Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2016

Zenn—Kouma To Kapav Prepar Twa pou Pran Batem?

Zenn—Kouma To Kapav Prepar Twa pou Pran Batem?

“A Bondie, mo dezir, se fer to volonte.”PSOM 40:8NW.

KANTIK: 51, 58

1, 2. (a) Explike kifer batem se enn letap bien serye. (b) Ki kitsoz enn dimounn bizin sir avan li pran batem, ek kifer?

ESKI to enn zenn ki anvi pran batem? Si wi, se pli gran loner ki to kapav gagne. Kouma finn mansione dan lartik avan, pran batem se enn desizion bien serye. Sa montre tou dimounn ki to finn vwe to lavi ar Zeova, setadir ki to finn promet Li ki to pou servi Li pou touletan ek ki to priorite dan lavi se fer so volonte. Vremem se enn gran desizion. Akoz sa, to bizin pran batem zis si to ena ase matirite, si personelman to anvi fer sa, ek si to konpran seki sa vedir vwe to lavi ar Bondie.

2 Selman, kitfwa to pa santi twa pre pou pran batem. Ouswa, li posib ki to ena linpresion ki to’nn pare, me to bann paran pa pans koumsa. Kitfwa zot panse ki to bizin vinn pli gran ouswa gagn plis lexperyans dan lavi. Ki to bizin fer? Pa dekouraze. Okontrer, profit sa lokazion-la pou progrese pou ki to kapav pran batem biento. Avek  sa dan to lespri, to kapav fixe bann lobzektif dan trwa domenn: (1) to bann konviksion, (2) to bann aksion, ek (3) to rekonesans.

TO BANN KONVIKSION

3, 4. Ki leson bann zenn kapav aprann ar lexanp Timote?

3 Reflesi kouma to ti pou reponn sa bann kestion-la: Kifer mo krwar ki Bondie existe? Kifer mo sir ki se Bondie ki’nn donn nou Labib? Kifer mo obeir lord Bondie olie ki mo imit lemond so manier viv ek so bann valer moral? Sa bann kestion-la kapav ed twa pou swiv konsey lapot Pol: “Verifie par zotmem ki volonte Bondie, li bon, li akseptab ek li parfe.” (Romin 12:2, NW.) Kifer to bizin fer sa?

Timote ti rezone lor seki li ti aprann ek sa ti konvink li pou aksepte laverite

4 Lexanp Timote kapav ed twa. Li ti konn bien bann Lekritir Sakre parski so mama ek so granmer ti servi sa bann Lekritir-la pou ansegn li. Selman, Pol ti dir Timote: “Pa abandonn bann kitsoz ki to’nn aprann ek ki finn konvink twa pou krwar.” (2 Timote 3:14, 15, NW.) Isi, lexpresion “konvink” vedir ki enn dimounn “sir ki enn kitsoz vre.” Alor, Timote ti’nn bizin sir ki li ti kapav trouv laverite dan bann Lekritir Sakre. Se pa so mama ek so granmer ki’nn dir li aksepte laverite. Li ti rezone lor seki li ti aprann ek sa ti konvink li pou aksepte laverite.Lir Romin 12:1.

5, 6. Kifer li inportan ki to servi to “kapasite pou rezone” kan to ankor zenn?

5 Ki to kapav dir lor tomem? Kitfwa to konn laverite depi bien lontan. Si wi, fixe twa lobzektif pou reflesi kifer to krwar dan seki to krwar. Sa pou ed twa pou fer to lafwa vinn pli for ek pou anpes twa pran bann move desizion, bann desizion ki inflianse par presion to bann kamarad, ar fason panse lemond, ouswa mem par to prop santiman.

6 Si kan to ankor zenn, to aprann pou servi to “kapasite pou rezone,” to pou kapav reponn bann kestion ki to bann kamarad poz twa, par exanp: ‘Kouma to sir ki Bondie existe? Si Bondie kontan nou, kifer Li permet bann move kitsoz arive? Kouma li posib ki Bondie touletan inn existe?’ Kan to’nn bien prepar twa, sa bann kestion-la pa pou kree bann dout dan to lespri, me plito, to pou motive pou plis etidie Labib.

7-9. Explike kouma bann Fiches d’étude « Qu’enseigne réellement la Bible ? » kapav ed twa pou ena enn pli gran lasirans dan seki to krwar.

7 Enn bon letid personel kapav ed twa pou trouv bann repons, pou tir tou bann dout dan to lespri ek pou fer twa gagn enn pli gran lasirans dan seki to krwar. (Zistwar Bann Apot 17:11) Nou ena plizir piblikasion ki kapav ed twa pou fer sa. Boukou finn trouv sa itil pou etidie brosir Cinq questions à se  poser sur l’origine de la vie, ek liv Y a-t-il un Créateur qui se soucie de vous ? Lezot zenn finn bien kontan pou servi bann Fiches d’étude « Qu’enseigne réellement la Bible ? » ki ena lor sit jw.org. To kapav trouv sa dan seksion LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS. Sak Fiches d’étude inn fer pou ed twa ena enn pli gran lasirans lor enn size Biblik.

