Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK LETID 7

Fer Zefor pou Ena Douser ek Fer Zeova Plezir

Fer Zefor pou Ena Douser ek Fer Zeova Plezir

“Rod Zeova, zot tou ki ena douser lor later . . . Rod douser.”​—SOF. 2:3.

KANTIK 80 ‘Goute, Gete Ki Zeova Li Bien Bon’

REZIME *

1-2. (a) Kouma Labib dekrir Moiz, ek ki li ti fer? (b) Ki rezon nou ena pou devlop douser?

LABIB dekrir Moiz kouma enn zom ki “ti ena boukou plis douser ki tou bann dimounn ki ti ena lor later.” (Nonb 12:3) Eski savedir ki Moiz ti enn zom feb, ki ti ezite pou pran bann desizion, ek ki ti per pou res ferm kan lezot ti opoze ar li? Se koumsa ki sertin konsider bann dimounn ki ena douser. Me sa lide-la li pa vre. Moiz ti enn serviter Bondie ki ti for, ki pa ti ezite pou pran bann desizion, ek ki ti ena kouraz. Avek led Zeova, li ti afront dirizan Lezip ki ti bien pwisan, li ti fer anviron 3,000,000 dimounn travers enn dezer, ek li ti ed nasion Izrael gagn viktwar lor zot bann lennmi.

2 Azordi, nou pa pe fer fas ar bann mem leprev ki Moiz ti gagne, me selman toulezour nou zwenn bann dimounn ouswa nou konn bann sitiasion ki fer nou gagn difikilte pou manifeste douser. Kanmem sa, nou ena enn bon rezon pou devlop sa kalite-la. Zeova promet ki “bann ki ena douser pou erit later.” (Ps. 37:11, NW) Eski to konsider tomem kouma enn dimounn ki ena douser? Eski lezot trouv twa kouma enn dimounn ki ena sa kalite-la? Avan ki nou reponn sa bann kestion inportan la, nou bizin kone ki savedir ena douser.

KI ETE DOUSER?

3-4. (a) Ar ki kitsoz nou kapav konpar douser? (b) Pou ki nou ena douser, ki bann kalite nou bizin devlope, ek kifer?

3 Nou kapav konpar douser * ar enn zoli tablo ki enn artis inn  penn. Dan ki sans? Parey kouma enn pint melanz plizir zoli kouler pou fer enn tablo, nou osi nou bizin devlop plizir zoli kalite pou ki nou ena douser. Parmi sa bann kalite-la ena limilite, lobeisans, ek kouraz. Kifer nou bizin devlop sa bann kalite-la si nou anvi fer Zeova plezir?

4 Zis bann dimounn ki ena limilite ki obeir Bondie. Ek enn kitsoz ki Bondie anvi nou fer se, manifeste douser. (Mat. 5:5; Gal. 5:23) Kan nou fer volonte Zeova, sa fer Satan ankoler. Akoz sa, mem si nou ena limilite ek douser, boukou dimounn ki dan lemond Satan ena laenn pou nou. (Zan 15:18, 19) Alor pou reziste kont Satan, nou bizin ena kouraz.

5-6. (a) Kifer Satan ena laenn pou bann dimounn ki ena douser? (b) Ki bann kestion nou pou reponn dan sa lartik-la?

5 Lekontrer enn dimounn ki ena douser se enn dimounn ki ena lorgey, ki pa konn kontrol so koler, ek ki pa obeir Zeova. Sa dekrir bien personalite Satan. Sa pa etonn nou ki li ena laenn pou bann dimounn ki ena douser! Kan zot manifeste sa bon kalite-la, zot montre ki kantite Satan move parski Satan pena sa kalite-la. Ek seki pli pir pou Satan, zot montre ki li enn manter. Kifer? Parski malgre bann kitsoz ki li dir ouswa fer, li pa kapav anpes bann dimounn ki ena douser pou servi Zeova!​—Zob 2:3-5.

6 Kan eski nou kapav trouv sa difisil pou montre douser? Ek kifer nou bizin fer zefor pou ena douser? Pou reponn sa bann kestion-la, nou pou get lexanp Moiz, lexanp trwa Ebre ki ti anprizone dan Babilonn, ek lexanp Zezi.

