Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2016

Zenn—Eski To’nn Pare pou Pran Batem?

Zenn—Eski To’nn Pare pou Pran Batem?

“Si enn parmi zot anvi mont enn miray, eski dabor li pa asize pou kalkile komie sa pou kout li, ek apre li gete si li ena ase kas pou fini travay la?”LIK 14:28.

KANTIK: 120, 64

Sa lartik-la ek prosin lartik finn ekrir pou bann zenn ki anvi pran batem

1, 2. (a) Ki kitsoz fer bann serviter Zeova kontan azordi? (b) Kouma bann paran Kretien ek bann ansien kapav ed bann zenn pou konpran seki sa vedir pran batem?

ENN ansien ti dir Christopher ki ena 12 an: “Mo konn twa depi to’nn ne, ek mo bien kontan ki to anvi pran batem. Mo ti pou kontan poz twa enn kestion: ‘Kifer to anvi fer sa?’” Sa ansien-la ti ena bann bon rezon pou demann li sa. Li vre ki sa fer nou plezir kan nou trouv bann zenn par milye pran batem sak lane. (Ekleziast 12:1) Me, bann paran Kretien ek bann ansien anvi fer sir ki bann zenn pran zot prop desizion ek konpran seki sa vedir pran batem.

2 Labib montre nou ki kan enn dimounn vwe so lavi ek pran batem, so lavi pran enn nouvo depar. Sa nouvo lavi-la pou fer li gagn boukou benediksion ar Zeova, me  anmemtan li pou gagn bann persekision ar Satan. (Proverb 10:22; 1 Pier 5:8) Akoz sa, bann paran Kretien bizin pran letan pou ansegn zot zanfan seki sa vedir vremem vinn enn disip Zezi Kris. Si enn zenn pena bann paran Temwin Zeova, avek amour bann ansien dan kongregasion pou ed li konpran seki sa vedir vwe so lavi ek pran batem. (Lir Lik 14:27-30, NW.) Anou pran enn lexanp. Avan ki enn dimounn ranz enn batiman, li bizin prepar limem pou ki li kapav fini batiman-la. Li parey pou batem. Avan ki enn zenn pran batem, li bizin prepar limem pou ki li kapav servi Zeova avek fidelite “ziska lafin.” (Matie 24:13) Ki kitsoz pou ed enn zenn pou anvi servi Zeova pou touletan? Samem ki nou pou al gete asterla.

3. (a) Ki nou aprann ar bann parol ki Zezi ek Pier ti dir konsernan linportans pou pran batem? (Matie 28:19, 20; 1 Pier 3:21) (b) Ki bann kestion nou pou examine, ek kifer?

3 Eski to enn zenn ki pe pans pou pran batem? Si wi, to ena enn zoli lobzektif! Pran batem ek vinn enn Temwin Zeova, se enn gran loner. Se osi enn kitsoz ki tou Kretien bizin fer. Ek finalman, se enn letap bien inportan pou bann dimounn ki anvi gagn lavi sov pandan gran detres. (Matie 28:19, 20; 1 Pier 3:21) Kan to pran batem, sa montre ki to finn promet Zeova pou servi Li pou touletan. Parski to anvi vremem tini sa promes-la, sa bann kestion-la pou ed twa konpran si to’nn pare pou pran batem: (1) Eski mo ena ase matirite pou pran sa desizion-la? (2) Eski se momem ki ena sa dezir-la? (3) Eski mo konpran seki sa vedir vwe mo lavi ar Zeova? Anou examinn sa bann kestion-la.

ESKI TO ENA ASE MATIRITE?

4, 5. (a) Kifer pa zis bann gran ki pran batem? (b) Pou enn Kretien, ki savedir ena matirite?