8 Si to pe etidie Labib, sirman to deza konn repons pou sertin kestion ki ena dan bann Fiches d’étude. Me eski to sir to bann repons? Bann Fiches d’étude pou ed twa pou reflesi bien lor bann diferan verse Labib. Apre, sa pou ankouraz twa pou ekrir kifer to krwar dan tel ou tel kitsoz. Sa pou ed twa pou explik lezot dimounn pli bien to bann krwayans. Si to ena akse ar Internet, to kapav rod bann Fiches d’étude ek servi sa dan to letid personel. Sa pou ed twa pou ena enn pli gran lasirans dan seki to krwar.

9 To bizin prouv tomem ki seki to pe aprann se laverite. Sa pou ed twa prepar twa pou pran batem. Enn ser ki adolesan ti dir: “Avan ki mo ti desid pou pran batem, mo ti etidie Labib ek mo finn trouve ki samem vre relizion. Ek sak zour ki pase, mo pli sir ki mo bann krwayans zot vre.”

TO BANN AKSION

10. Kifer li rezonab pou atann ki enn Kretien batize ena bann aksion ki baze lor so lafwa?

10 Labib dir: “Lafwa, san bann aksion, li mor.” (Zak 2:17, NW.) Si to sir seki to krwar, to pou montre sa par to bann aksion. To pou ena seki Labib apel “bann aksion ki montre ki [to] kondwit sin ek ki [to] atase ar Bondie.”Lir 2 Pier 3:11NW.

11. Explike ki savedir “bann aksion ki montre ki zot kondwit sin.”

11 Ki bann aksion ki montre ki to “kondwit sin”? Si to bann aksion zot  sin, savedir ki to prop lor plan moral. Par exanp, reflesi lor sis dernie mwa ki’nn pase. Kan to ti’nn tante pou fer enn kitsoz ki pa bon ek ki to finn bizin fer enn swa, eski to finn reflesi bien lor seki bon ek seki move? (Ebre 5:14) Eski to rapel bann moman presi kan to pa finn tom dan enn tantasion ou ki to pa finn sede akoz presion to bann kamarad? Eski to donn enn bon lexanp dan lekol? Eski to res fidel ar Zeova, ouswa eski to esey vinn parey kouma to bann kamarad lekol pou ki zot pa sikann twa? (1 Pier 4:3, 4) Biensir, personn pa parfe. Parfwa, mem bann ki’nn servi Zeova pandan boukou lane kitfwa timid ek trouv sa difisil pou pres avek lezot. Me enn kikenn ki’nn vwe so lavi ar Bondie pou fier ki li enn Temwin Zeova, ek li pou montre sa par enn kondwit ki pir.

12. (a) Sit sertin aksion ki montre ki enn dimounn “atase ar Bondie.” (b) Kouma to bizin konsider sa bann aksion-la?

12 Ki savedir bann aksion ki montre ki to “atase ar Bondie”? Sa inplik bann aktivite ki to fer dan kongregasion, par exanp, al renion ek prese. Me sa inplik osi bann aktivite ki lezot pa trouve, par exanp, bann lapriyer ki to fer ar Zeova an prive ek to letid personel. Enn dimounn ki’nn vwe so lavi ar Zeova pa pou panse ki sa bann kitsoz-la enn fardo. Li pou plito ena mem panse ki Lerwa David, ki ti dir: “A Bondie, mo dezir, se fer to volonte, ek to lalwa li dan fon mo leker.”Psom 40:8NW.

Ki kantite eski to bann lapriyer presi, ek ki zot montre konsernan to lamour pou Zeova?

13, 14. (a) Ki zouti kapav ed twa pou fer bann aksion ki montre ki to “atase ar Bondie”? (b) Kouma sertin zenn inn tir profit ar sa zouti-la?

13 Pou ed twa fixe bann lobzektif, ena enn lankadre dan liv Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Volim 2, paz 308 ek 309. Dan sa lankadre-la, to kapav ekrir to bann repons pou sa bann kestion-la: “Ki kantite eski to bann lapriyer presi, ek ki zot montre konsernan to lamour pou Zeova?” “Ki to etidie ankor dan to letid personel?” “Eski to al predikasion mem si to bann paran pa ale?” Dan sa lankadre-la, ena lespas pou ki to kapav ekrir ninport ki lobzektif ki to ti pou kontan fixe konsernan to bann lapriyer, to letid personel, ek konsernan predikasion.

14 Boukou zenn ki pans pou pran batem finn trouv sa lankadre-la bien itil. Enn zenn ser ki apel Tilda dir: “Mo finn servi sa lankadre-la pou fixe bann lobzektif. Mo’nn reisi realiz sa bann lobzektif-la enn par enn, ek apepre enn an plitar, mo ti’nn pare pou pran batem.” Enn zenn frer ki apel Patrick osi ti gagn mem rezilta. Li dir: “Mo ti deza kone ki bann lobzektif mo ti ena, me kan mo’nn ekrir sa bann lobzektif-la,  sa finn motiv mwa pou fer plis zefor pou reisi realiz zot.”

