Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2016

Zeova Gid So Pep lor Semin Lavi

Zeova Gid So Pep lor Semin Lavi

“Ala semin-la. Mars ladan.”IZAI 30:21.

KANTIK: 65, 48

1, 2. (a) Ki lavertisman finn permet boukou dimounn gagn lavi sov? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Kouma Zeova gid so pep pou ki zot kapav gagn lavi sov?

“ARETE, GETE, EKOUTE.” Pandan plis ki 100 an, finn ena sa bann mo-la lor bann gran pano lor bann lakrwaze kot bann trin ti pase an Amérique du nord. Kifer? Pou ki bann trin pa kraz bann loto ki pas lor sa bann rel-la. Sa bann pano-la inn sov lavi boukou dimounn parski zot finn pran kont sa lavertisman-la.

2 Zeova pe fer enn kitsoz pli bon ki met bann pano lavertisman. Li gid so pep pou ki zot kapav gagn lavi eternel ek pou ki zot evit bann danze. Zeova parey kouma enn berze ki ena lamour. Li diriz so bann mouton ek Li averti zot pou ki zot evit bann semin danzere.Lir Izai 30:20, 21. *

 ZEOVA TOULETAN FINN GID SO PEP

3. Kouma eski bann imin inn retrouv zot lor enn semin ki amenn ver lamor?

3 Depi koumansman listwar limanite, Zeova finn donn bann dimounn bann instriksion bien presi. Par exanp, dan zardin Edenn, Zeova finn donn bann instriksion bien kler, ek si bann dimounn ti obeir, sa ti pou fer zot gagn lazwa ek lavi pou touletan. (Zenez 2:15-17) Me Adan ek Ev finn rezet bann instriksion zot Papa ki ena lamour. Ev ti ekout konsey ki swadizan enn serpan ti donn li, ek apre Adan ti ekout Ev. Rezilta: Toulede finn soufer, ek zot inn mor san okenn lespwar. Akoz zot dezobeisans, tou bann imin finn tom lor enn semin ki amenn zot ver lamor.

4. (a) Kifer bann dimounn finn bizin gagn lezot linstriksion apre Deliz? (b) Kouma bann nouvo sitiasion finn montre seki Bondie panse?

4 Bondie ti donn Noe bann instriksion ki finn sap lavi plizir dimounn. Apre Deliz, Zeova ti donn lord bann dimounn pou pa manz ni bwar disan. Kifer? Parski asterla, Zeova ti pou permet bann dimounn manz laviann. Akoz sa bann nouvo sitiasion-la, zot ti bizin bann nouvo linstriksion. Bondie ti dir zot: “Selman, fode pa manz laser avek so lavi, setadir so disan.” (Zenez 9:1-4) Atraver sa linstriksion-la, nou aprann kouma Bondie konsider lavi, ek ki lavi se enn kitsoz ki pou Li. Limem nou Kreater ek Li donn nou lavi. Akoz sa, Li gagn drwa etabli bann lalwa konsernan lavi. Par exanp, Li finn donn lord bann dimounn pou pa touy personn. Bondie konsider lavi ek disan kouma bann kitsoz ki sakre, ek Li pou pini ninport kisannla ki mal servi lavi ouswa disan.Zenez 9:5, 6.

5. Ki nou pou examine asterla, ek kifer?

5 Apre lepok Noe, Bondie finn kontign gid so pep. Dan sa lartik-la, nou pou get de-trwa lexanp. Sa pou fer nou pli determine pou swiv bann instriksion ki Zeova done ziska ki nou rant dan lemond nouvo.

NOUVO NASION, NOUVO LINSTRIKSION

6. Kifer li ti neseser ki pep Bondie obeir bann lalwa ki Bondie ti done atraver Moiz? Ki latitid bann Izraelit ti bizin ena?

