Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 11

Ekout Lavwa Zeova

Ekout Lavwa Zeova

“Samem mo Garson . . . , ekout li.”​—MAT. 17:5NW.

KANTIK 89 Obeir ek Ekoute, To Pou Beni

REZIME *

1-2. (a) Kouma Zeova finn kominik avek bann dimounn? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

ZEOVA kontan kominik avek nou. Dan lepase, Li ti servi bann profet, bann anz, ek so Garson, Zezi Kris, pou fer konn so bann panse. (Amos 3:7; Gal. 3:19; Rev. 1:1) Azordi, Li kominik avek nou atraver so Parol, Labib. Li finn donn nou Labib pou ki nou kapav konn so fason panse ek konpran so fason azir.

2 Kan Zezi ti lor later, dan trwa lokazion Zeova ti koz direkteman depi lesiel. Anou gete seki Zeova ti dir, seki nou kapav aprann ar so bann parol, ek ki bann bienfe nou gagne ar seki Li ti dir.

“TOMEM MO GARSON, KI MO BIEN KONTAN”

3. Kouma nou lir dan Mark 1:9-11, ki Zeova ti dir kan Zezi ti pran batem, ek ki sa bann parol-la konfirme?

3 Dan Mark 1:9-11, nou trouv premie fwa ki Zeova ti koze depi lesiel. (Lir. *) Li ti dir: “Tomem mo Garson ki mo bien kontan; mo finn aprouv twa.” Sirman sa finn bien tous leker Zezi kan li’nn tann so Papa exprim so lamour ek so konfians an li! Bann parol Zeova ti konfirm trwa kitsoz inportan lor Zezi. Premierman, Zezi se so Garson. Deziemman, Zeova kontan so Garson. Ek trwaziemman, Zeova finn aprouv so Garson. Anou examinn an profonder sa trwa verite-la enn par enn.

4. Kouma Zezi ti vinn Garson Bondie dan enn nouvo fason pandan so batem?

4 “Tomem mo Garson.” Atraver sa bann parol-la,  Zeova ti pe montre ki so Garson, Zezi, ti’nn rant dan enn nouvo relasion avek Li. Avan ki Zezi vinn lor later, li ti deza Garson Bondie. Me pandan so batem, li’nn vinn Garson Bondie dan enn nouvo fason. Lespri sin ti swazir li ek li ti ena lesperans pou retourn dan lesiel kouma Lerwa ek Gran Pret ki Bondie inn swazir. (Lik 1:31-33; Ebre 1:8, 9, NW; 2:17) Alor kan Zezi ti pe batize, so Papa ti ena enn bon rezon pou dir: “Tomem mo Garson.”​—Lik 3:22.

Sa fer nou dibien kan nou gagn bann felisitasion ek bann lankourazman (Get paragraf 5) *

5. Kouma nou kapav imit lexanp Zeova kan nou ankouraz lezot?

5 “Tomem . . . ki mo bien kontan.” Zeova finn les nou enn bon lexanp kan Li finn exprim so lamour ek so konfians. Sa montre nou ki nou bizin rod bann lokazion pou ankouraz lezot. (Zan 5:20) Eski sa pa ankouraz nou kan enn kikenn ki nou kontan montre nou so lamour ek felisit nou pou bann bon kitsoz ki nou fer? Li parey, nou bann frer ek ser dan kongregasion ek bann manb nou fami bizin nou lamour ek nou lankourazman. Kan nou felisit lezot, nou fortifie zot lafwa ek ed zot pou servi Zeova avek fidelite. Bann paran sirtou bizin ankouraz zot zanfan. Kan bann paran felisit zot zanfan sinserman ek montre zot lafeksion, sa ed zot zanfan pou epanwi.

6. Kifer eski nou kapav ena konfians dan Zezi?

6 “Mo finn aprouv twa.” Sa bann parol-la montre ki Zeova ti ena konfians ki Zezi ti pou fer volonte so Papa avek fidelite. Si Zeova ena sa kalite konfians-la dan so Garson, nou osi nou kapav ena konfians ki Zezi pou fer tou bann promes so Papa realize. (2 Kor. 1:20) Kan nou examinn lexanp Zezi, nou plis determine pou  aprann ar li ek pou swiv so lexanp. Parey kouma Zeova ti ena konfians dan so Garson, Li osi ena konfians ki so bann serviter pou kontign les zot ansegne par so Garson.​—1 Pier 2:21.

