Skip to content

Skip to table of contents

To “Amen” Ena Boukou Valer pou Zeova

To “Amen” Ena Boukou Valer pou Zeova

NOU ladorasion ena boukou valer pou Zeova. Li ‘pran kont ek ekout’ so bann serviter. Li remark tou seki nou fer pou loue Li, mem bann pli tipti kitsoz. (Mal. 3:16) Par exanp, anou get enn mo ki kitfwa nou finn servi bien souvan. Sa mo-la se “amen.” Eski sa sinp mo-la ena valer pou Zeova? Wi! Pou konpran kifer, anou examine seki sa mo-la vedir ek kouma inn servi sa dan Labib.

“LEPEP AN-ANTIE POU DIR: ‘AMEN!’”

Mo “amen” vedir “ki sa realize,” ouswa “wi, mo dakor.” Li sorti dan enn mo Ebre ki vedir “ki fidel,” “ki kapav fer konfians.” Parfwa, ti servi sa dan bann domenn legal. Apre ki enn dimounn ti fer enn serman, li ti pou dir “amen” pou konfirme ki tou seki li’nn dir ti exakt ek ki li ti pou aksepte tou bann konsekans. (Nonb 5:22) Kan li ti dir “amen” an piblik, li ti ena ankor plis rezon pou gard so promes.​—Ne. 5:13.

Dan Deteronom sapit 27 nou trouv enn bon lexanp kot inn servi “amen.” Apre ki bann Izraelit ti rant dan Later Promiz, zot ti bizin rasanble ant Montagn Ebal ek Montagn Gerizim pou ekoute kan ti pe lir Lalwa. Zot pa ti al laba zis pou ekoute, me osi pou konfirme ki zot ti aksepte Lalwa. Zot ti fer sa kan zot ti reponn “Amen!” apre ki ti lir bann konsekans ki zot ti pou gagne si zot ti dezobeir Lalwa. (Det. 27:15-26) Esey mazinn son ki sa ti fer kan bann milye misie, madam, ek zanfan ti pe donn zot repons bien for! (Zozwe 8:30-35) Pena dout ki zame zot ti bliye bann parol ki zot ti dir sa zour-la. Ek sa bann Izraelit-la ti gard zot promes, kouma Labib dir: “Izrael ti servi Zeova toutlong lavi Zozwe ek toutlong lavi bann ansien ki ti kontign viv apre Zozwe, ek ki finn konn tou seki Zeova finn fer pou Izrael.”​—Zozwe 24:31.

Zezi osi ti servi “amen” pou konfirme ki seki li ti dir ti vre, me li ti fer sa dan enn fason spesial. Olie ki li ti servi “amen” (tradir an Kreol Morisien par “vremem”) pou reponn enn komanter, li ti servi sa mo-la pou  introdir bann parol laverite. Parfwa, li ti repet sa mo-la, kan li ti dir “amen amen” (tradir par “vremem, laverite”). (Mat. 5:18; Zan 1:51) Sa ti rasir bann ki ti ekout li ki so bann parol ti san poursan laverite. Zezi ti kapav koz avek otan lasirans parski se par so mwayin ki tou bann promes Bondie ti pou realize.​—2 Kor. 1:20; Rev. 3:14NW.

“LEPEP . . . TI DIR, ‘AMEN!’ EK ZOT TI LOUE ZEOVA”

Bann Izraelit osi ti servi “amen” kan zot ti pe loue ek priye Zeova. (Ne. 8:6; Ps. 41:13) Kan zot ti dir sa mo-la apre enn lapriyer, bann ki ti pe ekoute ti montre ki zot ti aksepte tou seki ti dir. Koumsa tou dimounn ki ti la ti kapav partisipe ek zot ti kontan pou ador Zeova dan sa fason-la. Se samem ki ti arive kan Lerwa David ti amenn Lars Zeova dan Zerizalem. Pandan fet ki ti fer zis apre, avek tou so leker li ti sant enn lapriyer ki trouv dan 1 Kronik 16:8-36. So bann parol ti telman tous zot leker ki “lepep an-antie ti dir, ‘Amen!’ ek zot ti loue Zeova.” Zot ti vremem kontan pou ador Zeova ansam.

Bann Kretien dan premie siek osi ti servi “amen” kan zot ti pe loue Zeova. Bann ekrivin Labib souvan ti servi sa mo-la dan zot bann let. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Pier 4:11, NW) Liv Revelasion dekrir mem bann kreatir spiritiel dan lesiel ki pe glorifie Zeova kan zot dir: “Amen! Loue Jah!” (Rev. 19:1, 4, NW) Bann premie Kretien ti abitie dir “amen” apre bann lapriyer dan zot bann renion. (1 Kor. 14:16, NW) Selman, li pa ti enn mo ki zot ti pe zis repete san reflesi.

KIFER TO “AMEN” INPORTAN?

Apre ki nou’nn examine kouma bann serviter Zeova ti servi “amen,” nou konpran kifer li bien inportan ki nou fini nou lapriyer par sa mo-la. Kan nou dir “amen” alafin nou lapriyer, nou montre ki nou vremem sinser. Ek kan nou dir “amen” alafin enn lapriyer ki  pe fer an piblik, mem san ki personn tande, nou montre ki nou dakor ar sa lapriyer-la. Anou get lezot rezon kifer nou “amen” inportan.

Sa ed nou pou res konsantre pandan lapriyer. Pandan enn lapriyer, nou ador Zeova pa zis par seki nou dir, me osi par nou konportman. Parski nou anvi sinser kan nou pe dir “amen,” sa kapav ed nou pou gard enn bon latitid ek res konsantre lor lapriyer-la.

Sa ed nou pou ador Zeova dan linite. Lapriyer an piblik fer nou res konsantre lor seki kongregasion an-antie pe tande. (Zist. 1:14; 12:5, NW) Kan nou reponn ar tou nou leker ansam avek tou nou bann frer ek ser, nou vinn ankor pli soude. Kan nou dir “amen” ansam, mem si li for ouswa dan nou leker, nou lapriyer pous Zeova pou fer seki nou pe demann Li.

Kan nou dir “amen” nou loue Zeova

Nou loue Zeova. Zeova remark tou seki nou fer pou ador Li, mem si li bien tipti. (Lik 21:2, 3) Li konn nou mobil ek seki ena dan nou leker. Mem si nou bizin swiv renion par telefonn, nou kapav sir ki Zeova pran kont kan nou dir “amen.” Kan nou dir “amen” nou partisip ansam avek bann ki pe loue Zeova dan renion.

Nou kapav panse ki nou “amen” pena enn tro gran valer, me okontrer li ena boukou linportans. Enn ansiklopedi Biblik explike: “Sa mo-la permet bann serviter Bondie pou exprim zot konfians, donn zot lakor, ek exprim lesperans sinser ki ena dan zot leker.” Alor, nou anvi ki sak “amen” ki nou dir, fer Zeova plezir.​—Ps. 19:14.