Skip to content

Skip to table of contents

Bonte​—Kouma To Kapav Kiltiv Sa Kalite-La?

Bonte​—Kouma To Kapav Kiltiv Sa Kalite-La?

NOU tou nou anvi ki lezot konsider nou kouma bann bon dimounn. Selman, dan lemond ki nou pe viv azordi, li difisil pou manifeste bonte. Enn rezon se parski boukou dimounn “pa . . . kontan seki bon.” (2 Tim. 3:3, NW) Zot rezet bann prinsip Zeova. Seki Zeova dir bon zot dir “move” ek seki Li dir “move” zot dir “bon.” (Iza. 5:20) Ek li osi difisil pou nou manifeste bonte parski nou inparfe ek kitfwa nou pase finn ena enn move linflians lor nou. Lerla nou kapav ena mem santiman ki Anne. * Mem si li enn ser ki pe servi Zeova pandan plizir dizenn lane, li dir: “Mo bizin fer enn gran zefor pou konvink momem ki mo kapav vinn enn bon dimounn.”

Erezman, nou tou nou kapav kiltiv bonte! Se lespri sin Bondie ki permet nou manifeste sa kalite-la. Malerezman, sa lemond-la, bann dimounn, nou linperfeksion, ek nou pase kapav vinn bann obstak ki anpes nou kiltiv bonte, me lespri sin Bondie pli pwisan ki sa bann obstak-la. Anou examine ki ete bonte ek aprann kouma nou kapav manifeste sa kalite-la ankor plis.

KI ETE BONTE?

Dan enn fason sinp, bonte se enn kalite ki pous nou pou fer seki bon. Se tou seki bon lor plan moral ek li lekontrer seki move. Enn bon dimounn touletan rod bann fason pou ed lezot ek fer bann bon kitsoz pou zot.

Sirman to finn deza trouv sertin ki san ezite fer bann bon kitsoz pou zot fami ek zot bann kamarad. Me eski bonte aret lamem? Se vre ki nou pa kapav manifeste sa kalite-la dan enn fason parfe, parski Labib dir: “Lor sa later-la, pena enn zom ki drwat, ki touletan fer seki bon ek ki zame pa fer pese.” (Ekle. 7:20) Lapot Pol ti rekonet: “Mo kone ki nanye debon pa viv dan mwa, setadir, dan mo natir imin.” (Rom. 7:18) Alor si nou anvi devlop labonte, li kler ki nou bizin les Zeova ansegn nou sa kalite-la.

“ZEOVA BON”

Se Zeova ki fixe bann prinsip lor seki bon. Labib dir konsernan Zeova: “To bon ek tou seki to fer li bon! Ansegn mwa to bann regleman.” (Ps. 119:68, NW) Anou examinn de laspe lor bonte Zeova ki mansione dan sa verse-la.

Zeova bon. Bonte se enn kalite ki touletan form parti dan personalite Zeova. Par exanp, anou gete seki ti arive kan Zeova ti dir Moiz: “Mo pou fer mo bonte pas devan to figir.” Zeova ti montre Moiz so laglwar, ek parmi ena so bonte osi. Moiz ti tann enn lavwa ki dekrir Zeova dan sa fason-la: “Zeova, Zeova, enn Bondie ki ena mizerikord ek konpasion, ki pa ankoler vit ek ki ena lamour fidel ek laverite an-abondans, ki montre lamour fidel anver bann milye dimounn, ki pardonn bann erer, bann fot, ek bann pese, me ki zame pa pou ezite pou pini bann ki koupab.” (Ex. 33:19; 34:6, 7) Sa montre dan enn fason kler ki Zeova Li bon dan tou seki  Li fer. Mem si Zezi ti pli bon dimounn ki finn ena, li ti dir: “Personn pa bon, zis Bondie tousel ki bon.”​—Lik 18:19.