4 Labib pa dir ki batem inn rezerve zis pou bann gran, ni ki ena enn laz bien presi pou pran batem. Proverb 20:11 dir nou: “Mem enn zanfan kapav montre ki so kondwit pir ek drwat par so bann aksion.” Wi, mem enn zanfan kapav konpran seki sa vedir fer seki bon ek vwe so lavi ar so Kreater. Sa montre nou ki, batem, se enn letap bien inportan pou enn zenn ki’nn montre ki li ena matirite ek ki’nn vwe so lavi ar Zeova.Proverb 20:7.

5 Ena matirite, ki savedir sa? Matirite pa touletan ena enn lien avek laz ouswa krwasans fizik. Labib dir ki bann dimounn ki ena matirite finn form zot “kapasite pou diserne” pou  zot kapav fer diferans ant seki bon ek seki move. (Ebre 5:14, NW.) Enn dimounn ki ena matirite kone ki kitsoz ki bon ek li’nn deside dan so leker pou fer li. Alor, li pa les li inflianse fasilman pou fer seki move. Li pa bizin ki touletan dimounn dir li fer seki bon. Li rezonab pou atann ki enn zenn ki pe pran batem fer seki bon, mem si so bann paran ouswa lezot dimounn pa ansam avek li.—Konpar avek Filipien 2:12.

6, 7. (a) Ki difikilte Daniel ti gagne dan Babilonn? (b) Kouma Daniel ti montre ki li ena matirite?

6 Eski enn zenn kapav ena sa kalite matirite-la? Anou get lexanp Daniel. Sirman li ti ankor enn adolesan kan bann Babilonien ti separ li ar so bann paran pou amenn li an exil dan Babilonn. Enn sel kout, li finn retrouv li parmi bann dimounn ki pa ti obeir bann komannman Bondie. Me anou get sitiasion Daniel inpe pli pre. Bann Babilonien ti konsider li kouma enn dimounn inportan. Li ti enn parmi bann zenn ki lerwa ti swazir pou servi li. (Daniel 1:3-5, 13) Li paret ki dan Babilonn, Daniel ti gagn enn pozision ki zame li pa ti pou gagne dan Izrael.

7 Alor, kouma Daniel ti reazir? Eski li finn les bann Babilonien fer li sanze ouswa les zot afebli so lafwa? Ditou! Labib dir ki pandan ki li ti dan Babilonn, Daniel ti deside “dan so leker ki li pa pou . . . vinn inpir,” setadir ki li ti pou res lwin ar tou seki ti ena  enn lien avek fos ladorasion. (Daniel 1:8) Daniel vremem ti ena matirite!

Enn zenn ki ena matirite pa azir kouma enn kamarad Zeova dan Lasal, me kouma enn dimounn dan lemond kan li dan lekol (Get paragraf 8)

8. Ki leson to kapav tire ar lexanp Daniel?

8 Ki leson to kapav tire ar lexanp Daniel? Sa montre ki enn zenn ki ena matirite pou res atase ar so bann krwayans, mem dan bann sitiasion difisil. Li pa pou kouma enn kamaleon, ki sanz kouler dapre so lanvironnman. Li pa azir kouma enn kamarad Zeova dan Lasal, me kouma enn dimounn dan lemond kan li dan lekol. Okontrer, li pou res fidel mem kan so lafwa pas par diferan leprev.Lir Efezien 4:14, 15.

Enn zenn ki ena matirite pou res atase ar so bann krwayans, mem dan bann sitiasion difisil

9, 10. (a) Kouma enn zenn pou tir profi kan li reflesi kouma li ti reazir dernie fwa ki so lafwa ti pas par bann leprev? (b) Ki savedir pran batem?

9 Biensir, personn pa parfe. Bann zenn, parey kouma bann adilt, parfwa fer bann erer. (Ekleziast 7:20) Eski to anvi pran batem? Alor, li bon to fer sir ki vremem to’nn bien deside pou obeir bann komannman Zeova. Demann tomem: ‘Eski sa fer inpe letan depi ki mo pe obeir Zeova?’ Mazine kouma to ti reazir dernie fwa ki to lafwa ti pas par enn leprev. Eski to ti reisi deside pou fer seki drwat? Eski kitfwa, parey kouma Daniel, enn dimounn inn pous twa pou servi to bann talan dan lemond Satan? Si sa pe tant twa, eski to reisi konpran ki volonte Zeova ete?Efezien 5:17.

