Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 13

Montre Konpasion dan To Minister

Montre Konpasion dan To Minister

“Li ti resanti enn gran pitie pou zot . . . Ek li ti koumans ansegn zot boukou kitsoz.”​—MARK 6:34NW.

KANTIK 70 Rod Bann Ki Dign

REZIME *

1. Sit enn parmi bann kalite bien ankourazan ki Zezi ena. Explike.

ENN parmi bann kalite bien ankourazan ki Zezi ena se so kapasite pou konpran bann difikilte ki nou, bann dimounn inparfe, pe bizin fer fas. Kan li ti lor later, Zezi ti kapav, “partaz lazwa avek bann ki dan lazwa” ek “partaz lapenn avek bann ki dan lapenn.” (Rom. 12:15) Par exanp, kan so 70 disip ti retourne bien kontan parski zot ti gagn bann bon rezilta dan enn kanpagn predikasion, Zezi ti “ranpli dan lazwa Lespri Sin.” (Lik 10:17-21) Parkont, sa ti fer “so leker sere” ek li ti “boulverse” kan li ti trouv lefe ki lamor Lazar ti ena lor bann ki ti kontan Lazar.​—Zan 11:33.

2. Ki ti ed Zezi pou montre konpasion anver bann dimounn?

2 Mem si Zezi ti parfe, li ti tret bann dimounn ki inparfe avek boukou mizerikord ek konpasion. Ki ti ed li pou fer sa? Premierman, Zezi ti kontan bann dimounn. Kouma nou ti trouve dan lartik avan, Zezi ti “sirtou bien atase avek bann dimounn.” (Prov. 8:31) Lamour ki li ti ena pou bann dimounn ti pous li pou esey konpran pli bien zot fason panse. Lapot Zan explike: “Li ti kone ki ena dan leker dimoun.” (Zan 2:25) Zezi ti ena boukou konpasion pou lezot. Bann dimounn ti santi lamour ki li ti ena pou zot ek zot ti aksepte pou ekout mesaz Rwayom Bondie. Plis nou devlop bann santiman koumsa pou bann dimounn, plis nou pou kapav ed zot dan predikasion.​—2 Tim. 4:5.

3-4. (a) Si nou ena konpasion, kouma nou pou konsider nou minister? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Lapot Pol ti kone ki li bizin prese, ek nou osi parey. (1 Kor. 9:16) Me selman, si nou ena konpasion, nou pa pou trouv nou minister zis kouma enn kitsoz ki nou oblize fer. Nou pou anvi montre ki nou interese ar bann dimounn ek ki nou bien anvi ed zot. Nou kone ki “ena plis benediksion [“lazwa,”  NW] kan done, ki kan resevwar.” (Zist. 20:35) Plis nou akonpli nou minister avek lobzektif pou ed bann dimounn, plis nou pou fer li avek lazwa.

4 Dan sa lartik-la, nou pou aprann kouma nou kapav montre konpasion dan nou minister. Premierman, nou pou gete ki Zezi ti resanti pou bann dimounn, ek ki nou kapav aprann ar so lexanp. Apre sa, nou pou get kat fason kouma nou kapav imit li.​—1 Pier 2:21.

ZEZI TI MONTRE KONPASION DAN SO MINISTER

Parski Zezi ti ena konpasion, li ti pres enn mesaz ki donn rekonfor (Get paragraf 5-6)

5-6. (a) Anver kisannla Zezi ti montre konpasion? (b) Parey kouma ti predir dan Izai 61:1, 2, kifer Zezi ti resanti enn gran pitie pou bann dimounn avek ki li ti prese?

5 Anou get enn lexanp ki montre nou ki Zezi ti manifeste konpasion. Enn zour, Zezi ek so bann disip ti bien fatige parski zot ti’nn pres bonn nouvel enn sel tre san ki zot repoz inpe. Zot pa ti mem gagn letan pou “manz enn bouse manze.” Alor, Zezi ti amenn so bann disip dan “enn landrwa trankil kot [zot] pou tousel” pou zot “repoz zot inpe.” Me selman, enn gran lafoul ti galope, ti devans zot ek ti ariv dan landrwa kot Zezi ek so bann disip ti pe ale. Kan Zezi ti ariv laba ek ti trouv sa lafoul-la, ki li ti resanti ek ki li ti fer? Zezi “so leker kase * [“resanti enn gran pitie,” NW] parski zot ti kouma bann mouton san berze. Ek li koumans ansegn zot boukou kiksoz.”​—Mark 6:30-34.