KIFER LI DIFISIL POU MONTRE DOUSER?

7-8. Kouma Moiz ti reazir kan lezot pa ti tret li avek respe?

7 Kan nou ena enn sertin lotorite lor lezot: Parfwa li difisil pou bann ki ena lotorite pou kontign ena douser, sirtou kan bann ki anba zot lotorite pa tret zot avek respe ouswa pa dakor avek zot bann desizion. Eski sa finn deza ariv twa? Ki to pou fer si enn manb to fami azir koumsa? Get seki Moiz ti fer kan li ti dan sa sitiasion-la.

 8 Zeova ti etabli Moiz kouma sef lor nasion Izrael ek ti donn li privilez pou ekrir lalwa ki nasion Izrael ti bizin swiv. Pena dout ki Zeova ti pe soutenir Moiz. Malgre sa, so prop ser ek so prop frer, Miryam ek Aaron, ti koz kont li. Zot ti dir ki Moiz pa ti bizin marye avek sa madam ki li ti swazir la. Si enn lot zom ti dan plas Moiz, kitfwa li ti pou ankoler ek li ti pou rod tir vanzans. Me Moiz pa’nn fer sa. Li pa ti ofanse vit. Li ti mem sipliy Zeova pou aret pini Miryam. (Nonb 12:1-13) Kifer Moiz ti reazir dan sa fason-la?

Moiz ti sipliy Zeova pou aret pini Miryam (Get paragraf 8)

9-10. (a) Ki kitsoz Zeova ti ed Moiz konpran? (b) Ki bann sef fami ek bann ansien kapav aprann ar Moiz?

9 Moiz ti les li forme par Zeova. Anviron 40 an avan, kan li ti enn manb fami rwayal dan Lezip, Moiz pa ti ena douser. Ofet, li ti ena tandans pou sap lor kal vit ek li ti touy enn misie. Dapre li, sa misie-la ti pe azir dan enn fason inzis ek Moiz ti panse ki Zeova ti pou aksepte seki li’nn fer. Zeova ti pran 40 an pou ed Moiz konpran ki pou diriz bann Izraelit li pa ti bizin ena zis kouraz me osi douser. Ek pou devlop sa kalite-la, li ti bizin osi ena limilite, li ti bizin obeir, ek gard so kalm. Li ti bien aprann sa leson-la ek li ti vinn enn bon gid.​—Ex. 2:11, 12; Zist. 7:21-30, 36.

10 Azordi, bann sef fami ek bann ansien bizin imit Moiz. Kan pa tret zot avek respe, fode pa zot ofanse vit. Avek limilite zot bizin rekonet ki zot fer bann erer. (Ekle. 7:9, 20) Kan zot bizin regle bann problem, obeir Zeova ek swiv bann konsey ki Li done. Ek touletan reponn avek douser. (Prov. 15:1) Bann sef fami ek bann ansien ki azir koumsa, fer Zeova plezir, favoriz lape, ek les enn bon lexanp parski zot montre ki zotmem zot pe manifeste douser.

11-13. Kouma sa trwa Ebre-la finn les nou enn bon lexanp?

11 Kan nou gagn persekision: Toutlong listwar, bann dirizan inn persekit pep Zeova. Kitfwa zot akiz nou ki nou pe fer plizir move kitsoz, me rezon prinsipal kifer zot ankoler kont nou, se parski nou “obeir Bondie plito ki obeir dimoun.” (Zist. 5:29) Parfwa bann dimounn boufonn nou, met nou dan prizon, ouswa mem bat nou. Me avek led Zeova, nou pa tir vanzans. Okontrer, nou gard nou kalm.