10 Kifer li inportan ki to konn repons sa bann kestion personel-la? Parski sa pou ed twa pou konpran ki kantite batem se enn kitsoz bien serye. Batem ena enn gran sinifikasion: Sa montre lezot ki to finn fer enn promes inportan ar Zeova. To promet Zeova ki to pou kontan Li ek ki to pou servi Li pou touletan avek tou to leker. (Mark 12:30) Tou dimounn ki pran batem bizin bien deside pou tini promes ki zot finn fer ar Zeova.Lir Ekleziast 5:4, 5. *

ESKI SE TOMEM KI ENA SA DEZIR-LA?

11, 12. (a) Ki kitsoz enn dimounn ki pe pans pou pran batem bizin fer sir? (b) Ki pou ed twa pou gard enn bon fason panse konsernan batem?

11 Labib dir ki tou bann serviter Zeova, mem bann zenn, pou servi li ‘volonterman.’ (Psom 110:3, NW.) Alor, si enn dimounn anvi pran batem, li bizin fer sir ki se enn dezir personel. Kitfwa to pou bizin reflesi bien lor la, sirtou si to’nn grandi dan laverite.

12 Amezir ki to’nn grandi, sirman to finn trouv boukou dimounn pran batem, par exanp, to bann kamarad ouswa to bann frer ek ser. Me fer atansion ki to pa koumans ena linpresion  ki to bizin pran batem zis parski to’nn ariv enn sertin laz ouswa parski tou dimounn pe pran batem. Kouma to kapav fer sir ki to konsider batem parey kouma Zeova? Pran letan pou reflesi kifer batem bien inportan. To pou trouv boukou bon rezon dan sa lartik-la ek dan lartik apre.

13. Kouma to pou kone si to desizion pou pran batem sorti dan to leker?

13 Pou to kone si desizion pou pran batem sorti dan to leker, dabor examinn to bann lapriyer. Eski to priye Zeova souvan? Ziska ki pwin to bann lapriyer presi? Repons pou sa bann kestion-la pou fer twa kone ki kantite to relasion avek Zeova bien pros. (Psom 25:4) Souvan, Zeova reponn nou bann lapriyer atraver Labib. Alor, pou to kone si vremem to anvi vinn pros ar Zeova, ek si to anvi servi Li avek tou to leker, enn lot kitsoz ki to kapav fer se poz tomem bann kestion konsernan to program letid Labib. (Zozie 1:8) Demann tomem: ‘Eski mo ena enn letid personel regilie? Eski volonterman mo partisip dan ladorasion an fami?’ Repons pou sa bann kestion-la pou ed twa pou kone si to desizion pou pran batem, se enn dezir personel.

KI SAVEDIR VWE TO LAVI?

14. Ki diferans ena ant vwe to lavi ar Zeova ek pran batem?

14 Sertin zenn pa fer diferans ant vwe zot lavi ar Zeova ek pran batem. Sertin dir ki zot inn fini vwe zot lavi ar Zeova, me ki zot pankor pre pou pran batem. Eski li posib sa? Kan to vwe to lavi ar Zeova, to promet Li dan enn lapriyer ki to pou servi Li pou touletan. Kan to pran batem, to montre tou dimounn ki to’nn fini vwe to lavi ar Zeova. Alor, avan ki to pran batem, to bizin konpran ki savedir vwe to lavi ar Zeova.

