Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Enn Leritaz Kretien Bien Ris Finn Ed Mwa pou Reisi dan Mo Lavi Spiritiel

Enn Leritaz Kretien Bien Ris Finn Ed Mwa pou Reisi dan Mo Lavi Spiritiel

DAN milie lanwit, mwa ek enn lot frer ti pe deboute lor bor Larivier Niger. Sa Larivier-la ti bien gran ek li ti ena enn gro presion delo. Li ti omwin 1,6 kilomet larz. Sa lepok-la ti ena lager sivil dan Nigéria, alor si nou ti travers sa larivier-la, nou ti kapav perdi lavi. Malgre sa, plizir fwa nou finn bizin pran sa risk-la. Kouma mo finn ariv dan sa sitiasion-la? Pou konn sa, les mo rakont zot seki finn arive avan mo nesans.

An 1913, kan mo papa, ki ti apel John Mills, ti ena 25 an, li ti pran batem dan New York City. Se Frer Russell ki ti fer so diskour batem. Inpe letan apre, mo papa ti al Trinidad, kot li ti marye avek Constance Farmer, enn Etidian Labib bien zele. Mo papa ti akonpagn so kamarad William R. Brown pou montre « Photo-Drame de la Création ». Zot ti fer sa ziska ki demann bann Brown pou al servi dan lwes l’Afrique an 1923. Mo papa ek mo mama, ki toulede ti ena lesperans pou al viv dan lesiel, ti kontign zot servis dan Trinidad.

NOU BANN PARAN TI KONTAN NOU

Mo bann paran ti ena nef zanfan ek zot ti apel premie la Rutherford parski sa lepok-la prezidan Watch Tower Bible and Tract Society ti apel koumsa. Kan mo ti ne le 30 Desam 1922, mo bann paran ti donn mwa nom fami Frer Clayton J. Woodworth. Se limem ki ti responsab pou prepar bann lartik ki ti ena dan L’Âge d’Or (azordi Leve!). Nou bann paran ti donn nou tou enn ledikasion debaz, me zot ti sirtou ankouraz nou pou fixe bann lobzektif spiritiel. Mo mama ti rezonn lor bann Lekritir dan enn fason konvinkan. Kan mo papa ti rakont nou bann zistwar Labib, li ti kontan servi tou so lekor pou rann zistwar-la vivan.

Zot bann zefor finn raport so frwi. Dan sink frer, trwa parmi nou finn asiste Lekol Galaad. Trwa parmi nou bann ser finn fer pionie pandan plizir lane dan Trinidad ek Tobago. Par zot bann lansegnman ek zot bon lexanp, nou bann paran ti plant nou, setadir zot bann zanfan, “dan lakaz Zeova.” Zot bann lankourazman ti ed nou pou res ek pou kontign fleri “dan lakour nou Bondie.”​—Ps. 92:13NW.

Ti organiz laktivite predikasion dan nou lakaz. Souvan bann pionie ti zwenn kot nou ek ti koz lor Frer George Young, enn misioner Kanadien ki ti  vizit Trinidad. Mo bann paran ti kontan koz lor bann konpagnon servis ki zot ti ena dan lepase, setadir frer ek ser Brown, ki sa lepok-la ti dan lwes l’Afrique. Tousala ti pous mwa pou koumans prese kan mo ti ena di-z-an.

BANN LAKTIVITE O-KOUMANSMAN

Dan sa bann lepok-la, nou bann magazinn ti bien fran kan ti koz lor fos relizion, bann komers malonet, ek bann politisien koronpi. Akoz sa, an 1936 bann sef relizie ti ankouraz gouverner ki ti o-pouvwar pou interdi tou bann piblikasion Watch Tower. Nou ti kasiet sa bann piblikasion-la me nou ti kontign servi zot ziska ki tou stok fini. Pou prese nou ti servi bann pankart ek nou ti distribie bann trak. Nou ti fer sa, swa par bann lamars ouswa lor bisiklet. Ansam avek group ki ti prese avek bann loto-oparler dan lavil Tunapuna, nou ti prese ziska dan bann landrwa pli retire dan Trinidad. Sa ti bien exsitan! Sa lanvironnman spiritiel la ti pous mwa pou pran batem laz 16 an.

Group loto-oparler Tunapuna

Leritaz spiritiel ki mo fami finn lese ek sa bann lexperyans ki mo’nn fer kan mo ti bien zenn la ti fer mwa anvi vinn misioner. Mo ti ankor ena sa dezir-la kan mo ti al Aruba an 1944 ek mo ti zwenn Frer Edmund W. Cummings. Nou ti bien kontan pou ed dis dimounn pou asiste Memoryal an 1945. So lane apre, ti ena enn premie kongregasion ki ti forme lor sa lil-la.