12 Anou gete kouma Anania, Mishael, ek Azarya finn les nou enn bon lexanp. * Sa trwa Ebre-la ti al an exil dan Babilonn. Lerwa Babilonn ti donn zot lord pou ador enn gran stati an-or. Avek boukou douser, zot ti explik lerwa kifer zot pa pou ador sa stati-la. Zot ti kontign  obeir Bondie mem si lerwa ti menas zot ek ti dir ki li pou zet zot dan enn four dife. Zeova ti deside pou sap sa trwa Ebre-la deswit. Me zot, zot pa ti atann ki Zeova pou fer sa. Okontrer, zot ti pre pou aksepte tou seki Zeova ti pou permet. (Dan. 3:1, 8-28) Par zot lexanp, nou aprann ki bann dimounn ki ena douser vremem ena kouraz. Sa montre nou ki okenn lerwa, okenn menas, ni okenn pinision pa kapav anpes nou pou “res atase zis ar” Zeova.​—Ex. 20:4, 5.

13 Kan nou fidelite anver Zeova pas par bann test, kouma nou kapav imit sa trwa Ebre-la? Avek limilite nou ena konfians ki Zeova pou ed nou. (Ps. 118:6, 7) Kan bann dimounn akiz nou ki nou pe fer bann kitsoz ki pa bon, nou bizin reponn zot avek douser ek respe. (1 Pier 3:15) Ek nou bien deside pou pa fer nanye ki kapav gat nou bon relasion avek nou Papa ki kontan nou.

Kan lezot persekit nou, nou reponn zot avek respe (Get paragraf 13)

14-15. (a) Ki kapav arive kan nou strese? (b) Dapre Izai 53:7, 10, kifer nou kapav dir ki Zezi finn les nou pli bon lexanp kan li ti ena pou manifeste douser dan bann sitiasion stresan?

14 Kan nou strese: Nou tou nou strese pou diferan rezon. Kitfwa nou’nn deza santi nou strese avan ki nou al konpoz enn lexame dan lekol ouswa avan ki nou koumans enn kitsoz spesifik dan travay. Ouswa sa fer nou strese kan nou zis pans enn tretman medikal ki nou bizin fer. Kan nou strese, li difisil pou gard nou douser. Bann kitsoz ki normalman pa ti pou trakas nou kitfwa koumans agas nou. Nou koumans dir lezot bann parol blesan ek koz brit ar zot. Si to finn deza santi twa strese, rapel lexanp Zezi.

15 Pandan bann dernie mwa ki li ti pase lor later, Zezi ti resanti enn gran stres. Li ti kone ki so bann lennmi ti pou touy li ek ki li ti pou bien soufer. (Zan 3:14, 15; Gal. 3:13, NW) De-trwa mwa avan so lamor, li ti dir ki li pe angwase. (Lik 12:50) Ek de-trwa zour avan so lamor, Zezi ti dir: “Mo santi mwa boulverse.” Bann parol ki li ti servi dan enn lapriyer pou exprim Bondie so bann santiman montre bien ki li ti ena limilite ek ki li ti obeir so Papa. Li ti dir: “Papa sap mwa ladan . . . Me akoz samem mo finn vini. Papa, glorifie to nom.” (Zan 12:27, 28) Kan ti ariv ler pou li mor, avek kouraz Zezi ti livre limem ar bann lennmi Bondie. Lerla, zot ti imilie li ek ti touy li dan enn fason bien kriel. Malgre tou sa stres-la ek tou sa soufrans-la, Zezi ti gard so douser ek ti kontign fer volonte Bondie. San okenn dout, nou kapav dir ki Zezi finn les nou pli bon lexanp kan li ti ena pou manifeste douser dan bann sitiasion stresan!​—Lir Izai 53:7, 10. *

Zezi se pli gran lexanp ki’nn manifeste douser (Get paragraf 16-17) *

16-17. (a) Kouma Zezi inn gard so douser malgre febles so bann kamarad? (b) Kouma nou kapav imit Zezi?