15. Ki savedir vwe to lavi?

15 Kan to vwe to lavi ar Zeova, se koumadir to dir Zeova ki to lavi pou Li. To promet Zeova ki seki touletan pou pli inportan pou twa, se servi Li. (Lir Matie 16:24, NW.) Kan to fer enn promes koumsa ar Zeova, pa pran sa pou enn badinaz, li bien serye sa! (Matie 5:33) Alor, kouma to kapav montre ki to konsian ki to nepli pou tomem, me ki asterla to pou Zeova?Romin 14:8.

16, 17. (a) Ki savedir renie noumem? Donn enn lexanp. (b) An realite, ki enn dimounn pe dir kan li vwe so lavi?

16 Anou pran enn lexanp. Fer koumadir enn kamarad donn twa enn loto an kado. Li donn twa bann papie loto-la ek li dir twa: “Loto-la pou twa.” Me selman, apre li dir twa: “Mo pou gard lakle-la. Ek se mwa ki pou kondir loto-la, pa twa.” Ki to ti pou resanti si to ti gagn enn kado koumsa? Ki to ti pou panse lor enn kamarad koumsa?

17 Kan enn dimounn vwe so lavi ar Zeova, se koumadir li pe dir Zeova: “Mo pe donn twa mo lavi. Mo pou twa.” Zeova ena drwa pou atann ki sa dimounn-la tini so promes. Me, ki pou arive si sa dimounn-la koumans dezobeir  Zeova kan an sekre li frekant enn dimounn ki pa servi Bondie? Ouswa ki pou arive si li aksepte enn travay ki pou diminie letan ki li pase dan predikasion ouswa ki souvan fer li rat bann renion? Sa Kretien-la pa pou tini promes ki li’nn fer ar Zeova. Se koumadir li pe gard lakle loto-la. Kan nou vwe nou lavi ar Zeova, nou pe dir Li: “Mo lavi pou twa, pa pou mwa.” Savedir ki touletan nou pou fer seki Zeova anvi, mem si nou pa ti pou anvi fer sa. Anou imit lexanp Zezi, ki ti dir: “Mo finn sorti dan lesiel mo finn vinn lor later, pa pou fer mo volonte, me volonte Bondie ki finn avoy mwa.”Zan 6:38NW.

Pran batem, se enn desizion bien serye ek enn gran privilez

18, 19. (a) Kouma seki Rose ek Christopher finn dir montre ki batem se enn privilez ki fer bann dimounn gagn benediksion? (b) Ki to panse lor privilez ki to ena pou pran batem?

18 Li kler ki batem se enn desizion bien serye. Se osi enn gran privilez pou vwe nou lavi ar Zeova ek pou pran batem. Bann zenn ki kontan Zeova ek ki konpran seki sa vedir vwe zot lavi ar Zeova, pa ezite pou fer sa ek pou pran batem. Ek zot pa regret zot desizion. Rose, enn adolesan ki’nn fini pran batem, dir: “Mo kontan Zeova, ek nanye pa kapav fer mwa gagn enn pli gran lazwa ki servi Li. Desizion pli sir ki mo’nn pran dan mo lavi, se desizion pou pran batem.”

19 Dan koumansman sa lartik-la, nou ti koz lor Christopher ki ti pran batem laz 12 an. Ki li panse lor so desizion? Li dir ki li bien kontan ki li’nn pran sa desizion-la. Li’nn vinn pionie permanan laz 17 an, ek asistan ministeryel laz 18 an. Azordi li pe servi dan Béthel. Li dir: “Desizion pou pran batem, ti enn bon desizion. Mo lavi ranpli ar bann aktivite dan mo servis pou Zeova ek pou so lorganizasion, ek mo bien satisfe.” Si to pe pans pou pran batem, kouma to kapav prepar twa? Prosin lartik pou reponn sa kestion-la.

^ par. 10 Ekleziast 5:4, 5: 4 Kan to fer enn promes ar Bondie, pa tarde pou fer seki to’nn promet, parski Bondie pa kontan bann ki insanse. Promes ki to’nn fer, tini li. 5 Plito to pa fer okenn promes, ki to fer ek apre to pa respekte li.”