Avek Oris, mo finn konn lezot lazwa dan mo lavi

Inpe letan apre, mo ti rann temwaniaz dan enn fason informel ar enn koleg travay ki ti apel Oris Williams. Oris ti donn bann argiman bien solid pou defann bann doktrinn ki li ti aprann. Me selman, atraver enn letid Labib, li ti aprann seki Parol Bondie vremem ansegne ek le 5 Zanvie 1947 li ti pran batem. Avek letan, nou ti kontan nou kamarad ek nou ti marye. Li ti koumans fer pionie an Novam 1950. Avek Oris, mo finn koumans konn lezot lazwa dan mo lavi.

ENN SERVIS EXTRA INTERESAN DAN NIGÉRIA

An 1955, ti invit nou pou asiste Lekol Galaad. Kan nou ti pe prepar nou pou sa privilez-la, nou ti kit nou travay, vann nou lakaz ek lezot kitsoz ki nou ti ena, ek nou ti fer bye-bye Aruba. Le 29 Ziliet 1956, nou ti diplome dan 27em klas lekol Galaad ek ti avoy nou servi dan Nigéria.

Avek lafami Betel dan Lagos, Nigéria, an 1957

Kan li repans lepase, Oris dir: “Lespri Zeova kapav ed enn dimounn pou adapte li ar bann bon moman ek bann moman difisil ki li gagne dan so lavi misioner. Mwa, mo pa ti parey kouma mo mari, zame mo pa ti anvi vinn misioner. Mo ti pou prefer ena mo fami ek elve bann zanfan. Mo’nn sanz mo fason panse kan mo’nn realize ki predikasion bonn nouvel li bien irzan. Apre lekol Galaad, mo ti bien deside pou prese kouma enn misioner. Kan nou ti pe mont lor bato Queen Mary, Worth Thornton, ki ti pe travay dan biro Frer Knorr, ti swet nou ‘Bon Vwayaz!’ Li ti dir nou ki nou pou servi dan Betel. Mo ti dir an momem: ‘Ayo!’ Me mo pa’nn tarde pou adapte ek mo’nn koumans kontan Betel, kot mo’nn travay dan diferan servis. Servis ki mo ti pli kontan, se travay kouma resepsionis. Mo kontan bann dimounn, ek sa servis-la ti permet mwa gagn enn kontak direk avek bann frer dan Nigéria. Boukou ki ti vinn Betel ti ranpli avek lapousier, fatige, swaf, ek fin. Sa ti fer mwa plezir pou donn zot manze ek rekonfor ki zot ti bizin. Tousala ti form parti dan servis sakre pou Zeova, ek se sa ki ti fer mwa gagn lazwa ek satisfaksion.” Pena dout ki dan ninport ki servis nou ete, nou gagn boukou lazwa.

An 1961, dan enn ti fet kot mo fami dan Trinidad, Frer Brown ti rakont sertin zoli lexperyans ki li’nn fer dan l’Afrique. Apre sa mo ti rakont lor lakrwasman ki ti ena dan Nigéria. Avek boukou lamour Frer Brown ti met so lebra otour mwa ek li ti dir mo papa: “Johnny, zame to finn al l’Afrique, me Woodworth inn ale!” Lerla, mo papa ti dir: “Kontign koumsa mem, Worth! Kontign koumsa mem!” Sa bann lankourazman-la ti motiv mwa ankor plis pou akonpli mo minister afon.

William “Bible” Brown ek so madam, Antonia, ti bien ankouraz nou

An 1962, mo ti gagn privilez pou gagn lezot formasion dan 37em klas Galaad, enn kour ki ti dire pandan dis mwa. Frer Wilfred Gooch, ki sa lepok-la ti sirveyan biro nasional dan Nigéria, ti asiste 38em klas Galaad ek ti demann li pou al servi dan l’Angleterre. Lerla se mwa ki ti vinn sirveyan biro nasional Nigéria. Mo ti swiv lexanp Frer Brown. Mo ti vwayaze boukou, ek sa ti permet mwa pou  konn ek kontan bann frer dan Nigéria. Zot ti mank boukou kitsoz materyel ki normalman bann dimounn ki res dan bann pei pli devlope ena. Me zot lazwa ek zot kontantman ti montre bien ki se pa larzan ouswa bann kitsoz materyel ki donn nou lavi enn sans. Malgre zot sitiasion, li ti enn plezir pou trouv zot touletan prop, an-ord ek bien respektab dan bann renion. Kan zot ti vinn lasanble rezional, boukou ti vinn dan bann kamion ek dan bann bolekaja * (bann bis ki ti ouver sak kote ek ki ti fer dan pei). Bien souvan ti ena bann slogan bien kaptivan lor sa bann bis-la. Lor enn bis ti ena sa slogan-la: “Bann ti gout delo fer enn gran losean.”