6 Gete kifer Zezi ti resanti enn gran pitie, ouswa konpasion pou sa bann dimounn-la. Li ti remarke ki sa bann dimounn-la “ti kouma bann mouton san berze.” Kitfwa Zezi ti trouve ki sertin parmi zot ti pov ek ti pe travay bien dir pou pran swin zot fami. Kitfwa ena lezot ki ti tris parski zot ti perdi kikenn dan lamor. Dan sa ka-la, Zezi ti kapav konpran zot sitiasion. Parey kouma nou ti examine dan lartik avan, kitfwa  Zezi limem ti fer fas ar sertin sa bann problem-la. Zezi ti gagn traka bann dimounn, ek li ti anvi partaz enn mesaz rekonfortan avek zot.​—Lir Izai 61:1, 2. *

7. Kouma nou kapav imit lexanp Zezi?

7 Ki nou aprann ar lexanp Zezi? Parey kouma Zezi, nou antoure ar bann dimounn ki “kouma bann mouton san berze.” Zot pe fer fas ar boukou problem. Nou ena seki zot bizin: mesaz Rwayom Bondie. (Rev. 14:6) Alor parey kouma nou gran Met, nou pres bonn nouvel parski nou “pitie bann pov ek bann feb.” (Ps. 72:13) Nou ena konpasion pou bann dimounn, ek nou anvi fer kitsoz pou ed zot.

KOUMA NOU KAPAV MONTRE KONPASION?

Reflesi lor seki sak dimounn bizin (Get paragraf 8-9)

8. Sit enn fason kouma nou kapav montre konpasion anver bann dimounn dan nou minister. Donn enn lexanp.

8 Ki kapav ed nou pou montre konpasion anver bann dimounn ki nou zwenn dan predikasion? Nou bizin met nou dan plas sa bann dimounn-la ek tret zot kouma nou ti pou kontan zot tret nou. * (Mat. 7:12) Anou examinn kat fason kouma nou kapav fer sa. Premierman, reflesi lor seki sak dimounn bizin. Kan nou prese, nou azir inpe parey kouma enn dokter. Enn bon dokter reflesi lor seki sak pasian bizin. Li poz bann kestion ek li ekout bien kan pasian-la pe explik seki li resanti ouswa so bann sintom. Olie ki dokter-la donn pasian-la premie tretman ki vinn dan so latet, li pou pran letan pou examinn bann sintom so pasian ek apre sa li pou donn li enn tretman ki bizin. Li parey, kan nou prese, nou pa pou servi mem size konversasion avek tou dimounn. Okontrer, nou bizin pran an konsiderasion sitiasion ek lopinion sak dimounn.

9. Ki nou bizin evit fer? Explike.

9 Kan to zwenn enn kikenn dan predikasion, pa panse ki to deza konn so sitiasion, so bann krwayans ek kifer li krwar sa bann kitsoz-la. (Prov. 18:13) Okontrer, pou to reisi konn dimounn-la ek so bann krwayans, poz li bann kestion avek tak. (Prov. 20:5) Si to kapav fer sa dan to kiltir, poz li bann kestion lor so travay, so fami, so bann lexperyans, ek so bann lopinion. Kan nou poz bann kestion koumsa, an realite, nou pe donn sa bann dimounn-la lokazion pou dir nou kifer zot bizin tann bonn nouvel. Lerla, li pou pli fasil pou nou pou konpran seki zot bizin ek pou donn zot enn led ki adapte ar zot, parey kouma Zezi ti fer.​—Konpar avek 1 Korintien 9:19-23.

Sey mazine kouma lavi enn dimounn ar ki to pe rann temwaniaz ete (Get paragraf 10-11)

10-11. Dapre 2 Korintien 4:7, 8, sit enn deziem fason kouma nou kapav montre konpasion. Donn enn lexanp.

 10 Deziemman, esey mazine kouma zot lavi ete. Dan enn sertenn fason, nou kapav konpran zot sitiasion. Apre tou, nou inparfe parey kouma sa bann dimounn-la, ek nou osi nou gagn mem problem ki zot. (1 Kor. 10:13) Nou kone ki lavi dan sa lemond-la parfwa bien difisil. Se zis gras-a led Zeova ki nou reisi andire. (Lir 2 Korintien 4:7, 8.) Me pans bann ki pena enn bon relasion avek Zeova. Sirman li bien difisil pou zot pou viv dan sa lemond-la san led Zeova. Parey kouma Zezi, nou ena konpasion pou zot, ek sa ankouraz nou pou partaz avek zot “bann bon nouvel lor enn kitsoz ki pli bon.”​—Iza. 52:7.