16 Pandan dernie lanwit ki Zezi ti pase lor later, so bann bon kamarad ti teste so douser. Sey mazine ki kantite Zezi ti pe strese sa swar-la. Kitfwa li ti pe demann limem si li pou arive res fidel ziska lamor. Lavi plizir milyon dimounn ti pe depann lor li. (Rom. 5:18, 19) Ek pli inportan, so bann aksion ti pou ena enn lefe lor repitasion so Papa. (Zob 2:4) Lerla, pandan ki li ti pe pran so dernie repa avek so bann bon kamarad, bann zapot, bannla ti gagn enn gran “diskision” ant zot. Zot ti anvi kone “kisannla pli gran parmi zot.” Zezi ti koriz so bann kamarad lor sa size-la plizir fwa avan, ek mem pli boner sa swar-la! Me malgre sa, Zezi pa ti agase. Okontrer, li ti gard so kalm. Avek boukou zantiyes, me dan enn fason ferm, li ti explik zot ankor enn fwa, ki  latitid zot bizin ena. Ek apre sa, li ti felisit so bann kamarad pou zot fidelite anver li.​—Lik 22:24-28; Zan 13:1-5, 12-15.

17 Ki to ti pou fer si to ti dan enn sitiasion koumsa? Nou kapav imit Zezi ek gard nou kalm mem si nou pe strese. Avek tou nou leker obeir lord Zeova pou kontign “siport [nou] kamarad.” (Kol. 3:13) Nou pou obeir sa lord-la si nou rapel ki nou tou nou dir ek fer bann kitsoz ki agas lezot. (Prov. 12:18; Zak 3:2, 5) Ek esey felisit lezot pou bann bon kalite ki zot ena.​—Efe. 4:29.

KIFER NOU BIZIN KONTIGN FER ZEFOR POU MANIFESTE DOUSER?

18. Kouma eski Zeova ed bann dimounn ki ena douser pou pran bann bon desizion, me ki zot bizin fer?

18 Nou pou pran bann pli bon desizion. Kan nou pou ena pou fer bann swa difisil dan nou lavi, Zeova pou ed nou pou pran bann bon desizion. Me Li pou fer sa zis si nou ena douser. Li promet ki Li “tann dezir bann ti dimoun [“bann ki ena douser,” NW].” (Ps. 10:17) Ek Li pou fer plis ki sa. Labib fer sa promes-la: “Ar li dimounn pa vantar [“ki ena douser,” NW] zot aprann seki drwat parski li montre zot so bon sime.” (Ps. 25:9) Zeova montre nou lor ki sime nou bizin marse atraver Labib, bann piblikasion * ek bann renion ki “lesklav fidel ek saz” donn nou. (Mat. 24:45-47, NW) Avek limilite nou montre ki nou rekonet ki nou bizin led, kan nou etidie bann lartik ki Zeova donn nou ek kan avek tou nou leker nou aplik seki nou aprann.

19-21. Ki erer Moiz ti fer dan Kades, ek ki leson nou aprann ar seki ti arive?

19 Nou pou evit fer bann erer. Repans lor lexanp Moiz. Pandan plizir dizenn lane li ti kontign manifeste douser ek li ti fer Zeova plezir. Me, ver lafin bann 40 lane bien difisil ki nasion Izrael ti pase dan dezer, Moiz pa’nn reisi gard so douser. So ser, sirman sa mem ser ki ti sap li dan Lezip la, ti’nn fek mor ek ti’nn anter li dan Kades. Ek ankor enn fwa bann Izraelit ti pe plegne ki pa ti pe tret zot bien. Sann fwa-la zot ti pe “diskit avek Moiz” ek ti pe dir ki pena delo. Malgre tou bann mirak ki Zeova ti fer atraver Moiz ek mem si pandan tou sa letan-la Moiz inn gid lepep avek boukou konsiderasion, zot ti pe plegne. Zot pa ti zis plegne konsernan delo me osi konsernan Moiz, koumadir sa ti so fot si zot ti pe gagn swaf.​—Nonb 20:1-5, 9-11.

 20 Dan lakoler, Moiz ti perdi so douser. Olie ki li ti koz avek lafwa ar sa ros-la, parey kouma Zeova ti demann li, Moiz ti koz dan enn fason brit ar lepep ek ti dir ki se limem ki pou fer enn mirak. Lerla, li ti tap sa ros-la de fwa ek boukou delo ti sorti. Lorgey ek lakoler ti pous li pou fer enn erer bien grav. (Ps. 106:32, 33) Pou sa ti moman ki Moiz ti mank douser la, Zeova pa ti les li rant dan Later Promiz.​—Nonb 20:12.