Bann parol sa slogan-la li bien vre! Sak zefor ki enn kikenn fer ena so linportans; nou osi nou ti fer nou par. An 1974, Nigéria ti vinn premie pei apart l’États-Unis kot ti ena 100,000 proklamater. Laktivite predikasion ti’nn bien progrese!

Pandan ki ti ena sa lakrwasman-la, ant 1967 ek 1970 ti ena osi Lager Sivil dan Nigéria. Pandan plizir mwa, nou bann frer ki ti res lor kote Biafra lor Larivier Niger ti nepli ena kontak avek biro nasional. Alor, nou ti ena responsabilite pou al kit bann piblikasion avek zot ek pou donn zot bann linstriksion. Kouma mo ti mansione dan lintrodiksion, nou ti travers sa larivier-la plizir fwa, gras-a bann lapriyer ek konfians ki nou ti ena an Zeova.

Mo rapel bien bann vwayaz danzere ki nou ti fer atraver Larivier Niger. Nou ti riske nou lavi parski nou ti kapav tom lor bann solda ki ti lor tansion ek ki ti’nn pare pou tir kout fizi, ti ena osi bann maladi ek lezot danze. Li ti bien difisil pou travers bann solda gouvernman me li ti ankor pli danzere kan nou ti dan kote larivier kot ti ena bann rebel. Enn zour, mo ti travers Larivier Niger dan enn ti bato depi Asaba ziska Onitsha, pou al ankouraz bann ansien dan Enugu. Enn lot fwa mo ti fer enn vwayaz pou fortifie bann ansien dan Aba kot ti ena enn ler kot bann dimounn ti interdi alim lalimier pou ki bann lennmi pa trouv zot. Dan Port Harcourt, nou ti bizin aret nou renion vit-vit par enn lapriyer parski bann solda gouvernman ti’nn defons baraz defans Biafra ki ti andeor lavil.

Sa bann renion-la ti bien inportan pou rasir nou bann frer ki Zeova kontan zot ek pran zot swin ek osi pou donn zot bann konsey lor netralite ek linite. Nou bann frer dan Nigéria ti reisi andir sa konfli bien orib la. Zot ti montre ki zot lamour pou zot bann frer ek ser ti pli for ki laenn ki ti ena parmi bann tribi, ek zot ti gard zot linite Kretien. Sa ti vremem enn privilez pou avek zot dan sa moman difisil la!

An 1969, Frer Milton G. Henschel ti prezidan Lasanble Internasional “Lape lor Later” ki ti ena dan Yankee Stadium, New York, ek antan ki so asistan mo ti aprann boukou kitsoz. Sa ti vremem itil parski an 1970 nou ti ena Lasanble Internasional “Bann Zom Ki Ena Bon Volonte” dan Lagos, Nigéria. Ti fer sa Lasanble-la telman vit apre lager sivil, ki pena dout ki finn reisi fer sa levennman-la gras-a benediksion Zeova. Sa ti enn rekor parski se premie fwa ki ti fer enn levennman dan 17 lang, ek kot ti ena 121,128 asistan. Frer Knorr ek Frer Henschel ek bann viziter ki ti sorti l’États-Unis ek l’Angleterre ti asiste enn bann levennman kot finn ena pli boukou batem Kretien depi Lapantkot. Dan sa Lasanble-la 3,775 nouvo disip ti pran batem! Sa letan ki mo’nn pase pou ede pou organiz sa levennman-la, ti kitfwa moman kot mo ti plis okipe dan mo lavi. Kantite bann proklamater pa ti pe ogmante tigit-tigit, me dan enn vites extraordiner!

Lasanble Internasional “Bann Zom Ki Ena Bon Volonte” ti atir 121,128 dimounn, ki koz 17 diferan lang, parmi ti ena Ibo

Mo finn pas plis ki 30 an dan Nigéria, ek pandan sa letan-la mo ti kontan pou servi kouma sirveyan sirkonskripsion ek sirveyan zonn dan lwes l’Afrique. Bann misioner ti vremem kontan pou gagn bann lankourazman ek enn latansion personel! Li ti vremem enn plezir pou rasir zot ki pa finn bliye zot! Sa laktivite-la inn ed mwa konpran ki kan nou interes nou personelman ar bann dimounn sa ed zot pou res zwaye ek pou gard lorganizasion Zeova for ek pou prezerv so linite.