6 Dan lepok Moiz, Zeova ti donn so pep bann instriksion presi lor fason ki zot ti bizin amenn zot lavi ek lor zot ladorasion. Kifer? Ankor enn fwa, sitiasion finn sanze. Pandan plis ki 200 an, bann Izraelit ti viv kouma bann esklav dan Lezip. Tou bann dimounn dan sa pei-la ti ador bann dimounn mor, ti servi bann zidol, ek zot ti fer boukou lezot kitsoz ki ti dezonor Bondie. Me kan pep Bondie ti libere depi Lezip, zot ti bizin bann nouvo linstriksion. Zot ti pou vinn enn nasion ki ti pou swiv zis Lalwa Zeova. Sertin liv referans dir ki mo Ebre pou mo “lalwa” ena enn lien avek enn mo ki vedir “diriz, gid, ouswa donn instriksion.” Lalwa ti protez bann Izraelit kont limoralite ek fos relizion ki bann nasion toutotour ti pe pratike. Kan nasion Izrael ti ekout Bondie, Bondie ti beni zot. Kan zot pa ti ekout Li, zot ti gagn bann move konsekans.Lir Deteronom 28:1, 2, 15. *

7. (a) Explike kifer Zeova ti donn so pep bann instriksion. (b) Kouma Lalwa ti enn gardien pou Izrael?

 7 Bann Izraelit ti bizin bann nouvo linstriksion pou enn lot rezon. Lalwa ti prepar zot pou enn levennman inportan dan proze Zeova, setadir kan Lemesi, Zezi Kris ti pou vini. Lalwa ti rapel bann Izraelit ki zot inparfe. Sa ti ed zot osi pou konpran ki zot ti bizin enn ranson, setadir, enn sakrifis parfe ki ti pou tir zot pese net. (Galat 3:19; Ebre 10:1-10) Anplis, Lalwa ti protez bann anset Lemesi ek ti ed bann Izraelit pou rekonet li kan li pou vini. Wi, Lalwa ti kouma enn gid tanporer, ouswa enn “gardien,” ki amenn ver Kris.Galat 3:23, 24.

8. Kifer nou bizin les bann prinsip ki ena dan Lalwa Mozaik gid nou?

8 Antan ki Kretien, nou osi nou kapav tir profi ar bann instriksion ki Zeova ti done dan Lalwa. Kouma? Nou kapav arete, ek get bann prinsip lor ki Lalwa baze. Mem si nou nepli anba sa bann lalwa-la, nou touzour kapav konsider zot kouma bann gid pou nou kondwit ek nou ladorasion pou Zeova. Kifer Zeova ti fer ekrir sa bann lalwa-la dan Labib? Pou ki nou kapav tir profi ar sa bann lalwa-la, pou ki nou les nou gide par bann prinsip ki ena ladan, ek pou fer nou ena rekonesans ki Zezi finn ansegn nou enn kitsoz ki pli gran ki Lalwa. Ekout seki Zezi ti dir: “Zot inn tande ki finn dir, ‘Pa komet adilter.’ Me mwa, mo dir zot, tou dimoun ki get enn fam e anvi li, finn deza komet adilter dan so leker.” Alor, se pa ki nou bizin zis rezet ladilter, me nou bizin osi rezet bann panse ek bann dezir imoral.Matie 5:27, 28.

9. Kifer Zeova inn bizin donn bann nouvo instriksion?

9 Apre ki Zezi ti vini antan ki Lemesi, Zeova ti donn bann nouvo linstriksion ek ti donn bann dimounn plis detay konsernan so proze. Kifer Zeova ti bizin fer sa? Parski an lan 33, Zeova ti rezet nasion Izrael ek ti swazir bann disip Kris pou vinn so pep. Alor, sitiasion pep Bondie finn sanze ankor enn fwa.

ZEOVA GID IZRAEL SPIRITIEL

10. Kifer finn donn bann Kretien bann nouvo lalwa, ek kouma sa ti diferan ar seki bann Izraelit ti gagne?

10 Zeova finn donn bann Izraelit Lalwa Mozaik pou ansegn zot kouma pou viv ek pou ador Li. Apartir premie siek, pep Bondie ti nepli enn sel nasion, me ti sorti dan plizir nasion ek ti ena diferan lorizinn. Apel zot Izrael spiritiel. Zot ti form enn kongregasion kot ti ena bann Kretien ek zot ti rant dan enn nouvo lalians avek Bondie. Zeova ti donn zot bann nouvo instriksion lor fason ki zot bizin viv ek ador Li. Sa bann instriksion-la ti inplik pli boukou kitsoz ki avan. Vremem, “Bondie tret tou dimoun parey lor mem baz. Bondie aksepte ninport ki dimoun dan ninport ki nasion si li ador li e fer seki drwat.” (Zistwar Bann Apot 10:34, 35) Zot ti swiv “lalwa Lekris” ki baze sirtou lor bann prinsip ki’nn ekrir dan zot leker, pa lor bann ros. Sa lalwa-la ti pou gid sa bann Kretien-la ek sa ti pou itil pou zot partou kot zot reste.Galat 6:2.