Eski to pou kontign servi Zeova mem si to bann paran arete? (Get paragraf 15)

15. Explike kifer kan enn dimounn vwe so lavi ar Bondie, sa bizin enn desizion personel.

15 Enn parmi bann kestion ki ena dan sa lankadre-la se: “Eski to pou servi Zeova mem si to bann paran ek to bann kamarad aret servi Li?” Kan to vwe to lavi ar Zeova ek to pran batem, to pou ena enn relasion personel avek Li. Akoz sa, fode pa ki seki to fer pou Zeova depann lor to bann paran ni lor personn. Si to kondwit sin ek ki to atase ar Bondie, sa pou montre ki to sir to finn trouv laverite ek ki to anvi swiv bann prinsip Bondie. Ek bien vit to pou pare pou pran batem.

TO REKONESANS

16, 17. (a) Ki bizin motiv enn dimounn pou vinn enn Kretien? (b) Kouma nou kapav explik rekonesans pou laranson? Donn enn lexanp.

16 Enn zour, enn misie ki ti konn bien Lalwa Mozaik ti demann Zezi: “Ki pli gran komannman?” Zezi ti reponn li: “To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker, ek avek tou to nam ek avek tou to lespri.” (Matie 22:35-37, NW.) Zezi ti explike ki se zis kan enn dimounn  kontan Zeova ki li pou pran batem ek vinn enn Kretien. Enn parmi bann meyer fason pou fer nou lamour pou Zeova vinn pli for, se kan nou reflesi bien lor laranson, pli gran don ki Bondie finn donn limanite. (Lir 2 Korintien 5:14, 15; 1 Zan 4:9, 19.) Kan to fer sa, to pou anvi montre to rekonesans pou sa don extraordiner la.

17 Nou kapav explik to rekonesans pou laranson dan sa fason-la: Fer koumadir to pe nwaye ek enn dimounn vinn sap twa. Eski apre sa, to ti pou al kot twa, fer twa sek, ek bliye seki sa dimounn-la inn fer pou twa? Non! To pou touletan ena enn gran rekonesans pou sa dimounn ki finn sap to lavi la! Dan mem fason, nou bizin bien rekonesan anver Zeova ek Zezi pou laranson. Nou dwa zot nou lavi! Zot finn sap nou dan pese ek lamor. Si zordi nou ena lesperans pou viv pou touletan dan Paradi lor later, se parski zot kontan nou!

18, 19. (a) Kifer fode pa to gagn per pou vwe to lavi ar Zeova? (b) Si to servi Zeova, kouma to lavi pou vinn pli meyer?

18 Eski to ena rekonesans pou seki Zeova inn fer pou twa? Si wi, pli bon kitsoz to kapav fer se vwe to lavi ek pran batem. Kan to vwe to lavi ar Zeova, to promet Li ki to pou fer so volonte pou touletan. Eski to bizin gagn per pou fer enn promes koumsa? Non! Zeova anvi seki pli bon pou twa, ek Li pou rekonpans tou bann ki fer so volonte. (Ebre 11:6) Kan to vwe to lavi ar Bondie ek to pran batem, to lavi pa pou vinn pli pir, okontrer, li pou vinn pli meyer! Enn frer ki ena 24 an ek ki’nn pran batem avan li vinn adolesan dir: “Kitfwa mo ti pou ena enn pli gran konesans si mo ti pran batem pli tar. Me kan mo finn deside pou vwe mo lavi ar Zeova, sa finn protez mwa kont danze pou galoup deryer bann lobzektif sa lemond-la.”

Satan li egois ek li pa gagn to traka

19 Zeova anvi seki pli bon pou twa. Selman, Satan li egois ek li pa gagn to traka. Pena nanye de bon ki li kapav donn twa si to swiv li. Kouma li pou kapav donn twa enn kitsoz ki limem li pena? Li pena okenn bon nouvel, ek li pena okenn lespwar. Tou seki li kapav donn twa, se enn move lavenir, parski limem li pena okenn lavenir!Revelasion 20:10.

20. Ki enn zenn kapav fer pou progrese, pou vwe so lavi ek pran batem? (Get osi lankadre “Pou Ed Twa Progrese.”)

20 Vwe to lavi ar Zeova se meyer desizion ki to kapav pran. Eski to’nn pare pou fer sa? Si wi, pa per pou fer sa promes-la ar Zeova. Me si to panse ki to pankor pare, servi bann sigzesion ki ena dan sa lartik-la pou kontign progrese. Pol ti konsey bann frer dan lavil Filip pou kontign progrese. (Filipien 3:16) Si to swiv sa konsey-la, bien vit to pou anvi vwe to lavi ar Zeova ek pran batem.