Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 10

Ki Anpes Mwa Pran Batem?

Ki Anpes Mwa Pran Batem?

“Filip ek ofisie la, desann dan dilo, lerla Filip batiz li.”​—ZIST. 8:38.

KANTIK 52 Nou Vwe Nou ar Bondie

REZIME *

1. Ki Adan ek Ev finn perdi, ek ki konsekans sa finn ena?

DAPRE twa kisannla bizin fixe bann prinsip konsernan seki bon ek seki pa bon? Kan Adan ek Ev ti manz frwi pie konesans bon ek move, zot finn montre dan enn fason bien kler ki zot pena konfians dan Zeova ek so bann prinsip. Zot ti swazir pou etabli zot prop prinsip konsernan seki bon ek seki pa bon. (Zen. 3:22) Me get seki zot finn perdi. Zot finn perdi zot lamitie avek Zeova. Zot finn osi perdi privilez pou viv pou touletan, ek zot finn transmet zot bann desandan pese ek lamor. (Rom. 5:12) Desizion ki Adan ek Ev ti pran finn fer boukou ditor.

Apre ki li ti aksepte Zezi, sa ofisie Etiopien la ti anvi pran batem pli vit posib (Get paragraf 2-3)

2-3. (a) Ki sa ofisie Etiopien la ti fer kan Filip ti pres avek li? (b) Ki bann benediksion nou gagne kan nou pran batem, ek ki bann kestion nou pou examine?

2 Reaksion Adan ek Ev ti bien diferan ar reaksion ki sa ofisie Etiopien la ti ena kan Filip ti pres avek li. Sa ofisie-la ti telman rekonesan pou seki Zeova ek Zezi inn fer pou li ki deswit li ti pran batem. (Zist. 8:34-38) Kan nou vwe nou lavi ar Bondie, ek nou pran batem parey kouma sa ofisie-la, nou montre dan enn fason kler ki nou ena rekonesans pou seki Zeova ek Zezi inn fer pou nou. Nou montre osi ki nou fer Zeova konfians ek ki nou rekonet ki se Li ki bizin fixe bann prinsip konsernan seki bon ek seki pa bon.

3 Reflesi lor bann benediksion ki nou gagne kan nou servi Zeova! Par exanp, nou ena lesperans ki Zeova pou donn nou tou seki Adan ek Ev inn perdi, parmi ena posibilite pou viv pou touletan. Anplis, parski nou ena lafwa dan Zezi Kris, Zeova pardonn nou bann fot ek donn nou enn konsians kler. (Mat. 20:28; Zist. 10:43) Nou osi form parti dan fami Zeova kot ena so bann serviter ki Li aksepte ek  ki pe atann pou gagn enn zoli lavenir plitar. (Zan 10:14-16; Rom. 8:20, 21) Malgre tou sa bann benediksion-la, sertin ki finn aprann konn Zeova depi tipti, ezite pou swiv lexanp sa ofisie Etiopien la. Ki kitsoz kitfwa anpes zot pou pran batem? Kouma zot kapav sirmont sa bann difikilte-la?

SEKI ANPES SERTIN POU PRAN BATEM

Bann difikilte ki sertin gagne avan ki zot pran batem

Mank Konfians (Get paragraf 4-5) *

4-5. Ar ki bann difikilte enn adolesan ki apel Avery ek enn adolesan ki apel Hannah inn fer fas?

4 Mank konfians. Avery so bann paran Temwin Zeova. Bann dimounn konn so papa kouma enn bon ansien ek enn kikenn ki pran swin so fami. Pourtan, Avery ti pe ezite pou pran batem. Kifer? Li dir: “Mo ti krwar ki mo pa ti pou kapav ena enn osi bon repitasion ki mo papa.” Avery ti panse osi ki li pa ti pou kapav asim bann responsabilite ki ti pou atann li dan lavenir. Li dir: “Mo ti per tansion demann mwa pou priye an piblik, pou fer diskour, ouswa pou diriz enn group dan predikasion.”

5 Hannah, ki ena 18 an, ti extra mank konfians an limem. Li finn elve par bann paran ki servi Zeova. Kanmem sa, li ti ena bann dout ek ti panse ki li pa pou kapav viv an-akor avek bann prinsip Zeova. Kifer? Hannah ti ena enn move lopinion lor limem. Parfwa, li pa ti santi li bien dan so lapo, alor li ti koup-koup limem par expre, ek sa ti anpir so sitiasion. Li dir: “Zame mo’nn dir kikenn seki mo’nn fer, mem pa mo bann paran, ek mo ti panse ki zame Zeova pa ti pou aksepte mwa akoz bann kitsoz ki mo ti pe fer ar momem.”