“EKOUT LI”

7. Dapre Matie 17:1-5, kan eski Zeova ti koz depi lesiel, ek ki Li ti dir?

7 Lir Matie 17:1-5, NW. * Deziem fwa ki Zeova ti koze depi lesiel se kan Zezi ti “transfigire.” Zezi ti invit Pier, Zak, ek Zan pou akonpagn li lor enn montagn bien ot. Kan zot ti laba, zot ti gagn enn vizion extraordiner. Zezi so figir ti pe briye ek so bann linz ti pe eklere. De dimounn, ki ti pe reprezant Moiz ek Eli, ti koumans koz ar Zezi konsernan so lamor ek so rezireksion. Mem si sa trwa zapot-la ti “dan enn profon somey,” zot ti gagn sa vizion extraordiner la kan zot ti leve. (Lik 9:29-32) Apre sa, enn niaz ki ti enn blan kas lizie ti kouver zot, ek zot ti tann enn lavwa sorti dan sa niaz-la, lavwa Bondie! Parey kouma Zeova ti fer pou batem Zezi, Li ti montre ki Li’nn aprouv ek ki Li kontan so Garson kan Li ti dir: “Limem mo Garson ki mo bien kontan ek ki mo finn aprouve.” Me sann fwa-la Zeova ti azoute: “Ekout li.”

8. Ki lefe sa vizion-la ti ena lor Zezi ek so bann disip?

Sa vizion-la ti donn enn lide lor laglwar ek pouvwar ki Zezi ti pou ena kan li ti pou Lerwa dan Rwayom Bondie. Pena dout ki sa ti bien ankouraz Zezi Kris ek ti fortifie li pou bann soufrans ki li ti pou andire ek lamor atros ki li ti pou kone. Sa vizion-la ti osi ogmant lafwa bann disip ek ti fortifie zot pou andir bann leprev ki ti pou teste zot lintegrite ek pou fer travay dir ki ti pe atann zot devan. Anviron trant-an plitar, lapot Pier ti koz lor sa vizion-la. Sa montre ki li ti rapel bien sa vizion-la.​—2 Pier 1:16-18NW.

9. Ki konsey pratik Zezi ti donn so bann disip?

9 “Ekout li.” Zeova ti montre dan enn fason kler ki Li anvi ki nou ekout bann parol so Garson ek obeir li. Ki Zezi ti dir kan li ti lor later? Li ti dir boukou kitsoz ki bien inportan nou ekoute! Par exanp, avek lamour li ti ansegn so bann disip kouma pou pres bonn nouvel, ek plizir fwa li ti rapel zot pou kontign veye. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Li ti osi ankouraz zot pou fer bann gran zefor ek pou pa bes lebra. (Lik 13:24) Zezi ti montre so bann disip linportans pou kontan sakenn zot kamarad, res dan linite, ek swiv so bann komannman. (Zan 15:10, 12, 13) Se vremem bann konsey bien pratik ki Zezi ti donn so bann disip! Sa bann konsey-la ankor touzour valab azordi.

10-11. Kouma nou kapav montre ki nou pe ekout Zezi?

10 Zezi ti dir: “Tou seki dan kote laverite ekout mo lavwa.” (Zan 18:37, NW) Nou montre ki nou pe ekout so lavwa kan nou kontign “siport [nou] kamarad, e si [nou] ena kit repros, donn pardon.” (Kol. 3:13; Lik 17:3, 4) Nou montre osi ki nou pe ekout so lavwa kan, avek zel, nou pres bonn nouvel “dan lepok favorab, dan lepok difisil.”​—2 Tim. 4:2NW.

 11 Zezi ti dir: “Mo brebi tann [“ekout,” NW] mo lavwa.” (Zan 10:27) Bann disip Zezi Kris montre ki zot ekout Zezi kan zot pa zis ekout so bann parol me osi kan zot met an pratik seki li dir. Zot pa les zot distrer par “bann difikilte lavi.” (Lik 21:34) Okontrer, pou zot, li bien inportan ki zot obeir bann komannman Zezi mem kan zot fer fas ar bann sitiasion bien difisil. Boukou nou bann frer ek ser pe konn bann gran difikilte, parmi ena persekision, lamizer, ek bann katastrof natirel. Malgre sa, zot kontign res fidel anver Zeova, mem si zot pe bien soufer. Zezi donn zot sa lasirans-la: “Seki gard mo bann komannman e met zot anpratik, mo kone ki li kontan mwa; seki kontan mwa, mo Papa pou kontan li.”​—Zan 14:21.

