Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 8

Kifer Nou Bizin Exprim Nou Rekonesans?

Kifer Nou Bizin Exprim Nou Rekonesans?

“Montre ki zot ena rekonesans.”​—KOL. 3:15NW.

KANTIK 46 Mersi Zeova

REZIME *

1. Kouma enn Samariten ki Zezi ti geri ti montre so rekonesans?

SA DIS zom-la inn dezespere. Zot ena lalep, ek zot pena lespwar ki zot sitiasion pou ameliore. Me enn zour, zot trouv Zezi, Gran Ansegnan, pe vini de-lwin. Zot finn tann dir ki Zezi geri tou sort kalite maladi, ek zot sir ki li kapav geri zot osi. Alor zot kriye: “Zezi! Met! Pitie nou.” Sa dis zom-la gagn zot gerizon. Pena dout ki zot tou ena rekonesans pou bonte ki Zezi montre anver zot. Selman, enn parmi zot pa zis ena rekonesans, me li osi exprim so rekonesans * anver Zezi. Sa zom ki’nn geri la, li enn Samariten, ek li’nn santi li pouse pou glorifie Bondie bien for “avek tou so leker.”​—Lik 17:12-19.

2-3. (a) Kifer parfwa li arive ki nou pa montre rekonesans? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Parey kouma sa Samariten-la, nou anvi exprim nou rekonesans anver bann ki bon anver nou. Me parfwa, nou kapav bliye dir mersi ouswa montre lezot nou rekonesans ki li an parol ouswa an aksion.

3 Dan sa lartik-la, nou pou examine kifer li inportan ki nou montre nou rekonesans par seki nou dir ek fer. Nou pou gete ki nou kapav aprann ar sertin personaz Biblik ki ti ena rekonesans ek lezot ki pa ti ena rekonesans. Apre sa, nou pou examinn bann fason pratik kouma nou kapav montre nou rekonesans.

 KIFER NOU BIZIN MONTRE NOU REKONESANS?

4-5. Kifer nou bizin montre nou rekonesans?

4 Zeova finn donn nou lexanp kan Limem Li’nn montre rekonesans. Enn fason ki Li fer sa se kan Li rekonpans bann ki fer Li plezir. (2 Sam. 22:21; Ps. 13:6; Mat. 10:40, 41) Ek bann Lekritir donn nou sa lankourazman-la: “Zot, bann zanfan ki Bondie kontan, zot bizin imit li.” (Efe. 5:1) Alor, rezon prinsipal kifer nou bizin montre nou rekonesans se parski nou anvi imit lexanp Zeova.

5 Anou get enn lot rezon kifer nou bizin montre nou rekonesans anver lezot. Rekonesans li kouma enn bon repa. Nou apresie li plis kan nou partaz li. Kan nou trouve ki lezot apresie seki nou fer, nou kontan. Ek kan nou montre lezot ki nou rekonesan pou seki zot fer, zot osi zot kontan. Zot kone ki zefor ki zot inn fer pou ed nou ouswa pou donn nou seki nou bizin, li pa dan vid. Finalman, lamitie ki ena ant nou ek sa dimounn-la vinn pli for.

6. Dan ki sans bann remersiman parey kouma bann pom an-or?

6 Kan nou exprim nou rekonesans sa ena boukou valer. Labib dir: “Enn parol ki dir dan bon moman, li parey kouma bann pom an-or lor enn plato an-arzan.” (Prov. 25:11) Sey mazine kouma sa li zoli enn pom an-or ki lor enn plato an-arzan! Ek reflesi ki kantite valer sa ena! Ki to ti pou resanti si to ti gagn enn kado koumsa? Parey, seki to dir pou remersie lezot ena boukou valer. Anplis, reflesi bien lor la: Enn pom an-or kapav reste pou touletan. Li parey, kan to remersie lezot, zot kapav kontign rapel sa pandan toutlong zot lavi.

ZOT TI EXPRIM ZOT REKONESANS

7. Kouma David, dapre seki nou trouve dan Psom 27:4, ek lezot ekrivin psom ti montre zot rekonesans?

7 Dan lepase, boukou bann serviter Bondie  ti montre zot rekonesans. David ti enn parmi zot. (Lir Psom 27:4, NW. *) Li ti ena enn gran rekonesans pou vre ladorasion ek li ti montre sa par so bann aksion. Li ti donn enn kantite so bann dibien pou konstrir tanp. Bann desandan Azaf ti exprim zot rekonesans atraver bann psom ki zot ti ekrir, ouswa bann louanz ki zot ti sante. Dan enn sante, zot ti remersie Bondie ek zot ti exprim zot ladmirasion pou “bann mirak [“kitsoz,” NW] extraordiner” ki Zeova inn fer. (Ps. 75:1) Li kler ki David ek bann desandan Azaf ti anvi montre Zeova ki kantite zot ti rekonesan pou tou bann benediksion ki Li ti donn zot. Eski to kapav reflesi kouma twa osi to kapav imit sa bann ekrivin psom la?

