Skip to content

Skip to table of contents

Esey kone ki led pratik, led lor plan emosionel, ek lankourazman ki sorti dan Labib to bann frer ek ser bizin

Eski To Kapav Ede dan To Kongregasion?

Eski To Kapav Ede dan To Kongregasion?

AVAN ki Zezi retourn dan lesiel, li ti dir so bann disip: “Zot pou vinn mo temwin . . . partou lor later.” (Zistwar Bann Apot 1:8) Kouma eski zot ti pou kapav prese partou lor later?

Martin Goodman, enn profeser liniversite Oxford, ti dir: “Dan lanpir Romin, bann Kretien ti bien diferan ar bann lezot group relizie ek bann Zwif osi, parski sa bann Kretien-la ti konsian ki zot ti ena enn mision pou akonpli.” Zezi ti pres dan tou bann landrwa. Bann vre Kretien ti bizin imit so lexanp ek pres “Bonn Nouvel Rwayom Bondie” partou. Zot ti bizin rod bann dimounn ki anvi konn laverite. (Lik 4:43) Se akoz sa ki dan premie siek, ti ena bann “zapot,” enn mo ki vedir bann ki’nn avoye pou fer enn kitsoz. (Mark 3:14) Zezi ti donn so bann disip sa lord-la: “Al dan tou bann pep ki ena e fer zot vinn . . . bann disip.”Matie 28:18-20.

Zezi so 12 zapot nepli lor later, me boukou serviter Zeova imit zot lexanp dan predikasion. Kan invit zot pou al pres kot bizin plis proklamater, zot dir: “Ala mo la! Avoy mwa!” (Izai 6:8) Sertin, kouma par exanp bann milye frer ek ser ki finn gagn zot diplom dan lekol Gilead, finn al dan bann pei bien lwin. Lezot finn al dan enn lot landrwa dan zot prop pei. Boukou finn aprann enn lot lang pou ed enn kongregasion ouswa enn group. Sa pa ti touletan fasil, me tou sa bann frer ek ser la ti  dispoze fer bann sakrifis pou montre zot lamour pou Zeova ek pou bann dimounn. Alor zot finn kalkil bien ek zot finn servi zot letan, zot lenerzi, ek zot larzan pou al pres kot bizin plis proklamater. (Lik 14:28-30) Seki sa bann frer ek ser la pe fer ena enn gran valer.

Pa nou tou ki kapav al servi kot bizin plis proklamater ouswa aprann enn nouvo lang. Me nou tou nou kapav vinn kouma bann misioner dan nou prop kongregasion.

VINN ENN MISIONER DAN TO PROP KONGREGASION

Donn enn led ki ena valer kan to . . .

Dan premie siek, bann Kretien ti zele dan travay predikasion mem si zot ti res dan zot prop lavil ek zot pa ti bann misioner. Pol ti dir Timote: “Fer travay enn evanzelizater, akonpli to minister afon.” (2 Timote 4:5, NW.) Sa bann parol-la ti aplik ar bann premie Kretien, ek zot ankor aplikab pou nou azordi. Tou bann Kretien bizin obeir lord ki nou finn gagne pou pres mesaz lor Rwayom Bondie ek pou fer bann disip. Mem dan nou prop kongregasion, ena plizir fason ki nou kapav servi kouma bann misioner.

Par exanp, kan bann misioner al dan enn lot pei, zot bizin adapte zot ar enn nouvo fason viv parski bann kitsoz bien diferan. Mem si nou pa kapav al ede kot bizin plis proklamater, eski nou kapav rod bann nouvo fason pou pres avek bann dimounn? Par exanp, depi 1940, ti ankouraz bann frer pou rann temwaniaz lor semin enn zour par semenn. Eski to finn esey rann temwaniaz lor semin? Eski to finn deza servi bann prezantwar mobil? Seki nou pe rod dir se: Eski to dispoze pou esey bann nouvo metod pou pres bonn nouvel?

ankouraz zot “pou fer travay enn evanzelizater”

Si to ena enn latitid pozitif, to pou zele ek bien motive dan predikasion. Souvan se bann proklamater bien kalifie ki al servi kot bizin plis proklamater ouswa ki aprann enn nouvo lang. Zot kapav ed bann kongregasion boukou. Par exanp, zot donn lexanp dan predikasion. Souvan bann misioner diriz bann kongregasion ziska ki bann frer lokal kalifie pou fer sa. Si to enn frer batize, eski to “ena dezir,” setadir, eski to dispoze pou servi  bann frer ek ser dan to kongregasion antan ki enn asistan ministeryel ouswa enn ansien?1 Timote 3:1NW.

VINN “ENN LED KI FORTIFIE”

donn zot enn led pratik

Nou kapav osi ed nou kongregasion dan lezot fason ankor. Nou tou, bann zenn ek vie, bann frer ek ser, nou kapav vinn “enn led ki fortifie” pou nou bann frer ek ser ki bizin led.Kolosien 4:11, NW, not.

Si nou anvi ed nou bann frer ek ser, nou bizin konn zot bien. Labib ankouraz nou pou “interes nou sakenn ar nou kamarad,” ouswa pou reflesi lor seki nou bann frer ek ser bizin, kan nou zwenn ansam dan renion. (Ebre 10:24, NW.) Sa pa vedir ki nou bizin esey konn bann detay lor lavi prive lezot. Okontrer, savedir ki nou bizin esey konpran nou bann frer ek ser ek seki zot bizin. Kitfwa zot bizin enn led pratik, enn led lor plan emosionel, ouswa lankourazman ki sorti dan Labib. Li vre ki dan sertin ka, se zis bann ansien ek bann asistan ministeryel ki kapav ed zot. (Galat 6:1) Me nou tou nou kapav ed bann frer ek ser aze, ouswa bann fami, ki pe fer fas ar bann problem.

ofer enn led lor plan emosionel bann ki pe bizin fer fas ar bann problem dan lavi

Salvatore ti gagn sa kalite led-la. Akoz bann problem finans, li’nn bizin vann so biznes, so lakaz, ek boukou kitsoz ki so fami ti posede. Li ti bien trakase pou so fami. Enn lot fami dan kongregasion ti remarke ki zot ti bizin led. Zot ti donn Salvatore inpe larzan ek zot ti ed li avek so madam pou trouv enn travay. Zot ti osi pas plizir sware avek fami Salvatore pou ekout zot ek ankouraz zot. Zot ti vinn bann bon kamarad. Asterla, toule-de fami ena bann bon souvenir sa bann moman ki zot inn pase ansam pandan sa peryod difisil la.

Bann vre Kretien pa ezite pou partaz zot bann krwayans avek lezot. Nou bizin imit Zezi ek fer tou dimounn konn bann promes extraordiner ki Bondie inn fer. Mem si nou kapav demenaze ouswa non, nou tou nou kapav fer nou maximum pou ed lezot dan nou prop kongregasion. (Galat 6:10) Kan nou donn lezot, nou pou kontan ek nou pou “kontign raport bann frwi dan tou bann bon travay.”Kolosien 1:10, NW; Zistwar Bann Apot 20:35.