11. Sit de domenn dan lavi bann Kretien ki “lalwa Lekris” ti konserne.

11 Zeova ti gid Izrael spiritiel atraver Zezi, ek sa ti enn bon kitsoz pou zot. Zis avan ki Zezi ti fer bann Kretien rant dan nouvo lalians, Zezi ti donn zot de komannman bien inportan. Premie-la ti konsern predikasion. Deziem-la ti konsern  fason ki bann Kretien ti pou bizin azir ek tret lezot. Tou bann Kretien ti konserne par sa bann instriksion-la. Alor, zot aplik ar nou tou azordi, ki nou ena lesperans pou viv pou touletan dan lesiel ouswa lor later.

12. Ki finn sanze ar laktivite predikasion?

12 Dan lepase, bann dimounn dan bann nasion ti bizin vinn an Izrael pou servi Zeova. (1 Lerwa 8:41-43) Me apre, Zezi ti donn komannman ki nou trouve dan Matie 28:19, 20, NW. (Lir.) Zezi ti dir so bann disip pou “al” ver tou dimounn. Kan ti ena Lapantkot dan lane 33, Zeova ti montre ki Li anvi bann dimounn partou lor later tann bonn nouvel. Sa zour-la, anviron 120 disip dan sa nouvo kongregasion-la ti ranpli ar lespri sin. Zot ti koumans koz diferan lang ar bann Zwif ek bann prozelit, setadir bann etranze ki’nn aksepte relizion bann Zwif. (Zistwar Bann Apot 2:4-11) Apre, zot teritwar ti vinn pli gran kan zot finn koumans pres avek bann Samaritin. Plitar, dan lane 36, zot teritwar ti vinn pli gran ankor kan zot finn koumans pres avek bann non-Zwif. Savedir ki bann Kretien ti bizin al pres avek tou dimounn lor later!

13, 14. (a) ‘Nouvo komannman’ ki Zezi finn done, ki sa inplike? (b) Ki nou aprann ar lexanp ki Zezi inn lese?

13 Zezi finn osi donn ‘enn nouvo komannman’ konsernan fason ki nou bizin tret nou bann frer ek ser. (Lir Zan 13:34, 35.) Nou bizin montre lamour pou zot toulezour, me nou bizin osi dispoze pou donn nou lavi pou zot. Ek sa ti enn kitsoz ki Lalwa Mozaik pa ti demande.Matie 22:39; 1 Zan 3:16.

14 Zezi finn montre enn lamour ki pa egois ek dan sa domenn-la, limem pli gran lexanp. Li ti telman kontan so bann disip, ki li finn aksepte mor pou zot. Li atann ki tou so bann disip osi fer parey. Alor, nou bizin dispoze pou andir bann difikilte ek mem mor pou nou bann frer ek ser.1 Tesalonisien 2:8.

BANN INSTRIKSION POU ZORDI EK POU LAVENIR

15, 16. Ki nouvo sitiasion nou pe kone azordi, ek kouma Bondie gid nou?

15 Zezi finn etabli “lesklav fidel ek saz” pou donn so bann disip ‘nouritir spiritiel dan ler ki bizin.’ (Matie 24:45-47, NW.) Parmi sa nouritir-la, ena bann instriksion bien inportan pou pep Bondie kan bann sitiasion sanze. Kouma nou bann sitiasion pe sanze azordi?

16 Nou pe viv dan “bann dernie tan,” ek bien vit nou pou travers enn peryod bien difisil ki zame pa finn ena avan. (2 Timote 3:1; Mark 13:19) Pa bliye ki Satan ek so bann demon finn perdi zot plas dan lesiel ek finn zet zot lor later. Akoz sa, zot fer bann dimounn bien soufer. (Revelasion 12:9, 12) Nou lobeisans pou komannman Zezi fer nou prese partou lor later avek pli boukou dimounn ek dan pli boukou lang ki avan!