Ki nou aprann lor rekonesans ar let ki Pol ti avoy bann Romin? (Get paragraf 8-9) *

8-9. Kouma lapot Pol ti montre so rekonesans pou so bann frer ek ser, ek ki lefe kitfwa sa ti ena lor zot?

8 Lapot Pol ti bien apresie so bann frer ek ser ek li ti montre sa dan fason ki li ti koz lor zot. Touletan dan so bann lapriyer personel li ti remersie Bondie pou so bann konpagnon. Li ti osi exprim so rekonesans dan bann let ki li ti ekrir zot. Dan 15 premie verse dan Romin 16, Pol mansionn 27 Kretien par zot nom. Li ti mem presize ki Priska ek Akila “ti riske zot lavi” pou li, ek li ti dekrir Febe kouma enn ser “ki ti defann boukou” so bann konpagnon ek parmi ti ena Pol osi. Li ti felisit sa bann frer ek ser ki li ti bien kontan la, ek ki ti travay bien dir.​—Rom. 16:1-15NW.

9 Pol ti kone ki so bann frer ek ser ti inparfe, me alafin so let pou bann Romin, li ti swazir pou konsantre li lor zot bann bon kalite. Kan ti lir bann parol Pol dan kongregasion, sey mazine ki kantite sa ti ankouraz sa bann frer ek ser-la! Pena dout ki sa ti ranforsi zot lamitie avek Pol. Eski souvan to exprim to rekonesans pou bann bon kitsoz ki bann manb to kongregasion dir ek fer?

10. Ki nou aprann ar fason ki Zezi ti montre so rekonesans anver so bann disip?

10 Dan bann let ki li ti avoy sertin kongregasion dan Lazi Miner, Zezi ti montre so rekonesans pou travay ki so bann disip ti fer. Par exanp, li ti koumans so mesaz ar kongregasion Tiatir par: “Mo konn tou to travay, to lamour, to lafwa, to servis ek to landirans. Mo kone ki to ankor pli aktif ki avan.” (Rev. 2:19) Zezi pa ti zis felisit zot parski zot ti ogmant zot laktivite, me li ti osi felisit zot pou bann zoli kalite ki ti pous zot pou fer sa. Mem si Zezi ti bizin konsey sertin dan Tiatir, kanmem sa, li ti koumans ek ti fini so let par bann lankourazman. (Rev. 2:25-28) Reflesi lor lotorite ki Zezi ena antan ki sef tou bann kongregasion. Li pa oblize remersie nou pou travay ki nou fer pou li. Kanmem sa, pou li se inportan ki li montre so rekonesans. Li enn zoli lexanp pou bann ansien!

ZOT PA TI MONTRE REKONESANS

11. Dapre Ebre 12:16, kouma Ezau ti konsider bann kitsoz sakre?

11 Malerezman, sertin personaz Biblik pa ti ena rekonesans. Par exanp, mem si Ezau ti elve par bann paran ki ti kontan ek respekte Zeova, li pa ti ena rekonesans pou bann kitsoz sakre. (Lir Ebre 12:16, NW. *) Kouma Ezau ti montre ki li ti ingra? Ezau san ezite ti vann so drwa premie-ne ar so ti frer, Zakob, pou zis enn bol lanti. (Zen. 25:30-34) Plitar, Ezau ti regret boukou swa ki li ti fer. Me li  pa ti apresie seki li ti ena, alor li pa ti ena okenn rezon pou plegne kan li pa ti gagn bann benediksion ki ena enn lien avek drwa premie-ne.

12-13. Kouma bann Izraelit ti montre ki zot pa ti ena rekonesans, ek ki rezilta sa finn amene?

12 Bann Izraelit ti ena boukou rezon pou montre zot rekonesans. Zot ti libere ar lesklavaz apre ki Zeova ti amenn Dis Ple lor Lezip. Apre sa, Bondie ti sap zot kan Li ti detrir larme Ezipsien dan Lamer Rouz. Bann Izraelit ti telman rekonesan ki zot ti sante pou selebre sa viktwar-la ek pou loue Zeova. Me eski zot ti kontign ena rekonesans?