Nou kapav trouv bonte Zeova dan so kreasion

Bann travay Zeova bon. Tou seki Zeova fer li bon. “Zeova bon ar tou dimounn, ek tou seki Li fer reflet so mizerikord.” (Ps. 145:9, NW) Parski Zeova Li bon ek Li pa fer preferans, Li donn tou dimounn lavi ek seki zot bizin pou zot kapav kontign viv. (Zist. 14:17) Li montre osi ki Li bon kan Li pardonn nou. Enn ekrivin psom ti ekrir: “Segner [“Zeova,” NW] to ranpli ar bonte ek pardon.” (Ps. 86:5) Nou kapav sir ki Zeova “zame li refiz donn nou seki meyer si nou viv enn lavi san repros.”​—Ps. 84:11.

“APRANN POU FER SEKI BON”

Nou finn kree dan resanblans Bondie, alor nou kapav vinn bann bon dimounn ek fer bann bon kitsoz. (Zen. 1:27) Me sa pa vinn enn kout koumsa. Zeova dir nou ki nou bizin “aprann pou fer seki bon.” (Iza. 1:17) Anou examinn trwa fason kouma nou kapav aprann pou fer seki bon.

Premierman, nou kapav priye pou gagn lespri sin, ki kapav ed bann Kretien pou ena vre bonte. (Gal. 5:22, NW) Wi, lespri Bondie kapav ed nou pou aprann kontan seki bon ek rezet seki move. (Rom. 12:9) An realite, Labib dir nou ki Zeova kapav “akord [nou] lafors pou touzour pratik seki bien, par [nou] aksion ek [nou] parol.”​—2 Tes. 2:16, 17.

Deziemman, nou bizin lir Parol Bondie. Kan nou fer sa, Zeova kapav ansegn nou “sa semin ki amenn ver seki bon la” ek prepar nou “pou fer enn bon travay.” (Prov. 2:9; 2 Tim. 3:17) Kan nou lir Labib ek medit lor seki nou lir, nou ranpli nou leker ar bann bon kitsoz lor Bondie ek lor so volonte. Ek kan nou met bann bon kitsoz dan nou leker, se koumadir nou pe ranpli li avek bann kitsoz ki ena valer ek ki nou kapav servi plitar.​—Lik 6:45; Efe. 5:9.

Trwaziemman, nou fer zefor pou “imit saki bien.” (3 Zan 11) Dan Labib ena bann lexanp ki nou kapav imite. Biensir, meyer lexanp ki nou ena se Zeova ek Zezi. Me nou kapav osi imit bann dimounn ki lezot ti konsider kouma bann bon dimounn, kouma par exanp Tabita ek Barnabe. (Zist. 9:36; 11:22-24, NW) To kapav tir profi ar zot lexanp si to etidie seki Labib dir lor zot. Pandan to letid remark seki zot ti dir pou ed lezot. Reflesi lor seki to kapav fer pou ed sertin dan to fami ouswa dan kongregasion. Remark osi bann bon kitsoz ki ti ariv Tabita ek Barnabe parski zot ti bon anver lezot. Twa osi to kapav gagn bann bienfe.

Nou kapav osi reflesi lor bann dimounn ki fer seki bon azordi. Par exanp, reflesi lor bann ansien  ki travay dir dan kongregasion ek ki “kontan seki bon.” Pa bliye osi nou bann ser fidel ki par zot parol ek zot lexanp “ansegn seki bon.” (Tit 1:8; 2:3, NW) Enn ser ki apel Roslyn rakonte: “Mo kamarad fer enn zefor spesial pou ed ek ankouraz lezot dan kongregasion. Li reflesi lor zot sitiasion ek souvan donn zot bann ti-kado ouswa ed zot dan bann fason pratik. Pou mwa, li vremem enn bon dimounn.”

Zeova ankouraz so pep pou “fer seki bon.” (Amos 5:14) Kan nou fer sa, nou pa pou zis kontan so bann prinsip, me nou pou osi plis determine pou fer seki bon.

