desandan Natan, ki ti enn anset Mari. (Get wp16.3 9 “Kisannla ti papa Zozef?”) Enn sel kout, sa linformasion-la interes twa, pa vre! To kone ki ena enn profesi ki ti dir ki Zezi ti pou enn desandan David. (Mat. 22:42) Me David ti ena plis ki 20 garson. Eski sa li pa extraordiner ki Zakari inn presize ki se lakaz Natan ki ti pou dan enn gran sagrin akoz lamor Zezi?

18 Anou get enn lot lexanp. Dan premie sapit liv Lik, nou lir ki anz Gabriel ti vizit Mari ek ti dir li enn kitsoz extraordiner konsernan  garson ki li ti pou gagne: “Li pou bien gran e pou apel li Garson Bondie Treo. Bondie Lesegner [“Zeova,” NW] pou donn li tronn lerwa David, so anset, e li pou regn toultan lor desandan Zakob; so regn pa pou fini zame.” (Lik 1:32, 33) Kitfwa nou ena tandans pou aret nou zis lor bann premie parol ki Gabriel ti dir dan sa verse-la, setadir, ki pou apel Zezi “Garson Bondie Treo.” Me Gabriel ti profetize osi ki Zezi ti pou ‘regne’ kouma Lerwa. Alor, nou kapav demann noumem: ‘Ki Mari ti pe panse kan Gabriel ti dir li sa bann parol-la? Eski li ti panse ki Gabriel ti pe dir ki Zezi ti pou ranplas Lerwa Erod ouswa pran plas enn bann dirizan ki ti pou diriz lor Izrael apre Erod?’ Si Zezi vremem ti vinn lerwa, Mari ti pou vinn la reine mère, ek so fami ti pou viv dan enn pale. Me Labib pa dir ki Mari inn koz lor enn kitsoz koumsa avek Gabriel. Nou pa finn lir osi dan Labib ki Mari ti demande pou gagn enn pozision inportan dan Rwayom Bondie, parey kouma de disip Zezi ti fer. (Mat. 20:20-23) Sa detay-la konvink nou ankor plis ki Mari ti enn fam ki ti ena enn gran limilite!

19-20. Kouma nou trouve dan Zak 1:22-25 ek 4:8, ki bann lobzektif nou kapav fixe kan nou pe etidie?

19 Pa bliye ki nou lobzektif prinsipal kan nou pe etidie Labib ek nou bann piblikasion se pou vinn pli pros ar Zeova. Nou anvi trouve osi “kouma [“ki kalite dimounn,” NW]” nou ete vremem ek ki bann sanzman nou bizin fer pou fer leker Zeova kontan. (Lir Zak 1:22-25; 4:8.) Sak fwa ki nou koumans etidie, nou bizin priye Zeova pou Li ed nou par mwayin so lespri sin. Nou bizin sipliy Li pou ed nou tir maximum profi ar seki nou pe etidie ek pou trouv nou parey kouma Li, Li trouv nou.

20 Nou tou nou anvi vinn kouma sa serviter Bondie lor ki enn ekrivin Psom ti koze-la: “Li kontan lalwa Zeova, ek li lir So lalwa dousman lanwit-lizour. . . . Tou seki li fer pou reisi.”​—Ps. 1:2, 3NW.

KANTIK 88 “Fer Mwa Konn To Bann Semin”

^ par. 5 Zeova ki enn Bondie zenere, donn nou enn kantite manze spiritiel pou gete, lir, ek etidie. Sa lartik-la pou ed twa deside seki to kapav etidie, ek li pou donn twa bann konsey pratik kouma to kapav tir maximum profi ar to letid personel.

^ par. 9 Zozwe 1:8: “Fode pa ki sa liv Lalwa la res lwin ar to labous, ek to bizin lir li dousman lanwit-lizour, pou ki to swiv bien tou seki finn ekrir ladan; parski lerla to pou reisi dan seki to fer ek lerla to pou azir avek sazes.”

^ par. 10 Ebre 5:14: “Parkont manze solid li pou bann dimounn ki ena matirite, pou bann ki afors zot inn pratike, ena bann kapasite pou diserne, ki finn antrene pou fer diferans ant seki bien ek seki mal.”

^ par. 63 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann paran pe montre zot bann zanfan kouma prepar Latour Degard Letid.

^ par. 65 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn frer pe fer resers lor Amos. Bann zimaz ki ena deryer reprezant seki frer-la pe trouve dan so limazinasion letan li pe lir Labib ek medit lor la.