11 Anou get lexanp enn frer ki apel Sergey. Avan ki li konn laverite, Sergey ti bien timid ek rezerve. Li ti fer boukou zefor pou koz ar lezot. Avek letan, li ti aksepte enn letid Labib. Sergey dir: “Letan mo ti pe etidie Labib, mo ti aprann ki bann Kretien bizin partaz zot krwayans ar lezot. Onetman, mo ti panse ki zame mo ti pou kapav fer sa.” Me, li ti pans bann dimounn ki pa ti ankor tann laverite, ek li ti rann li kont ki zot lavi ti sirman bien difisil parski zot pa konn Zeova. Li dir: “Bann nouvo kitsoz ki mo ti pe aprann ti fer mwa gagn enn gran lazwa ek viv anpe avek momem. Mo ti kone ki bann lezot dimounn osi bizin konn sa.” Amezir ki Sergey ti pe resanti plis konpasion pou lezot, li ti trouve ki li ti ena plis kouraz pou prese. Sergey dir: “Seki finn etonn mwa, mo’nn trouve ki kan mo koz Labib avek lezot sa fer mwa gagn plis konfians an momem, ek sa fortifie mo prop lafwa.” *

Sertin kapav pran letan pou progrese lor plan spiritiel (Get paragraf 12-13)

12-13. Kifer nou bizin ena pasians ar bann dimounn ar ki nou ansegn Labib? Donn enn lexanp.

12 Trwaziemman, ena pasians ar bann dimounn ar ki to ansegn Labib. Pa bliye ki kitfwa zame zot finn reflesi lor sertin lansegnman Labib ki nou, nou konn extra bien. Ek ena boukou parmi zot ki bien  atase ar zot bann krwayans. Kitfwa zot relizion ena enn gran linportans pou zot. Kifer? Parski sa permet zot res atase ar zot fami, zot bann koutim, ek zot kominote. Kouma nou kapav ed zot?

13 Reflesi lor sa konparezon-la: Ki arive kan enn vie pon li dan enn move leta ek ki bizin ranplas li? Souvan, bann dimounn kontign servi sa vie pon-la pandan ki pe konstrir enn ki nef. Kan seki nef-la inn pare, lerla kapav detrir seki vie-la. Li parey, pou bann dimounn ki bizin abandonn zot bann “vie” krwayans ar ki zot bien atase. Nou bizin ed zot pou devlop enn gran rekonesans pou bann “nouvo” kitsoz ki zot pe aprann, setadir bann lansegnman Labib ki zot pa ti kone avan. Se lerla ki kitfwa zot pou pre pou abandonn zot bann ansien krwayans. Li kapav pran boukou letan pou ed enn dimounn fer sa sanzman-la.​—Rom. 12:2.

14-15. Kouma nou kapav ed bann dimounn ki konn bien tigit kitsoz ouswa pa konn nanye lor lesperans pou viv pou touletan dan enn paradi lor later? Donn enn lexanp.

14 Si nou ena pasians avek bann dimounn ki dan nou teritwar, nou pa pou atann ki zot konpran ek aksepte bann lansegnman Labib premie fwa ki zot tann sa. Okontrer, konpasion pou pous nou pou ed zot tigit-tigit pou reflesi an profonder lor seki Labib ansegne. Par exanp, reflesi kouma nou kapav ed enn dimounn konpran lesperans pou viv pou touletan lor later ki pou vinn enn paradi. Boukou dimounn konn bien tigit kitsoz ouswa pa konn nanye ditou lor sa lansegnman-la. Kitfwa zot krwar ki enn kikenn ki’nn mor pa kapav reviv. Ouswa zot panse ki tou bann bon dimounn al dan lesiel. Kouma nou kapav ed zot?

15 Anou gete kouma enn frer ed bann dimounn pou konpran lesperans pou viv pou touletan lor later. Premierman, li lir Zenez 1:28. Apre sa, li demann dimounn-la kotsa Bondie ti anvi ki bann dimounn viv ek ki kalite lavi Li ti anvi zot ena. Laplipar dimounn reponn: “Lor later, ek dan bann bon kondision.” Apre sa, frer-la lir Izai 55:11, ek demann dimounn-la si proze Bondie inn sanze. Souvan, dimounn-la dir non. Ek finalman, frer-la lir Psom 37:10, 11 ek demann dimounn-la ki kalite lavenir bann dimounn pou ena. Kan li rezonn lor Labib dan sa fason-la, li ed plizir dimounn pou konpran ki Bondie anvi ki bann bon dimounn viv pou touletan dan Paradi lor later.

Enn sinp ti aksion, kouma avoy enn let ankourazan, kapav fer boukou dibien (Get paragraf 16-17)

16-17. Dapre Proverb 3:27, sit bann fason pratik kouma nou kapav montre konpasion. Donn enn lexanp.