17, 18. Kouma nou bizin reazir kan nou gagn bann instriksion?

17 Lorganizasion Bondie donn nou boukou zouti pou ed nou dan nou laktivite predikasion. Eski to servi zot? Dan nou bann renion, nou gagn bann instriksion kouma nou bizin servi sa bann zouti-la dan meyer fason. Eski to konsider sa bann instriksion-la kouma bann mwayin ki Zeova pe servi pou gid twa?

18 Pou gagn benediksion Bondie, nou bizin pran kont tou bann instriksion ki Li  donn nou atraver kongregasion. Si nou obeir asterla, li pou pli fasil pou swiv bann instriksion ki nou pou gagne pandan “gran detres,” kan move lemond Satan an-antie pou detrir. (Matie 24:21, NW.) Apre sa, nou pou bizin bann nouvo linstriksion pou nou viv dan lemond nouvo kot pou ena lazistis ek ki pou debarase ar linflians Satan.

Dan lemond nouvo, nou pou gagn bann roulo avek bann nouvo linstriksion pou viv dan Paradi (Get paragraf 19, 20)

19, 20. Ki bann roulo pou ouver, ek ki pou ariv lerla?

19 Dan lepok Moiz, nasion Izrael ti bizin bann nouvo linstriksion. Se akoz sa ki Bondie ti donn zot Lalwa. Plitar, bann Kretien ti bizin swiv “lalwa Lekris.” Li pou parey dan lemond nouvo, Labib dir ki nou pou gagn bann roulo avek bann nouvo linstriksion. (Lir Revelasion 20:12, NW.) Sirman, sa bann roulo-la pou explike seki Zeova anvi bann dimounn fer dan sa lepok-la. Lerla tou dimounn, mem bann resisite, pou kone seki Bondie anvi zot fer, kan zot etidie sa bann roulo-la. Sa pou ed nou pou aprann plis lor fason ki Zeova panse. Nou pou osi konpran Labib pli bien. Lerla, dan Paradi nou pou tret sakenn nou kamarad avek amour, respe ek nou pou donn sakenn loner. (Izai 26:9) Mazinn tou bann kitsoz ki nou pou aprann ek ki nou pou ansegn lezot kan nou Lerwa, Zezi Kris pou dirize!

20 Si nou swiv bann instriksion “ki’nn ekrir dan sa bann roulo-la” ek nou res fidel ar Zeova pandan leprev final, Li pou ekrir nou nom dan enn fason definitif dan “roulo lavi.” Nou kapav gagn lavi pou touletan! Alor, anou ARET nou pou lir seki Labib dir, GETE pou konpran seki li vedir pou nou, ek EKOUTE kan nou obeir bann instriksion Bondie asterla mem. Si nou fer sa bann kitsoz-la, nou pou kapav sirviv kan pou ena gran detres ek nou pou kontan pou aprann bann kitsoz lor Zeova, nou Bondie ki saz ek ki kontan nou.Ekleziast 3:11; Romin 11:33.

^ par. 2 Izai 30:20, 21: 20 Mem si Zeova pou donn zot dipin dan form maler ek delo dan form traka, to Gran Instrikter pou nepli kasiet, ek to pou trouv to Gran Instrikter avek to de lizie. 21 To zorey pou tann enn parol deryer twa, ki dir: ‘Ala semin-la. Mars ladan,’ si zot bizin al a-drwat ou si zot bizin al a-gos.”

^ par. 6 Deteronom 28:1, 2, 15: 1 ‘Ek si vremem to ekout lavwa Zeova to Bondie kan to fer sir ki to obeir so bann komannman ki mo pe donn twa zordi, Zeova to Bondie pa pou manke pou fer twa vinn pli siperyer ki tou bann lezot nasion ki ena lor later. 2 Ek to pou gagn sa bann benediksion-la ek zot pou vinn lor twa, parski to kontign ekout lavwa Zeova to Bondie.’” “15 ‘Si to pa ekout Zeova to Bondie ek to pa obeir tou so bann komannman ek so bann lalwa ki mo pe donn twa zordi, tou sa bann malediksion la pou vinn lor twa.’”