13 Kan bann Izraelit ti gagn bann lezot difikilte, bien vit zot ti bliye tou bann bon kitsoz ki Zeova ti fer pou zot. Ek sa ti montre ki zot pa ti ena rekonesans. (Ps. 106:7) Kouma? “Lepep Izrael an-antie ti koumans plengn kont Moiz ek Aaron.” Me an realite, zot ti pe plegne kont Zeova. (Ex. 16:2, 8) Sa ti bien desevwar Zeova kan so pep ti montre li ingra. Plitar, Li ti predir ki sa zenerasion bann Izraelit la an-antie ti pou mor dan dezer, eksepte Zozwe ek Kaleb. (Nonb 14:22-24; 26:65) Anou gete kouma nou kapav evit swiv sa bann move lexanp-la ek kouma nou kapav imit bann bon lexanp.

MONTRE REKONESANS AZORDI

14-15. (a) Kouma bann konzwin kapav montre zot rekonesans anver zot kamarad? (b) Kouma bann paran kapav ansegn zot zanfan pou montre rekonesans?

14 Dan lafami. Lafami an-antie tir profi kan sak manb exprim so rekonesans. Plis bann konzwin montre rekonesans anver sakenn zot kamarad, plis sa rapros zot. Ek zot trouv sa pli fasil pou pardonn sakenn so erer. Enn mari ki rekonesan anver so madam pa zis remark bann bon kitsoz ki madam-la dir ek fer me li osi “leve, ek donn li loner.” (Prov. 31:10, 28) Ek enn madam ki ena sazes fer so misie kone ki kitsoz an-partikilie li apresie avek li.

15 Paran, kouma to kapav ansegn to zanfan pou montre rekonesans? Rapel bien ki to bann zanfan pou imit seki to dir ek fer. Alor, kan to bann zanfan fer kitsoz pou twa, donn zot enn bon lexanp kan to dir zot mersi. Anplis, ansegn to bann zanfan pou dir mersi kan lezot fer kitsoz pou zot. Ed to bann zanfan pou konpran ki zot rekonesans bizin sorti dan fon zot leker ek ki zot bann parol kapav fer boukou dibien. Par exanp, enn zenn madam ki apel Clary, dir: “Kan mo mama ti ena 32 an, enn sel kout li ti retrouv li tousel pou  elve trwa zanfan. Kan mo ti gagn 32 an, mo ti pe reflesi ki kantite sa ti difisil pou li sa lepok-la. Alor mo ti dir li ki kantite mo ena rekonesans pou tou bann sakrifis ki li’nn fer pou elve mo bann frer ek mwa. Pa tro lontan, li ti dir mwa ki sa bann parol-la ti fer li boukou dibien, ek souvan li pans lor la ek sa rann li ere.”

Ansegn to zanfan pou montre rekonesans (Get paragraf 15) *

16. Donn enn lexanp pou montre kouma kan nou montre rekonesans sa kapav ankouraz lezot.

16 Dan kongregasion. Kan nou exprim nou rekonesans anver nou bann frer ek ser, sa ankouraz zot. Par exanp, Jorge, enn ansien ki ena 28 an, ti tom bien malad. Li pa ti kapav asiste bann renion pandan enn mwa. Ek mem apre, kan li ti kapav asiste renion, li pa ti kapav fer bann size. Jorge rekonet: “Mo ti ena linpresion ki mo pa vo nanye akoz mo bann limit ek akoz mo pa ti pe kapav asim bann responsabilite dan kongregasion. Me apre enn renion, enn frer ti dir mwa: ‘Mo anvi remersie twa pou bon lexanp ki to’nn lese pou mo fami. Si to ti kone ki kantite nou finn apresie to bann diskour tou sa bann lane-la. Sa finn fortifie nou lafwa.’ Telman sa ti tous mwa ki mo ti koumans plore. Se exakteman sa bann parol-la ki mo ti bizin tande.”

17. Dapre Kolosien 3:15, kouma nou kapav montre nou rekonesans pou zenerozite Zeova?

17 Anver nou Bondie ki zenere. Zeova donn nou bann nouritir spiritiel an-abondans. Par exanp, nou gagn bann konsey bien itil dan nou bann renion, magazinn, ek lor nou bann sit Internet. Eski to’nn deza ekout enn diskour, lir enn lartik ouswa get enn Program Televizion JW, ek to finn dir tomem: ‘Se exakteman samem ki mo ti bizin’? Kouma nou kapav montre nou rekonesans anver Zeova? (Lir Kolosien 3:15, NW. *) Enn fason se kan regilierman nou remersie Li dan nou bann lapriyer pou sa bann bon kado-la.​—Zak 1:17.