Se zis avek led Zeova ki nou finn kapav andir bann problem ki lager sivil ek bann maladi finn amene. Li ti touletan kler ki Zeova ti pe beni nou. Oris dir:

 “Nou toulede ti gagn malarya plizir fwa. Enn fwa, Worth ti tom san konesans ek ti bizin amenn li dan lopital ki trouv Lagos. Ti dir mwa ki li kapav perdi lavi, me erezman sa pa’nn arive! Kan li ti re-gagn konesans, li ti koz lor Rwayom Bondie avek infirmie ki ti pe okip li. Sa infirmie-la ti apel Mr. Nwambiwe. Plitar, mo ti al ansam avek Worth pou vizit li ek pou swiv so lintere pou Labib. Li ti aksepte laverite ek plitar li ti vinn enn ansien dan Aba. Mwa osi mo ti reisi ed plizir dimounn pou vinn bann serviter Zeova bien devwe. Parmi ti ena bann Mizilman ki ti bien fidel dan zot relizion. Nou ti extra kontan kan nou finn aprann konn ek kontan bann dimounn dan Nigéria, zot kiltir, zot bann koutim, ek zot lang.”

Sa ti enn lot leson ki nou finn aprann: Pou gard nou lazwa dan enn teritwar ki trouv dan enn lot pei, nou bizin aprann kontan nou bann frer ek ser mem si zot kiltir bien diferan ar seki pou nou.

BANN NOUVO AFEKTASION

Apre ki nou ti servi dan Betel Nigéria, an 1987, lorganizasion ti demann nou pou al servi kouma misioner lor St. Lucia, enn zoli lil ki trouv dan bann Caraïbes. Nou servis laba ti bien agreab, me ti ena bann lezot defi. Problem ki ti ena dan l’Afrique, enn misie ti kapav marye avek plizir madam, me dan St. Lucia, ti ena enn lot problem. Enn koup ti kapav viv ansam san marye. Parol Bondie ki bien pwisan ti ed boukou dimounn ki ti pe etidie Labib avek nou pou fer bann sanzman ki bizin.

Mo finn vremem kontan Oris pandan sa 68 lane ki nou finn pase ansam la

Amezir ki nou lafors ti pe diminie avek laz, an 2005, avek boukou lamour, Komite Santral ti transfer nou dan biro mondial dan Brooklyn, New York, l’États-Unis. Sak zour mo ankor remersie Zeova pou sa madam ki Li’nn donn mwa la, Oris. An 2015, li pa’nn reisi lit kont sa lennmi ki apel lamor-la, ek mo pa kapav dekrir kouma sa lapert-la li bien dir. Li ti enn konpagnon extraordiner ek enn madam ki ti ena boukou lamour ek lezot zoli kalite ankor. Mo finn vremem kontan li pandan sa 68 lane ki nou finn pase ansam la. Nou finn trouve ki pou gard nou lazwa dan lavi maryaz ek dan kongregasion, nou bizin respekte lotorite, pardone avek tou nou leker, kontign ena limilite, ek manifeste frwi lespri.

Kan nou ti gagn bann desepsion ouswa dekouraze, nou ti kont lor Zeova pou ed nou kontign servi Li. Amezir ki nou ti kontign re-adapte nou, nou ti trouve ki bann kitsoz ti kontign ameliore. Ek seki pli bon pe atann nou dan lavenir.​—Iza. 60:17; 2 Kor. 13:11.

Dan Trinidad ek Tobago, Zeova finn beni travay ki mo bann paran ek lezot finn fer. Dapre bann dernie rapor, ti ena 9,892 dimounn ki ti pe servi Zeova dan vre ladorasion. Dan Aruba, boukou finn travay dir pou fortifie premie kongregasion dan ki mo ti form parti. Azordi, ena 14 kongregasion ki pe kontign progrese lor sa lil-la. Dan Nigéria, kantite proklamater inn ogmante ek inn vinn enn gran lafoul. Azordi zot enn total 381,398 proklamater. Ek lor lil St. Lucia, ena 783 proklamater ki pe soutenir Rwayom Zeova.

Azordi mo ena plis ki 90 an. Psom 92:14 (NW) dir konsernan bann ki’nn plante dan lakaz Zeova: “Mem dan zot vieyes zot pou kontign prospere; zot pou res for ek fre.” Mo ena enn gran rekonesans pou lavi ki mo finn ena dan servis Zeova. Sa leritaz Kretien bien ris ki mo ti gagne la ti ankouraz mwa pou servi Zeova avek tou mo leker. Dan so lamour fidel, Zeova finn permet mwa fleri “dan lakour [mo] Bondie.”​—Ps. 92:13.

^ par. 18 Get Leve! 8 Ziliet 1972, paz 24-26, an Franse.