Linflians Bann Kamarad (Get paragraf 6) *

6. Ki ti anpes Vanessa pou pran batem?

6 Linflians bann kamarad. Vanessa, ki ena 22 an, dir: “Mo ti ena enn bon kamarad ki mo ti kone depi enn dizenn lane.” Selman, Vanessa so kamarad ki pa ti interese ar bann krwayans Vanessa, pa ti soutenir li kan li ti fixe lobzektif pou pran batem. Sa ti bien bles Vanessa, ek li dir: “Mo trouv sa difisil pou fer kamarad avek lezot, ek mo ti per ki si mo perdi li, mo pa ti pou regagn enn lot kamarad bien pros kouma li.”

Per Tansion Fer enn Fot Grav (Get paragraf 7) *

7. Enn zennfi ki apel Makayla ti per pou fer ki kitsoz, ek kifer?

7 Per tansion fer enn fot grav. Makayla ti ena sink an kan so frer ti exkli. Amezir ki li ti pe grandi, li’nn trouve ki lefe konportman so frer ti ena lor so bann paran. Makayla dir: “Mo ti per tansion apre ki mo pran batem, mo fer enn pese, ek mo exkli ek lerla sa ti pou fer mo bann paran soufer ankor plis.”

Per Lopozision (Get paragraf 8) *

8. Ki kitsoz enn zenom ki apel Miles ti per?

8 Per lopozision. Miles so papa ek  so belmer bann adorater Zeova, me so mama pa enn Temwin Zeova. Miles dir: “Mo’nn viv avek mo mama pandan 18 an, ek mo ti per pou dir li ki mo anvi pran batem. Mo ti trouv so reaksion kan mo papa ti vinn Temwin Zeova. Alor, mo ti per tansion li pa dakor avek mo desizion pou pran batem.”

KOUMA TO KAPAV SIRMONT TO BANN DEFI?

9. Ki lefe sa pou ena lor twa kan to aprann ki kantite Zeova ena pasians ek lamour?

9 Adan ek Ev ti swazir pou pa servi Zeova parski zot pa ti reisi devlop enn lamour for pou Li. Malgre sa, Zeova ti permet zot viv ase lontan pou gagn zanfan ek pou swazir par zotmem kouma pou elve zot bann zanfan. Adan ek Ev ti panse ki zot pa bizin Zeova dan zot lavi. Me bann konsekans ki sa finn ena apre, finn montre dan enn fason kler ki zot ti bien bet pou pans koumsa. Zot pli gran garson ti touy so frer ki ti inosan, ek avek letan bann dimounn finn vinn violan ek egois. (Zen. 4:8; 6:11-13) Me selman, Zeova ti ena enn mwayin pou sov tou bann desandan Adan ek Ev ki ti pou anvi servi Li. (Zan 6:38-40, 57, 58) Amezir ki to aprann ki kantite Zeova ena pasians ek lamour, pena dout ki to lamour pou Li pou grandi. To pa pou anvi pran mem sime ki Adan ek Ev me okontrer to pou anvi vwe to lavi ar Zeova.

Kouma to kapav sirmont sa bann difikilte-la

(Get paragraf 9-10) *

10. Kan to medit lor Psom 19:7, kouma sa kapav ed twa pou servi Zeova?

10 Kontign aprann lor Zeova. Plis to aprann konn Zeova, plis to pou ena konfians ki to kapav reisi servi Li. Avery, ki nou ti mansione avan, dir: “Mo finn gagn plis konfians an momem kan mo finn lir ek medit lor promes ki ena dan Psom 19:7, NW.” (Lir. *) Kan Avery ti trouve kouma Zeova ti realiz so promes, so lamour pou Bondie ti grandi. Lamour pa zis ed nou pou ena plis konfians ki nou kapav servi Zeova, me li osi ed nou pou  res konsantre lor Zeova ek pou fer seki Li demann nou. Hannah, ki nou ti mansione avan, dir: “Mo lektir Labib ek mo letid personel ti ed mwa pou konpran ki kan mo pe bles momem, ofet mo pe bles Zeova osi.” (1 Pier 5:7) Hannah ti vinn enn kikenn ki met “anpratik” parol Bondie. (Zak 1:22) Ki rezilta sa finn ena? Li dir: “Kan mo ti trouve kouma kan mo obeir Zeova sa fer mwa gagn bann bienfe, mo lamour pou Li ti ogmante. Asterla mo sir ki Zeova pou touletan gid mwa kan mo bizin so led.” Hannah ti reisi lit kont sa tandans ki li ti ena pou bles limem la. Li ti vwe so lavi ar Zeova ek li ti pran batem.