Ede pou netway Lasal Renion se enn bon fason pou montre nou rekonesans (Get paragraf 18)

18. Dan ki fason nou kapav montre nou rekonesans pou Lasal kot nou fer renion?

18 Enn lot fason ki nou montre nou rekonesans pou Zeova, se kan nou gard plas kot nou ador Li prop ek an-ord. Nou fer sa kan nou partisip regilierman dan netwayaz ek lantretien Lasal kot nou fer renion, ek kan bann ki servi bann materyel pou odio ek video fer atansion pou pa kas sa bann materyel-la. Kan nou antretenir bien bann Lasal kot nou fer  renion, zot pou res pli lontan ek pa pou ena boukou reparasion pou fer. Dan sa fason-la, pou ena plis larzan pou ranz ek fer renovasion lezot Lasal kot fer renion dan lemond antie.

19. Ki to finn aprann ar lexperyans enn sirveyan sirkonskripsion ek so madam?

19 Anver bann ki travay dir pou nou. Kan nou exprim nou rekonesans, nou kapav ed enn dimounn pou sanz fason ki li konsider so bann difikilte. Anou get lexanp enn sirveyan sirkonskripsion ek so madam. Apre enn long lazourne dan predikasion pandan liver, zot ti retourn kot zot bien fatige. Ti pe telman fer fre ki madam-la ti met so manto pou dormi. Gramatin, li ti dir so misie ki li nepli kapav kontign fer servis sirkonskripsion. Plitar sa zour-la, zot ti gagn enn let depi biro nasional, ek sa let-la ti pou li. Sa let-la ti felisit li pou so minister ek so landirans. Bann frer ti rekonet ki li bien difisil pou sanz lakaz sak semenn. So misie dir: “Sa bann felisitasion-la ti telman fer li dibien ki zame li pa finn re-koz pou kit servis sirkonskripsion. Ofet, plizir fwa li finn ankouraz mwa pou kontigne kan mo ti pe pans pou arete.” Sa koup-la finn res dan servis sirkonskripsion pandan anviron 40 an.

20. Ki nou bizin esey fer toulezour, ek kifer?

20 Toulezour anou fer zefor pou montre rekonesans par seki nou dir ek fer. Kan nou fer sa ar tou nou leker, sa kapav ed enn kikenn pou andir ankor enn zour dan sa lemond kot ena bann dimounn ki ingra la. Ek sa kapav kree enn lamitie solid ki pou dire pou touletan. Pli inportan, nou pou imit nou Papa Zeova, ki zenere ek ki ena rekonesans.

KANTIK 20 To’nn Donn To Sel Garson

^ par. 5 Ki nou kapav aprann ar Zeova, Zezi, ek enn Samariten ki ti ena lalep lor fason ki nou kapav montre rekonesans? Sa lartik-la pou examinn sa bann lexanp-la ek lezot ankor. Nou pou examine kifer li bien inportan ki nou exprim nou rekonesans ek kouma nou kapav fer sa dan enn fason pratik.

^ par. 1 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Montre rekonesans anver enn kikenn ouswa pou enn kitsoz vedir ki nou rekonet valer sa dimounn-la ouswa sa kitsoz-la. Sa mo-la vedir osi enn santiman lapresiasion ki nou resanti dan nou leker.

^ par. 7 Psom 27:4: “Mo finn demann Zeova enn kitsoz​—se samem ki mo pou rode​—Ki mo res dan lakaz Zeova sak zour mo lavi, pou apresie bann zoli kalite Zeova ek pou get so tanp avek admirasion.”

^ par. 11 Ebre 12:16: “Ek veye ki parmi zot pena personn ki pratik limoralite sexiel, ouswa ki pa respekte bann kitsoz sakre, kouma Ezau ki ti vann so drwa premie-ne pou enn sel lasiet manze.”

^ par. 17 Kolosien 3:15: “Ek les lape Kris diriz zot leker, parski vremem finn apel zot ver sa lape-la kouma enn sel lekor. Ek montre ki zot ena rekonesans.”

^ par. 58 DESKRIPSION ZIMAZ: Pe lir Pol so let dan kongregasion Rom; Akila, Priska, Febe, ek lezot kontan pou tann zot nom.

^ par. 60 DESKRIPSION ZIMAZ: Enn mama pe ed so tifi pou exprim so rekonesans pou bon lexanp ki enn ser aze pe done.