Nou predikasion ed nou pou res konsantre lor nou bann priorite (Get paragraf 12) *

12. Sit enn lot fason kouma nou kapav montre ki nou pe ekout Zezi.

12 Enn lot fason ki nou kapav montre ki nou pe ekout Zezi se kan nou korper avek bann ki li finn etabli pou pran latet parmi nou. (Ebre 13:7, 17, NW) Dan lorganizasion Bondie finn ena boukou sanzman sa bann dernie lane-la, parmi ena bann nouvo zouti ek metod pou prese, fason ki nou renion lasemenn deroule, ek fason ki nou ranz, renov ek fer mintenans nou bann Lasal kot fer renion. Nou vremem rekonesan ki lorganizasion gid nou avek boukou sazes ek lamour! Nou kapav sir ki Zeova pou beni bann zefor ki nou fer pou swiv bann instriksion ki so lorganizasion donn nou dan bon moman.

13. Ki bann bienfe nou gagne kan nou ekout Zezi?

13 Nou gagn bann bienfe kan nou ekout tou seki Zezi ti ansegne. Zezi ti rasir so bann disip ki so bann lansegnman ti pou fer zot dibien. Li ti dir: “Zot pou gagn rekonfor, parski mo zoug li fasil pou sarye ek mo sarz li leze.” (Mat. 11:28-30, NW) Parol Bondie, parmi ena osi bann kat Levanzil lor lavi Zezi ek so minister, rekonfort nou, fer nou re-gagn lafors lor plan spiritiel ek fer nou vinn saz. (Ps. 19:7; 23:3) Zezi ti dir: “Ere bann dimounn ki tann parol Bondie ek ki obeir li!”​—Lik 11:28NW.

‘MO POU GLORIFIE MO NOM’

14-15. (a) Dapre Zan 12:27, 28, dan ki lokazion Zeova ti koz depi lesiel pou enn trwaziem fwa? (b) Kifer bann parol Zeova ti ankouraz ek fortifie Zezi?

14 Lir Zan 12:27, 28. Levanzil Zan  mansionn enn trwaziem lokazion kot Zeova ti koze depi lesiel. De-trwa zour avan so lamor, Zezi ti dan Zerizalem pou selebre so dernie Pak. Li ti dir: “Mo santi mwa boulverse.” Lerla li ti priye: “Papa, glorifie to nom.” Apre sa, so Papa ti reponn depi lesiel: “Mo finn deza glorifie li e mo pou glorifie li ankor.”

15 Zezi ti boulverse akoz gran responsabilite ki li ti ena pou res fidel anver Zeova. Zezi ti kone ki li ti pou soufer parski ti pou fwet li ek parski li ti pou konn enn lamor bien kriel. (Mat. 26:38) Pou Zezi, seki ti pli inportan se glorifie nom so Papa. Ti akiz Zezi pou blasfem, alor li ti per tansion so lamor gat repitasion Bondie. Pena dout ki bann parol Zeova finn bien ankouraz Zezi! Li ti kapav sir ki nom Zeova ti pou glorifie. Bann parol so Papa finn bien ankouraz Zezi ek finn donn li lafors ki li ti bizin pou andir bann soufrans ki ti pe atann li. Kitfwa se zis Zezi ki ti konpran seki so Papa ti dir dan sa ler-la, me Zeova finn fer sir ki ekrir sa bann parol-la pou nou azordi.​—Zan 12:29, 30.

Zeova pou glorifie so nom ek pou sap so pep (Get paragraf 16) *

16. Kifer parfwa nou per ki zet dezoner lor nom Bondie?

16 Parey kouma Zezi, nou osi sirman nou per ki zet dezoner lor nom Zeova. Kitfwa parey kouma Zezi, pe tret nou dan enn fason inzis. Ouswa sa fatig nou parski bann opozan pe fann bann fos rimer lor nou. Kitfwa nou pe pans lor lefe ki sa kapav ena lor nom Zeova ek so lorganizasion.  Dan sa bann moman-la, bann parol Zeova rekonfort nou boukou. Fode pa nou trakase plis ki bizin. Nou kapav sir ki “lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez [nou] leker ek [nou] lespri, par mwayin Kris Zezi.” (Fil. 4:6, 7, NW) Zeova pou touletan glorifie so nom. Atraver so Rwayom, Li pou repar tou ditor ki Satan ek so lemond finn fer So bann serviter fidel.​—Ps. 94:22, 23; Iza. 65:17.