(Get paragraf 11) *

11. Ki Vanessa ti fer pou gagn bann bon kamarad, ek ki nou aprann ar so lexanp?

11 Swazir bien to bann kamarad. Vanessa, ki nou ti mansione avan, finalman ti rann li kont ki so kamarad ti pe anpes li servi Zeova. Alor, deswit li ti aret fer kamarad ar li. Me Vanessa ti fer plis ki sa. Li ti fer bann gran zefor pou fer bann nouvo kamarad dan kongregasion. Li dir ki lexanp Noe ek so fami ti bien ed li. Li explike: “Bannla ti antoure ar bann dimounn ki pa ti kontan Zeova, me ant zotmem, zot ti ena enn bon lamitie.” Apre so batem, Vanessa ti fer pionie. Azordi li dir: “Sa finn ed mwa pou fer bann bon kamarad pa zis dan mo kongregasion me osi dan lezot kongregasion.” Twa osi to kapav fer bann bon kamarad kan to bien okipe dan travay ki Zeova inn donn nou pou fer.​—Mat. 24:14.

(Get paragraf 12-15) *

12. Ki kalite lakrint Adan ek Ev pa ti ena, ek ki konsekans sa finn amene?

12 Ena enn lakrint ekilibre. Ena sertin lakrint ki bon pou nou. Par exanp, kan nou per pou fer Zeova lapenn, se enn bon laper. (Ps. 111:10, NW) Si Adan ek Ev ti ena sa kalite lakrint-la, zot pa ti pou rebel kont Zeova. Me finalman, zot ti rebel kont Li. Apre ki zot ti fer sa, zot lizie ti ouver, setadir zot ti rann zot kont ki zot ti fer pese. Se zis pese ek lamor ki zot finn transmet zot bann zanfan. Kan zot ti trouve ek konpran dan ki sitiasion zot ti ete, zot ti rann zot kont ki zot ti touni,  zot ti gagn onte ek lerla zot ti kouver zotmem.​—Zen. 3:7, 21.

13-14. (a) Dapre 1 Pier 3:21, kifer fode pa nou per lamor dan enn fason exazere? (b) Ki bann rezon nou ena pou kontan Zeova?

13 Mem si nou bizin ena enn lakrint ki anpes nou fer Zeova lapenn, fode pa ki nou per lamor dan enn fason exazere. Zeova finn ouver enn semin pou ki nou gagn lavi pou touletan. Si nou komet enn pese me ki nou repanti sinserman, Zeova pa pou pran kont nou bann erer. Li pardonn nou parski nou ena lafwa dan sakrifis ki so Garson inn done kouma enn ranson. Enn parmi bann fason pli inportan ki nou montre nou ena lafwa se kan nou vwe nou lavi ar Bondie ek nou pran batem.​—Lir 1 Pier 3:21.

14 Nou ena boukou rezon pou kontan Zeova. Li pa zis donn nou bann bon kitsoz ki nou pe profite sak zour, me Li osi ansegn nou laverite lor Limem ek lor so bann proze. (Zan 8:31, 32) Li finn donn nou kongregasion Kretien pou gid nou ek soutenir nou. Azordi, Li ed nou pou andir nou bann difikilte, ek Li promet ki dan lavenir Li pou donn nou lavi pou touletan dan enn paradi. (Ps. 68:19; Rev. 21:3, 4) Kan nou medit lor tou seki Zeova finn deza fer pou montre ki Li kontan nou, sa pous nou pou kontan Li. Ek kan nou kontan Zeova, nou aprann pou devlop enn lakrint ekilibre. Ek sa laper-la pou anpes nou fer Li lapenn parski nou’nn aprann pou kontan Li.

15. Kouma Makayla ti vink so laper?

15 Makayla, ki nou ti mansione avan, ti per tansion li fer enn fot. Me kan li ti konpran ki kantite Zeova pre pou pardone, li ti reisi vink so laper. Li ti dir: “Mo ti realize ki nou tou nou inparfe ek nou pou fer bann erer. Me mo ti konpran osi ki Zeova kontan nou ek pou pardonn nou gras-a laranson.” So lamour pou Zeova ti pous li pou vwe so lavi ar Li ek pou pran batem.