16 Katriemman, rod bann fason pratik pou montre konsiderasion anver lezot. Par exanp, eski nou’nn vinn kot dimounn-la dan enn move ler? Nou kapav exkiz nou ek propoz pou pase enn lot ler. Ki nou pou fer si enn dimounn pe bizin enn koudme pou fer enn ti travay? Ki nou pou fer si enn dimounn malad ouswa aze ki pa kapav sorti kot li, pe bizin enn kikenn pou al fer enn  komision pou li? Dan sa bann ka-la nou kapav ed sa dimounn-la.​—Lir Proverb 3:27. *

17 Enn ser ti gagn bann bon rezilta alor ki li ti fer enn bon aksion ki ti paret pena linportans. So konpasion ti pous li pou ekrir enn let enn fami ki ti fek perdi enn zanfan dan lamor. Dan sa let-la, li ti met de-trwa verse Labib bien rekonfortan. Ki lefe sa let-la ti ena lor sa fami-la? Sa mama ki ti an-dey la ti ekrir: “Yer, mo lazourne ti vremem orib. Me si ou ti kone ki kantite ou let finn ed nou. Mo remersie ou boukou pou sa let-la parski li’nn bien rekonfort nou. Yer, mo’nn lir ou let omwin 20 fwa. Ou let ti vremem ranpli ar bonte ek konsiderasion ek mo pa ti pou panse ki sa ti pou ankouraz mwa sa kantite-la. Nou remersi ou avek tou nou leker.” Pena dout, nou kapav gagn bann bon rezilta si nou met nou dan plas bann ki pe soufer ek apre fer kitsoz pou ed zot.

ENA ENN FASON PANSE EKILIBRE

18. Dapre 1 Korintien 3:6, 7, ki nou anvi rapel konsernan nou minister, ek kifer?

18 Biensir, nou anvi ena enn fason panse ekilibre lor seki nou kapav fer dan predikasion. Li vre ki nou pe ed bann dimounn pou aprann konn Bondie, me se pa nou ki pe fer parti pli inportan dan sa travay-la. (Lir 1 Korintien 3:6, 7.) Se Zeova ki atir bann dimounn ver Li. (Zan 6:44, NW) Alafin, fason ki enn dimounn reazir ar bonn nouvel pou montre seki ena dan so leker. (Mat. 13:4-8) Rapel ki laplipar dimounn pa ti aksepte mesaz Zezi mem si Zezi li pli gran Ansegnan ki finn existe! Alor, fode pa nou dekouraze si boukou dimounn pa ekout nou mesaz.

19. Ki bann bon rezilta nou gagne kan nou montre konpasion dan nou minister?

19 Nou pou gagn bann bon rezilta kan nou montre konpasion dan nou minister. Nou pou plis kontan nou predikasion. Ek nou pou konn lazwa ki gagne kan nou done. Ek li pli fasil pou bann ki ena “enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel” aksepte bonn nouvel. (Zist. 13:48, NW) Alor “tanki nou ena letan, anou travay pou bien tou dimoun.” (Gal. 6:10) Lerla nou pou fer nou Papa ki dan lesiel gagn lazwa.​—Mat. 5:16.

KANTIK 64 Partisip dan Rekolt Avek Lazwa

^ par. 5 Kan nou montre konpasion, nou ogmant nou lazwa dan nou minister, ek souvan nou gagn bann bon rezilta. Kifer? Dan sa lartik-la, nou pou examine seki nou kapav aprann ar lexanp Zezi, ek nou pou get kat fason pratik kouma nou kapav montre konpasion anver bann dimounn dan predikasion.

^ par. 5 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Dan sa kontex-la, ena pitie vedir ena konpasion pou enn dimounn ki pe soufer ouswa ki’nn gagn maltrete. Kan nou ena sa kalite santiman-la, sa kapav pous nou pou fer tou seki nou kapav pou ed lezot.

^ par. 6 Izai 61:1, 2: Lespri Souverin Segner Zeova, li lor mwa, parski Zeova finn swazir mwa pou anons bann bon nouvel ar bann dimounn ki ena limilite. Li finn avoy mwa pou met enn bandaz lor bann leker ki’nn kase, pou anons bann prizonie ki zot pou libere, pou anons bann ki an kaptivite ki zot lizie pou ouver bien gran, pou anons lane kot Zeova pou montre so faver, ek zour vanzans nou Bondie; ek pou konsol tou bann ki an-dey.”

^ par. 8 Get lartik “Dan Ou Minister Tret Lezot Parey Kouma Ou Anvi Zot Tret Ou” dan Latour Degard 15 Me 2014.

^ par. 11 Get Latour Degard, 1Out 2011, paz 21-22, an Franse.

^ par. 16 Proverb 3:27: “Pa refiz fer lebien anver bann dimounn ki merit sa, si li dan to pouvwar pou fer sa.”