EKOUT LAVWA ZEOVA AZORDI

17. Dapre Izai 30:21, kouma Zeova koz avek nou azordi?

17 Zeova ankor pe koz avek nou azordi. (Lir Izai 30:21. *) Se vre ki nou pa tann Li koz avek nou depi lesiel. Me, Li finn donn nou so Parol Labib, kot Li fer nou konn So bann instriksion. Anplis, lespri Zeova servi “administrater fidel” pou kontign donn So bann serviter manze spiritiel. (Lik 12:42) Eski nou pa apresie sa varyete nouritir spiritiel ki nou gagne la, ki li inprime, lor Internet, atraver bann video, ek bann piblikasion odio?

18. Kouma bann parol Zeova ogmant to lafwa ek donn twa kouraz?

18 Anou touletan rapel bann parol ki Zeova ti dir kan so Garson ti lor later! Ek ki tou seki Zeova inn ekrir dan so Parol Labib, donn nou lasirans ki Zeova ena kontrol lor bann kitsoz ek ki Li pou repar tou ditor ki Satan ek so move lemond finn fer. Alor, anou determine pou bien ekout lavwa Zeova. Si nou fer sa, nou pou reisi andir ninport ki leprev ki nou ena asterla ek ki nou pou gagne dan lavenir. Labib rapel nou: “Zot bizin landirans pouki letan zot finn fer volonte Bondie, zot kapav resevwar seki li finn promet zot.”​—Ebre 10:36.

KANTIK 4 “Se Zeova Ki Mo Berze”

^ par. 5 Kan Zezi ti lor later, trwa fwa Zeova ti koz depi lesiel. Dan enn parmi sa bann lokazion-la, Zeova ti ankouraz bann disip Kris pou ekout so Garson. Azordi, Zeova koz avek nou atraver so Parol Labib, parmi ena bann lansegnman Zezi, ek osi atraver so lorganizasion. Dan sa lartik-la nou pou examine kouma nou gagn bann bienfe kan nou ekout Zeova ek Zezi.

^ par. 3 Mark 1:9-11: Sa lepok-la, Zezi ti sorti Nazaret ki ti trouv dan Galile ek Zan ti batiz li dan Zourdin. 10 Ek deswit kouma li ti sorti dan delo, li ti trouv lesiel ouver, ek lespri ti desann lor li kouma enn kolonb. 11 Ek enn lavwa ti sorti dan lesiel ek ti dir: ‘Tomem mo Garson ki mo bien kontan; mo finn aprouv twa.’”

^ par. 7 Matie 17:1-5: Sis zour plitar, Zezi ti pran Pier ek Zak ek so frer Zan ek li ti amenn zot lor enn montagn bien ot, apar. Ek la, li finn transfigire devan zot, ek so figir ti briye kouma soley, ek so linz ti blan kouma lalimier. Ek enn kout, Moiz ek Eli ti aparet, zot ti pe tini enn konversasion avek li. Lerla, Pier ti dir Zezi: ‘Segner, li bon ki nou la. Si to oule, mo pou mont trwa latant isi, enn pou twa, enn pou Moiz, ek enn pou Eli.’ Alor ki Pier ti ankor pe koze, enn niaz ki ti enn blan kas lizie ti kouver zot. Ek lerla, enn lavwa dan sa niaz-la ti dir: ‘Limem mo Garson ki mo bien kontan ek ki mo finn aprouve; ekout li.’”

^ par. 17 Izai 30:21: “Si to pa kone si to bizin al a-drwat ouswa a-gos, to zorey pou tann enn parol deryer twa, ki dir: ‘Ala semin-la. Mars ladan.’”

^ par. 55 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn ansien remark enn asistan ministeryel ki pe ede pou antretenir Lasal kot fer renion ek pe ede lor kontwar piblikasion. Ansien-la felisit li.

^ par. 57 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn koup dan Sierra Leone pe donn enn peser enn linvitasion pou asiste renion.

^ par. 59 DESKRIPSION ZIMAZ: Bann Temwin dan enn pei kot nou laktivite interdi pe fer renion dan enn lakaz. Zot finn abiye dan enn fason dekontrakte pou pa atir latansion lor zot.