(Get paragraf 16) *

16. Ki ti ed Miles pou vink so laper?

16 Miles, ki ti per tansion so mama pa dakor avek so desizion pou pran batem, ti rod konsey avek enn sirveyan sirkonskripsion. Miles dir: “Li osi li’nn grandi dan enn fami ki ti divize lor plan relizie. Li ti ed mwa pou reflesi lor seki mo kapav dir pou konvink mo mama ki se momem ki pe pran desizion pou pran batem ek ki se pa mo papa ki pe fors mwa.” Miles so mama pa ti reazir bien. Finalman, Miles finn bizin kit lakaz so mama, me li pa ti sanz so desizion. Li dir: “Kan mo’nn aprann tou bann bon kitsoz ki Zeova inn fer pou mwa sa finn tous mo leker. Kan mo ti reflesi bien lor sakrifis ki Zezi finn fer, mo ti rann mwa kont ki kantite Zeova kontan mwa. Sa panse-la ti pous mwa pou vwe mo lavi ar Zeova ek pou pran batem.”

 PA SANZ TO DESIZION

Nou kapav montre ki nou ena rekonesans pou seki Bondie inn fer pou nou (Get paragraf 17)

17. Ki lokazion nou tou nou ena?

17 Kan Ev ti manz frwi sa pie dan zardin Edenn la, li ti rezet so Papa. Kan Adan osi ti fer parey kouma Ev, li ti montre ki li pena rekonesans pou tou bann bon kitsoz ki Zeova ti fer pou li. Nou tou nou ena lokazion pou montre ki nou pa resanble ditou Adan ek Ev ek ki nou, nou ena rekonesans pou tou seki Zeova finn fer pou nou. Kan nou pran batem, nou montre Zeova ki nou rekonet ki Li ena drwa pou etabli bann prinsip konsernan seki bon ek seki pa bon pou nou. Nou montre ki nou kontan nou Papa ek ki nou fer Li konfians.

18. Kouma to kapav reisi servi Zeova?

18 Difikilte ki nou gagne apre nou batem se pou kontign viv an-akor avek bann prinsip Zeova sak zour, ek pa dapre nou prop prinsip. Plizir milyon serviter Zeova pe reisi fer sa sak lane. To kapav vinn parey kouma zot si to kontign ogmant to konesans lor Parol Bondie, setadir Labib; frekant regilierman to bann frer ek ser; ek avek zel partaz avek lezot seki to finn aprann lor to Papa ki kontan twa. (Ebre 10:24, 25) Kan to pran bann desizion, ekout bann konsey ki Zeova donn twa par mwayin so Parol ek so lorganizasion. (Iza. 30:21) Lerla tou seki to fer pou reisi.​—Prov. 16:3, 20.

19. Ki to bizin kontign rapel, ek kifer?

19 Kan to kontign trouve ki kantite benediksion to gagne gras-a bann konsey Zeova, to lamour pou Li ek so bann prinsip pou ogmante. Lerla okenn kitsoz ki Satan ofer twa pa pou fer twa aret servi Zeova. Sey imazinn twa dan mil an. To pou repans lor swa ki to’nn fer pou pran batem ek to pou konsider sa kouma meyer desizion ki to’nn pran!

KANTIK 28 Gagn Lamitie Zeova

^ par. 5 Desizion pli inportan ki to pou ena pou pran dan to lavi se swazir si to pou pran batem ouswa non. Kifer sa desizion-la inportan koumsa? Sa lartik-la pou reponn sa kestion-la. Li pou osi ed bann ki pe pans pou pran batem pou sirmont bann difikilte ki pe anpes zot fer sa.

^ par. 10 Psom 19:7: “Lalwa Zeova li parfe, li redonn nou lafors. Nou kapav ena konfians dan rapel Zeova, li fer enn dimounn ki pena lexperyans gagn lasazes.”

^ par. 57 DESKRIPSION ZIMAZ: Mank konfians: Enn zenom pe ezite pou fer komanter.

^ par. 59 DESKRIPSION ZIMAZ: Kamarad: Enn zenn Temwin ki ena bann move frekantasion gagn onte kan li trouv lezot Temwin.

^ par. 61 DESKRIPSION ZIMAZ: Fer enn fot grav: Kan so frer inn exkli ek kit lakaz, enn zennfi per tansion li osi li fer enn fot grav.

^ par. 63 DESKRIPSION ZIMAZ: Lopozision: Enn garson pe per pou priye parski so mama ki pa Temwin Zeova pe get li.

^ par. 66 DESKRIPSION ZIMAZ: Mank konfians: Enn zenom amelior so letid personel.

^ par. 68 DESKRIPSION ZIMAZ: Kamarad: Enn zenn Temwin aprann pou santi li fier ki li enn Temwin.

^ par. 70 DESKRIPSION ZIMAZ: Fer enn fot grav: Enn zennfi aprann pou kontan laverite ek li pran batem.

^ par. 72 DESKRIPSION ZIMAZ: Lopozision: Enn garson, avek kouraz explik so mama so bann krwayans.