Nou fer zefor pou vinn bann bon dimounn ek pou fer bann bon kitsoz

Fode pa nou panse ki manifeste bonte vedir fer bann kitsoz extraordiner pou lezot ouswa donn zot bann kado ki kout bien ser. Anou pran enn lexanp: Enn artis pa fer enn portre ar enn ouswa de gro kout pinso. Okontrer, se gras-a plizir ti kout pinso ki li pou fer enn portre. Parey, nou pou manifeste bonte kan nou fer plizir ti kitsoz pou ed lezot.

Labib dir ki nou bizin “prepar” nou ek “pare” pou fer seki bon. (2 Tim. 2:21, NW; Tit 3:1, NW) Si nou fer atansion ar seki pe ariv lezot, nou kapav trouv bann fason pou fer nou prosin “plezir pou so prop bien, pouki li progrese dan lafwa.” (Rom. 15:2) Par exanp, nou kapav partaz enn kitsoz ki nou ena. (Prov. 3:27) Nou kapav invit enn kikenn pou enn sinp repa ouswa pou ankouraz li. Si nou kone enn kikenn malad, nou kapav avoy li enn kart, vizit li, ouswa telefonn li. Wi, nou kapav rod boukou lokazion pou dir “bann parol ki fortifie e ki donn seki neseser pou dibien bann dimoun ki tann zot.”​—Efe. 4:29.

Parey kouma Zeova, nou fer zefor pou fer bann bon kitsoz anver tou dimounn. Akoz sa nou tret lezot san diskriminasion. Enn fason extraordiner ki nou fer sa, se kan nou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ar tou dimounn. Parey kouma Zezi ti donn lord, nou fer bann bon kitsoz mem anver bann ki deteste nou. (Lik 6:27) Zame li pou enn move kitsoz si nou ena bonte ek nou fer seki bon anver lezot, parski “pena okenn lalwa ki kont sa bann kitsoz-la.” (Gal. 5:22, 23, NW) Kan nou fer seki bon mem kan lezot tret nou dan enn move fason ouswa kan nou pe soufer, nou kapav atir lezot ar laverite ek donn Bondie laglwar.​—1 Pier 3:16, 17.

NOU GAGN BANN REKONPANS KAN NOU FER SEKI BON

“Enn bon dimounn gagn bann bon rezilta ar so fason azir.” (Prov. 14:14) Ki sertin rekonpans nou gagne? Kan nou bon anver lezot, zot pou ena plis tandans pou tret nou bien an retour. (Prov. 14:22) Mem si zot pa tret nou bien an retour, kan nou kontign fer bann bon kitsoz sa kapav fer zot sanz zot latitid ek tret nou dan enn bon fason.​—Rom. 12:20.

Kan nou fer seki bon ek aret fer seki move, nou osi nou gagn bann bienfe. Boukou frer ek ser finn dir ki sa finn ariv zot. Anou get lexanp Nancy. Li rekonet: “Kan mo ti pli zenn, mo pa ti kas latet ar nanye, mo ti imoral ek mo pa ti ena respe pou lezot. Selman kan mo finn aprann seki bon devan lizie Bondie ek kan mo finn met sa an pratik, mo’nn koumans santi mwa pli zwaye. Asterla mo ena respe pou momem.”

Pli gran rezon ki nou ena pou manifeste bonte se parski sa fer Zeova plezir. Mem si lezot pa trouv seki nou fer, Zeova trouve Li. Li konn sak bon kitsoz ki nou fer ek sak bon panse ki nou ena. (Efe. 6:7, 8) Ek kouma Li rekonpans nou? “Enn kikenn ki bon gagn faver Zeova.” (Prov. 12:2) Alor, anou kontign manifeste bonte. Zeova promet ki tou seki fer seki bon Li pou “akord zot laglwar, loner ek lape.”​—Rom. 2:10.

^ par. 2 Sertin nom finn sanze.