21 Nou aprann bann leson inportan avek seki ti ariv Moiz. Premierman, touletan nou bizin fer zefor pou kontign manifeste douser. Si nou pa fer atansion mem pou enn ti moman, lorgey kapav dominn nou ek pous nou pou koz ek azir dan enn fason bet. Deziemman, kan nou strese li pli difisil pou manifeste douser. Akoz sa, nou bizin fer zefor pou manifeste sa kalite-la, mem si nou pe fer fas ar bann gran presion.

22-23. (a) Kifer nou bizin kontign fer zefor pou manifeste douser? (b) Ki bann parol Sofoni 2:3 pe rod dir?

22 Nou pou gagn proteksion. Biento, Zeova pou tir tou bann move dimounn lor later, ek pou ena zis bann bon dimounn. Lerla, vremem pou ena lape lor later. (Ps. 37:10, 11, NW) Eski to pou parmi sa bann dimounn ki pou lor later la? Twa osi to pou parmi zot si to ekout linvitasion Zeova ki ena dan liv Sofoni.​—Lir Sofoni 2:3. *

23 Kifer Sofoni 2:3 dir: “Kitfwa zot pou gagn proteksion”? Sa bann parol-la pa pe rod dir ki Zeova pena kapasite pou protez bann ki anvi fer Li plezir ek ki Li kontan. Okontrer, li montre ki nou bizin fer kitsoz pou ki nou gagn proteksion. Nou pou kapav sape “kan zour koler Zeova vini” ek viv pou touletan si depi azordi mem nou fer zefor pou ena douser ek fer Zeova plezir.

KANTIK 120 Imit Douser Zezi

^ par. 5 Personn parmi nou pa finn ne avek douser. Nou bizin devlop sa kalite-la. Kitfwa li pli fasil pou nou pou manifeste douser kan nou pe gagn zafer avek bann dimounn ki trankil, me li vinn pli difisil pou manifeste sa kalite-la kan nou gagn zafer avek bann dimounn ki arogan. Sa lartik-la pou koz lor sertin difikilte ki nou bizin sirmonte pou devlop sa zoli kalite ki apel douser la.

^ par. 3 EXPRESION KI’NN EXPLIKE: Douser. Bann dimounn ki ena douser tret lezot avek zantiyes ek zot gard zot kalm kan lezot provok zot. Limilite. Bann dimounn ki ena limilite zot pa arogan ek zot pena lorgey; zot konsider lezot pli siperyer ki zot. Kan aplik limilite ar Zeova savedir ki Zeova tret bann ki pli inferyer ki Li avek enn gran lamour ek mizerikord.

^ par. 12 Bann Babilonien ti apel sa trwa Ebre-la Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego.​—Dan. 1:7.

^ par. 15 Izai 53:7, 10: Finn maltret li, ek li’nn aksepte soufer. Li pa finn ouver so labous. Ti amenn li kouma enn mouton ki ti pe al touye, kouma enn brebi ki res trankil devan bann ki pe raz li, li pa ti ouver so labous. 10 Me sa ti volonte Zeova pou kraz li ek Li’nn aksepte ki li soufer. Si to pou ofer so lavi kouma enn sakrifis ki montre ki li koupab, li pou trouv so desandans, li pou prolonz so lavi, ek par li, volonte Zeova pou realize.”

^ par. 18 Par exanp, get lartik “Prend bann decision ki honore Bondié,” pibliye dan Latour Degard 1Avril 2011.

^ par. 22 Sofoni 2:3: “Rod Zeova, zot tou ki ena douser lor later, ki finn obeir so bann lalwa ki zis. Rod lazistis, rod douser. Kitfwa zot pou gagn proteksion kan zour koler Zeova vini.”

^ par. 61 DESKRIPSION ZIMAZ: Zezi gard so kalm ek avek douser li koriz so bann disip apre ki zot inn diskite pou kone kisannla ki pli gran parmi zot.